Art 189 Contravenții | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și sancțiuni - Contravenții -
Art. 189.
-

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) aplicarea eronată a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încălcării prevederilor art. 13; Modificări (1)

b) încălcarea prevederilor art. 27, precum și a regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice;

c) încălcarea prevederilor art. 55 alin. (2) și ale art. 107 alin. (2);

d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanță și/sau neîndeplinirea de către autoritățile contractante a obligației de înregistrare în SEAP, așa cum este prevăzut de legislația în materia achizițiilor publice; Modificări (1)

f) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare și transmitere a datelor, având ca efect restricționarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal și/sau încălcarea principiului transparenței; Jurisprudență

g) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât a celor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

h) încălcarea principiului proporționalității prin utilizarea criteriilor de calificare și selecție ca mijloc de a restricționa concurența;

i) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziție publică decât a celor prevăzute la art. 173, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare și selecție ca factori de evaluare a ofertelor;

j) schimbarea criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire; Modificări (1)

k) nejustificarea de către autoritatea contractantă a avantajelor reflectate prin aplicarea factorilor de evaluare;

l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecție și/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentația de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentația de atribuire; Modificări (1)

m) refuzul de a pune la dispoziția Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcției de supraveghere; Modificări (1)

n) netransmiterea informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice; Modificări (1)

o) încălcarea obligației prevăzute la art. 71 și 106;

p) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 181;

q) încălcarea prevederilor art. 179 alin. (1);

r) încălcarea prevederilor art. 179 alin. (2);

s) încălcarea prevederilor art. 137 și 138; Jurisprudență

t) încălcarea prevederilor art. 184 și 185, referitoare la întocmirea și/sau păstrarea dosarului achiziției publice;

u) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 203;

v) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, după data la care aceasta rămâne definitivă și irevocabilă;

w) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2, cu excepția alin. (2) lit. f).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 179 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 180 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 181 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 182 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 183 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 184 Dosarul achiziției publice
Art 185 Dosarul achiziției publice
Art 186 Dosarul achiziției publice
Art 187 Dosarul achiziției publice
Art 188 Căi de atac
Art 189 Contravenții
Art 190 Sancționarea contravențiilor
Art 191 Sancționarea contravențiilor
Art 192 Sancționarea contravențiilor
Art 193 Sancționarea contravențiilor
Art 194 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 195 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 196 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 197 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 198 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 199 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...