Reguli generale | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind documentația de atribuire -
SECȚIUNEA 1
Reguli generale

Art. 27. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Jurisprudență

(2) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puțin:

a) informații generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;

b) instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire;

c) dacă sunt solicitate, cerințele minime de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți/candidați pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

d) caietul de sarcini sau documentația descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere;

e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;

f) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare, corespunzător prevederilor cap. VII secțiunea a 2-a;

g) instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

h) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Art. 28. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentația de atribuire instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații privind reglementările referitoare la impozitare, la protecția mediului, precum și cele referitoare la protecția informațiilor clasificate.

(2) Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în documentația de atribuire regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de securitate și sănătate în muncă, care sunt în vigoare la nivel național și care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată și obligația de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de securitate și sănătate în muncă.

Art. 29. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, condiții speciale de îndeplinire a contractului care se pot referi, în special, la subcontractare sau prin care se urmărește să fie asigurate securitatea informațiilor clasificate și securitatea aprovizionării, precum și obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

(2) În cazul în care, în cadrul procedurii de atribuire sau la executarea unui contract, sunt gestionate sau accesate informații clasificate, autoritatea contractantă este obligată să impună prin documentația de atribuire ca respectivul candidat/ofertant/contractant/subcontractant și personalul implicat al acestuia să fie autorizați în acest sens, potrivit legislației naționale aplicabile.

Art. 30. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea documentației de atribuire de către orice operator economic interesat care înaintează o solicitare în acest sens.

(2) În cazul în care documentația de atribuire conține informații clasificate, aceasta va fi pusă la dispoziția operatorilor economici care îndeplinesc condițiile speciale privind accesul la astfel de informații, potrivit legislației naționale aplicabile.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de obținere a documentației de atribuire de către operatorii economici:

a) asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire;

b) punerea la dispoziția oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea gratuită a documentației de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorității contractante sau de la altă adresă indicată de aceasta. În cazul în care documentația este transmisă prin poștă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depășească însă costul aferent transmiterii documentației respective.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Obligații ale autorităților contractante privind confidențialitatea
Protecția informațiilor clasificate
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor cadru
Unități de achiziții centralizate
Excepții
Contracte rezervate
Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr 1
Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr 2
Contracte mixte care includ servicii enumerate în anexele nr 1 și 2
Reguli generale
Caietul de sarcini
Oferta Oferte alternative
Subcontractarea
Norme aplicabile subcontractării
Securitatea informației
Securitatea aprovizionării
Proceduri de atribuire
Modalități speciale de atribuire a contractului
Anunțuri
Informarea candidaților și a ofertanților
;
se încarcă...