Oferta Oferte alternative | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind documentația de atribuire -
SECȚIUNEA a 3-a
Oferta. Oferte alternative

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Jurisprudență

(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Jurisprudență

Art. 33. -

(1) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la adresa și până la data și ora-limită pentru depunere stabilite în anunțul/invitația de participare. Jurisprudență

(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

(3) Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(4) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Art. 34. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanților să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

(2) Anunțul/Invitația de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. În cazul în care această precizare lipsește, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

Art. 35. -

(1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligația de a preciza în caietul de sarcini cerințele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea lor.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerințele minime prevăzute la alin. (1).

Art. 36. -

În cazul în care a anunțat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivație faptul că, dacă aceasta este declarată câștigătoare:

a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de servicii; sau

b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de furnizare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Protecția informațiilor clasificate
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor cadru
Unități de achiziții centralizate
Excepții
Contracte rezervate
Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr 1
Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr 2
Contracte mixte care includ servicii enumerate în anexele nr 1 și 2
Reguli generale
Caietul de sarcini
Oferta Oferte alternative
Subcontractarea
Norme aplicabile subcontractării
Securitatea informației
Securitatea aprovizionării
Proceduri de atribuire
Modalități speciale de atribuire a contractului
Anunțuri
Informarea candidaților și a ofertanților
Reguli de comunicare și de transmitere a datelor
Reguli de evitare a conflictului de interese
;
se încarcă...