Acordul cadru | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri de atribuire a contractului Modalități speciale de atribuire a contractului - Modalități speciale de atribuire a contractului -
PARAGRAFUL 1
Acordul-cadru

Art. 107. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia acordul-cadru, de regulă, prin aplicarea procedurilor de licitație restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 54 numai în circumstanțele specifice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 108. -

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența.

Art. 109. -

(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depășească 7 ani, decât în cazuri excepționale determinate de luarea în considerare a duratei de viață preconizate a oricăruia dintre articolele, instalațiile sau sistemele livrate și dificultățile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza.

(2) În astfel de cazuri excepționale, autoritățile contractante vor oferi o justificare corespunzătoare cu privire la cazurile respective în anunțul de atribuire prevăzut la art. 136.

(3) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autoritățile contractantă/ contractante și operatorul/operatorii economic/economici, care sunt parte a acordului respectiv.

Art. 110. -

Atunci când atribuie un contract de achiziție publică pe baza prevederilor unui acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanțiale ale elementelor/condițiilor stabilite inițial prin acordul-cadru respectiv.

Art. 111. -

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecție și atribuire prevăzute la cap. VII.

Art. 112. -

(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin:

a) obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică;

b) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractele de achiziție publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.

(3) De fiecare dată când intenționează să atribuie un contract de achiziție publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligația de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcție de necesități, completarea ofertei.

Art. 113. -

În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile.

Art. 114. -

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:

a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru; Jurisprudență

b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplinește/îndeplinesc criteriile de calificare și selecție solicitate și care a/au prezentat ofertă admisibilă.

Art. 115. -

(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin:

a) obligațiile pe care fiecare dintre operatorii economici și le-a asumat prin propunerea tehnică;

b) prețul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulți operatori economici:

a) fie fără reluarea competiției;

b) fie prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condițiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. b):

a) fie respectând elementele/condițiile prevăzute în acordul- cadru;

b) fie, dacă nu toate elementele/condițiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiții prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.

Art. 116. -

În cazul prevăzut la art. 115 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a relua competiția respectând următoarea procedură:

a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;

b) autoritatea contractantă fixează un termen-limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligația de a ține cont de aspecte precum complexitatea obiectului și timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;

c) ofertele se prezintă în scris, iar conținutul lor rămâne confidențial până când termenul-limită stipulat pentru deschidere a expirat;

d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Situații speciale
Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Subcontracte atribuite de ofertanții selectați care sunt autorități/entități contractante
Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire
Proceduri de atribuire
Licitația restrânsă
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Dialogul competitiv
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Cererea de oferte
Acordul cadru
Licitația electronică
Publicarea anunțurilor
Anunțul de intenție
Anunțul de participare
Anunțul de atribuire
Criterii de calificare și selecție
Situația personală a candidatului sau a ofertantului
Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Situația economică și financiară
Capacitatea tehnică și/sau profesională
;
se încarcă...