Contravenții și sancțiuni | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IX Contravenții și sancțiuni

SECȚIUNEA 1 Contravenții

Art. 189. -

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) aplicarea eronată a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încălcării prevederilor art. 13; Modificări (1)

b) încălcarea prevederilor art. 27, precum și a regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice;

c) încălcarea prevederilor art. 55 alin. (2) și ale art. 107 alin. (2);

d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanță și/sau neîndeplinirea de către autoritățile contractante a obligației de înregistrare în SEAP, așa cum este prevăzut de legislația în materia achizițiilor publice; Modificări (1)

f) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare și transmitere a datelor, având ca efect restricționarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal și/sau încălcarea principiului transparenței; Jurisprudență

g) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât a celor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

h) încălcarea principiului proporționalității prin utilizarea criteriilor de calificare și selecție ca mijloc de a restricționa concurența;

i) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziție publică decât a celor prevăzute la art. 173, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare și selecție ca factori de evaluare a ofertelor;

j) schimbarea criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire; Modificări (1)

k) nejustificarea de către autoritatea contractantă a avantajelor reflectate prin aplicarea factorilor de evaluare;

l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecție și/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentația de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentația de atribuire; Modificări (1)

m) refuzul de a pune la dispoziția Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcției de supraveghere; Modificări (1)

n) netransmiterea informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice; Modificări (1)

o) încălcarea obligației prevăzute la art. 71 și 106;

p) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 181;

q) încălcarea prevederilor art. 179 alin. (1);

r) încălcarea prevederilor art. 179 alin. (2);

s) încălcarea prevederilor art. 137 și 138; Jurisprudență

t) încălcarea prevederilor art. 184 și 185, referitoare la întocmirea și/sau păstrarea dosarului achiziției publice;

u) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 203;

v) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, după data la care aceasta rămâne definitivă și irevocabilă;

w) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2, cu excepția alin. (2) lit. f).

SECȚIUNEA a 2-a Sancționarea contravențiilor

Art. 190. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 189 lit. o), u) și w) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Modificări (1)

(2) Contravențiile prevăzute la art. 189 lit. a), c), k), n), r), t) și v) se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei. Modificări (1)

(3) Contravențiile prevăzute la art. 189 lit. b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), p), q) și s) se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei. Jurisprudență

(4) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor de la art. 189 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice.

(5) Contravenientul persoană fizică și/sau juridică are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1) - (3).

(6) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 190 alin. (1)-(3) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.

Art. 191. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Modificări (1)

(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârșirii faptei.

(3) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice cu privire la încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice împreună cu sesizarea și datele/documentele relevante, în vederea susținerii acesteia. Modificări (1)

Art. 192. -

(1) Contravențiilor prevăzute la art. 189 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice se soluționează de Judecătoria Sectorului 1 București. Modificări (1)

Art. 193. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 190 și în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a solicita instanței de judecată, în condițiile legii, constatarea nulității absolute a contractelor, pentru următoarele motive: Modificări (1)

a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea unui anunț de participare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

b) au fost încălcate prevederile art. 137 alin. (4), art. 180 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență și art. 2563 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziții ale prezentei ordonanțe de urgență, ale actelor normative emise în aplicarea acesteia și ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică dacă această din urmă încălcare a afectat șansele operatorului economic interesat de a obține contractul; Modificări (2)

c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 116;

d) contractul de achiziție publică/acordul-cadru a fost încheiat cu nerespectarea cerințelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deși sunt respectate cerințele respective, contractul a fost încheiat în condiții mai puțin favorabile decât cele prevăzute în propunerea tehnică și/sau propunerea financiară care au constituit oferta declarată câștigătoare;

e) atunci când autoritatea contractantă urmărește dobândirea execuției unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, însă autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract decât acestea sau nu încheie niciun contract, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

f) contractul de achiziție publică/acordul-cadru a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 150.

(2) Litigiile prevăzute la alin. (1) se soluționează, de urgență și cu precădere, de către Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ, potrivit dispozițiilor art. 7202-7207 și art. 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Sentința Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția contencios administrativ.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Dispoziții generale
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor cadru Unități de achiziții centralizate Excluderi
Regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii
Reguli privind documentația de atribuire
Proceduri de atribuire a contractului Modalități speciale de atribuire a contractului
Reguli de publicitate și transparență
Atribuirea contractului de achiziție publică
Căi de atac
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...