Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile

Modificări (...), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 30 decembrie 2011.

În vigoare de la 09 ianuarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere întârzierea semnificativă a procesului de transpunere a Directivei 2010/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului față de termenul de 30 iunie 2011, data până la care România, ca stat membru, avea obligația să adopte actele cu putere de lege necesare pentru a se conforma acestei directive,

ținându-se cont de faptul că introducerea art. 260 alin. (3) în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) accelerează mecanismul de impunere a sancțiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiție cu o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, consideră că statul membru nu și-a îndeplinit obligația de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă,

dat fiind faptul că în data de 18 iulie 2011 Comisia Europeană a inițiat prima etapă a procedurii de infringement pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2010/35/UE, se impune transpunerea în regim de urgență a prevederilor directivei menționate.

Având în vedere faptul că Guvernul este abilitat din punct de vedere constituțional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligațiilor României față de Uniunea Europeană și existând situația iminentă de declanșare a procedurii de infringement în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene,

întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Domeniu de aplicare și definiții

ARTICOLUL 1 Domeniu de aplicare

(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește reguli privind echipamentele sub presiune transportabile, cu scopul de a îmbunătăți siguranța și de a asigura libera circulație a acestor echipamente pe teritoriul Uniunii Europene.

(2) Prezenta ordonanță de urgență se aplică:

a) noilor echipamente sub presiune transportabile, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE sau Directiva 1999/36/CE, în scopul punerii la dispoziție pe piață a echipamentelor respective; Jurisprudență

b) echipamentelor sub presiune transportabile, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 2010/35/UE sau directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ori Directiva 1999/36/CE, în vederea inspecțiilor periodice, a inspecțiilor intermediare, a controalelor excepționale și a utilizării acestora; Jurisprudență

c) echipamentelor sub presiune transportabile, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 1999/36/CE, în vederea reevaluării conformității.

(3) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică:

a) echipamentelor sub presiune transportabile care au fost introduse pe piață înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune transportabile și care nu au făcut încă obiectul unei reevaluări a conformității;

b) echipamentelor sub presiune transportabile utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri periculoase între statele membre și țări terțe efectuat în conformitate cu art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transporturile mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 2 Definiții

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

1. echipamente sub presiune transportabile înseamnă:

a) toate recipientele sub presiune, armăturile acestora și alte accesorii, dacă este cazul, așa cum sunt prevăzute în cap. 6.2 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

b) cisternele, vehiculele-baterie/vagoanele-baterie, containerele pentru gaze cu elemente multiple (CGEM), armăturile acestora și alte accesorii, dacă este cazul, așa cum sunt prevăzute în cap. 6.8 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, atunci când echipamente menționate la lit. a) sau la prezenta literă sunt utilizate, în conformitate cu anexele respective, pentru transportul gazelor din clasa 2, cu excepția gazelor sau articolelor al căror cod de clasificare conține cifrele 6 și 7, precum și pentru transportul substanțelor periculoase din alte clase, prevăzute în anexa nr. 1;

În noțiunea de echipamente sub presiune transportabile sunt incluse buteliile/cartușele de gaz (nr. ONU 2.037), dar nu și aerosolii (nr. ONU 1.950), recipientele criogenice deschise, buteliile de gaz pentru aparate respiratorii, stingătoarele de incendii (nr. ONU 1.044), echipamentele sub presiune transportabile exceptate în conformitate cu subsecțiunile 1.1.3.2 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și echipamentele sub presiune transportabile exceptate de la normele privind confecționarea și testarea ambalajelor, potrivit dispozițiilor speciale ale cap. 3.3 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

2. anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare înseamnă anexa nr. 1, secțiunea 2.1 din anexa nr. 2 și secțiunea 3.1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

3. introducere pe piață înseamnă prima punere la dispoziție a echipamentelor sub presiune transportabile pe piața Uniunii Europene;

4. punere la dispoziție pe piață înseamnă orice acțiune de furnizare a unor echipamente sub presiune transportabile pentru a fi distribuite sau utilizate pe piața Uniunii Europene în cadrul unei activități comerciale ori de serviciu public, fie contra unei plăți, fie în mod gratuit;

5. utilizare înseamnă umplerea, depozitarea temporară legată de transport, golirea și reumplerea echipamentelor sub presiune transportabile;

6. retragere înseamnă orice măsură al cărei scop este de a împiedica punerea la dispoziție pe piață sau utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile;

7. rechemare înseamnă orice măsură al cărei scop este recuperarea echipamentelor sub presiune transportabile care au fost deja puse la dispoziția utilizatorului final;

8. producător înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce produce echipamente sub presiune transportabile ori părți ale acestora sau care dispune proiectarea ori fabricarea unor astfel de echipamente și le comercializează sub numele sau marca sa;

9. reprezentant autorizat înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în Uniunea Europeană care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

10. importator înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care introduce pe piața Uniunii Europene echipamente sub presiune transportabile ori părți ale acestora, provenite dintr-o țară terță;

11. distribuitor înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană, alta decât producătorul ori importatorul, care pune la dispoziție pe piață echipamente sub presiune transportabile sau părți ale acestora;

12. proprietar înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care deține echipamente sub presiune transportabile;

13. operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care utilizează echipamente sub presiune transportabile;

14. operator economic înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul, proprietarul sau operatorul care intervine în cursul unei activități comerciale ori al unui serviciu public, fie contra unei plăți, fie în mod gratuit;

15. evaluarea conformității înseamnă evaluarea și procedura de evaluare a conformității prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

16. marcajul "pi" înseamnă un marcaj care indică faptul că echipamentele sub presiune transportabile sunt conforme cu cerințele aplicabile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

17. reevaluarea conformității înseamnă procedura, inițiată la cererea proprietarului sau a operatorului, de evaluare ulterioară a conformității echipamentelor sub presiune transportabile fabricate și introduse pe piață înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE;

18. inspecții periodice înseamnă inspecțiile periodice și procedurile care guvernează inspecțiile periodice, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

19. inspecții intermediare înseamnă inspecțiile intermediare și procedurile care guvernează inspecțiile intermediare, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

20. verificări excepționale înseamnă verificările excepționale și procedurile care guvernează verificările excepționale, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

21. organism național de acreditare înseamnă unicul organism dintr-un stat membru care realizează acreditarea în temeiul autorității conferite de statul respectiv;

22. acreditare înseamnă atestarea de către un organism național de acreditare a faptului că un organism notificat îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 1.8.6.8 al doilea paragraf din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

23. autoritate de notificare înseamnă autoritatea desemnată de un stat membru în conformitate cu art. 17;

24. organism notificat înseamnă un organism de inspecție care îndeplinește cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și condițiile prevăzute la art. 20 și 26 și este notificat în conformitate cu art. 22;

25. notificare înseamnă procesul prin care se acordă unui organism de control statutul de organism notificat și include comunicarea acestor informații Comisiei Europene și statelor membre;

26. supravegherea pieței înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile publice pentru a se asigura că echipamentele sub presiune transportabile respectă pe parcursul ciclului lor de viață cerințele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și de prezenta ordonanță de urgență și nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte legate de protecția intereselor publice.

ARTICOLUL 3 Cerințe in situ

Cerințele in situ pentru depozitarea pe termen mediu sau lung a echipamentelor sub presiune transportabile sau pentru utilizarea acestora in situ se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nu se stabilesc însă cerințe suplimentare cu privire la echipamentele sub presiune transportabile propriu-zise.

CAPITOLUL II Obligațiile operatorilor economici

ARTICOLUL 4 Obligațiile producătorilor

(1) Atunci când introduc pe piață echipamentele lor sub presiune transportabile, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate, fabricate și însoțite de documentele necesare în conformitate cu cerințele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul în care, în urma procesului de evaluare a conformității prevăzut de prezenta ordonanță de urgență și în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, se demonstrează conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerințele aplicabile, producătorii aplică marcajul "pi" în conformitate cu art. 15.

(3) Producătorii păstrează documentația tehnică prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Această documentație se păstrează pe perioada prevăzută în anexele menționate.

(4) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, ori cu prezenta ordonanță de urgență iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, producătorii comunică de îndată acest lucru autorităților naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele respective, prezentând, în special, informații detaliate cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

(5) Producătorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate și la măsurile corective.

(6) Ca urmare a unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, producătorii îi prezintă acesteia toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea respectivă. Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piață.

(7) Producătorii comunică operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență.

ARTICOLUL 5 Reprezentanții autorizați

(1) Producătorii pot desemna un reprezentant autorizat, printr-un mandat scris. Obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) și întocmirea documentației tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:

a) să mențină documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere cel puțin pentru perioada prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, pentru producători;

b) să prezinte autorității naționale competente, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea respectivă;

c) să coopereze cu autoritatea națională competentă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile care fac obiectul mandatului.

(3) Identitatea și adresa reprezentantului autorizat trebuie menționate pe certificatul de conformitate prevăzut în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(4) Reprezentanții autorizați prezintă operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență.

ARTICOLUL 6 Obligațiile importatorilor

(1) Importatorii introduc pe piața Uniunii Europene numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și cu prezenta ordonanță de urgență.

(2) Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor respective, importatorii se asigură că producătorul a efectuat procedura corespunzătoare de evaluare a conformității. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică și că echipamentele sub presiune transportabile poartă marcajul "pi" și sunt însoțite de certificatul de conformitate prevăzut în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. În cazul în care importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonanță de urgență, acesta nu introduce echipamentele respective pe piață decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, importatorul comunică acest lucru producătorului și autorităților de supraveghere a pieței.

(3) Importatorii indică denumirea lor și adresa la care pot fi contactați fie în certificatul de conformitate menționat în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, fie într-un document anexat la certificatul de conformitate.

(4) Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(5) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, importatorii comunică de îndată acest lucru producătorului și autorităților naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele respective, prezentând, în special, informații detaliate cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate. Importatorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate și ia măsurile corective.

(6) Importatorii păstrează o copie a documentației tehnice la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței cel puțin pentru perioada prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, pentru producători, și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția autorităților respective, la cererea acestora.

(7) În urma unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, importatorii îi prezintă acesteia toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea respectivă. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piață.

(8) Importatorii prezintă operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență.

ARTICOLUL 7 Obligațiile distribuitorilor

(1) Distribuitorii pun la dispoziție pe piața Uniunii Europene numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și cu prezenta ordonanță de urgență. Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamentele sub presiune transportabile, distribuitorii verifică dacă acestea poartă marcajul "pi" și dacă sunt însoțite de certificatul de conformitate și de adresa de contact menționate la art. 6 alin. (3). În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonanță de urgență, acesta nu pune la dispoziție pe piață echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, distribuitorul comunică acest lucru producătorului sau importatorului, precum și autorităților de supraveghere a pieței.

(2) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(3) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonanță de urgență se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le recupera, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, distribuitorii comunică de îndată acest lucru producătorului, importatorului, dacă este cazul, și autorităților naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele respective, prezentând, în special, informații detaliate cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate. Distribuitorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate și la măsurile corective.

(4) În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, distribuitorii îi prezintă acesteia toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea respectivă. Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au pus la dispoziție pe piață.

(5) Distribuitorii prezintă operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență.

ARTICOLUL 8 Obligațiile proprietarilor

(1) În cazul în care proprietarul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cerințele privind inspecțiile periodice, și cu prezenta ordonanță de urgență, acesta nu pune la dispoziție pe piață echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, proprietarul comunică acest lucru producătorului, importatorului sau distribuitorului, precum și autorităților de supraveghere a pieței. Proprietarii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate și la măsurile corective.

(2) Proprietarii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(3) Proprietarii prezintă operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență.

(4) Prezentul articol nu se aplică persoanelor private care intenționează să folosească sau folosesc echipamentele sub presiune transportabile pentru uz personal, pentru uz casnic ori pentru activități de agrement sau sportive.

ARTICOLUL 9 Obligațiile operatorilor

(1) Operatorii utilizează numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență.

(2) În cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, operatorul comunică acest lucru atât proprietarului, cât și autorităților de supraveghere a pieței.

ARTICOLUL 10 Cazuri în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentei ordonanțe de urgență și este supus obligațiilor care îi revin producătorului în temeiul art. 4 atunci când introduce pe piață echipamente sub presiune transportabile sub numele sau marca sa ori modifică echipamentele sub presiune transportabile deja introduse pe piață astfel încât conformitatea cu cerințele aplicabile ar putea fi afectată.

ARTICOLUL 11 Identificarea operatorilor economici

Ca urmare a unei cereri din partea autorității de supraveghere a pieței, operatorii economici identifică, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani:

a) orice operator economic care le-a furnizat echipamente sub presiune transportabile;

b) orice operator economic căruia i-au furnizat echipamente sub presiune transportabile.

CAPITOLUL III Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile

ARTICOLUL 12 Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile și evaluarea conformității

(1) Echipamentele sub presiune transportabile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a) trebuie să îndeplinească cerințele relevante privind evaluarea conformității, inspecțiile periodice, inspecțiile intermediare și verificările excepționale, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezentul capitol, precum și în cap. IV.

(2) Echipamentele sub presiune transportabile menționate la art. 1 alin. (2) lit. b) trebuie să respecte specificațiile pe baza cărora au fost fabricate. Echipamentele respective trebuie să facă obiectul unor inspecții periodice, al unor inspecții intermediare și al unor verificări excepționale, în conformitate cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și să se conformeze cerințelor prevăzute în prezentul capitol, precum și în cap. IV.

(3) Certificatele de evaluare a conformității și certificatele de reevaluare a conformității, precum și rapoartele privind inspecțiile periodice, inspecțiile intermediare și verificările excepționale, emise de un organism notificat, sunt valabile în toate statele membre. Părțile demontabile ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile pot face obiectul unei evaluări separate a conformității.

ARTICOLUL 13 Reevaluarea conformității

Reevaluarea conformității echipamentelor sub presiune transportabile menționate la art. 1 alin. (2) lit. c), fabricate și puse în funcțiune înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE, se efectuează în conformitate cu procedura de reevaluare a conformității prevăzută în anexa nr. 2. Marcajul "pi" se aplică în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

ARTICOLUL 14 Principiile generale ale marcajului "pi"

(1) Marcajul "pi" se aplică numai de către producător sau, în cazul reevaluării conformității, așa cum se prevede în anexa nr. 2. În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările și completările ulterioare, marcajul "pi" se aplică de către organismul notificat sau sub supravegherea acestuia.

(2) Marcajul "pi" se aplică numai echipamentelor sub presiune transportabile care:

a) îndeplinesc cerințele de evaluare a conformității prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență; sau

b) îndeplinesc cerințele de reevaluare a conformității menționate la art. 13.

Marcajul "pi" nu se aplică niciunui alt echipament sub presiune transportabil.

(3) Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului "pi", producătorul arată că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerințele aplicabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență.

(4) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, marcajul "pi" este singurul marcaj care atestă conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerințele aplicabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență.

(5) Este interzisă aplicarea pe echipamentele sub presiune transportabile a mărcilor, semnelor și inscripțiilor care pot induce în eroare părțile terțe în ceea ce privește semnificația sau forma marcajului "pi" ori ambele. Se pot aplica și alte marcaje pe echipamentele sub presiune transportabile, cu condiția să nu afecteze vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului "pi".

(6) Marcajul "pi" se aplică și părților demontabile cu funcție directă de siguranță ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

ARTICOLUL 15 Norme și condiții privind aplicarea marcajului "pi"

(1) Marcajul "pi" constă în simbolul următor, având următoarea formă*):

___________

*) Simbolul "pi" este reprodus în facsimil.

(2) Înălțimea minimă a marcajului "pi" este de 5 mm. Pentru echipamentele sub presiune transportabile cu diametrul mai mic sau egal cu 140 mm, înălțimea minimă a marcajului este de 2,5 mm.

(3) Trebuie respectate proporțiile redate în desenul pe hârtie milimetrică prevăzut la alin. (1). Caroiajul nu face parte din marcaj.

(4) Marcajul "pi" se aplică în mod vizibil, lizibil și permanent echipamentelor sub presiune transportabile sau plăcuțelor cu datele tehnice ale acestora, precum și părților demontabile cu funcție directă de siguranță ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

(5) Marcajul "pi" se aplică înainte de introducerea pe piață a noilor echipamente sub presiune transportabile sau a părților demontabile cu funcție directă de siguranță ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

(6) Marcajul "pi" este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în inspecțiile și testările inițiale. Numărul de identificare al organismului notificat este aplicat de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător.

(7) Marcajul care indică data inspecției periodice sau, după caz, a inspecției intermediare trebuie să fie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu efectuarea inspecției periodice.

(8) În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 113/2001, cu modificările și completările ulterioare, care nu poartă marcajul "pi", atunci când se efectuează prima inspecție periodică potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, numărul de identificare al organismului notificat responsabil este precedat de marcajul "pi".

ARTICOLUL 16 Libera circulație a echipamentelor sub presiune transportabile

Fără a aduce atingere procedurilor de salvgardare prevăzute la art. 28 și 29 și cadrului de supraveghere a pieței prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, autoritatea de supraveghere a pieței nu poate interzice, restricționa sau împiedica, pe teritoriul României, libera circulație, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile care respectă dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență

CAPITOLUL IV Autoritățile de notificare și organismele notificate

ARTICOLUL 17 Autoritățile de notificare

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea competentă, precum și autoritatea de notificare responsabilă cu instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, notificarea și monitorizarea ulterioară a organismelor notificate este Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(2) Evaluarea și monitorizarea menționate la alin. (1) sunt efectuate de către organismul național de acreditare în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

ARTICOLUL 18 Cerințe privind autoritatea de notificare

(1) Autoritatea de notificare funcționează astfel încât să evite apariția conflictelor de interese cu un organism de evaluare a conformității și să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

(2) În cadrul autorității de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității este luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

(3) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează niciuna dintre activitățile pe care le prestează organismele de evaluare a conformității, nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.

(4) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.

(5) Autoritatea de notificare deține personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.

ARTICOLUL 19 Obligația de informare

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană cu privire la procedurile de evaluare, notificare și monitorizare a organismelor notificate, precum și cu privire la orice modificări aduse acestora.

ARTICOLUL 20 Cerințe cu privire la organismele notificate

(1) În scopul notificării, un organism notificat trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență.

(2) O autoritate competentă, în sensul prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, poate fi un organism notificat, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență și să nu aibă și funcția de autoritate de notificare.

(3) Organismul notificat este instituit în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică.

(4) Organismul notificat participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate, instituit conform art. 29 din Directiva 2010/35/UE, sau se asigură că personalul său de evaluare este informat referitor la acestea; de asemenea, aplică, sub formă de linii directoare, deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv. Organismul notificat trebuie să participe la activitatea grupului sectorial al organismelor notificate, direct sau prin reprezentanți desemnați.

ARTICOLUL 21 Cererea de notificare

(1) Un organism de inspecție trimite o cerere de notificare la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(2) Această cerere trebuie să fie însoțită de o descriere a următoarelor aspecte:

a) activitățile legate de evaluarea conformității, de inspecțiile periodice, de inspecțiile intermediare, de verificările excepționale și de reevaluarea conformității;

b) procedurile legate de activitățile prevăzute la lit. a);

c) echipamentele sub presiune transportabile pentru care organismul susține că este competent;

d) un certificat de acreditare eliberat de organismul național de acreditare, care să ateste faptul că organismul de inspecție îndeplinește cerințele prevăzute la art. 20.

ARTICOLUL 22 Procedura de notificare

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri notifică numai organismele care au îndeplinit cerințele prevăzute la art. 20.

(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană și celelalte state membre folosind instrumentul electronic elaborat și administrat de Comisia Europeană.

(3) Notificarea include informațiile prevăzute la art. 21 alin. (2).

(4) Organismul în cauză poate exercita activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei Europene și a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Comisia Europeană și celelalte state membre trebuie să fie înștiințate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.

(6) Serviciile interne de inspecție ale solicitantului definite în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, nu se notifică.

ARTICOLUL 23 Modificări aduse notificărilor

(1) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 20 ori că acesta nu își respectă obligațiile, acesta restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea neîndeplinirii cerințelor sau obligațiilor respective. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri informează imediat Comisia Europeană și statele membre în consecință.

(2) În caz de retragere, restricționare sau suspendare a notificării ori în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția sa și a autorităților de supraveghere a pieței responsabile, la cererea acestora.

ARTICOLUL 24 Contestarea competenței organismelor notificate

(1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prezintă acesteia, la cerere, toate informațiile referitoare la motivele notificării ori la menținerea competenței organismului în cauză.

(2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este cazul.

ARTICOLUL 25 Obligații operaționale ale organismelor notificate

(1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității, inspecții periodice, inspecții intermediare și verificări excepționale, în conformitate cu termenii notificării acestora și cu procedurile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(2) Organismele notificate efectuează reevaluări ale conformității în conformitate cu anexa nr. 2.

(3) Organismele notificate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri sunt autorizate să își desfășoare activitatea în toate statele membre. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri rămâne responsabil cu monitorizarea activităților desfășurate de organismul notificat.

ARTICOLUL 26 Obligația de informare a organismelor notificate

(1) Organismele notificate comunică Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri următoarele:

a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat;

b) orice circumstanță care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;

c) orice cerere de informare primită de la autoritățile de supraveghere a pieței cu privire la activitățile realizate;

d) la cerere, activitățile realizate în limita domeniului de aplicare al notificării și orice altă activitate realizată, inclusiv activitățile și subcontractările transfrontaliere.

(2) Organismele notificate comunică celorlalte organisme notificate, în temeiul Directivei 2010/35/CE, care realizează același gen de activități de evaluare a conformității, de inspecții periodice, de inspecții intermediare și de verificări excepționale, al căror obiect îl fac aceleași echipamente sub presiune transportabile, informații relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative și, la cerere, pozitive ale evaluării conformității.

ARTICOLUL 27 Schimbul de experiență

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și autoritatea de supraveghere a pieței participă la schimbul de experiență dintre autoritățile naționale ale statelor membre organizat de Comisia Europeană, privind:

a) politica privind notificarea;

b) supravegherea pieței.

CAPITOLUL V Proceduri de salvgardare

ARTICOLUL 28 Procedura aplicabilă echipamentelor sub presiune transportabile care prezintă un risc la nivel național

(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței a luat măsuri în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care autoritatea respectivă are motive suficiente să creadă că echipamentele sub presiune transportabile care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență prezintă riscuri pentru sănătatea ori siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, acestea realizează o evaluare cu privire la echipamentele sub presiune transportabile în cauză, verificând respectarea tuturor cerințelor stabilite de prezenta ordonanță de urgență. Operatorii economici relevanți trebuie să coopereze, dacă este necesar, cu autoritățile de supraveghere a pieței, inclusiv să permită accesul acestora în incintele lor și să le furnizeze eșantioane, dacă este cazul. În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritatea de supraveghere a pieței constată că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu cerințele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, aceasta solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective corespunzătoare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective cu cerințele menționate, să le retragă de pe piață sau să le recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporționale cu natura riscului, stabilită de autoritatea respectivă. Autoritatea de supraveghere a pieței informează în consecință organismul notificat relevant. Art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor corective menționate în teza a doua din prezentul alineat.

(2) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile care au fost solicitate operatorului economic să le ia.

(3) Operatorul economic se asigură că se iau toate măsurile corective corespunzătoare în ceea ce privește echipamentele sub presiune transportabile pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piața Uniunii Europene.

(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în perioada menționată la alin. (1) teza a doua, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a echipamentelor sub presiune transportabile pe piața națională, pentru a retrage echipamentele respective de pe piață sau pentru a le rechema. Autoritatea de supraveghere a pieței informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la măsurile respective.

(5) Informațiile menționate la alin. (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea echipamentelor sub presiune transportabile neconforme, originea acestora, natura presupusei neconformități și riscul pe care acestea îl reprezintă, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. În special, autoritatea de supraveghere a pieței precizează dacă neconformitatea este cauzată de:

a) nerespectarea de către echipamentele sub presiune transportabile a cerințelor cu privire la sănătatea sau la siguranța persoanelor ori la alte aspecte ale protecției interesului public prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență; sau

b) deficiențele standardelor sau ale codurilor tehnice prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau în alte dispoziții ale acesteia.

(6) Celelalte statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura, informează de îndată Comisia Europeană și restul statelor membre cu privire la măsurile adoptate și la informațiile suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea echipamentelor sub presiune transportabile vizate și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată în conformitate cu alin. (2), cu privire la obiecțiile lor.

(7) În cazul în care, în termen de două luni de la primirea informațiilor menționate la alin. (4), niciun stat membru și nici Comisia Europeană nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

(8) Autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în ceea ce privește echipamentele sub presiune transportabile vizate, precum retragerea fără întârziere a acestora de pe piața națională.

ARTICOLUL 29 Procedura de salvgardare a Uniunii Europene

(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 28 alin. (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură națională contravine unui act normativ al Uniunii Europene cu caracter juridic obligatoriu, la inițiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri participă la consultările cu statele membre și cu operatorul ori operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura națională este justificată. Statelor membre și operatorului sau operatorilor economici li se aduce la cunoștință de către Comisia Europeană decizia acesteia.

(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piață a echipamentelor sub presiune transportabile neconforme și informează Comisia Europeană în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri retrage această măsură.

ARTICOLUL 30 Echipamentele sub presiune transportabile conforme care prezintă un risc pentru sănătate și siguranță

(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1), organismul de supraveghere a pieței constată că, deși echipamentele sub presiune transportabile sunt conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și cu prezenta ordonanță de urgență, acestea prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, atunci când sunt introduse pe piață, echipamentele sub presiune transportabile în cauză nu mai prezintă riscul respectiv, pentru a retrage echipamentele de pe piață ori pentru a le rechema, în decursul unei perioade rezonabile, proporționale cu natura riscului, pe care o stabilește organismul de supraveghere a pieței.

(2) Operatorul economic ia toate măsurile corective în privința echipamentelor sub presiune transportabile vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață sau pe care le utilizează pe teritoriul Uniunii Europene.

(3) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri informează imediat Comisia Europeană și celelalte state membre. Informațiile comunicate includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentele sub presiune transportabile în cauză și pentru a determina originea și lanțul de distribuție al echipamentelor, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.

(4) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri participă la consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți, inițiate de Comisia Europeană, și evaluează măsurile naționale adoptate. Comisia Europeană decide dacă măsura este justificată și, dacă este cazul, propune măsuri adecvate, pe baza rezultatelor evaluării respective.

ARTICOLUL 31 Neconformitatea formală

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 28, autoritatea de supraveghere a pieței solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității atunci când constată una dintre situațiile următoare:

a) marcajul "pi" a fost aplicat cu încălcarea art. 12, 13, 14 sau 15;

b) marcajul "pi" nu a fost aplicat;

c) documentația tehnică este fie absentă, fie incompletă;

d) cerințele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și în prezenta ordonanță de urgență nu au fost respectate.

(2) În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menține, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune transportabile ori se asigură că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.

CAPITOLUL VI Răspunderi și sancțiuni

ARTICOLUL 32

(1) Autoritatea de supraveghere a pieței care verifică respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și a Instalațiilor de Ridicat - ISCIR.

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

(3) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4-9 referitoare la obligațiile producătorilor, reprezentanților autorizați, importatorilor, distribuitorilor, proprietarilor și operatorilor, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) și (2) referitoare la conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile și evaluarea conformității, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor neconforme;

c) nerespectarea prevederilor art. 14 și 15 referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformităților.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (3) se fac de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.

(5) Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la alin. (3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

ARTICOLUL 33

(1) Dispozițiile legale privind dispozitivele prevăzute pentru conectarea la alte echipamente și codurile de culoare aplicabile echipamentelor sub presiune transportabile rămân în vigoare până la data la care se includ standardele relevante de utilizare în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(2) În condițiile în care temperatura mediului înconjurător este de obicei mai mică de -20°C, se pot impune standarde mai stricte în ceea ce privește temperatura de funcționare a materialelor folosite la echipamentele sub presiune transportabile utilizate în transportul național de mărfuri periculoase, până la includerea în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, a dispozițiilor privind temperaturile de referință corespunzătoare pentru anumite zone climatice.

(3) În acest caz, lângă marcajul "pi" aplicat pe echipamentele sub presiune transportabile, inclusiv pe părțile demontabile cu funcție directă de siguranță, numărul de identificare al organismului notificat trebuie să fie urmat de mențiunea "-40°C" sau de alt marcaj relevant aprobat de autoritatea competentă.

ARTICOLUL 34

(1) Certificatele de aprobare CEE de model pentru echipamentele sub presiune transportabile, eliberate în temeiul directivelor 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE, și certificatele CE de examinare a proiectului, eliberate în temeiul Directivei 1999/36/CE, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de omologare prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, și fac obiectul dispozițiilor privind perioada limitată de recunoaștere a omologărilor de tip stabilite în respectivele anexe.

(2) Armăturile și accesoriile menționate la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările și completările ulterioare, și care poartă marcajul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003, cu modificările și completările ulterioare, se pot utiliza în continuare.

ARTICOLUL 35

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

ARTICOLUL 36

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 5 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 14 august 2001, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 37

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică recipientelor sub presiune, armăturilor acestora și altor accesorii utilizate pentru transportarea echipamentelor cu numerele ONU 1745, 1746 și 2495, începând de la data de 1 iulie 2013.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva 2010/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 iunie 2010.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Gheorghe Dobre,
secretar general
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

București, 27 decembrie 2011.

Nr. 126.

ANEXA Nr. 1

LISTA
mărfurilor periculoase, altele decât cele din clasa 2

Numărul
ONU
Clasa Substanțe periculoase
1051 6.1 Acid cianhidric stabilizat care conține mai puțin de 3% apă
1052 8 Acid fluorhidric anhidru
1745 5.1 Pentafluorură de brom, cu excepția transportului în cisterne
1746 5.1 Trifluorură de brom, cu excepția transportului în cisterne
1790 8 Acid fluorhidric cu peste 85% fluorură de hidrogen
2495 5.1 Pentafluorură de iod, cu excepția transportului în cisterne

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
de reevaluare a conformității

1. În prezenta anexă se stabilește metoda de garantare a conformității echipamentelor sub presiune transportabile menționate la art. 1 alin. (2) lit. c) din ordonanța de urgență, fabricate și puse în funcțiune înainte de data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile corespunzătoare din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transporturile mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, și din ordonanța de urgență, aplicabile în momentul reevaluării.

2. Proprietarul sau operatorul trebuie să pună la dispoziția unui organism notificat tip A care se conformează standardului SR EN ISO/IEC 17020: 2005, notificat pentru reevaluarea conformității, informațiile cu privire la echipamentele sub presiune transportabile care permit organismului respectiv să le identifice cu precizie (origine, norme de proiectare și, în plus, pentru buteliile cu acetilenă, detalii cu privire la materialul poros). Informațiile trebuie să includă, dacă este cazul, restricțiile de utilizare prescrise și notele cu privire la eventualele deteriorări sau la eventualele reparații efectuate.

3. Organismul notificat de tip A, notificat pentru reevaluarea conformității, verifică dacă echipamentele sub presiune transportabile prezintă cel puțin același nivel de siguranță ca cel al echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Verificarea se efectuează pe baza informațiilor prezentate în conformitate cu pct. 2 și, dacă este cazul, pe baza unor inspecții suplimentare.

4. În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la pct. 3 sunt satisfăcătoare, echipamentele sub presiune transportabile fac obiectul inspecțiilor periodice prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Dacă sunt îndeplinite cerințele inspecțiilor periodice în cauză, organismul notificat responsabil cu inspecțiile aplică marcajul "pi" sau marcajul se aplică sub supravegherea sa în conformitate cu art. 14 alin. (1)-(5) din ordonanța de urgență. Marcajul "pi" este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspecțiile periodice. Organismul notificat responsabil de inspecțiile periodice eliberează un certificat de reevaluare potrivit dispozițiilor pct. 6.

5. În cazul în care recipientele sub presiune au fost fabricate în serie, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri autorizează un organism notificat pentru inspecțiile periodice ale recipientelor sub presiune transportabile relevante să realizeze reevaluarea conformității unor recipiente sub presiune individuale, inclusiv a armăturilor acestora și a altor accesorii utilizate pentru transport, cu condiția ca un organism notificat de tip A responsabil de reevaluarea conformității să fi realizat evaluarea conformității de tip în conformitate cu pct. 3 și să se fi emis un certificat de reevaluare a tipului. Marcajul "pi" este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspecțiile periodice.

6. În toate cazurile, certificatul de reevaluare se eliberează de către organismul notificat responsabil de inspecțiile periodice și conține cel puțin următoarele informații:

a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul și, dacă acesta este diferit, numărul de identificare al organismului notificat de tip A responsabil cu reevaluarea conformității potrivit dispozițiilor pct. 3;

b) denumirea și adresa proprietarului sau operatorului prevăzut la pct. 2;

c) datele de identificare ale certificatului de reevaluare de tip, în cazul aplicării procedurii prevăzute la pct. 5;

d) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile cărora li s-a aplicat marcajul "pi", inclusiv cel puțin numărul sau numerele de serie; și

e) data eliberării.

7. Se eliberează un certificat de reevaluare de tip.

În cazul în care se aplică procedura descrisă la pct. 5, certificatul de reevaluare de tip se eliberează de către organismul de tip A responsabil cu reevaluarea conformității și conține cel puțin următoarele informații:

a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul;

b) denumirea și adresa producătorului și ale deținătorului certificatului de omologare inițial pentru echipamentele sub presiune transportabile aflate în curs de reevaluare, în cazul în care deținătorul nu este aceeași persoană cu producătorul;

c) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile care aparțin seriei respective;

d) data eliberării; și

e) mențiunea: "prezentul certificat nu autorizează producerea de echipamente sub presiune transportabile sau de părți ale acestora".

8. Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului "pi", proprietarul sau operatorul arată că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerințele prevăzute de ordonanța de urgență și în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, aplicabile în momentul reevaluării.

9. După caz, se ține seama de dispozițiile art. 33 alin. (2) din ordonanța de urgență și se aplică, de asemenea, marcajul referitor la temperatura scăzută prevăzut în respectivul alineat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...