Guvernul României

Hotărârea nr. 1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preșcolar/an și finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2012

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2011 până la 12 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 104 alin. (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (1) și (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat se asigură prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

(2) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar/an.

(3) Standardele de cost pe elev/preșcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul de elevi, de limba de predare, de alți indicatori specifici de învățământ și de mediul urban/rural.

(4) Finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, a cheltuielilor cu evaluarea periodică internă a elevilor, a cheltuielilor materiale și pentru servicii, precum și a cheltuielilor cu întreținerea curentă se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar/an.

(5) Standardele de cost pe elev/preșcolar/an se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu în funcție de mărimea și tipul unităților de învățământ, mediul urban/rural și coeficienții de temperatură pe zone geografice.

CAPITOLUL II Metodologia de calcul

Art. 2. -

(1) Fundamentarea standardului de cost pe elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător standardului de cost pe elev din învățământul gimnazial din mediul urban, se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Standardele de cost per elev/preșcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Standardele de cost per elev/preșcolar/an prevăzute în anexa nr. 2 sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 3, la valoarea coeficientului 1. Standardul de cost pe elev/an pentru coeficientul 1 este 2.230 lei.

(4) Pentru învățământul în limbile minorităților naționale, standardul de cost pe elev/preșcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) este determinat prin aplicarea coeficienților de corecție aferenți, prevăzuți în anexa nr. 3, la standardul de cost pe elev/preșcolar/an pentru nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu.

(5) Unităților de învățământ care au în componență și elevi ce studiază numai limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar coeficientul prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Standardele de cost pe elev pentru cheltuieli cu salariile stabilite prin lege și contribuțiile aferente acestora, pentru activitatea de cămine-cantine, se calculează în funcție de numărul de elevi cazați din școli gimnaziale, licee și școli în care se desfășoară învățământ profesional. Sumele se alocă unităților de învățământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învățământ la care studiază elevii.

Art. 3. -

(1) Fundamentarea standardului de cost per elev/preșcolar/an privind cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielile materiale și pentru servicii, precum și cheltuielile cu întreținerea curentă - coeficientul 1 se realizează conform anexei nr. 4.

(2) Standardele de cost pe elev/preșcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4) sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(3) Standardele de cost pe elev/preșcolar/an prevăzute în anexa nr. 5 sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 6, la valoarea coeficientului 1. Standardul de cost pe elev/preșcolar/an pentru coeficientul 1 este de 264 lei.

CAPITOLUL III Modalitatea de alocare

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Unitățile de învățământ cu personalitate juridică transmit în termen de 15 zile, la începutul anului bugetar, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparțin și inspectoratelor școlare numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Jurisprudență (2)

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit datele comunicate conform alin. (1) direcției generale a finanțelor publice județene atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Jurisprudență (1)

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2012, pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare. Jurisprudență (1)

(4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unități administrativ-teritoriale se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu standardele de cost prevăzute în anexele nr. 2 și 5.

(5) Creditele bugetare destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și (4) ale unităților de învățământ a căror finanțare se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată se modifică în mod corespunzător numărului de elevi/preșcolari care frecventează efectiv unitatea de învățământ. Numărul efectiv de elevi care frecventează unitatea de învățământ, pe baza căruia se recalculează bugetele, se stabilește conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(6) Pentru unitățile de învățământ din zonele izolate în care numărul de elevi este redus, fiind generat de izolare lingvistică, pot fi alocate sume suplimentare, potrivit prevederilor art. 5 alin. (4).

Art. 5. - Jurisprudență (2)

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a standardelor de cost prevăzute în anexele nr. 2 și 5, și le supun aprobării autorităților deliberative.

(2) Directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator terțiar de credite, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar/an.

(3) Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii și a contribuțiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităților de învățământ verificate și validate de către inspectoratele școlare județene, respectiv de inspectoratul școlar al municipiului București, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice.

(4) În cazuri excepționale, inclusiv cele prevăzute la art. 4 alin. (6), atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu asigură plata cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4) la unele unități de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat pe anul 2012, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București cu această destinație.

(5) În situația prevăzută la alin. (4) redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului școlar.

(6) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (4) și (5), conduce implicit la modificarea bugetelor inițiale aprobate, calculate pe baza standardelor de cost.

(7) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) si (4) în cadrul unității de învățământ care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul școlar a modului de angajare și utilizare a cheltuielilor alocate pe baza standardelor de cost, care fac parte din finanțarea de baza.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele proprii ale acestora.

Art. 7. -

Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru cheltuielile prevăzute la ar. 1 alin. (4), se suportă exclusiv cheltuielile aferente anului 2012.

Art. 8. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, finanțarea acestora realizându-se în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.274.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA DE CALCUL
pentru determinarea costului standard per elev pentru coeficientul 1

CAPITOLUL I Costul standard per elev pentru coeficientul 1 pentru cheltuielile cu salariile calculate conform legii și contribuțiile aferente

Art. 1. -

(1) Prin cost standard per elev se înțelege suma medie necesară acoperirii cheltuielilor de bază cu pregătirea didactică a unui elev etalon pe parcursul unui an calendaristic.

(2) Costul standard se calculează anual, fiind aplicabil începând cu anul următor stabilirii acestuia.

(3) Modelul de referință pentru calcularea costului standard îl reprezintă elevul din nivelul de școlarizare gimnazial, filiera teoretică, mediul urban.

Art. 2. -

Costul standard se realizează prin determinarea și însumarea tuturor componentelor care intră în cadrul cheltuielilor cu salariile și contribuțiile aferente în cuantum corespunzător pentru un elev care urmează un proces didactic la nivelul de calitate specificat prin lege.

Art. 3. -

Costul standard per elev se determină potrivit formulei: cost standard total = cost standard personal didactic de predare + cost standard alt personal, în care costul standard total reprezintă suma dintre costul standard personal didactic de predare la catedră și costul standard pentru celelalte activități/persoane care nu desfășoară activitate didactică de predare, respectiv directorii de școli, directorii adjuncți pentru activitatea degrevată, de conducere, îndrumare și control, precum și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.

CAPITOLUL II Costul standard/elev pentru personalul didactic de predare

Art. 4. -

Principala componentă a costului normativ o reprezintă cheltuielile cu personalul de predare, respectiv costul standard didactic per elev, și reprezintă cheltuielile salariale anuale brute medii pentru un cadru didactic împărțite la numărul mediu de elevi pe cadru didactic.

Art. 5. -

(1) Costul standard/elev pentru personalul didactic de predare se determină potrivit formulei: cost standard didactic/(elev) = cheltuielile salariale brute (cadru didactic) /(elevi/cadru didactic).

(2) Salariul brut reprezintă salariul de încadrare la care se adaugă sporurile și indemnizațiile, precum și contribuțiile angajatorului către bugete.

(3) Determinarea cheltuielilor salariale medii anuale brute cu un cadru didactic se obțin ca medie ponderată a cheltuielilor cu fiecare categorie de cadre didactice ponderate cu procentul existent al membrilor din categoria respectivă în sistemul actual din învățământul românesc gimnazial. Ponderile se stabilesc prin prelucrarea datelor privind personalul didactic activ în învățământul gimnazial la nivel național.

(4) Valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare categorie este determinată pe baza reglementărilor legale în vigoare. În cadrul cheltuielilor salariale brute sunt incluse toate tipurile de cheltuieli: salarii, sporuri, sume compensatorii, contribuții etc.

Art. 6. -

(1) Raportul elevi-cadre didactice, respectiv numărul mediu de elevi per cadru didactic, se determină potrivit formulei: elevi pe cadru didactic = medie elevi (clasa)* ore pe săptămână (cadru didactic)/ore pe săptămână (elev), prin multiplicarea numărul mediu de elevi pe clasă cu norma didactică medie și raportând rezultatul la numărul mediu de ore ale unui elev pe săptămână, stabilit conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru numărul de elevi pe clasă se folosesc valorile medii stabilite prin lege diminuate pentru mediul rural.

(3) Numărul de ore pentru un cadru didactic pe săptămână, respectiv norma didactică, reprezintă numărul de ore pe săptămână pe care trebuie să le predea la o clasă un cadru didactic pentru normă întreagă. Norma didactică este considerată cea standard, excepțiile fiind integrate prin creșterea proporțională a cheltuielilor salariale pentru simplitate. Pentru numărul de ore este utilizată valoarea maximă, singura specificată de lege.

CAPITOLUL III Costul standard pentru personalul de conducere, îndrumare și control, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic

Art. 7. -

Personalul, altul decât cadrele didactice de predare, ale cărui salarii trebuie incluse în finanțarea de bază este format din:

a) directorii de școală;

b) directorii adjuncți de școală;

c) personalul didactic auxiliar;

d) personalul nedidactic.

Art. 8. -

Metodologia de repartizare a finanțării de bază are în vedere aplicarea standardelor de calitate pentru învățământul preuniversitar, actele normative care reglementează salarizarea personalului didactic și nedidactic, reglementările privind volumul și structura personalului nedidactic, obligațiile privind formarea continuă, schimbările curriculare cu impact asupra necesarului de manuale.

Art. 9. -

(1) Repartizarea alocației bugetare pentru finanțarea de bază a învățământului preuniversitar pe entități, respectiv județe, autorități locale, școli, se face pe baza cuantumului total al sumei alocate și a unor informații specifice, precum numărul și structura elevilor fizici.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt transmise de către entități în termen de 15 zile de la începutul anului/semestrului școlar.

Art. 10. -

(1) Repartizarea sumelor se realizează luându-se în calcul numărul de elevi fizici pe diferite niveluri de învățământ, medii de învățământ, respectiv urban/rural, filieră, profil, limba de predare, cu o eventuală ajustare în funcție de densitatea populației școlare și/sau a elevilor în clasă și coeficienții de diferențiere a costurilor pe elev.

(2) Coeficienții de diferențiere prevăzuți la alin. (1) se calculează, pentru fiecare nivel de învățământ, pe baza costului standard, care determină numărul de elevi echivalenți, și alți indicatori de calitate asociați nivelului de calificare al cadrelor didactice.

ANEXA Nr. 2

STANDARDELE DE COST PER ELEV/PREȘCOLAR/AN
pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

Nr. crt. Nivelul/filiera/profilul Forma de învățământ

Numărul mediu de elevi pe clasă

Standardele de cost pe elev, pe medii și pe niveluri
- lei -

Standardele de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților)
- lei -

Urban Rural Urban Rural Urban Rural
1 Învățământ preșcolar cu program normal zi 20 18 1.478 1.617 1.478 1.617
2 Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal zi 20 20 2.712 2.712 2.712 2.712
3 Învățământ primar zi 22 18 1.701 2.027 2.041 2.432
3.1 Învățământ primar care integrează copii cu cerințe educative speciale* zi 2.892 3.445 3.470 4.134
4 Învățământ primar "step-by-step" zi 22 18 3.167 3.167 3.800 3.800
5 Învățământ primar "A doua șansă" - 15 12 1.311 1.579 1.573 1.895
6 Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) zi 22 18 2.141 2.560 2.505 2.995
7 Învățământ primar cu specializarea muzică zi 22 18 3.791 3.791 4.175 4.991
7.1 Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 1.867 2.239 1.867 2.239
8 Învățământ gimnazial zi 25 20 2.230 2.727 2.549 3.117
8.1 Învățământ gimnazial care integrează copii cu cerințe educative speciale* zi 3.791 4.636 4.333 5.299
9 Învățământ gimnazial "A doua șansă" - 15 12 1.485 1.784 1.697 2.039
10 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) zi 25 20 2.676 3.280 3.024 3.706
10.1 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar zi 446 553 446 553
11 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică zi 25 20 4.906 4.906 5.040 6.179
11.1 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 2.230 2.741 2.230 2.741
12 Învățământ gimnazial FR 25 20 903 1.070 1.032 1.223
13 Învățământ liceal teoretic zi 28** 28 2.119 2.119 2.401 2.401
14 Învățământ liceal teoretic seral 28** 28 1.652 1.652 1.872 1.872
15 Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic zi 28** 28 2.306 2.306 2.612 2.612
16 Învățământ liceal tehnologic seral 28** 28 1.797 1.797 2.036 2.036
17 Învățământ liceal de arte plastice și vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură și sportiv zi 28** 28 2.944 2.944 3.297 3.297
18 Învățământ liceal specializarea muzică zi 28** 28 6.021 6.021 5.744 5.744
19 Învățământ liceal FR 28** 28 870 870 986 986
20 Învățământ școli de arte si meserii, an de completare zi 24 22 2.442 2.656 2.686 2.922
21 Învățământ postliceal/maiștri zi 30 30 2.442 2.442 2.686 2.686
22 Cantine-cămine (elevi cazați) 883 883 883 883

* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în școala de masă.

** Începând cu anul școlar 2012-2013, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă, iar pentru clasele a XII-a pot fi 28 elevi/clasă.

ANEXA Nr. 3

COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE
pentru standardele de cost/elev/preșcolar/an și coeficienții de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

Nr. crt. Nivelul/filiera/profilul Forma de învățământ

Coeficienții de diferențiere ai standardelor de cost pe medii și pe niveluri, față de coeficient 1 (urban gimnazial)

Coeficienți de corecție pentru învățământul în limbile minorităților

Urban Rural Urban Rural
1 Învățământ preșcolar cu program normal zi 0,663 0,725 0,000 0,000
2 Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal zi 1,216 1,216 0,000 0,000
3 Învățământ primar zi 0,763 0,909 0,200 0,200
3.1 Învățământ primar integrat* zi 1,297 1,545 0,200 0,200
4 Învățământ primar step-by-step zi 1,420 1,420 0,200 0,200
5 Învățământ primar A doua șansă - 0,588 0,708 0,200 0,200
6 Învățământ primar vocațional (fără muzică) zi 0,960 1,148 0,170 0,170
7 Învățământ primar cu profil de muzică zi 1,700 1,700 0,170 0,170
7.1 Învățământ primar cu profil de muzică suplimentar zi 0,837 1,004 0,000 0,000
8 Învățământ gimnazial zi 1,000 1,223 0,143 0,143
8.1 Învățământ gimnazial integrat* zi 1,700 2,079 0,143 0,143
9 Învățământ gimnazial A doua șansă - 0,666 0,800 0,143 0,143
10 Învățământ gimnazial vocațional (fără muzică) zi 1,200 1,471 0,130 0,130
10.1 Învățământ gimnazial vocațional (fără muzică) suplimentar zi 0,200 0,248 0,000 0,000
11 Învățământ gimnazial cu profil muzică zi 2,200 2,200 0,130 0,130
11.1 Învățământ gimnazial cu profil muzică suplimentar zi 1,000 1,229 0,000 0,000
12 Învățământ gimnazial FR 0,405 0,480 0,143 0,143
13 Învățământ liceal teoretic zi 0,950 0,950 0,133 0,133
14 Învățământ liceal teoretic seral 0,741 0,741 0,133 0,133
15 Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic zi 1,034 1,034 0,133 0,133
16 Învățământ liceal tehnologic seral 0,806 0,806 0,133 0,133
17 Învățământ liceal de arte plastice și vizuale, coreografie, teatru, arhitectura și sportiv zi 1,320 1,320 0,120 0,120
18 Învățământ liceal de muzică zi 2,700 2,700 0,120 0,120
19 Învățământ liceal FR 0,390 0,390 0,133 0,133
20 Învățământ școli de arte și meserii, an de completare zi 1,095 1,191 0,100 0,100
21 Postliceal/maiștrii zi 1,095 1,095 0,100 0,100
22 Cantine-cămine (elevi cazați) - 0,396 0,396 0,000 0,000

* Coeficienții de diferențiere se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în școala de masă.

ANEXA Nr. 4

FUNDAMENTAREA
costului standard per elev privind cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielile materiale și pentru servicii, precum și cheltuielile cu întreținerea curentă - coeficientul 1

ARTICOLUL 1 Termeni și definiții


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...