INFORMAȚII care trebuie incluse în anunțuri | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4 -
INFORMAȚII
care trebuie incluse în anunțuri

Anunțul simplificat de informare prealabilă cu privire la publicarea anunțului de intenție în SEAP

1. Țara autorității contractante

2. Denumirea autorității contractante

3. Adresa de internet unde se publică anunțul de intenție (URL)

4. Numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV

Anunțul de intenție

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare. În cazul în care urmează să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări se precizează instituțiile competente și punctele de contact (inclusiv adresa de internet) de la care se pot obține informații suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecția mediului, protecția muncii și condițiile de muncă, aplicabil în locul în care urmează să fie realizată prestația.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziție publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program protejat de locuri de muncă.

3. Pentru contractele de lucrări: natura și dimensiunea lucrărilor, locul de execuție; în cazul în care lucrarea este divizată în mai multe loturi, caracteristicile esențiale ale respectivelor loturi în raport cu lucrarea; dacă este posibilă, estimarea nivelului minim și maxim al costurilor pe care le implică lucrările în cauză, numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV.

Pentru contractele de furnizare de produse: natura și cantitatea sau valoarea produselor care urmează să fie furnizate, numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV.

Pentru contractele de prestare de servicii: valoarea totală estimată a achizițiilor în fiecare din categoriile de servicii, numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV.

4. Date provizorii prevăzute pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractului sau contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare.

5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6. După caz, alte informații

7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție sau, după caz, data transmiterii spre publicare a anunțului simplificat de informare prealabilă

Anunțuri de participare

Licitația restrânsă, negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogul competitiv:

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program protejat de locuri de muncă.

3.

a) Procedura de atribuire aleasă

b) după caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației restrânse și negocierii)

c) După caz, se precizează dacă este vorba de un acord- cadru.

d) După caz, se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitație electronică.

4. Forma contractului

5. După caz, locul execuției lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor

6.

a) Pentru contracte de lucrări:

- natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării. Se precizează, dacă este cazul, opțiunile referitoare la lucrările suplimentare și, dacă se cunoaște, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opțiuni, precum și numărul de reînnoiri posibile ale contractului. În cazul în care lucrarea sau contractul este divizat în mai multe loturi, ordinul de mărime al respectivelor loturi; numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV;

- informații privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică și proiectare;

- în cazul acordurilor-cadru se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe toată durata acordului-cadru, precum și, în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite.

b) Pentru contractele de furnizare de produse:

- natura produselor care urmează să fie furnizate, precizând totodată dacă achiziționarea se va realiza prin cumpărare, leasing, închiriere, cumpărare în rate sau o combinație între acestea, numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV. Cantitatea de produse care trebuie furnizată, precizând, dacă este cazul, opțiunea de achiziționare a unor cantități suplimentare și, dacă se cunoaște, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opțiuni; numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV;

- în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade se precizează, dacă se cunoaște, calendarul contractelor ulterioare pentru achizițiile de produse avute în vedere;

- în cazul unui acord-cadru se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe toată durata acordului-cadru, precum și, în măsura posibilului, valoarea individuală și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite.

c) Pentru contracte de prestare de servicii:

- categoria și descrierea serviciului; numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV; cantitatea de servicii care urmează să fie prestate. Se precizează, dacă este cazul, opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare și, dacă se cunoaște, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opțiuni, precum și numărul de reînnoiri posibile.

- în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade se precizează, dacă se cunoaște, calendarul atribuirii contractelor ulterioare;

- în cazul unui acord-cadru se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum și, în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite;

- se va indica dacă execuția serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte legislative și al unor acte administrative (se precizează actele respective);

- se precizează dacă persoanele juridice sunt obligate să menționeze numele și calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.

7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se va indica posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe și/sau pentru totalitatea loturilor.

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

9. Dacă este cazul, se indică procentajul din valoarea totală a contractului, care trebuie subcontractat unor terți printr-o procedură de subcontractare.

10. Dacă este cazul, criterii de calificare/selecție privind situația personală a subcontractanților care pot conduce la excluderea acestora din urmă și informațiile necesare care să dovedească faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Informații și orice formalități necesare pentru evaluarea capacităților economice și tehnice minime solicitate subcontractanților. Nivelul (nivelurile) minim(e) al(e) capacităților eventual impuse.

11. Termenul de finalizare a lucrărilor/de furnizare a produselor/de prestare a serviciilor sau durata contractului de lucrări/de furnizare de produse/de prestare de servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările sau termenul la care sunt furnizate produsele sau sunt prestate serviciile.

12. După caz, condițiile speciale de care depinde îndeplinirea contractului

13.

a) Termenul de primire a ofertelor

b) Adresa la care trebuie transmise

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate.

14. Dacă este cazul, garanțiile solicitate.

15. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau trimiteri la prevederile care le reglementează

16. Dacă este cazul, forma juridică pe care trebuie să o ia grupul de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

17. Criterii de calificare/selecție privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage excluderea acestora din urmă, precum și informațiile/documentele prin care aceștia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile care justifică excluderea. Criterii de calificare/selecție privind situația economică și financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorului economic; informații/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităților minime cu caracter economic și tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) ale capacităților impuse.

18. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de 7 ani.

19. Pentru dialogul competitiv și negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare se precizează, dacă este cazul, dacă aceste proceduri se derulează în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluții care urmează să fie discutate sau de oferte care urmează să fie negociate.

20. Pentru licitația restrânsă, dialogul competitiv și negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în cazul în care se recurge la opțiunea de reducere a numărului de candidați care vor fi invitați să prezinte o ofertă, să participe la consultări sau să negocieze: numărul minim și, după caz, numărul maxim propus de candidați și criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidați.

21. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor; informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste informații

22. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț

23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare

Anunțul de atribuire

1. Denumirea și adresa autorității/entității contractante

2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se prezintă motivele justificative

3. Contracte de lucrări: natura și amploarea prestațiilor Contracte de furnizare de produse: natura și cantitatea de produse furnizate, după caz, defalcate pe furnizor; numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV. Contracte de prestare de servicii: categoria și descrierea serviciului; numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV; cantitatea de servicii achiziționate.

4. Data atribuirii contractului

5. Criteriul de atribuire a contractului

6. Numărul de oferte primite

7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători

8. Prețul sau gama de prețuri plătite

9. Valoarea ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului

10. Dacă este cazul, valoarea și partea din contract care urmează să fie subcontractată

11. După caz, motivele care justifică o durată de peste 7 ani a unui acord-cadru

12. Data publicării anunțului de participare

13. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
SERVICIILE menționate la art 1 și 24
SERVICIILE menționate la art 1 și 25
DEFINIȚII privind anumite specificații tehnice menționate la art 31
INFORMAȚII care trebuie incluse în anunțuri
INFORMAȚIILE care trebuie să figureze în anunțurile de subcontractare menționate la art 46
;
se încarcă...