Guvernul României

Hotărârea nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Modificări (1), Puneri în aplicare (5), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iunie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187, cu modificările și completările ulterioare1;

1 Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 156 din 20 iunie 2017.

- Comunicării Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 332 din 15 noiembrie 2013;

- Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) pct. 25 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 1

(1) Prezenta hotărâre instituie o schemă transparentă de ajutor de stat exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Furnizorul prezentei scheme este Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Modificări (1)

(3) Scopul schemei de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constând atât în filme cinematografice, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, cât și în filme și seriale de televiziune, precum și orice alte producții audiovizuale astfel cum sunt definite în Convenția Europeană asupra coproducțiilor cinematografice, prin atragerea de producții străine. Modificări (1)

(4) Prin acordarea ajutoarelor de stat se urmărește atingerea următoarelor obiective:

a) dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale;

b) susținerea producătorilor de film, în vederea creșterii producției autohtone de film;

c) crearea de noi locuri de muncă în industriile creative și cele conexe;

d) promovarea identității culturale naționale și a minorităților naționale din România prin realizarea filmelor cinematografice și promovarea în circuitul mondial de valori;

e) sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

ARTICOLUL 2

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

b) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul în care este finanțată sau de existența unui scop lucrativ al acesteia;

c) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil. În cazul de față, data acordării ajutorului este data semnării Acordului de finanțare dintre beneficiar și furnizorul de ajutor de stat; Modificări (1)

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care, potrivit prezentei scheme, constituie baza de calcul pentru ajutorul de stat ce poate fi acordat;

e) cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor, care nu se finanțează prin schema de ajutor de stat;

f) Acord de finanțare - act juridic cu titlu oneros, încheiat între Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în calitate de furnizor, pe de o parte, și beneficiar, pe de altă parte, prin care se aprobă spre finanțare, în baza prezentei scheme, un proiect cinematografic selectat ca urmare a procesului de evaluare și selecție;

g) întreprindere aflată în dificultate - în conformitate cu prevederile pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 este o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:

- în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

- în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

- atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

- în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza metodologiei Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, denumită în continuare EBITDA2, se situează sub valoarea 1,0;

2 EBITDA, Câștigul înainte de dobânzi, rate, depreciere și amortizare.

h) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor și a altor taxe. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului; Modificări (1)

i) obligație de teritorializare a cheltuielilor - înseamnă obligația impusă beneficiarilor de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză de a cheltui o sumă minimă și/sau de a desfășura un nivel minim de activitate de producție pe teritoriul României. Modificări (1)

ARTICOLUL 3

(1) Prezenta schemă de ajutor de stat are caracter multianual și se derulează până la 31 decembrie 2020, acoperind maximum 45% din cheltuielile eligibile pentru producția de film efectuate pe teritoriul României.

(2) Bugetul anual maxim al schemei este de 233 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 50 milioane euro.

(3) Bugetul prezentei scheme de ajutor de stat este prevăzut în bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, al cărui președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.

(4) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2022 acoperind maximum 45% din cheltuielile eligibile pentru producția de film efectuate pe teritoriul României, în baza acordurilor de finanțare emise, în limita creditelor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.

(5) Bugetul maxim al schemei este de 698 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 150 milioane euro, defalcate astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2018-2020;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2018-2022.

(6) Numărul total estimat de beneficiari ai schemei este de 150 de producători.

ARTICOLUL 4

(1) Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme constă în:

a) alocări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile cu achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producție de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului;

b) alocări financiare nerambursabile în cuantum de 10% peste alocarea de bază, cu condiția promovării unei zone geografice, a unui oraș sau a României în cadrul aceleași producții cinematografice.

(2) Alocările prevăzute la alin. (1) se acordă în condițiile în care minimum 20% din bugetul total al proiectului se realizează pe teritoriul României, fără ca valoarea cheltuielilor care fac obiectul acestei obligații de teritorializare să depășească 80% din bugetul total al producției. De asemenea, beneficiarii vor cheltui până la 160% din ajutorul acordat producției pe teritoriul României. Modificări (1)

ARTICOLUL 5
Domeniu de aplicare

(1) Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către terți sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

c) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal;

d) ajutoarelor ad-hoc în favoarea unei întreprinderi astfel cum se menționează la lit. c);

e) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

(2) Prezenta schemă nu se aplică măsurilor de ajutor de stat care implică, prin ele însele, prin condițiile asociate sau prin metoda de finanțare, o încălcare nedisociabilă a dreptului Uniunii Europene, respectiv:

a) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să aibă sediul în România sau să fie stabilit cu preponderență în România. Cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plății ajutorului este permisă;

b) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale.

ARTICOLUL 6
Beneficiari și criterii de eligibilitate
Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(1) Pot beneficia de prezenta schemă de ajutor de stat întreprinderile românești sau străine înregistrate și funcționând în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în România sau în țara de origine, după caz, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, indiferent de caracterul național sau internațional al proiectului eligibil:

a) au obiect principal de activitate producția cinematografică, iar, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic;

b) dețin calitatea de producător, coproducător și/sau de prestator de servicii de producție și produc filme de lung metraj ficțiune, animație sau documentar, filme de televiziune sau de serial de televiziune parțial sau în întregime pe teritoriul României; Modificări (1)

c) în calitate de producător/coproducător dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra operei ce va fi produsă sau, în cazul în care prestează servicii pentru o companie de producție străină, aceasta a achiziționat drepturile în scopul realizării producției;

d) în cazul producătorilor străini trebuie să fie semnat un contract de coproducție sau acord de prestare servicii cu un producător român;

e) prezintă informații legate de bugetul total al producției pentru care se solicită prezentul ajutor de stat, în cazul producțiilor ce se desfășoară în totalitate pe teritoriul României, iar, în cazul celor care se desfășoară parțial pe teritoriul României, informații legate de bugetul corespunzător cheltuielilor efectuate pe teritoriul României, pentru care se solicită ajutorul de stat;

f) fac dovada că nu au datorii la bugetul general consolidat din România.

(2) În cazul coproducțiilor, coproducătorii vor delega o singură companie, care va reprezenta producția și va îndeplini calitatea de solicitant al prezentei schemei de ajutor.

(3) Pentru a fi considerate eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) se încadrează în categoria de "produs cultural";

b) valoarea cheltuielilor eligibile totale în legătură cu implementarea proiectului este de cel puțin 100.000 euro.

(4) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategiei și Prognoză, se stabilesc criteriile pentru încadrarea ca produs cultural. După stabilirea criteriilor pentru încadrarea în produs cultural și publicarea acestora, schema de ajutor de stat poate fi pusă în aplicare.

ARTICOLUL 7

(1) În condițiile prezentei hotărâri, ajutorul de stat se acordă pentru producția de filme indiferent de mediul prin care sunt exploatate, precum filme de ficțiune de scurt și mediu metraj, seriale de televiziune, filme destinate distribuției direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animație. Modificări (1)

(2) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme nu sunt rezervate unor activități specifice de producție sau unor părți individuale din lanțul valoric de producție. Ajutoarele pentru infrastructura studiourilor de filmare nu sunt eligibile în temeiul prezentei scheme.

(3) În cazul solicitanților care își desfășoară activitatea atât în sectoarele/domeniile eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, aceștia pot beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau o distincție între costuri, astfel încât activitățile desfășurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoare acordate în baza prezentei scheme.

ARTICOLUL 8
Cheltuieli eligibile
Puneri în aplicare (1)

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cheltuielile efectuate pentru furnizarea de bunuri și prestarea de servicii direct legate de implementarea unui proiect eligibil, respectiv următoarele categorii de cheltuieli:

a) onorarii, salarii și alte plăți către persoane fizice în legătură cu activitatea acestora direct legată de implementarea proiectului eligibil dacă veniturile pe care aceste persoane le obțin pentru sau în directă legătură cu implementarea proiectului eligibil sunt venituri impozabile în România potrivit legislației fiscale române, convențiilor fiscale bilaterale și acordurilor internaționale în vigoare la data obținerii venitului;

b) orice fel de plăți pentru bunuri furnizate și servicii prestate de către persoane juridice, dacă bunurile și/sau serviciile respective sunt direct legate de implementarea proiectului eligibil dacă: persoana juridică care furnizează bunurile sau prestează serviciile are sediul social în România; persoana juridică este rezident fiscal în România și bunurile sunt furnizate și serviciile sunt prestate pe teritoriul României, indiferent de originea acestora.

(2) În sensul prezentei scheme, nu vor fi considerate cheltuieli eligibile pentru obținerea alocării financiare nerambursabile următoarele categorii:

a) orice cheltuieli înregistrate anterior datei obținerii "Acordului de finanțare"; Modificări (1)

b) cheltuielile cu finanțarea proiectului;

c) garanții bancare legate de realizarea proiectului eligibil de ridicarea fondurilor;

d) cheltuieli pentru cadouri, flori pentru primirea persoanelor;

e) cheltuieli cu achiziționarea de active a căror achiziție a fost realizată cu o altă sursă de ajutor public;

f) orice alte cheltuieli care nu sunt relevante pentru dezvoltarea proiectului;

g) taxe bancare, dobândă și alte comisioane aferente creditelor;

h) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată;

i) contribuția în natură;

j) cheltuielile colaterale care intervin dintr-un contract de leasing;

k) orice alte cheltuieli care intervin după livrarea filmului care nu sunt relevante pentru producția proiectului;

l) cheltuieli pentru infrastructura studiourilor de filmare;

m) cheltuieli de marketing.

(3) Valoarea maximă a ajutorului de stat nu poate depăși 10 milioane euro pentru fiecare proiect finanțat din această schemă.

ARTICOLUL 9
Modalitatea de acordare

Modalitatea de plată este:

a) Rambursarea a 35% din cheltuielile eligibile efectuate pentru prestații de servicii în domeniul producției de filme pe teritoriul României, la care se poate adăuga un procent de 10%, în condițiile promovării României explicit și într-un mod proeminent prin locațiile utilizate;

b) Ulterior finalizării proiectului de film și cheltuirii bugetului aferent, dar nu mai târziu de 2 ani de la emiterea "Acordului de finanțare", solicitantul va depune la autoritatea finanțatoare a schemei de ajutor de stat o cerere de plată însoțită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu "Acordul de finanțare" și cu reglementările legale în vigoare.

ARTICOLUL 10

(1) Prevederile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare de către furnizorul prezentei scheme de ajutor de stat, respectiv Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

(2) Comisia Națională de Strategie și Prognoză va publica invitația de a depune Formulare de cerere pentru prezenta schemă de ajutor de stat în fiecare an, în termen de 10 zile de la data aprobării bugetului anual al schemei de ajutor de stat. Modificări (1)

(3) Lista documentelor care vor trebui depuse de aplicant în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, atât ale proiectului, cât și ale beneficiarului, detalii privind cheltuielile eligibile și procedura de selecție a beneficiarilor/proiectelor vor fi stabilite, în termen de 10 zile, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1)

(4) Aplicanții vor depune toate documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute de prezenta schemă, inclusiv o declarație cu privire la ajutoarele de stat primite anterior (de minimis sau de stat) pentru finanțarea acelorași costuri eligibile.

(5) Înainte de acordarea ajutorului (respectiv semnarea acordului de finanțare), furnizorul verifică respectarea tuturor criteriilor de ajutor de stat prevăzute în prezenta schemă, pentru fiecare aplicant în parte. Modificări (1)

ARTICOLUL 11

(1) Finanțarea proiectelor eligibile conform prezentei scheme de ajutor de stat se va realiza pe baze anuale și multianuale.

(2) Ulterior finalizării proiectului de film și cheltuirii bugetului aferent proiectului eligibil, dar nu mai târziu de 2 ani de la emiterea "Certificatului de solicitant" al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre, solicitantul va depune la Comisia Națională de Strategie și Prognoză o cerere de plată însoțită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu "Certificatul de solicitant" al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre și cu prevederile prezentei hotărâri. Modificări (1)

(3) Raportul de audit va fi emis de către o societate de audit cu experiență dovedită în domeniul auditat de minimum 3 ani.

(4) Auditorul își va asuma răspunderea profesională cu privire la modul de realizare a auditului, menționând atât documentele analizate, cât și metodologia de lucru aplicată.

(5) Comisia Națională de Strategie și Prognoză va efectua verificări proprii. Autoritatea va putea solicita completarea sau clarificarea raportului de audit.

(6) Comisia Națională de Strategie și Prognoză are obligația să aprobe cererea de plată în cel mult 10 zile de la data la care raportul de audit este complet. În măsura în care concluziile raportului de audit sunt incomplete, Comisia Națională de Strategie și Prognoză va solicita completarea acestuia. Solicitantul are dreptul să depună completări în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării din partea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

(7) Plata efectivă se va realiza în termen de cel mult 120 de zile de la data aprobării cererii de plată astfel cum a fost confirmată în prealabil de către auditor, în temeiul prezentului articol.

ARTICOLUL 12

(1) Selecția proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecție. Componența și structura organizatorică a comisiei de selecție a proiectelor eligibile se stabilesc prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

(2) Comisia de selecție va purta denumirea de "Comisia de Film în România".

(3) Comisia Națională de Strategie și Prognoză va comunica componența comisiei de selecție în luna decembrie a fiecărui an de derulare a schemei de ajutor de stat pentru anul următor.

(4) Prin excepție, pentru anul 2018, Comisia Națională de Strategie și Prognoză va comunica componența comisiei de selecție în termen de maximum 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(5) Membrii comisie de selecție sunt desemnați în fiecare an de implementare a schemei și vor lucra în sesiune permanentă.

(6) Persoanele propuse atât pentru comisia de selecție, cât și membrii familiilor acestora sau rudele până la gradul doi inclusiv nu pot participa în nicio calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs.

(7) Comisia de selecție va fi formată din 5 membri, dintre care unul va fi președinte, numiți prin ordin de președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, dintre personalități din mediul universitar, reprezentanți ai mediului cultural și artistic, persoane cu experiență în domeniul cinematografiei, persoane cu experiență în afaceri, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale specializate în politici publice. În caz de vot egal, votul președintelui prevalează.

(8) Comisia de selecție evaluează și selectează proiectele cinematografice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pe principiul "primul venit, primul servit" și decide, prin hotărâre, emiterea "Certificatului de solicitant" al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre.

(9) Totodată, ulterior primirii raportului de audit, comisia de selecție va emite hotărâri care vor reprezenta certificarea cuantumului cheltuielilor eligibile care urmează să fie plătite beneficiarilor. În niciun caz nu se va putea hotărî plata unei sume care să depășească suma menționată în "Certificatul de solicitant" al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre. Modificări (1)

(10) Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Film în România va fi aprobat prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și va fi publicat pe pagina de internet a acesteia.

(11) Hotărârile comisiei de selecție pot fi contestate la instanța de contencios administrativ, în termenele și în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 13
Pragul de notificare

Prezenta schemă este considerată exceptată de la obligația de notificare cât timp nu se depășește pragul de 50 de milioane euro pe schemă, anual.

ARTICOLUL 14
Efectul stimulativ

(1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.

(2) Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă.

(3) Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:

a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;

b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;

c) locul de desfășurare a proiectului;

d) lista costurilor proiectului;

e) tipul de ajutor și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.

ARTICOLUL 15
Cumul

(1) Pentru a stabili dacă pragul de notificare și intensitățile maxime ale ajutoarelor sunt respectate, va fi luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.

(2) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate prin prezenta schemă pot fi cumulate cu:

a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;

b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea intensității maxime prevăzute de prezenta schemă. Modificări (1)

(3) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care o depășește pe cea prevăzută în prezenta schemă. Modificări (1)

ARTICOLUL 16
Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea

(1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză are obligația să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și formatul documentelor necesare pentru accesare.

(2) Comisia Națională de Strategie și Prognoză va monitoriza respectarea condițiilor și a criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată perioada de derulare a acesteia, pentru a nu se depăși intensitatea maximă admisă și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezenta hotărâre sau din legislația națională ori europeană aplicabile la momentul respectiv. Nerespectarea de către beneficiari a condițiilor prevăzute în prezenta schemă, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii finanțării determină aplicarea de către autoritatea finanțatoare a schemei de ajutor de stat a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, inclusiv a dobânzilor aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(3) Comisia Națională de Strategie și Prognoză trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele în cadrul schemei. Aceste înregistrări care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

(4) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.

(5) Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat regional, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(6) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai schemei, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

(7) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

(8) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când, din informațiile deținute, rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de stat. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.

(9) Informațiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro vor fi publicate pe pagina națională www.ajutordestat.ro.

(10) În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, Comisia Națională de Strategie și Prognoză va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezenta hotărâre.

(11) Beneficiarii își asumă obligația ca, pe genericul filmului și în toate materialele publicitare, să menționeze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Guvernului României, prin includerea următorului text: "Film realizat cu sprijinul Guvernului României".

(12) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

(13) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(14) Furnizorul are obligația transmiterii, spre informare, Consiliului Concurenței, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.

(15) În vederea recuperării ajutorului de stat, furnizorul are obligația emiterii, în termen de 30 de zile lucrătoare, prin ordin, de norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ioana-Andreea Lambru
Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
Ion Ghizdeanu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul culturii și identității naționale,
George Vladimir Ivașcu

București, 13 iunie 2018.

Nr. 421.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...