Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară | Hotărâre 1256/2011

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

Art. 3. - Reviste (2), Doctrină (1)

În vederea obținerii autorizației de funcționare ca agenți de muncă temporară, persoanele juridice, denumite în continuare solicitanți, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie persoane juridice constituite potrivit legii și să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, "Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN";

b) să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;

c) să nu figureze în evidențele cazierului fiscal cu fapte sancționate de reglementările financiare, vamale și nici cu cele care privesc disciplina financiară;

d) să nu fi fost sancționate contravențional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de autorizare, pentru încălcarea prevederilor legislației muncii, comerciale și fiscale; contravențiile cu privire la care există o acțiune pe rolul instanțelor de judecată vor fi luate în considerare numai dacă până la data soluționării cererii de autorizare s-a pronunțat cu privire la acestea o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

e) să constituie garanția financiară în cuantumul prevăzut la art. 5.

Art. 4. -

(1) Autorizarea solicitanților se face de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, la propunerea agențiilor teritoriale pentru prestații sociale în a căror rază teritorială își au sediul.

(2) În scopul obținerii autorizației de funcționare, solicitanții depun la agențiile teritoriale pentru prestații sociale o cerere însoțită de un dosar de autorizare care trebuie să conțină următoarele documente: Reviste (1)

a) actul constitutiv sau actul adițional la actul constitutiv, după caz, în care să fie menționat obiectul de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată;

b) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, emis de oficiul registrului comerțului, în care să fie menționat obiectul principal de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată;

c) cazierul fiscal;

d) certificate eliberate de instituțiile competente, care să ateste îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 lit. b);

e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, care trebuie să cuprindă mențiuni din care să rezulte că solicitanții nu se află în procedură de reorganizare sau faliment, potrivit legii;

f) dovada constituirii garanției financiare, în cuantumul prevăzut la art. 5;

g) declarație pe propria răspundere a solicitantului privind îndeplinirea condiției de la art. 3 lit. d).

(3) Filialele solicitanților se supun separat procedurii de autorizare.

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Garanția financiară se constituie prin depunerea unei sume într-un cont distinct deschis la o bancă din România, care să acopere contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, la care se adaugă contribuțiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

(2) Garanția financiară prevăzută la alin. (1) se poate utiliza numai pentru plata de către agentul de muncă temporară a drepturilor de natură salarială, a celorlalte drepturi bănești negociate cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului de muncă temporară, precum și a contribuțiilor datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) La data scadenței obligațiilor prevăzute la alin. (2), agentul de muncă temporară este obligat să le execute, iar, în cazul în care fondurile proprii nu acoperă aceste obligații, se va utiliza garanția financiară constituită potrivit alin. (1).

(4) In cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligațiile privind plata salariului și cele privind contribuțiile și impozitele au devenit scadente și exigibile, iar agentul de muncă temporară nu deține fondurile necesare sau garanția nu este suficientă pentru acoperirea acestora, aceste obligații vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar sau a inspectorului de muncă. Reviste (1)

(5) Solicitarea salariatului temporar se formulează în scris, susținerea solicitării putând fi făcută prin orice mijloc de probă.

(6) Agentul de muncă temporară este obligat să mențină suma reprezentând garanția financiară la nivelul prevăzut la alin. (1), prin completarea acesteia în termen de 5 zile de la data micșorării acesteia.

Art. 6. -

(1) Pe baza documentației prevăzute la art. 4 alin. (2), înaintată prin agenția teritorială pentru prestații sociale competentă, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va evalua îndeplinirea condițiilor de autorizare și va soluționa cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, prin eliberarea autorizației de funcționare sau prin respingerea cererii solicitantului.

(2) În situația în care se constată că documentele depuse la dosarul de autorizare nu sunt complete sau conform celor prevăzute la art. 4 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale acordă un termen de 7 zile lucrătoare pentru completarea documentației, respectiv pentru depunerea acesteia la agenția teritorială pentru prestații sociale competentă. Termenul de soluționare a cererii prevăzut la alin. (1) se prelungește corespunzător.

(3) În situația în care nici după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) solicitantul nu depune dosarul de autorizare completat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale respinge motivat cererea de autorizare.

Art. 7. -

(1) Analiza cererii solicitantului, precum și eliberarea sau respingerea autorizației de funcționare se vor face de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) Modelul autorizației de funcționare este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Tipărirea autorizației de funcționare, precum și cheltuielile ocazionate de aceasta se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin bugetul propriu.

Art. 8. -

(1) Solicitantul a cărui cerere de autorizare a fost respinsă în condițiile art. 6 alin. (3) poate înainta contestație, în termen de 30 de zile de la data comunicării respingerii cererii, la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care are obligația să o soluționeze în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(2) Actul administrativ prin care se soluționează sau se respinge contestația se comunică contestatarului și poate fi atacat la instanța judecătorească competentă în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. - Reviste (1)

(1) Autorizația de funcționare prevăzută la art. 6 alin. (1) este valabilă 2 ani și poate fi prelungită din 2 în 2 ani.

(2) Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizației de funcționare se acordă la cererea agentului de muncă temporară, depusă la agențiile teritoriale pentru prestații sociale și înaintată Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, însoțită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c)-g).

(3) Procedura de aprobare a prelungirii valabilității autorizației de funcționare a agentului de muncă temporară se realizează în condițiile și la termenele prevăzute la art. 6.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [1] Părțile contractului. Agentul de muncă temporară este opersoană juridică autorizată, care pune provizoriu la dispoziție utilizatorului personal pe care îl angajează și îl salarizează în acest scop. Pentru aobține autorizația de funcționare, persoanele juridice trebuie să îndeplinească anumite condiții enumerate în art. 3 din H.G. nr. 1256/2011. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Hotărâre 1256/2011:
Dispoziții generale
Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Funcționarea agenților de muncă temporară
Dispoziții finale
Reviste:
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
Autorizarea agentului de muncă temporară
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...