Parlamentul României

Legea nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 august 2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

A.M.T.B. este ordonator secundar de credite și se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din venituri proprii, din fonduri externe și din alte surse legal constituite."

2. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Modificarea structurii organizatorice a A.M.T.B. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii."

3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) A.M.T.B. are următoarele atribuții principale:

a) realizează coordonarea unitară a serviciului de transport public de călători în zona metropolitană;

b) elaborează Strategia de dezvoltare a transportului public de călători și Planul de transport public pentru zona metropolitană pe termen mediu și lung;

c) colaborează cu structurile administrației publice centrale și locale la realizarea programelor de investiții și prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe;

d) stabilește politica tarifară unică și de taxare în domeniul transportului public de călători pentru zona metropolitană;

e) monitorizează modul de informare a călătorilor, imaginea și marketingul transportului public de călători, precum și calitatea serviciilor de transport, inițiază măsuri de îmbunătățire a acestora;

f) realizează cercetări de piață privind cererea, oferta și calitatea serviciilor de transport și, în funcție de aceste criterii, stabilește/actualizează Programul de transport public local valabil pentru zona metropolitană;

g) face propuneri legislative de reglementare în domeniul transportului public de călători, cu consultarea administrațiilor publice locale aflate în zona metropolitană București, concepe norme de aplicare a acestor reglementări în raza de activitate;

h) colaborează cu administratorii infrastructurii de transport și cu operatorii de transport la întocmirea programelor de investiții în infrastructura de transport public de călători și își exprimă avizul consultativ în legătură cu traseele de transport public de călători;

i) colaborează cu structurile de planificare urbană și teritorială din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale pentru corelarea dezvoltării și planificării sistemului de transport public de călători din raza de activitate, cu prevederile documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

j) inițiază măsuri pentru promovarea transportului public de călători în comun;

k) colaborează la întocmirea de către administrațiile ce dețin infrastructura de management al traficului a programelor de investiții în infrastructura de management al traficului și avizarea acestora, pentru partea privind transportul public de călători.

(2) A.M.T.B. exercită atribuțiile ce revin potrivit Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, autorităților administrației publice locale, respectiv Consiliului General al Municipiului București și Consiliului Județean Ilfov, referitoare la înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale între unitățile administrativ-teritoriale în zona metropolitană.

(3) În realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), A.M.T.B. este autoritate de autorizare."

4. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 111 și 112, cu următorul cuprins:

"

Art. 111. -

A.M.T.B. realizează venituri proprii și din activități de asistență tehnică, avizare, autorizare, consultanță și alte activități economice în domeniul transportului public de călători. Tarifele aferente prestării acestor activități se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Art. 112. -

Programul de transport public local prin curse regulate aplicabil pe raza municipiului București și a județului Ilfov, aprobat potrivit legii până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, își menține valabilitatea."

Art. II. -

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), literele b), c) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) se efectuează pe raza teritorial-administrativă a unei localități, respectiv pe raza administrativ-teritorială a zonei metropolitane, sau numai între localitățile unui județ, în funcție de tipul de transport stabilit potrivit legii. În cazul în care traseul transportului pe șină depășește limita localității, acesta va fi considerat transport public local;

c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către autoritățile competente desemnate potrivit legii;

.......................................................................................................

g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin normele de aplicare elaborate și aprobate prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii, denumite în continuare Norme."

2. La articolul 4, alineatul (11) se abrogă.

3. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 16, alineatul (6) se abrogă.

5. La articolul 37, alineatul (11) se abrogă.

6. La articolul 45 alineatul (7), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) și ale alin. (4) lit. d) privind condițiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate speciale;".

Art. III. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 289/2011, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 6 ianuarie 2012.

Nr. 8.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...