Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
SECȚIUNEA a 5-a
Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire

Art. 5. -

Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.

Art. 6. -

(1) Ofertantul/Candidatul care, în conformitate cu legislația statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislația națională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.

(2) Cu toate acestea, pentru contractele de prestare de servicii și de lucrări, precum și pentru contractele de furnizare de produse care implică, în plus, servicii și/sau lucrări de montaj și de instalații, persoanele juridice pot fi obligate să indice, în cadrul ofertelor lor, numele și calificările profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestației în cauză.

Art. 7. -

(1) În scopul protejării autorității contractante față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului, acesta va constitui o garanție de participare.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților constituirea garanției de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când prezenta ordonanță de urgență prevede obligativitatea publicării unui anunț sau a unei invitații de participare. Documentația de atribuire trebuie să conțină următoarele informații: Modificări (2)

a) cuantumul garanției de participare, menționat și în anunțul/invitația de participare, în sumă fixă de până la 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai puțin decât sumele prevăzute la art. 2781 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006;

b) perioada de valabilitate a garanției de participare, care va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispozițiile art. 276 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire.

Art. 8. -

(1) Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare și numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiție necesară pentru buna îndeplinire a contractului.

Art. 9. -

(1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă conform prevederilor art. 34 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri:

a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;

b) să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

(2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurența. În acest sens, operatorul economic are obligația de a include în oferta să lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Domeniul de aplicare
Scopul și principiile achizițiilor publice în domeniile apărării și securității
Definiții
Contracte mixte
Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Obligații ale autorităților contractante privind confidențialitatea
Protecția informațiilor clasificate
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor cadru
Unități de achiziții centralizate
Excepții
Contracte rezervate
Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr 1
Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr 2
Contracte mixte care includ servicii enumerate în anexele nr 1 și 2
Reguli generale
;
se încarcă...