Licitația electronică | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri de atribuire a contractului Modalități speciale de atribuire a contractului - Modalități speciale de atribuire a contractului -
PARAGRAFUL 2
Licitația electronică

Art. 117. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitația electronică în următoarele situații:

a) ca o etapă finală a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, și numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;

b) la reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condițiile prevăzute la art. 115 alin. (4) și art. 116.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

Art. 118. -

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitația electronică astfel încât:

a) să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența;

b) să modifice obiectul contractului de achiziție publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

Art. 119. -

Atribuirea contractelor de servicii și de lucrări, care presupun prestații intelectuale cum ar fi consultanță, proiectare și altele asemenea, nu pot face obiectul licitației electronice.

Art. 120. -

Atunci când intenționează să utilizeze licitația electronică, autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul informațiilor și instrucțiunilor prevăzute la art. 27 și următoarele precizări specifice:

a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiția ca respectivele elemente să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau procente;

b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătățite, astfel cum rezultă acestea din specificațiile care definesc obiectul contractului;

c) informațiile care urmează a fi puse la dispoziția ofertanților în cursul licitației electronice și momentul când aceste informații vor fi disponibile;

d) informațiile relevante privind procesul licitației electronice;

e) condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferențele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;

f) informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și modalitățile concrete de realizare a conectării.

Art. 121. -

(1) Înainte de lansarea unei licitații electronice, autoritatea contractantă are obligația de a realiza o evaluare inițială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentația de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții care au depus oferte admisibile să prezinte prețuri noi și/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitația se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanților respectivi.

(3) Invitația trebuie să precizeze data și momentul de start al licitației electronice, precum și orice informație necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat.

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitația electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitațiile.

Art. 122. -

În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitația prevăzută la art. 121 alin. (3) trebuie să conțină și informații referitoare la:

a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;

b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcție de noile prețuri și/sau noile valori prezentate de ofertanți. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicați pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunțul de participare sau din documentația de atribuire.

Art. 123. -

(1) În cadrul licitației electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă:

a) fie numai la prețuri, în cazul în care criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut;

b) fie la prețuri și/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentația de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(2) Licitația electronică se desfășoară în una sau mai multe runde succesive.

Art. 124. -

(1) În cursul fiecărei runde a licitației electronice, autoritatea contractantă are obligația de a comunica instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informațiile necesare acestora pentru a-și determina, în orice moment, poziția pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica și alte informații privind:

a) numărul participanților în runda respectivă a licitației electronice;

b) prețuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alți ofertanți, numai dacă documentația de atribuire a prevăzut această posibilitate.

(2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților.

Art. 125. -

(1) Licitația electronică se finalizează prin una sau printr-o combinație a următoarelor modalități:

a) la un moment precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare;

b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfășurare a fost precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare;

c) atunci când nu se mai primesc prețuri și/sau valori noi care îndeplinesc cerințele cu privire la diferențele minime impuse; în acest caz, invitația de participare trebuie să precizeze un termen-limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitației electronice.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică conform prevederilor art. 175, pe baza rezultatului obținut în urma finalizării licitației electronice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Subcontracte atribuite de ofertanții selectați care sunt autorități/entități contractante
Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire
Proceduri de atribuire
Licitația restrânsă
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Dialogul competitiv
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Cererea de oferte
Acordul cadru
Licitația electronică
Publicarea anunțurilor
Anunțul de intenție
Anunțul de participare
Anunțul de atribuire
Criterii de calificare și selecție
Situația personală a candidatului sau a ofertantului
Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Situația economică și financiară
Capacitatea tehnică și/sau profesională
Standarde de asigurare a calității
;
se încarcă...