Guvernul României

Hotărârea nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Modificări (3), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Reviste (7), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 935 din 29 decembrie 2011.

În vigoare de la 01 ianuarie 2012 până la 28 decembrie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 924/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Reviste (1)

Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulteriore.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) locuri de muncă în condiții speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenți pe durata timpului normal de muncă poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a lucrătorilor;

b) persoanele încadrate în locuri de muncă în condiții speciale - lucrătorii care își desfășoară activitatea pe parcursul timpului normal de muncă din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a); Jurisprudență, Reviste (1)

c) reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale procedura de verificare a factorilor de risc și a efectelor produse de aceștia asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă prevăzute la art. 1, încadrate în condiții speciale, în vederea menținerii sau retragerii avizului de încadrare în condiții speciale;

d) expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale - procesul de verificare a factorilor de risc existenți la locul de muncă comparativ cu condițiile existente la data încadrării în condiții speciale, conform prevederilor legale;

e) expertiza medicală de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale - procesul de verificare a sănătății lucrătorilor în relație cu locurile de muncă în condiții speciale comparativ cu condițiile existente la data încadrării inițiale a locurilor de muncă în condiții speciale, evidențiat de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie.

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale se realizează în baza următoarelor criterii:

a) existența activităților și a unităților pentru care se solicită reevaluarea, în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare; Reviste (1), Doctrină (2)

b) existența locurilor de muncă pentru care au fost acordate avizele de încadrare în condiții speciale, la unitățile solicitante;

c) existența, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a acelorași factori de risc identificați inițial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiții speciale; Reviste (1)

d) identificarea prezenței efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiții speciale la locurile de muncă și pentru care se solicită reevaluarea.

(2) Menținerea încadrării locurilor de muncă în condiții speciale se realizează în condițiile îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care nivelurile de expunere la risc se încadrează în limitele prevăzute de legislația din domeniul securității și sănătății în muncă, criteriul de la alin. (1) lit. c) se consideră neîndeplinit.

(4) În cazul în care nu se constată efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, ce ar putea avea legătură cu expunerea inițială la factorii de risc pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiții speciale, criteriul de la alin. (1) lit. d) se consideră neîndeplinit.

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată:

a) nominalizarea de către angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii și/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție ori cu reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă care fac sau nu parte, potrivit legii, din Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă a locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea;

b) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării factorilor de risc existenți la locul de muncă comparativ cu condițiile existente la data încadrării în condiții speciale conform prevederilor legale;

c) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării sănătății lucrătorilor în relație cu locul de muncă încadrat în condiții speciale supus reevaluării.

(2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) și depunerea documentelor prevăzute la art. 6.

Art. 5. -

(1) În vederea reevaluării locurilor de muncă în condiții speciale, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înființează, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătăți, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale, denumită în continuare Comisie.

(2) Comisia este formată din:

a) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

b) un reprezentant al Ministerului Sănătății;

c) 2 reprezentanți ai Inspecției Muncii;

d) un reprezentant al Casei Naționale de Pensii Publice.

(3) Comisia se constituie în cadrul Inspecției Muncii și funcționează pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății.

(4) În situația reevaluării locurilor de muncă în condiții speciale, cu specific nuclear, din Comisie va face parte și un reprezentant al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, desemnat prin ordin al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

(5) Comisia stabilește, prin hotărâre, menținerea sau respingerea avizului de încadrare în condiții speciale de muncă a locurilor de muncă și a unităților prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Modelul hotărârii prevăzute la alin. (5) se stabilește prin ordinul comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - Jurisprudență

Pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale, angajatorul depune la secretariatul Comisiei următoarele documente:

a) cererea scrisă de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, semnată de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), care va cuprinde: denumirea unității, adresa sediului social, codul unic de înregistrare din registrul comerțului, numărul și data avizului inițial, secția, atelierul, locul de muncă, specificul activității pentru care se solicită reevaluarea, descris pe scurt, numărul de lucrători, pozițiile ocupate din anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, date de contact;

b) rezultatul expertizei tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), prin care se confirmă existența, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a factorilor de risc identificați inițial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiții speciale;

c) rezultatul expertizei medicale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), prin care se confirmă existența, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiții speciale;

d) copia avizului de încadrare în condiții speciale.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (5)

(1) În urma analizării solicitării de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, Comisia hotărăște menținerea/respingerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale.

(2) Hotărârea de menținere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale se emite în 3 exemplare, din care:

a) două exemplare se transmit angajatorului;

b) un exemplar rămâne în arhiva secretariatului Comisiei.

(3) Angajatorul are obligația să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotărârii de menținere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, precum și, după caz, lista cuprinzând categoriile profesionale care beneficiază de locuri de muncă în condiții speciale.

Art. 8. - Jurisprudență

Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, și-au schimbat sediul social și denumirea ori și-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanșa procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale numai pentru locurile de muncă existente inițial pentru care s-a primit avizul de încadrare în condiții speciale.

Art. 9. - Reviste (1), Doctrină (2)

Hotărârea emisă de Comisie poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) se efectuează de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" sau Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani, după caz, respectiv laboratoarele de igiena radiațiilor din cadrul direcțiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, în baza unei metodologii proprii.

(2) Expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se efectuează de către direcțiile de sănătate publică - compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă, iar în situația când acestea nu au medic de medicina muncii încadrat, de către centrele regionale de sănătate publică din Institutul Național de Sănătate Publică la care sunt arondate direcțiile de sănătate publică, în baza unei metodologii proprii.

Art. 11. -

Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a încadrării locurilor de muncă în condiții speciale se suportă de către angajator.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de muncă până la data de 1 iulie 2012. Modificări (1)

(2) Comisia are obligația analizării dosarelor depuse de angajatori și emiterii hotărârii de menținere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale de muncă, până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2012. Modificări (1)

Art. 13. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau

București, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.284.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Poate instanța să încadreze locurile de muncă în condiții speciale dacă angajatorul nu a urmat procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale?
34. Decizia nr. 14 din 23 mai 2016 în dosarul nr. 533/1/2016
Criteriile de încadrare a unor locuri de muncă în condiții speciale
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul de a se stabili dacă pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiții speciale sau deosebite
Admitere recurs în interesul legii. Activitate desfășurată în "unitate minieră". Încadrarea în condiții speciale de muncă. Legea nr. 263/2010 - art. 30 alin. (1) lit. a). Legea minelor nr. 85/2003 - art. 3 pct. 1.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. h), art. 30 alin. (1) lit. e) raportat la anexele nr. 2 și 3 și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Încadrarea și reeevaluarea unor locuri de muncă în condiții speciale
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...