Reguli privind documentația de atribuire | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Reguli privind documentația de atribuire

SECȚIUNEA 1 Reguli generale

Art. 27. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Jurisprudență

(2) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puțin:

a) informații generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;

b) instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire;

c) dacă sunt solicitate, cerințele minime de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți/candidați pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

d) caietul de sarcini sau documentația descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere;

e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;

f) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare, corespunzător prevederilor cap. VII secțiunea a 2-a;

g) instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

h) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Art. 28. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentația de atribuire instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații privind reglementările referitoare la impozitare, la protecția mediului, precum și cele referitoare la protecția informațiilor clasificate.

(2) Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în documentația de atribuire regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de securitate și sănătate în muncă, care sunt în vigoare la nivel național și care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată și obligația de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de securitate și sănătate în muncă.

Art. 29. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, condiții speciale de îndeplinire a contractului care se pot referi, în special, la subcontractare sau prin care se urmărește să fie asigurate securitatea informațiilor clasificate și securitatea aprovizionării, precum și obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

(2) În cazul în care, în cadrul procedurii de atribuire sau la executarea unui contract, sunt gestionate sau accesate informații clasificate, autoritatea contractantă este obligată să impună prin documentația de atribuire ca respectivul candidat/ofertant/contractant/subcontractant și personalul implicat al acestuia să fie autorizați în acest sens, potrivit legislației naționale aplicabile.

Art. 30. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea documentației de atribuire de către orice operator economic interesat care înaintează o solicitare în acest sens.

(2) În cazul în care documentația de atribuire conține informații clasificate, aceasta va fi pusă la dispoziția operatorilor economici care îndeplinesc condițiile speciale privind accesul la astfel de informații, potrivit legislației naționale aplicabile.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de obținere a documentației de atribuire de către operatorii economici:

a) asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire;

b) punerea la dispoziția oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea gratuită a documentației de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorității contractante sau de la altă adresă indicată de aceasta. În cazul în care documentația este transmisă prin poștă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depășească însă costul aferent transmiterii documentației respective.

SECȚIUNEA a 2-a Caietul de sarcini

Art. 31. -

(1) Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

(2) Specificațiile tehnice, astfel cum sunt definite în anexa nr. 3 pct. 1, reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau fiecărei lucrări să fie descris/descrisă, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante. Jurisprudență

(3) Specificațiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, necesităților/exigențelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități.

(4) Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența dintre operatorii economici.

(5) Fără a aduce atingere normelor tehnice naționale obligatorii (inclusiv celor legate de siguranța produselor) sau cerințelor tehnice pe care statul român, în temeiul acordurilor internaționale în materie de standardizare, trebuie să le îndeplinească pentru a garanta interoperabilitatea impusă de acordurile menționate anterior și cu condiția să fie compatibile cu dreptul Uniunii Europene, autoritatea contractantă are obligația de a defini specificațiile tehnice:

a) fie prin trimitere, însoțită de mențiunea "sau echivalent", la specificațiile tehnice definite în anexa nr. 3 și în următoarea ordine de prioritate:

- standardele naționale civile care transpun standardele europene;

- aprobările tehnice europene;

- specificațiile tehnice comune civile;

- standardele naționale civile care transpun standardele internaționale;

- alte standarde internaționale civile;

- alte sisteme tehnice de referință stabilite de organismele europene de standardizare sau, în cazul în care acestea nu există, alte standarde naționale civile, aprobări tehnice naționale sau specificații tehnice naționale în materie de proiectare, calcul și execuție a lucrărilor, precum și de utilizare a produselor;

- specificațiile tehnice civile elaborate de întreprinderi și care se bucură de o largă recunoaștere în rândul acestora; sau

- "standardele pentru apărare" naționale definite în anexa nr. 3 pct. 3 și specificațiile echipamentelor de apărare similare standardelor respective;

b) fie în termeni de performanțe sau de cerințe funcționale; acestea pot include caracteristici de mediu;

c) fie în termeni de performanțe sau de cerințe funcționale, prevăzute la lit. b), făcând trimitere la specificațiile menționate la lit. a) ca mijloc de prezumție a conformității cu respectivele performanțe sau cerințe funcționale;

d) fie prin trimitere la specificațiile prevăzute la lit. a), pentru anumite caracteristici, și la performanțele sau cerințele funcționale prevăzute la lit. b), pentru alte caracteristici.

(6) Cu toate acestea, specificațiile tehnice prevăzute la alin. (5) trebuie să fie suficient de exacte pentru ca ofertanții să poată stabili obiectul contractului și pentru ca autoritățile contractante să poată atribui contractul. Jurisprudență

(7) În cazul în care se folosește de posibilitatea de a face trimitere la specificațiile prevăzute la alin. (5) lit. a), autoritatea contractantă nu poate respinge o ofertă pe motiv că produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificațiile la care au făcut trimitere, dacă ofertantul dovedește în oferta sa, într-un mod care să răspundă cerințelor autorității contractante, prin orice mijloace adecvate, că soluțiile pe care le propune îndeplinesc în mod echivalent cerințele definite prin specificațiile tehnice. Prin mijloc adecvat se poate înțelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(8) În cazul în care se folosește de posibilitatea, prevăzută la alin. (5), de a stabili performanțe sau cerințe funcționale de îndeplinit, autoritatea contractantă nu poate respinge o ofertă de lucrări, de produse sau de servicii conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un acord tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem tehnic de referință elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații se referă la performanțele sau la cerințele funcționale pe care respectiva autoritate le-a impus.

(9) În sensul prevăzut la alin. (8), ofertantul trebuie să dovedească, în oferta sa, într-un mod care să răspundă cerințelor autorității contractante și prin orice mijloace adecvate, că lucrările, produsele sau serviciile conforme cu standardul răspund performanțelor sau cerințelor funcționale ale autorității contractante. Prin mijloc adecvat se poate înțelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(10) În cazul în care solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce privește performanțele și cerințele funcționale, astfel cum sunt menționate la alin. (5) lit. b), autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza specificații detaliate sau, dacă este necesar, părți din acestea, definite prin etichete ecologice europene sau (multi)naționale sau prin orice alte etichete ecologice, cu condiția ca:

- respectivele specificații să fie adecvate, astfel încât să definească toate caracteristicile produselor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

- cerințele etichetei să fie elaborate pe baza unor informații științifice;

- etichetele ecologice să fie adoptate printr-o procedură la care să poată participa toate părțile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii și organizațiile de mediu;

- specificațiile să fie accesibile tuturor părților interesate.

(11) În sensul prevăzut la alin. (10), autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele sau serviciile oferite care dețin "etichete ecologice" sunt considerate ca respectând specificațiile tehnice definite în caietul de sarcini; pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă, pentru singurul motiv că produsele sau serviciile ofertate nu dețin "eticheta ecologică" precizată, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, cum ar fi un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut, că produsele sau serviciile oferite corespund specificațiilor tehnice solicitate.

(12) În sensul prezentului articol, prin organisme recunoscute se înțelege laboratoarele de testare și de calibrare, organismele de inspecție și de certificare conforme cu standardele europene aplicabile. Autoritățile contractante acceptă și certificatele emise de organismele recunoscute din alte state membre ale Uniunii Europene.

(13) Cu excepția cazului în care sunt justificate de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu pot preciza un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu și nici nu se pot referi la o marcă, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o producție anumită, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. O astfel de mențiune sau referire este autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă și de inteligibilă a obiectului contractului în conformitate cu prevederile alin. (5) și (7); o astfel de mențiune sau referire este însoțită de cuvintele "sau echivalent".

SECȚIUNEA a 3-a Oferta. Oferte alternative

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Jurisprudență

(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Jurisprudență

Art. 33. -

(1) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la adresa și până la data și ora-limită pentru depunere stabilite în anunțul/invitația de participare. Jurisprudență

(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

(3) Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(4) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Art. 34. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanților să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

(2) Anunțul/Invitația de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. În cazul în care această precizare lipsește, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

Art. 35. -

(1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligația de a preciza în caietul de sarcini cerințele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea lor.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerințele minime prevăzute la alin. (1).

Art. 36. -

În cazul în care a anunțat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivație faptul că, dacă aceasta este declarată câștigătoare:

a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de servicii; sau

b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de furnizare.

SECȚIUNEA a 4-a Subcontractarea

Art. 37. - Jurisprudență

Ofertantul câștigător este liber să-și selecteze subcontractanții și, mai ales, acestuia nu i se poate solicita să discrimineze posibilii subcontractanți pe criteriul naționalității.

Art. 38. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă poate solicita ofertantului:

a) să indice, în oferta sa, partea din contract pe care ar putea intenționa să o subcontracteze unor terți, subcontractanții propuși, precum și obiectul subcontractelor pentru care aceștia din urmă sunt propuși; și/sau

b) să indice orice modificare produsă la nivelul subcontractanților pe durata executării contractului.

Art. 39. -

Autoritatea contractantă poate obliga ofertantul desemnat câștigător să aplice dispozițiile secțiunii a 5-a din prezentul capitol tuturor sau anumitor subcontracte pe care acesta intenționează să le atribuie unor terți.

Art. 40. -

(1) Autoritatea contractantă poate solicita ofertantului selectat să subcontracteze unor terți o parte din contract. Autoritatea contractantă care impune acest tip de subcontractare exprimă acest procent minim sub forma unui interval de valori, care conține un procent minim și unul maxim. Procentul maxim nu poate depăși 30% din valoarea contractului.

(2) Intervalul prevăzut la alin. (1) este proporțional cu obiectul și valoarea contractului, precum și cu caracterul sectorului industrial în cauză, inclusiv cu nivelul concurenței de pe piața respectivă și cu capacitățile tehnice relevante ale bazei industriale.

(3) Se consideră că orice procent de subcontractare care se încadrează în intervalul de valori indicat de autoritatea contractantă îndeplinește cerința de subcontractare prevăzută la alin. (1).

(4) Ofertanții pot propune subcontractarea unei părți din valoarea totală care depășește limita maximă a intervalului prevăzut de autoritatea contractantă.

(5) Autoritatea contractantă solicită ofertanților să precizeze în ofertele lor partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze pentru a îndeplini cerința menționată la alin. (1).

(6) Autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să precizeze partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze pe lângă procentul impus și să indice subcontractanții pe care i-au identificat deja.

(7) Ofertantul desemnat câștigător atribuie subcontractele în funcție de procentul de subcontractare care îi este impus de autoritatea contractantă în conformitate cu dispozițiile secțiunii a 5-a din prezentul capitol.

Art. 41. - Jurisprudență

Atunci când o autoritate contractantă decide să respingă subcontractanții selectați de un ofertant în faza procedurii de atribuire a contractului principal, respectiv de ofertantul desemnat câștigător, pe durata executării contractului, la baza acestui refuz nu pot sta decât criteriile aplicate pentru selectarea ofertanților pentru contractul principal. În cazul în care respinge un subcontractant, autoritatea contractantă trebuie să prezinte ofertantului sau ofertantului desemnat câștigător o justificare scrisă prin care să expună motivele pentru care consideră că subcontractantul/subcontractanții în cauză nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile.

Art. 42. - Jurisprudență

Cerințele menționate la art. 38-41 sunt precizate în anunțul/invitația de participare.

Art. 43. -

Prevederile art. 37-41 nu aduc atingere răspunderii operatorului economic principal.

SECȚIUNEA a 5-a Norme aplicabile subcontractării

PARAGRAFUL 1 Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante

Art. 44. -

(1) Atunci când se aplică prevederile art. 39 și 40, ofertanților desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante li se aplică normele prevăzute de prezentul paragraf atunci când atribuie subcontracte unor terți.

(2) În sensul alin. (1), nu sunt considerate terți întreprinderile care s-au grupat pentru a obține contractul și nici întreprinderile afiliate acestora. Ofertantul include în oferta sa lista completă a acestor întreprinderi. Lista este actualizată în funcție de modificările care intervin ulterior în asocierile dintre întreprinderi.

Art. 45. -

Ofertantul desemnat câștigător acționează conform principiului transparenței și îi tratează pe toți potențialii subcontractanți în mod egal și fără discriminare.

Art. 46. -

(1) În cazul în care ofertantul desemnat câștigător care nu este autoritate contractantă atribuie un subcontract cu o valoare estimată, fără TVA, care nu este inferioară pragurilor stabilite la art. 103, acesta își face cunoscută intenția prin intermediul unui anunț.

(2) Anunțurile privind subcontractele conțin informațiile menționate în anexa nr. 5 și orice alte informații considerate utile de către ofertantul desemnat câștigător, dacă este necesar cu aprobarea autorității contractante. Anunțurile de subcontractare se redactează respectând formatul formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.

(3) Anunțurile privind subcontractele se publică în conformitate cu paragraful 1 al secțiunii 1 din cadrul cap. VI.

(4) Cu toate acestea, nu este necesar un anunț privind subcontractele atunci când subcontractul întrunește condițiile prevăzute la art. 102.

(5) Ofertanții desemnați câștigători pot publica, în conformitate cu paragraful 1 al secțiunii 1 din cadrul cap. VI, anunțurile privind subcontractele pentru care publicarea nu este obligatorie.

(6) Ofertantul desemnat câștigător are posibilitatea să îndeplinească cerințele de subcontractare prevăzute la art. 39 și 40 și prin atribuirea de subcontracte pe baza unui acord-cadru încheiat în conformitate cu procedura prevăzută la art. 45 și 47 și la alin. (1)-(5). Subcontractele bazate pe un astfel de acord- cadru se atribuie în limitele termenilor prevăzuți în acordul-cadru. Ele pot fi atribuite doar operatorilor economici care sunt semnatari ai acordului-cadru. La atribuirea contractelor, părțile propun, în toate cazurile, termeni compatibili cu cei din acordul-cadru.

(7) Durata unui acord-cadru nu poate depăși 7 ani, decât în cazuri excepționale determinate de luarea în considerare a duratei de viață preconizate a oricăruia dintre articolele, instalațiile sau sistemele livrate și dificultățile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza.

(8) Nu se poate recurge la acorduri-cadru în mod abuziv sau în așa fel încât să se împiedice, să se restrângă sau să se denatureze concurența.

(9) Pentru atribuirea contractelor care au o valoare estimată fără TVA sub pragurile stabilite la art. 103, ofertanții desemnați câștigători aplică principiile din tratat privind transparența și concurența.

(10) Prevederile secțiunii 1 din cadrul cap. II se aplică la calcularea valorii estimate a subcontractelor.

Art. 47. -

(1) În anunțul de subcontractare, ofertantul desemnat câștigător indică criteriile pentru selecția calitativă stabilite de autoritatea contractantă, precum și orice alt criteriu pe care îl va aplica pentru selecția calitativă a subcontractanților. Toate aceste criterii trebuie să fie obiective, nediscriminatorii și compatibile cu criteriile aplicate de autoritatea contractantă pentru selecția ofertanților pentru contractul principal. Capacitățile solicitate trebuie să fie direct legate de obiectul subcontractului, iar nivelurile de capacități solicitate trebuie să fie corespunzătoare.

(2) Ofertantul desemnat câștigător nu mai este obligat să subcontracteze conform prevederilor prezentei secțiuni dacă dovedește, în mod satisfăcător pentru autoritatea contractantă, că niciunul dintre subcontractanții care participă la competiție și nici ofertele lor propuse nu întrunesc criteriile indicate în anunțul de subcontractare, împiedicând astfel ofertantul desemnat câștigător să îndeplinească cerințele prevăzute în contractul principal. În acest caz, modul de selectare a unor eventuali subcontractanți rămâne la alegerea ofertantului desemnat câștigător.

PARAGRAFUL 2 Subcontracte atribuite de ofertanții selectați care sunt autorități/entități contractante

Art. 48. -

În cazul în care ofertanții desemnați câștigători sunt autorități contractante, aceștia respectă dispozițiile cap. I-VII din prezenta ordonanță de urgență atunci când atribuie subcontracte.

SECȚIUNEA a 6-a Securitatea informației

Art. 49. - Jurisprudență

(1) În cazul în care participarea la procedura de atribuire sau executare a unui contract de achiziții publice/acord- cadru implică accesul sau gestionarea de informații clasificate, autoritatea contractantă este obligată să impună în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire ca ofertantul/candidatul/contractantul/subcontractantul să dețină autorizații în acest sens, eliberate în conformitate cu legislația națională în domeniu sau recunoscute de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS, în baza tratatelor, acordurilor sau protocoalelor internaționale la care România este parte.

(2) Autoritatea contractantă poate solicita ofertanților, printre altele, următoarele elemente:

a) angajamentul ofertantului și al subcontractanților deja identificați de a proteja în mod corespunzător confidențialitatea tuturor informațiilor clasificate aflate în posesia lor sau aduse la cunoștința lor pe întreaga durată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, precum și după rezilierea sau expirarea acestuia, în conformitate cu legislația și actele administrative aplicabile;

b) angajamentul ofertantului de a obține angajamentul prevăzut la lit. a) din partea celorlalți subcontractanți la care va apela pe durata executării contractului;

c) informații suficiente privind subcontractanții deja identificați, care să permită autorității contractante să constate că fiecare subcontractant posedă capacitățile necesare pentru a proteja în mod corespunzător confidențialitatea informațiilor clasificate la care are acces sau pe care este obligat să le producă în cadrul realizării activităților lor de subcontractare;

d) angajamentul ofertantului de a furniza informațiile solicitate la lit. c) în ceea ce privește noii subcontractanți înainte de a le atribui un subcontract.

(3) Autoritatea contractantă este obligată să coreleze termenele procedurii de achiziție, menționate în prezenta ordonanță de urgență, cu cele stabilite de legislația națională în domeniul protecției informațiilor clasificate, astfel încât să asigure accesul nediscriminatoriu al participanților la respectiva procedură.

SECȚIUNEA a 7-a Securitatea aprovizionării

Art. 50. -

(1) Autoritatea contractantă precizează în anunțul/invitația de participare și documentația de atribuire aferente unui contract de achiziții publice/acord-cadru cerințele sale referitoare la securitatea aprovizionării.

(2) În acest scop, autoritatea contractantă poate solicita ca oferta să cuprindă, printre altele, următoarele elemente:

a) o certificare sau documente care să dovedească autorității contractante că ofertantul va fi capabil să își îndeplinească obligațiile legate de exportul, de transferul și de tranzitul produselor care fac obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv orice document justificativ primit din partea statului membru sau a statelor membre implicat(e);

b) indicarea oricărei restricții impuse autorității contractante cu privire la divulgarea, transferul sau utilizarea produselor și serviciilor sau a oricărui rezultat al produselor și serviciilor respective, care ar rezulta din regimurile de control al exporturilor sau de securitate;

c) certificate sau documente prin care să se demonstreze că organizarea și localizarea lanțului de aprovizionare al ofertantului îi vor permite să respecte cerințele autorității contractante privind securitatea aprovizionării, cerințe menționate în caietul de sarcini, precum și angajamentul de a asigura că eventualele modificări care apar în lanțul său de aprovizionare pe durata executării contractului de achiziție publică/acordului-cadru nu vor influența respectarea acestor cerințe;

d) angajamentul ofertantului de a stabili și/sau menține capacitatea necesară pentru a face față unor creșteri ale necesităților, impusă de autoritatea contractantă, ca urmare a unei situații de criză, în anumite condiții care urmează a fi convenite;

e) orice documente justificative primite de la autoritățile naționale ale ofertantului referitoare la satisfacerea unor creșteri ale necesităților autorității contractante, ca urmare a unei situații de criză;

f) angajamentul ofertantului de a asigura întreținerea, modernizarea și adaptarea produselor care fac obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

g) angajamentul ofertantului de a informa în timp util autoritatea contractantă în legătură cu orice schimbare apărută în organizarea sa, lanțul de aprovizionare sau în strategia sa industrială, care ar putea afecta obligațiile sale față de respectiva autoritate;

h) angajamentul ofertantului de a pune la dispoziția autorității contractante, în anumite condiții care urmează a fi convenite, toate mijloacele specifice necesare pentru producerea pieselor de schimb, a componentelor, a ansamblurilor, precum și a echipamentelor de testare speciale, inclusiv desenele tehnice, autorizațiile și instrucțiunile de utilizare, în cazul în care nu mai este în măsură să asigure aceste aprovizionări.

(3) Ofertantului nu i se poate cere să obțină un angajament al unui stat membru care ar aduce prejudicii libertății statului membru respectiv de a aplica, în conformitate cu dreptul internațional sau dreptul Uniunii Europene aplicabil, propriile criterii naționale de acordare a licențelor de export, transfer sau tranzit în circumstanțele care prevalează în momentul deciziei respective de acordare a licenței.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Dispoziții generale
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor cadru Unități de achiziții centralizate Excluderi
Regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii
Reguli privind documentația de atribuire
Proceduri de atribuire a contractului Modalități speciale de atribuire a contractului
Reguli de publicitate și transparență
Atribuirea contractului de achiziție publică
Căi de atac
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...