Cererea de oferte | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri de atribuire a contractului Modalități speciale de atribuire a contractului - Proceduri de atribuire -
PARAGRAFUL 7
Cererea de oferte

Art. 103. - Modificări (1)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 400.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: 400.000 euro;

c) pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro.

Art. 104. -

(1) Cererea de oferte se inițiază prin publicarea în SEAP a unei invitații de participare la procedura de atribuire.

(2) Invitația de participare cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) data și ora-limită stabilite pentru primirea ofertelor;

b) adresa la care se transmit ofertele;

c) data și ora deschiderii ofertelor;

d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

e) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menționarea acestora;

f) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit;

g) modul de obținere a documentației de atribuire;

h) sursa de finanțare.

(3) În cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligația de a include în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.

Art. 105. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul prevăzut la art. 104 alin. (1) perioada cuprinsă între data publicării invitației de participare în SEAP și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 10 zile.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării invitației de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile.

(3) Operatorul SEAP are obligația de a publica invitația de participare și, dacă este cazul, documentația de atribuire, în cel mult o zi de la primire.

Art. 106. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la adresa, data și ora indicate în invitația de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 52 sau ca urmare a depunerii unei contestații.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale
Situații speciale
Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Subcontracte atribuite de ofertanții selectați care sunt autorități/entități contractante
Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire
Proceduri de atribuire
Licitația restrânsă
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Dialogul competitiv
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Cererea de oferte
Acordul cadru
Licitația electronică
Publicarea anunțurilor
Anunțul de intenție
Anunțul de participare
Anunțul de atribuire
Criterii de calificare și selecție
Situația personală a candidatului sau a ofertantului
Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Situația economică și financiară
;
se încarcă...