Art 3 Definiții | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Definiții -
Art. 3.
-

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. acceptarea ofertei câștigătoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractantă își manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziție publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare;

2. achiziții de natură civilă - contracte care nu intră sub incidența art. 1, care privesc achizițiile de produse, lucrări sau servicii fără caracter militar în scopuri logistice și care sunt încheiate în conformitate cu condițiile menționate la art. 26;

3. acord-cadru - înțelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul ori mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile avute în vedere;

4. autorități contractante - înseamnă, în sensul prezentei ordonanțe de urgență:

a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituție publică - care acționează la nivel central ori local; structurile din compunerea acestor organisme în care se exercită calitatea de ordonator de credite și care au stabilite, prin reglementări interne, competențe în domeniul achizițiilor publice sunt asimilate autorităților contractante;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații:

- este finanțat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

- se află în subordinea ori este supus controlului unei autorități contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

- în componența consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare, mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiți de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), ori de către un alt organism de drept public;

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) ori b); Modificări (1)

d) oricare întreprindere publică ce desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 34/2006, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică ori încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități; Modificări (1)

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) - d), care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1 din O.U.G. nr. 34/2006 în baza unui drept special ori exclusiv, astfel cum este acesta definit la pct. 16, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități; Modificări (1)

5. candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

6. candidatură - documentele prin care un candidat își demonstrează situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională, în vederea obținerii invitației de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

7. ciclu de viață - toate stadiile succesive în care se poate afla un produs, cum ar fi cele de cercetare și dezvoltare, dezvoltare industrială, producție, reparații, modernizare, modificare, întreținere, logistică, instruire, testare, scoatere din uz și eliminare;

8. contract - orice contract de achiziție publică sau acord- cadru;

9. contractant - ofertantul care a devenit, în condițiile legii, parte într-un contract de achiziție publică;

10. contracte de achiziție publică - contracte civile care includ și categoria contractelor sectoriale, astfel cum sunt definite la art. 229 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu titlu oneros, încheiate în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul ori mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1)

11. contracte de achiziții publice de produse - contracte civile, altele decât contractele de lucrări și de servicii, care au ca obiect furnizarea de produse, leasingul, închirierea sau cumpărarea lor în rate, cu ori fără opțiune de cumpărare.

Un contract care are ca obiect furnizarea de produse și care cuprinde cu titlu accesoriu și operațiuni de montaj și instalare se consideră contract de furnizare de produse;

12. contracte de achiziții publice de servicii - contracte civile, altele decât contractele de lucrări și contractele de furnizare de produse, care au ca obiect prestarea de servicii.

Un contract care are ca obiect atât produse, cât și servicii se consideră contract de prestare de servicii în cazul în care valoarea serviciilor în cauză depășește valoarea produselor cuprinse în contract.

Un contract care are ca obiect prestarea de servicii și care include activități menționate în cap. 45 din CPV, care au doar titlu accesoriu în raport cu obiectul principal al contractului, se consideră contract de prestare de servicii;

13. contracte de achiziții publice de lucrări - contracte civile, având ca obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unor lucrări referitoare la una dintre activitățile menționate în cap. 45 din CPV sau a unei lucrări, fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care să răspundă necesităților precizate de autoritatea contractantă. Prin lucrare se înțelege rezultatul unor lucrări de construcții ori de inginerie civilă luate în ansamblu care este suficient prin el însuși pentru a îndeplini o funcție economică sau tehnică;

14. criză - orice situație într-un stat membru sau într-o țară terță în care s-a produs un fapt prejudiciabil care depășește în mod clar dimensiunea faptelor prejudiciabile din viața de zi cu zi și care periclitează ori limitează în mod considerabil viața și sănătatea oamenilor, care are un impact semnificativ asupra valorilor materiale sau care face necesare măsurile de aprovizionare a populației cu produse de primă necesitate; se consideră, de asemenea, că s-a produs o criză atunci când apariția unui astfel de fapt prejudiciabil este considerată iminentă; conflictele armate și războaiele sunt considerate crize în sensul prezentei ordonanțe de urgență;

15. documentație de atribuire - documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;

16. drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă și care are ca efect rezervarea desfășurării de activități în domeniul anumitor servicii publice numai de către una ori de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanțial posibilitatea altor persoane de a desfășura o astfel de activitate;

17. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

18. informații clasificate - orice informații sau materiale, indiferent de forma, natura ori modul de transmitere a acestora, cărora li s-a atribuit un anumit nivel de clasificare de securitate sau de protecție și care, în interesul securității naționale și în conformitate cu legislația și cu actele administrative în vigoare pe plan național, necesită protecție împotriva oricărei însușiri ilegale, distrugeri, sustrageri, divulgări, pierderi sau împotriva accesului persoanelor neautorizate sau a oricărui alt tip de prejudiciu;

19. întreprindere publică - persoana juridică ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare ori a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante, astfel cum este definită aceasta la pct. 4 lit. a), b) și c).

Prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante definite conform pct. 4 lit. a), b) și c) se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

a) dețin majoritatea capitalului subscris;

b) dețin controlul majorității voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;

c) pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

20. întreprindere afiliată - orice întreprindere asupra căreia operatorul economic poate exercita, în mod direct ori indirect, o influență dominantă sau orice întreprindere care poate exercita o influență dominantă asupra operatorului economic ori care, ca și operatorul economic, face obiectul influenței dominante a altei întreprinderi din punctul de vedere al proprietății, al participării financiare sau al normelor care o guvernează. Influența unei întreprinderi asupra altei întreprinderi este considerată dominantă, în mod direct ori indirect, în cazul în care:

a) deține majoritatea capitalului subscris al întreprinderii;

b) dispune de majoritatea voturilor aferente acțiunilor emise de întreprindere; sau

c) poate desemna mai mult de jumătate din membrii organismului de administrare, de conducere sau de control al întreprinderii;

21. licitație electronică - un proces repetitiv care implică un dispozitiv electronic pentru prezentarea noilor prețuri, revăzute în sens descrescător, și/sau a noilor valori privind anumite elemente ale ofertelor, care apar după o evaluare inițială completă a ofertelor, permițând clasificarea lor prin metode de evaluare automată. Nu pot face obiectul licitației electronice contractele de prestare de servicii și de execuție de lucrări care au drept obiect activități intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări;

22. mijloc electronic - un mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitală, și stocare a datelor, care sunt difuzate, transmise și recepționate prin cablu, prin radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

23. ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor, în cadrul unei proceduri de atribuire;

24. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică; Jurisprudență

25. operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piață produse, servicii și/sau execuție de lucrări;

26. operatorul sistemului electronic de achiziții publice - persoană juridică de drept public care asigură autorităților contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;

27. procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă și de către candidați/ofertanți pentru ca acordul părților privind angajarea în contractul de achiziție publică să fie considerat valabil. Procedurile de atribuire sunt: licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte;

28. produse sensibile, lucrări sensibile și servicii sensibile - produse, lucrări și servicii destinate utilizării în scopuri de securitate, care implică, necesită și/sau conțin informații clasificate; Modificări (1)

29. produse militare - echipamente proiectate sau adaptate în mod special pentru scopuri militare și destinate utilizării în calitate de arme, muniții ori material de război. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, produsele militare se referă, în special, la tipurile de produse incluse în lista de arme, muniții și material de război, adoptată de Consiliul Uniunii Europene prin Decizia nr. 255/58 din 15 aprilie 1958. Această listă include numai echipamente care sunt concepute, proiectate și produse în scopuri militare specifice. Lista, care are un caracter general, trebuie interpretată într-un mod cât mai flexibil, de exemplu pe baza Listei comune de echipamente militare a Uniunii Europene, ținând seama de faptul că tehnologia, politica de achiziții și cerințele de ordin militar se află într-o continuă evoluție, ceea ce conduce la apariția unor noi tipuri de echipamente. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, produsele militare se mai pot referi, de asemenea, la produsele care, deși inițial au fost concepute pentru a fi utilizate în scopuri civile, au fost mai târziu adaptate unor scopuri militare pentru a fi utilizate drept arme, muniții sau material de război;

30. propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire;

31. propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentația descriptivă; Jurisprudență

32. sistemul electronic de achiziții publice - SEAP - sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat inclusiv în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

33. subcontract - un contract cu titlu oneros, încheiat în scris între ofertantul desemnat câștigător pentru un contract și unul sau mai mulți operatori economici în scopul executării respectivului contract și care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii;

34. termenii "scris(ă)" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte ori de cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior. Ansamblul poate include informații transmise și stocate prin mijloace electronice;

35. TUE - Tratatul privind Uniunea Europeană;

36. TFUE - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

37. unitate de achiziții centralizată - o autoritate contractantă, astfel cum este definită la pct. 4 lit. a), b) și c), sau un organism public european care:

a) achiziționează produse și/sau servicii destinate autorităților contractante; sau

b) atribuie contracte de achiziții publice ori încheie acorduri- cadru de achiziții de lucrări, de produse sau de servicii destinate autorităților contractante;

38. vocabularul comun privind achizițiile - Common Procurement Vocabulary - denumit în continuare CPV, desemnează nomenclatura de referință aplicabilă contractelor atribuite de autorități/entități contractante, adoptată prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 340 din 16 decembrie 2002, pag. 1), cu modificările ulterioare, asigurând corespondența cu alte nomenclatoare existente;

39. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Scopul și principiile achizițiilor publice în domeniile apărării și securității
Art 3 Definiții
Art 4 Contracte mixte
Art 5 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 6 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 7 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 8 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 9 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 10 Obligații ale autorităților contractante privind confidențialitatea
Art 11 Protecția informațiilor clasificate
Art 12 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 13 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
;
se încarcă...