Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Legea asistenței sociale nr. 292/2011 creează cadrul legal și instituțional unitar și coordonat prin care se stabilesc principiile și regulile generale de acordare a măsurilor de asistență socială, precum și criteriile de organizare și funcționare a sistemului în vederea asigurării condițiilor adecvate pentru elaborarea și implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenței sociale.

Conform art. 14 din Legea nr. 292/2011, nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistență socială, începând cu anul 2012, se stabilesc în raport cu indicatorul social de referință (ISR) prin aplicarea unui indice social de inserție.

Punerea în aplicare a acestor noi prevederi necesită modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 132/2011, și a Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare.

Totodată, potrivit Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, unul dintre indicatorii de rezultat care condiționează acordarea împrumutului prevede utilizarea aceleiași proceduri de evaluare a veniturilor/bunurilor solicitanților atât în cazul ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, cât și în cazul ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și al alocației pentru susținerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, cu modificările ulterioare.

În absența reglementărilor care să asigure punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 292/2011, precum și a Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe de o parte, se creează confuzie în privința noțiunilor care definesc beneficiile de asistență socială, iar, pe de altă parte, se ajunge la nerespectarea unor cerințe asumate și la neacordarea sumelor din împrumut corespunzătoare indicatorului de rezultat.

În considerarea faptului că elementele sus-menționate trebuie aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2012, constituind astfel o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Cuantumul alocației de stat pentru copii se stabilește în raport cu indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);

b) 0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3);

c) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Titular al dreptului la alocația de stat pentru copii este copilul.

(3) Alocația de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011."

2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocația de stat pentru copii se plătește numai în cont personal, în cuantumurile prevăzute la art. 3."

3. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii sunt obligate să comunice orice schimbare în privința componenței familiei sau a domiciliului/reședinței care poate determina încetarea sau modificarea acordării drepturilor de alocație de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariția acesteia, inclusiv situația în care cetățenii români își stabilesc rezidența în altă țară împreună cu copiii lor."

Art. II. -

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, și este de:

a) 0,25 ISR pentru persoana singură;

b) 0,45 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,63 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,78 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 0,93 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,062 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condițiile prezentei legi."

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile prevăzute la art. 4, transformate în lei, și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure."

3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția burselor de studiu și a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi și se poate actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(4) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie."

4. La articolul 132, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul plății dreptului de ajutor social prin mandat poștal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condițiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat."

5. La articolul 141, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 141. -

(1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligația de a depune, din 6 în 6 luni, la primăria localității sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori reședința, o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, care va conține obligatoriu datele de identificare ale titularului și membrilor familiei. Modelul declarației pe propria răspundere se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi."

6. La articolul 141, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În vederea verificării informațiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe venit, primarul poate solicita administrației finanțelor publice în a cărei rază teritorială se află situată primăria eliberarea unui document care să ateste situația veniturilor persoanelor din familia/familiile solicitantă/solicitante. Administrațiile finanțelor publice sunt obligate să furnizeze informațiile necesare în baza listei cu persoane și datele de identificare ale acestora, transmisă de primar."

7. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

"

Art. 161. - Modificări (1)

(1) Începând cu anul 2012, pentru menținerea dreptului la ajutorul social, familiile beneficiare au obligația să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Verificarea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.

(3) În situația în care, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin dispoziție, dreptul la ajutorul social pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii februarie.

(4) Achitarea obligațiilor legale față de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (3) atrage reluarea, prin dispoziția primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligația, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

(5) În situația în care, după termenul prevăzut la alin. (3), nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziția primarului."

8. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Dispozițiile primarului prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 141 alin. (5) și (6) și art. 161 alin. (3)-(5) se comunică agenției teritoriale în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3), pe bază de borderou."

9. La articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) în cazul în care beneficiarii nu au îndeplinit obligația prevăzută la art. 161."

10. La articolul 28, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, poate acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum și în alte situații stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde și procedura și/sau condițiile de acordare.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

(4) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea."

11. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.

12. La articolul 281 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) neîndeplinirea de către primar a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și alin. (7)-(9), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 131 alin. (3) și (4), art. 141 alin. (3), art. 161, art. 17 alin. (1) și art. 20 alin. (3)."

13. La articolul 281 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (2) și (3) și art. 141 alin. (3);".

14. La articolul 281 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2);".

15. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Ajutoarele sociale reglementate prin prezenta lege pot fi supuse executării silite, în condițiile dispozițiilor privind executarea silită a creanțelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum și pentru plata obligațiilor legale de întreținere stabilite prin hotărâre a instanțelor judecătorești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată."

Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Pentru copiii născuți, adoptați, încredințați în vederea adopției, luați în plasament, în plasament în regim de urgență sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului ori producerii evenimentelor menționate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum și de o indemnizație lunară reprezentând 75% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni. Începând cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum și cuantumul maxim ale indemnizației lunare se raportează la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, și nu poate fi mai mic de 1,2 ISR și nici mai mare de 6,8 ISR." Modificări (1)

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Cuantumul indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere."

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Persoanele care sunt îndreptățite să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului, reglementată de prezenta ordonanță de urgență, și realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de un stimulent al cărui cuantum se raportează la ISR și se stabilește la 0,2 ISR."

4. La articolul 3, alineatele (2) și (4) se abrogă.

5. Articolul 4 se abrogă.

6. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, părintele supraviețuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de acestea, după cum urmează:

a) de drepturile părintelui decedat, în situația în care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dacă îndeplinește condițiile de acordare."

7. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 4 luni și se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinții firești ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap."

8. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

(2) Începând cu anul 2012, pentru menținerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, beneficiarii au obligația să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare."

9. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 71. -

(1) Verificarea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.

(2) Pentru verificarea îndeplinirii obligației în condițiile alin. (1), agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, transmit primăriilor, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(3) Pe baza tabelului centralizator prevăzut la alin. (2), primarii verifică dacă beneficiarii au achitat pentru anul anterior obligațiile de plată către bugetul local și întocmesc situația centralizatoare cu persoanele care nu au respectat această condiție, pe care o transmit agențiilor teritoriale până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(4) Neachitarea obligațiilor legale față de bugetele locale conduce la suspendarea pe o perioadă de 5 luni a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, începând cu drepturile aferente lunii februarie.

(5) Achitarea obligațiilor legale față de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (4) atrage reluarea plății drepturilor, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligația, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

(6) În vederea aplicării prevederilor alin. (5), beneficiarii drepturilor transmit agenției teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administrației publice locale prin care se face dovada achitării obligațiilor de plată către bugetul local.

(7) În situația în care, după termenul prevăzut la alin. (4), nu sunt achitate obligațiile față de bugetul local, drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență încetează.

(8) Suspendarea, reluarea și încetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale."

10. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație și stimulent, se acordă, la cerere, în baza următoarelor documente, după caz:".

11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun, după caz, la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința."

12. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

13. La articolul 11, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 71 alin. (7)."

14. La articolul 12 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 71 alin. (4)."

15. La articolul 12, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Reluarea plății drepturilor suspendate în situațiile prevăzute la alin. (1), cu excepția lit. i), se face la cerere, începând cu luna următoare celei în care se depune cererea."

16. Articolul 17 se abrogă.

17. La articolul 18, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea."

Art. IV. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară;".

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Limitele minimă și maximă ale indemnizației se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR."

3. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabilește în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 1,2 ISR și nici mai mare de 6,8 ISR. Modificări (1)

(3) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilește în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 1,2 ISR și nici mai mare de 2,4 ISR." Modificări (1)

4. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.

5. La articolul 2 alineatul (5), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

n) au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;".

6. La articolul 3 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea nivelului indemnizației pentru creșterea copilului reprezintă, după caz:".

7. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Pentru luna nașterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizația de maternitate."

8. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Nivelul indemnizațiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere."

9. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 7. -

(1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) obțin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 1 ISR pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

(2) Stimulentul de inserție prevăzut la alin. (1) se acordă și persoanelor beneficiare de concediu pentru creșterea copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), oricând, pe toată perioada."

10. La articolul 8, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) De indemnizația lunară și stimulentul de inserție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență beneficiază oricare dintre părinții firești ai copilului, în raport cu opțiunea exprimată conform art. 2 alin. (1), dacă îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de concediul și de indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserție, părintele supraviețuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, după cum urmează:

a) de drepturile părintelui decedat, în situația în care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dacă îndeplinește condițiile de acordare, în funcție de opțiunea nou-exprimată, raportată la vârsta copilului."

11. La articolul 9, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4) se acordă o singură indemnizație la nivelul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.

(6) Pe perioada suprapunerii situațiilor prevăzute la alin. (4), nivelul indemnizației lunare se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea."

12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

a) cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

b) în situația în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia."

13. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un noul alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

(2) Începând cu anul 2012, pentru menținerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, beneficiarii au obligația să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare."

14. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de:".

15. La articolul 14, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni, primăriile au obligația de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele justificative, la agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale."

16. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.

17. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Dreptul la indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (5) și (6) încetează cu ziua următoare celei în care:". Modificări (1)

18. La articolul 16 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 38 alin. (7)."

19. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dreptul la indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (5) și (6) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:". Modificări (1)

20. La articolul 16 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 38 alin. (4)."

21. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în situația în care beneficiarii acestei indemnizații primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu. Prevederile se aplică și în cazul consilierilor locali."

22. La articolul 17 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 încetează cu ziua următoare celei în care:".

23. La articolul 17 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 38 alin. (7)."

24. La articolul 17, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se constată una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2). Modificări (1)

(3) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și solicită concediul pentru creșterea copilului."

25. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.

26. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

(2) Pentru persoanele care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (5) și (6), contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului indemnizației acordate, iar pentru persoanele care beneficiază de concediul fără plată prevăzut la art. 6, contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului minim al indemnizației prevăzut la art. 2 alin. (2) și (3)."

27. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

(2) Perioada concediului pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 și 10 constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea."

28. La articolul 23, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul achitării drepturilor prin mandat poștal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condițiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat."

29. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 25 și art. 38 alin. (3) și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei."

30. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), indemnizația pentru creșterea copilului se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului sau, după caz, anterioare adopției, încredințării în vederea adopției, stabilirii măsurii plasamentului ori a plasamentului în regim de urgență sau a instituirii tutelei, dar nu mai puțin de 1,2 ISR și nu mai mult de 6,8 ISR." Modificări (1)

31. După articolul 30 se introduc opt noi articole, articolele 31-38, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinții firești sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, după cum urmează:

a) în continuarea concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a);

b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creșterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data nașterii copilului;

c) oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condițiile prevăzute la lit. a) și b), dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate definite la art. 2 alin. (1), (5) și (6).

(2) Pe perioada concediului prevăzut la alin. (1) se acordă o indemnizație lunară la nivelul de 0,9 ISR.

(3) Concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la alin. (1), se acordă pe bază de cerere de către angajatorul la care își desfășoară activitatea persoana îndreptățită.

(4) În situația persoanelor îndreptățite care realizează venituri profesionale din activități independente sau agricole și care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea activității în perioada de până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 7 ani.

(5) Pe perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică corespunzător prevederile art. 21 și 22.

(6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) și b), condițiile de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului se consideră îndeplinite indiferent care dintre părinții firești sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) a beneficiat de concediul pentru creșterea copilului.

Art. 32. -

(1) Oricare dintre părinții firești sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) care au în întreținere un copil cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:

a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinți sau pentru persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, fără afectarea drepturilor de asigurări sociale prevăzute de lege; Modificări (1)

b) concedii medicale, acordate în condițiile legii, pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecțiuni intercurente, precum și pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;

c) sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,6 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani;

d) sprijin lunar în cuantum de 0,6 ISR, acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

(2) Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) care realizează venituri după acordarea sprijinului lunar au obligația de a comunica acest fapt agenției teritoriale și beneficiază, din oficiu, de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d).

(4) Persoanele care au în plasament sau tutelă un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocație lunară de plasament, acordată în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, în cuantum majorat cu 50%.

Art. 33. -

(1) De drepturile prevăzute la art. 31 și 32 nu poate beneficia părintele sau persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) care, pentru același copil, are în același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizația de însoțitor. Modificări (1)

(2) Drepturile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (3) se acordă pentru fiecare dintre copiii aflați în întreținerea persoanelor. Modificări (1)

(3) Indemnizația prevăzută la art. 31 alin. (2), precum și cea prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. d) și alin. (2) se cumulează cu drepturile de concediu și indemnizație, respectiv de stimulent, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 34. -

(1) Drepturile prevăzute la art. 31 și 32 se acordă cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 12.

(2) Drepturile prevăzute la art. 31 și 32, cu excepția prevăzută la art. 32 alin. (3), se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare, prevederile art. 13 alin. (1) și art. 14 aplicându-se corespunzător.

(3) Stabilirea și plata drepturilor prevăzute la art. 31 și 32 se fac cu respectarea prevederilor art. 19, 20, art. 23 alin. (3)-(7) și art. 24.

Art. 35. -

(1) Drepturile prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) se acordă după cum urmează:

a) pentru situația prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. a), începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului acordate anterior, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;

b) pentru situația prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. b) și c), de
la data depunerii cererii;

c) pentru situația prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) și d), începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a copilului în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată;

d) pentru situația prevăzută la art. 32 alin. (2), începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, dacă încadrarea în grad de dizabilitate a persoanei îndreptățite a fost efectuată înaintea acestei date, respectiv începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a persoanei îndreptățite în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la datele menționate;

e) pentru celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-d), de la data depunerii cererii sau, după caz, începând cu luna următoare depunerii cererii.

(2) Pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), termenele stabilite la alin. (1) se aplică ținând cont de data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării.

Art. 36. -

(1) Drepturile prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) încetează în următoarele situații:

a) nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 12;

b) copilul a împlinit vârsta de 7 ani;

c) copilul sau, după caz, persoana îndreptățită nu mai este încadrat/încadrată într-un grad de dizabilitate;

d) persoanele realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, caz în care se aplică prevederile art. 32 alin. (3);

e) a avut loc decesul copilului;

f) beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 38 alin. (7). Modificări (1)

(2) Drepturile prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) încetează începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se înregistrează una dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

Art. 37. -

(1) Drepturile prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) se suspendă începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se produce una din următoarele situații:

a) persoana îndreptățită este decăzută din drepturile părintești;

b) persoana îndreptățită este îndepărtată, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) persoana îndreptățită nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;

d) persoana îndreptățită nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;

e) persoana îndreptățită execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;

g) persoana îndreptățită a decedat;

h) copilul nu mai este încadrat într-un grad de dizabilitate sau, după caz, persoana îndreptățită este încadrată în alt grad de dizabilitate;

i) timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate;

j) beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 38 alin. (4). Modificări (1)

(2) Drepturile prevăzute la art. 31 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului.

(3) Drepturile prevăzute la art. 31 nu se suspendă în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (3).

(4) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 31, suspendate în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), se face la cerere, prevederile art. 18 aplicându-se corespunzător.

(5) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 32, suspendate în situațiile prevăzute la alin. (1), se face la cerere, începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se depune cererea.

(6) Reluarea plății drepturilor suspendate în condițiile alin. (1) lit. i) se face începând cu luna următoare efectuării verificării cauzelor, inclusiv pentru perioada de suspendare, dacă situația constatată nu conduce la încetarea sau la modificarea dreptului.

(7) În situațiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 31 și 32, acestea pot fi solicitate și de către o altă persoană îndreptățită, dacă îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(8) Drepturile prevăzute la art. 31, art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) se cuvin și se acordă noului beneficiar cu respectarea prevederilor art. 35.

Art. 38. - Modificări (1)

(1) Verificarea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 12 alin. (2) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.

(2) Pentru verificarea îndeplinirii obligației în condițiile alin. (1), agențiile teritoriale transmit primăriilor, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) și

(2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d).

(3) Pe baza tabelului centralizator prevăzut la alin. (2) primarii verifică dacă persoanele au achitat pentru anul anterior obligațiile de plată către bugetul local și întocmesc situația centralizatoare cu persoanele care nu au respectat această condiție, pe care o transmit agențiilor teritoriale până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(4) Neachitarea obligațiilor legale față de bugetele locale conduce la suspendarea pe o perioadă de 5 luni a drepturilor prevăzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), începând cu drepturile aferente lunii februarie.

(5) Achitarea obligațiilor legale față de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (4) atrage reluarea plății drepturilor, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligația, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

(6) În vederea aplicării prevederilor alin. (5), beneficiarii drepturilor transmit agenției teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administrației publice locale prin care se face dovada achitării obligațiilor de plată către bugetul local.

(7) În situația în care, după termenul prevăzut la alin. (4), nu sunt achitate obligațiile față de bugetul local, drepturile prevăzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) încetează.

(8) Suspendarea, reluarea și încetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale."

Art. V. -

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

a) 0,06 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,12 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,18 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,24 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR și până la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:

a) 0,05 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,1 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,15 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,2 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți."

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit după cum urmează:

a) 0,1 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,2 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,3 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,4 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR și până la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:

a) 0,09 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,18 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,27 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,36 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți."

3. Articolul 9 se abrogă.

4. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocația se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, așa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare."

5. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

"

(2) Neîndeplinirea de către titularul alocației a obligației prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plății dreptului începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea obligației, prin dispoziție a primarului.

(3) Suspendarea prevăzută la alin. (2) se menține până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult de 3 luni. Dacă în termenul de 3 luni titularul nu îndeplinește obligația, se consideră că nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare.

(4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) titularul îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1), plata se va relua în baza dispoziției primarului, începând cu luna următoare celei în care titularul a prezentat declarația pe propria răspundere."

6. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) În cazul în care titularul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1), se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a alocației și, în baza unui referat motivat, se emite dispoziția primarului de încetare a acordării dreptului."

7. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Pentru copiii de vârstă școlară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul școlar are obligația să transmită agenției teritoriale, în luna următoare încheierii semestrului școlar, situația privind frecventarea cursurilor de către acești copii. Situația se transmite electronic în formatul convenit cu agențiile teritoriale și va conține, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor și reprezentanților familiei, adresa de domiciliu sau reședință și numărul de absențe înregistrate.

(2) În cazul în care se constată absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar, cuantumul alocației se diminuează proporțional cu numărul absențelor, după cum urmează:

a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 și 19 absențe;

b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absențe.

(3) În situația în care unul dintre copii finalizează cursurile învățământului general obligatoriu și nu a împlinit vârsta de 18 ani, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Modificări (1)

(4) Diminuarea prevăzută la alin. (2) se aplică începând cu luna următoare celei în care inspectoratul școlar a transmis situația prevăzută la alin. (1), în baza căreia se constată neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 8 alin. (1), și se menține pe o perioadă de 3 luni.

(5) După perioada de 3 luni prevăzută la alin. (4), alocația se acordă în cuantumul aprobat anterior.

(6) Agenția teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile beneficiare pentru care se aplică diminuarea prevăzută la alin. (2), precum și cu cele pentru care se produce modificarea cuantumului în condițiile prevăzute la alin. (3)."

8. La articolul 29 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

e) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligația prevăzută la art. 25 alin. (1);

f) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligația prevăzută la art. 291."

9. La articolul 29, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), plata alocației se suspendă până la următoarea situație transmisă de inspectoratul școlar, dar nu mai mult de 6 luni. Dacă din situația transmisă de inspectoratul școlar se constată un număr mai mic de 20 de absențe, plata alocației se reia în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) și (3). Agenția teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocației."

10. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 291. -

(1) Începând cu anul 2012, pentru menținerea dreptului la alocație familiile beneficiare au obligația să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Verificarea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.

(3) În situația în care până la data de 31 ianuarie a fiecărui an primarul constată că nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), suspendă, prin dispoziție, acordarea dreptului pe o perioadă de 5 luni începând cu luna februarie.

(4) Achitarea obligațiilor legale față de bugetul local în perioada de suspendare prevăzută la alin. (3) atrage repunerea în plată a dreptului la alocație, prin dispoziția primarului, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligația, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

(5) În situația în care, după împlinirea termenului de suspendare prevăzut la alin. (3), nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), prin dispoziția primarului se stabilește încetarea acordării dreptului la alocație.

(6) Dispozițiile primarului privind suspendarea/ reluarea/încetarea dreptului la alocație în condițiile alin. (3)-(5) se transmit agențiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 22."

11. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 22, art. 24 alin. (3) și (4), art. 26 alin. (1) și (2), art. 291, art. 31 alin. (2) și ale art. 32 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei."

Art. VI. -

În tot cuprinsul Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, și al Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" se înlocuiește cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" se înlocuiește cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", iar denumirea "direcții teritoriale" se înlocuiește cu denumirea "agenții teritoriale".

Art. VII. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 12-14, precum și art. 58 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice altă prevedere contrară.

(3) Prevederile art. II pct. 3, precum și ale art. V pct. 4 se aplică după cum urmează:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu această dată;

b) începând cu data la care se împlinește termenul prevăzut la art. 141 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare, în cazul drepturilor stabilite prin dispoziție a primarului până la data de 31 decembrie 2011, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.

(4) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. b), drepturile de ajutor social, respectiv de alocație pentru susținerea familiei se mențin în cuantumurile stabilite anterior.

(5) Pentru drepturile reevaluate în condițiile alin. (3) primarul emite o nouă dispoziție.

Art. VIII. -

Prevederile referitoare la constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor intră în vigoare în conformitate cu reglementările art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IX. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează hotărârile pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.

Art. X. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială are obligația de a lua măsurile necesare pentru modificarea programului informatic în vederea implementării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. XI. -

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, și Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
p. Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Corvin Nedelcu,
secretar general
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 27 decembrie 2011.

Nr. 124.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...