Guvernul României

Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare din 21.12.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Grupele de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare

Art. 1.

Se constituie în perimetre de ameliorare toate terenurile degradate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecției solului, regimului apelor, îmbunătățirii condițiilor de mediu și a diversității biologice.

Art. 2.

Prevederile prezentului regulament se aplică terenurilor degradate, astfel cum sunt definite la pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Componența și atribuțiile comisiei de specialiști pentru constituirea perimetrelor de ameliorare

Art. 3.

(1) Comisia de specialiști, alcătuită în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 100/2010, își desfășoară activitatea în sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului și are următoarele atribuții principale:

a) înregistrează sesizările sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare;

b) constată pe teren situația perimetrului, identifică vecinătățile și delimitează prin țărușare perimetrul de ameliorare;

c) identifică și delimitează imobilele din interiorul și de pe limita exterioară a perimetrului, care sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și de ameliorare și pentru drumurile de acces, precum și categoria de folosință agricolă sau silvică existentă;

d) identifică și descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese și constată cauzele care le-au generat;

e) stabilește restricțiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare și modul de respectare a acestora pe toată durata executării lucrărilor specifice;

f) întocmește fișa perimetrului de ameliorare.

(2) Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se poate face de către direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București, ocolul silvic, agenția județeană/teritorială pentru protecția mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane fizice ori juridice interesate și se depune la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului.

(3) Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizează într-o documentație alcătuită din următoarele documente:

a) planul de situație la o scară convenabilă 1:500-1:5.000, în funcție de dimensiunile perimetrului de ameliorare, însoțit de copia planului de amplasament și delimitare a imobilului sau extrasul din planul cadastral deținute de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, pentru fiecare imobil cuprins în perimetrul de ameliorare, puse la dispoziție de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, fără plată;

b) acordul proprietarilor/administratorilor.

(4) Acordul prevăzut la alin. (3) lit. b) se dovedește prin:

a) hotărârea consiliului local privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de consiliul local, cu precizarea suprafețelor acestor terenuri și a localizării lor;

b) hotărârea Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului, pentru terenurile pe care le are în administrare;

c) proces-verbal încheiat de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București ori, după caz, de reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare cu persoanele fizice sau juridice identificate prin nume și prenume/denumirea persoanei juridice, CNP/codul fiscal al persoanei juridice, suprafața de teren pentru fiecare proprietar/administrator, numărul documentului în baza căruia deține suprafața de teren, în care se menționează clar acordul proprietarului/administratorului pentru împădurirea terenurilor și pentru executarea celorlalte lucrări de ameliorare și amenajare a terenurilor cuprinse în perimetru, precum și acordul pentru preluarea fondurilor fixe rezultate după ameliorare și întreținerea lucrărilor recepționate pe terenurile deținute de către aceștia;

d) decizia reprezentantului autorizat al Ministerului Apărării Naționale pentru terenurile pe care acest minister le are în administrare.

Art. 4.

Decontarea cheltuielilor de deplasare a membrilor comisiei prevăzute la art. 3 alin. (1) se face de către unitățile sau instituțiile în care aceștia își desfășoară activitatea.

Art. 5.

Fișa perimetrului de ameliorare prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f) se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 6.

Fișa aprobată constituie tema de proiectare pentru autoritatea contractantă care are obligația realizării documentației tehnico-economice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL III Proiectarea, execuția lucrărilor și paza perimetrelor de ameliorare

Art. 7.

(1) Punerea în valoare a terenurilor degradate se realizează prin lucrări de ameliorare prin împădurire a acestor terenuri, executate pe bază de proiecte tehnice.

(2) Valoarea lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic se stabilește pe baza normelor tehnice și a manoperei aferente acestor lucrări.

(3) Lucrările se execută conform proiectului tehnic, iar decontarea lor se va face conform ofertei declarate câștigătoare în cadrul procedurii de achiziție publică de lucrări, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8.

(1) Realizarea lucrărilor de amenajare, ameliorare și punere în valoare a terenurilor degradate, prin lucrări de îmbunătățiri funciare, executate în perimetre de ameliorare cu destinație agricolă, se finanțează conform prevederilor art. 88 alin. (1) și (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Predarea amplasamentelor terenurilor identificate și delimitate în perimetrele de ameliorare de la proprietari/administratori în vederea executării lucrărilor la autoritatea contractantă responsabilă se face în baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Puneri în aplicare (1)

(3) Paza perimetrelor de ameliorare pe toată durata de execuție a lucrărilor de ameliorare este asigurată de către unitatea de execuție, conform regulamentelor în vigoare, care răspunde de integritatea lucrărilor respective până la închiderea stării de masiv sau recepția la terminarea lucrărilor.

(4) Paza și întreținerea lucrărilor și fondurilor fixe predate proprietarilor sau administratorilor de teren din perimetrul de ameliorare, după recepția acestora, se asigură de către aceștia, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru perimetrele de ameliorare situate pe terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, paza se asigură de către acest minister, contra cost, cu decontarea cheltuielilor din sursele de finanțare prevăzute la art. 18 din Legea nr. 100/2010 pe toată durata de execuție a lucrărilor de ameliorare, precum și după predarea și recepția acestora.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 9.

(1) Proprietarii vecini cu perimetrul de ameliorare, în schimbul unei despăgubiri, sunt obligați să asigure libera trecere a personalului tehnic, lucrătorilor, utilajelor și mașinilor pentru transportul materialelor necesare la locul de executare a lucrărilor, potrivit prevederilor art. 622 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1), operatorul economic care realizează documentația tehnico-economică va stabili, cu acordul proprietarilor respectivi, căile de acces, precum și cuantumul despăgubirilor pe care le va introduce în documentația tehnico-economică.

(3) Despăgubirile se suportă din devizul general legal aprobat al lucrărilor prevăzute în perimetrul de ameliorare.

Art. 10.

(1) După ameliorarea perimetrului respectiv, unitatea de execuție și autoritatea contractantă vor preda proprietarului/administratorului amplasamentul terenului pe care au fost executate lucrările de ameliorare și va transfera investiția, în prezența primarului localității, cu menționarea fondurilor fixe și a valorii lor.

(2) Transferul prevăzut la alin. (1) se realizează pe baza procedurii aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Puneri în aplicare (1)

(3) Pentru terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transferul prevăzut la alin. (1) se realizează pe baza unei proceduri aprobate prin ordin comun al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al autorității publice centrale pentru apărare națională.

ANEXĂ la regulament

- Model -

Se propune pentru aprobare.
Se aprobă.
1. Direcția pentru Agricultură a Județului ... ... ... ... ... ... 1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
... ... ... ... ... ... ...
(ministru/secretar de stat)
2. Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic
și de Vânătoare ... ... ... ... ... ... ...
2. Ministerul Mediului și Pădurilor
... ... ... ... ... ... ..
(ministru/secretar de stat)
3. Pentru terenurile proprietate publică a statului*)
Direcția Silvică ... ... ... ... ... ... .
Agenția Domeniilor Statului

FIȘA PERIMETRULUI DE AMELIORARE

1. Denumirea perimetrului de ameliorare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., comuna ... ... ... ... ... ... .., județul ... ... ... ... ... .

2. **) Folosința terenurilor cuprinse în perimetrul de ameliorare:

2.1. Din evidența fondului funciar

___________

*) Viza direcției silvice județene și a Agenției Domeniilor Statului este necesară numai în cazurile în care terenurile prevăzute la pct. 2 sunt proprietate publică a statului.

**) Se anexează, prin grija reprezentantului oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, planul de situație întocmit la scara 1:500-1:5.000, cu indicarea vecinilor, iar pentru fiecare imobil cuprins în perimetrul de ameliorare se anexează copia planului de amplasament și delimitare a imobilului sau extrasul din planul cadastral deținut. La stabilirea limitei perimetrului de ameliorare se vor avea în vedere, pe cât posibil, anumite limite naturale sau artificiale.

Nr.
crt.
Categoria de folosință
(din evidența fondului funciar)
Suprafața
(ha)
Nr.
cadastral/topografic
Nr. de carte
funciară
Observații
TOTAL PERIMETRU

2.2. Situația reală pe teren

Nr.
crt.
Categoria de folosință
(reală pe teren)
Suprafața
(ha)
Observații
TOTAL PERIMETRU

3. Proprietarii terenurilor din perimetrul de ameliorare:

Denumirea proprietarului
Suprafața pe categorii de folosințe din cadastrul funciar
(ha)
arabil pășuni fânețe altele TOTAL
A. Persoane fizice
B. Asociații de proprietari
C. Societăți comerciale
D. Consilii locale
E. Ocoale silvice
F. Alți deținători
TOTAL GENERAL

4. Natura degradării terenurilor din perimetrul de ameliorare:

Nr.
crt.
Natura degradării terenurilor Suprafața
(ha)
1. Terenuri cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă
2. Terenuri cu eroziune în adâncime (ogașe, ravene, torenți)
3. Terenuri afectate de alunecări active, prăbușiri, surpări și curgeri noroioase
4. Terenuri nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă
5. Terenuri cu aglomerări de pietriș, bolovăniș, grohotiș, stâncării și depozite de aluviuni torențiale
6. Terenuri cu exces permanent de umiditate
7. Terenuri sărăturate sau puternic acide
8. Terenuri cu substanțe chimice, petroliere sau noxe
9. Terenuri ocupate cu halde miniere, deșeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut
10. Terenuri neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale
11. Terenuri cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora
12. Oricare dintre terenurile prevăzute la pct. 1-11, care au fost ameliorate prin plantații silvice și de pe care vegetația a fost înlăturată.
13. Alte degradări
TOTAL

5. ***) Descrierea sumară a condițiilor pedolitologice (se vor descrie sumar tipurile - subtipurile de sol și rocă de bază)

___________

***) Se vor folosi cartările agropedologice și agrochimice existente, raionările și studiile pedoameliorative de la sistemele de îmbunătățiri funciare, studiile
existente în amenajamentele silvice, cele de la oficiile județene de studii pedologice și agrochimice, de la unitățile de gospodărire a apelor și de la agențiile pentru
protecția mediului.

6. Condițiile de relief al terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare:

- pante până la 5% ... ... ... ... ... ... . ha;

- pante cuprinse între 5 și 15% ... ... ... ... ... ... . ha;

- pante cuprinse între 15 și 35% ... ... ... ... ... ... . ha;

- pante peste 35% ... ... ... ... ... ... . ha.

7. Descrierea sumară a lucrărilor de ameliorare necesare:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8. Evaluarea fizică orientativă a lucrărilor necesare de ameliorare:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

9. Perioada de realizare a lucrărilor (când suprafața în perimetru este eliberată de orice sarcini cu caracter agricol sau silvic): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

10. Asigurarea fondurilor pentru cercetarea, proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare și ameliorare, precum și pentru paza acestor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv, se face de către Ministerul Mediului și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz.

11. Includerea în programele de finanțare ale celor două autorități publice centrale se face pe baza Fișei perimetrului de ameliorare aprobate și a Notei de fundamentare a cheltuielilor elaborate de beneficiarul investiției.

Întocmit:

- primarul comunei, orașului sau municipiului, după caz, în calitate de președinte;

- reprezentantul direcției pentru agricultură județene și a municipiului București;

- reprezentantul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară județean;

- reprezentantul oficiului de studii pedologice și agrochimice județean;

- reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare;

- reprezentantul agenției pentru protecția mediului județene;

- reprezentantul direcției silvice sau al structurii silvice de rang superior și al ocolului silvic de stat ori privat, după caz, în calitate de secretar;

- reprezentantul sectorului de îmbunătățiri funciare la nivel local;

- specialiști din unitățile și subunitățile de cercetare și proiectare în domeniile de îmbunătățiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice și pedologice;

- specialiști din Ministerul Mediului și Pădurilor, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condițiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acțiuni de împădurire.

Însușit:

- proprietarii/deținătorii care au terenuri în perimetru.

NOTĂ :

Fișa perimetrului de ameliorare a terenurilor cu destinație agricolă se aprobă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea direcției pentru agricultură județene și, după caz, a Agenției Domeniilor Statului.

;
se încarcă...