Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 194. - Jurisprudență

În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun.

Art. 195. -

Contractelor în curs de executare și procedurilor în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare la data inițierii acestora.

Art. 196. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice orice informație solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire și contractele atribuite.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotărârii judecătorești pronunțate conform art. 28715 din O.U.G. nr. 34/2006, în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă și irevocabilă.

Art. 197. - Modificări (1)

(1) Operatorul SEAP este Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională (CNMSI).

(2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligația de a pune la dispoziție Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informațiilor necesare creării de baze de date statistice.

Art. 198. -

Pragurile valorice prevăzute la art. 103, art. 134 alin. (2) și art. 136 alin. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, dacă această modificare este determinată de necesitatea respectării obligațiilor asumate la nivel european.

Art. 199. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice elaborează norme de aplicare a acesteia, pe care le supune spre adoptare Guvernului.

Art. 200. -

Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situațiile și modul în care operatorul economic și autoritatea contractantă au dreptul de a apela la o procedură de conciliere.

Art. 201. - Jurisprudență

Atribuirea contractelor reglementate de prezenta ordonanță de urgență se va efectua cu respectarea legislației în materia informațiilor clasificate.

Art. 202. -

Persoanele cu atribuții de control și monitorizare a procedurilor de atribuire și a documentelor aferente ce implică informații clasificate trebuie să dețină autorizații în acest sens, potrivit legislației naționale aplicabile.

Art. 203. -

(1) În vederea atribuirii contractelor reglementate de prezenta ordonanță de urgență, autoritatea contractantă are obligația de a prevedea pentru compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice și atribuții în acest sens, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ.

(2) În cazul autorităților contractante nou-înființate obligația prevăzută la alin. (1) va fi dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înființării autorității contractante.

(3) În măsura în care structura organizatorică a autorității contractante nu permite înființarea unui compartiment distinct, obligația prevăzută la alin. (1) și (2) se îndeplinește pe cale de act administrativ al conducătorului autorității contractante prin care una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorități contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuții ale compartimentului intern specializat, așa cum sunt prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.

Art. 204. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 octombrie 2012.

Art. 205. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 206. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Dispoziții generale
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor cadru Unități de achiziții centralizate Excluderi
Regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii
Reguli privind documentația de atribuire
Proceduri de atribuire a contractului Modalități speciale de atribuire a contractului
Reguli de publicitate și transparență
Atribuirea contractului de achiziție publică
Căi de atac
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...