Art 185 Dosarul achiziției publice | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea contractului de achiziție publică - Dosarul achiziției publice -
Art. 185.
-

(1) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) nota privind determinarea valorii estimate;

b) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;

c) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare și/sau, după caz, invitația de participare;

d) documentația de atribuire;

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația restrânsă sau negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

g) procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor;

h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;

i) solicitările de clarificări, precum și clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;

j) raportul procedurii de atribuire;

k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;

l) contractul de achiziție publică/acordul-cadru semnat;

m) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;

n) dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de hotărârile motivate pronunțate de instanțele competente; Modificări (1)

o) documentele emise în conformitate cu prevederile legale privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, dacă este cazul;

p) documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant.

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea și sediul autorității contractante;

b) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților participanți la procedură;

d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidați;

e) denumirea/numele ofertanților participanți la procedură;

f) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii;

g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării prețurilor prezentate ca fiind neobișnuit de scăzute;

h) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă a fost declarată câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii;

i) în cazul ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători, partea din contract pe care acesta/aceștia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților;

j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 175 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 176 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 177 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 178 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 179 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 180 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 181 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 182 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 183 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 184 Dosarul achiziției publice
Art 185 Dosarul achiziției publice
Art 186 Dosarul achiziției publice
Art 187 Dosarul achiziției publice
Art 188 Căi de atac
Art 189 Contravenții
Art 190 Sancționarea contravențiilor
Art 191 Sancționarea contravențiilor
Art 192 Sancționarea contravențiilor
Art 193 Sancționarea contravențiilor
Art 194 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 195 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...