Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (158), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 decembrie 2011 până la 25 februarie 2013, fiind înlocuit prin Lege 5/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2012

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 95.757,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112.920,3 milioane lei, cu un deficit de 17.163,2 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

___________

*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 3. -

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

SECȚIUNEA a 2-a
Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2012

Art. 4. - Reviste (1)

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.369,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.021,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Modificări (2)

b) 8.976,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (2)

c) 368,3 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică ale acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 1.754, 0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ- teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (2)

e) 250, 0 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare. Modificări (2)

Art. 5. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap; Reviste (1)

b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;

c) finanțării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;

d) finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat;

e) finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

f) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

g) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

h) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

i) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) În situațiile în care produsele lactate și de panificație, mierea de albine, precum și fructele se contractează și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, în funcție de numărul beneficiarilor și valoarea produselor distribuite.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:

a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011;

c) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

f) finanțării cheltuielilor creșelor;

g) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, implementării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat se repartizează pe sectoare și municipiul București, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, cu excepția celor prevăzute la alin. (5), se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(7) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

(8) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) și la alin. (4) lit. b) se efectuează în anul 2012 în mod eșalonat, în tranșe trimestriale egale.

(9) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 6. -

(1) În anul 2012, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanța cu prioritate acele lucrări de investiții/activități noi sau în continuare, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Se interzice finanțarea lucrărilor de investiții noi dacă nu sunt asigurate surse de finanțare a lucrărilor de investiții/activități în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuție/termenele de punere în funcțiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice finanțarea obiectivelor de investiții noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiții/proiecte în derulare al căror termen de punere în funcțiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finanțare este depășit, până la finalizarea acestora. Excepție fac lucrările de investiții colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial și funcțional de o anumită investiție directă, necesare punerii în funcționare și exploatării investiției directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Art. 7. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

SECȚIUNEA a 3-a
Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012

Art. 8. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. Modificări (1)

(2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 410, 0 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

(3) Sumele încasate din contribuția trimestrială, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu completările ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și se reflectă trimestrial prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli a bugetului Fondului. Modificări (1)

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (3) în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea echilibrului bugetar.

(5) Pentru anul 2012, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează: Jurisprudență

a) 5, 2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) 10, 7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligația plății contribuției direct sau cu plata din alte surse.

Art. 9. -

Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 10. -

(1) Prevederile art. 43 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse și fondurile aferente plății titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

SECȚIUNEA a 4-a
Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012

Art. 11. -

(1) Pentru anul 2012, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă și de Pescuit, altor programe/instrumente/facilități postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanțare.

(3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea management/gestiune a programului/instrumentului/facilității.

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat;

c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi și să modifice Programul de investiții publice, după caz, respectând condițiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

(8) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

(9) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităților sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", precum și "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN".

Art. 12. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 11 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă și de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 11 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

(4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 11 alin. (1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație pentru care acestea au fost inițial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 13. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

SECȚIUNEA a 5-a
Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2012

Art. 14. -

(1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

Art. 15. -

Fac excepție de la prevederile art. 14 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

Art. 16. -

(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art. 17. -

Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Art. 18. -

Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 19. -

Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovare a intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. -

În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 20 "Bunuri și servicii" este cuprinsă și suma de 1.300 mii lei necesară pentru gestionarea crizelor, alerte consulare și reacție rapidă. Modul de utilizare va fi stabilit prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 21. -

În bugetul Ministerului Administrației și Internelor, la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă și suma de 244.964 mii lei care va fi utilizată de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condițiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea și octoxid de uraniu.

Art. 22. -

(1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri la capitolul 81.01 "Combustibili și energie", titlul 72 "Active financiare", la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și construcții", titlul 40 "Subvenții", articolul 40.01 "Subvenții pe produse" și articolul 40.18 "Protecție socială în sectorul minier", vor fi utilizate numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

(2) Din bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pot fi asigurate fonduri pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificației bugetare pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (2), prin redistribuire, în condițiile prezentei legi și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, numai după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1).

Art. 23. -

Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2011.

Art. 24. -

(1) În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2012, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul "Întreținerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificației bugetare, cu condiția majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii, la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în vederea asigurării fondurilor aferente investițiilor pentru realizarea proiectelor de importanță națională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, finanțate de la bugetul de stat, prin redistribuire, în condițiile prezentei legi și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Utilizarea fondurilor se face numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 25. - Modificări (1)

(1) În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanțării cheltuielilor aferente schemelor de plăți directe pe suprafață, respectiv schema de plată directă unică pe suprafață, schema de plată separată pentru zahăr, precum și măsurilor de piață și intervenție în agricultură, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanțelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.

(2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanțelor Publice și altor ordonatori principali de credite bugetare pentru asigurarea plăților aferente cheltuielilor eligibile finanțate din fonduri europene. Referințe (7)

Art. 26. - Modificări (1)

În anul 2012, sumele reprezentând plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, în cuantum maxim de 834.620 mii lei, acordate în completarea schemelor de plăți naționale directe pe suprafață, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală - FEADR".

Art. 27. -

În bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la capitolul "Învățământ", sunt prevăzute, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiții, consolidări, reabilitări, achiziții de imobile, reparații capitale, achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea și construirea de campusuri școlare și școli de arte și meserii, asigurarea utilităților de natura investițiilor, reforma educației timpurii, precum și alte dotări specifice învățământului.

Art. 28. - Puneri în aplicare (1)

(1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul "Asigurări și asistență socială", sunt prevăzute sume reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suportă de la bugetul de stat, conform art. 260 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe baza situațiilor transmise de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale. Modificări (1)

Art. 29. -

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, titlul 51.01 "Transferuri între unități ale administrației publice" cuprinde și suma de 22.000 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanța de urgență sus-menționată, din care suma de 6.600 mii lei pentru Fondul cinematografic și suma de 15.400 mii lei pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Național al Cinematografiei și Institutului Național al Patrimoniului în tranșe lunare egale.

(3) În bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 20 "Bunuri și servicii", în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, sunt cuprinse și sume pentru susținerea editării de reviste și publicații, care pot fi utilizate pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru revistele și publicațiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, pe bază de contracte încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor încheie contracte cu revistele și publicațiile culturale. Modificări (1)

Art. 30. -

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice "Acțiuni generale", la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.14 "Fondul Național de Preaderare", este cuprinsă și suma de 712.195 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unităților administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investițiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu memorandumurile de finanțare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum și taxa pe valoarea adăugată restantă conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 31. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu și al instituțiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare, primite în cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2012.

(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finanțelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare.

Art. 32. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare și să modifice Programul de investiții publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri".

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația să comunice lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).

Art. 33. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanțate/aprobate la finanțare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament și virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

(7) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător să introducă titlul și articolul respectiv, cu condiția existenței fișelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanțare/finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, și să modifice Programul de investiții publice, după caz.

(8) Prevederile alin. (7) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(9) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător și, după caz, a formularelor de fundamentare.

(10) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 34. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fișele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții, precum și să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, în condițiile prevederilor alin. (1) și cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 în programele de investiții publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Reparațiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, la poziția C "Alte cheltuieli de investiții", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 35. -

(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor la care se face referire la art. 15.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

Art. 36. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățenii străini aflați în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" și "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții și a celor către titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

(3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.

(5) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare, pre- și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă; Modificări (1)

b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și celor reprezentând majorările de întârziere.

(6) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".

(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Împrumuturi" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(9) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare la poziția bugetară "Fondul Național de Preaderare" prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole și alineate de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol de cheltuieli, în funcție de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă de preaderare.

Art. 37. -

Virările de credite bugetare și redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virările de credite bugetare și redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 38. -

În anul 2012, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.

Art. 39. - Modificări (1)

În anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăși 1% din valoarea sumelor plătite.

Art. 40. -

Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și securitate națională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile de apărare națională, ordine publică și securitate națională din care provin cursanții.

Art. 41. -

(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 42. -

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat prin prezenta lege și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 43. -

(1) În anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eșalonat în tranșe trimestriale egale. Jurisprudență

(2) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale", la titlul "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 44. -

În anul 2012, finanțarea curților de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate și judecătoriilor se face prin bugetul Ministerului Justiției.

Art. 45. -

(1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiți potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel:

a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăși nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent; Jurisprudență

b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent acordă creșteri salariale față de nivelul realizat al anului precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico- financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult decât indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2012.

(2) În anul 2012, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu pot majora numărul maxim de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2011. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condițiile extinderii activității, Guvernul poate aproba creșterea numărului de personal și în mod corespunzător a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici. Jurisprudență

(3) Prevederile alin. (1) se vor avea în vedere și la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condițiile extinderii activității, organul de specialitate al administrației publice centrale coordonator poate aproba creșterea cheltuielilor cu salariile la unele institute naționale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 46. -

(1) Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii și a documentelor justificative de la operatorii economici de apă, o copie a procesului-verbal de recepție a investiției și solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferente investițiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul măsurii ex-ISPA.

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor necesare plății taxei pe valoarea adăugată, unitățile administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul economic de apă.

Art. 47. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice alocațiile bugetare între proiectele prevăzute în anexa nr. 02b "Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții și sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 - sume alocate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale/agenți economici etc." la bugetele acestora în funcție de derularea acestora, precum și valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finanțate din titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", precum și a celor finanțate din titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare.

(2) Încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum și majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se fac pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

(3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite, însoțite de fundamentări detaliate.

Art. 48. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 21 decembrie 2011.

Nr. 293.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

TOTAL

BUGETUL DE STAT
pe anul 2012
- SINTEZA -
Referințe (1)

- mii lei -
Capitul Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
0001 01 VENITURI - TOTAL 95.757.094
0002 01 I.VENITURI CURENTE 85.120.294
0003 01 A.VENITURI FISCALE 75.726.894
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 18.171.507
0005 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 11.727.100
0101 IMPOZIT PE PROFIT 11.055.600
01 Impozit pe profit de la agenții economici 10.722.900
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 332.700
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 671.500
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 426.317
02 Impozitul pe profil obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 203
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 77.590
04 Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale si organizațiilor economice străine 5.988
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoana juridică 9.606
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 150.543
07 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică 132
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 1.121
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6.442.253
0301 IMPOZIT PE VENIT 19.672.897
01 Impozit pe venituri din activități independente 528.672
02 Impozit pe venituri din salarii 13.809.760
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 484.820
04 Impozit pe venituri din dividende 1.531.610
05 Impozit pe venituri din dobânzi 743.000
06 Impozit pe venituri din pensii 1.168.500
07 Impozit pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și din prime în bani și/sau natură 129.820
08 Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România 11.570
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 143.120
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare 3.350
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 96.245
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 93.890
13 Impozit pe venituri din activități agricole 7.240
14 Impozit pe venituri obținute din valorificarea de bunuri în regim de consignație și din activități desfășurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial 74.440
15 Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară 6.310
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil 166.880
17 Impozit pe onorariul avocațiilor și notarilor publici 2.780
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 252.350
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profît -96.350
50 Impozit pe venituri din alte surse 125.540
60 Regularizări 389.350
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -13.230.644
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -13.230.644
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 2.154
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2.154
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 2.154
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 6.882
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 6.882
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 6.882
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 56.801.393
1001 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 49.652.000
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -13.369.896
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -2.021.445
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -8.976.145
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) -368.323
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -1.753.983
07 Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) -250.000
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 19.691
01 Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 19.691
1401 ACCIZE 19.963.400
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 536.198
01 Taxe pentru jocurile de noroc 441.049
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare 85.118
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 8.733
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 560
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 465
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități 273
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE 685.720
1701 VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 685.720
01 Taxe vamale 680.800
03 Contribuții în sectorul zahărului 4.920
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 61.392
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 61.392
04 Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional 61.392
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 343.800
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 343.800
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 343.800
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 9.049.600
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.938.998
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 4.828.227
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale 326.739
02 Încasări din cota reținută, conform codului penal 86
04 Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României 733.162
05 Venituri din concesiuni și închirieri 1.607.605
08 Venituri din dividende 2.160.635
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 110.771
03 Alte venituri din dobânzi 110.771
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 4.110.602
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 1.151.021
02 Taxe consulare 218.435
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 268
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 43
05 Taxe și alte venituri în învățământ 409
06 Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară 232
07 Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida organizațiilor internaționale 239
08 Venituri din prestări de servicii 741.287
09 Taxe și alte venituri din proiecția mediului 18.399
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa 33
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare 2.207
23 Venituri din timbrul judiciar 1.592
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 4.370
26 Venituri din despăgubiri 1.592
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans 53
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 161.862
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 205.993
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 669
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 205.324
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 446.796
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 395.479
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe 517
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 44.947
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 81
05 Amenzi judiciare 2.802
50 Alte amenzi, penalități și confiscări 2.970
3601 DIVERSE VENITURI 2.306.792
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 27.577
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 1.196
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 1.194
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 15
05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice 244.582
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 6.157
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare 6.041
19 Venituri din recuperarea creanțelor fiscale 106
21 Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate 45
50 Alte venituri 2.019.879
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 932.700
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 932.700
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 21.280
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare 2.022
03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 20.109
06 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 181.795
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale 706.058
09 Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casa" 372
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 1.064
4000 01 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 6.800
4001 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 6.800
04 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 56
07 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice 6.722
08 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ 22
4501 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 9.697.300
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 112.920.380
01 CHELTUIELI CURENTE 106.134.344
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.384.018
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.178.731
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.343.911
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.991.588
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27.137.023
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.062.978
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.078.502
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.387.657
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.706.227
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 3.636.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.679.233
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.645.900
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 28.383
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.106.803
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 440.420
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.666.383
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43.198.998
01 CHELTUIELI CURENTE 39.585.808
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.315.957
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 972.360
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.217.162
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.492.872
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.471.486
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.205.260
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680.968
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.834
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 393.272
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 371.222
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 17.100
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.219.918
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.219.918
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 11.181.016
01 CHELTUIELI CURENTE 10.819.258
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.940.257
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 881.415
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 29.344
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.844.603
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.105.954
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.851
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.834
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 361.758
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 361.758
01 Autorități executive și legislative 5.195.075
01 Administrația prezidențiala 24.316
02 Autoritati legislative 281.862
03 Autorități executive 4.543.852
04 Alte organe ale autorităților publice 345.045
03 Contribuția la bugetul UE 5.748.645
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 237.296
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 1.758.128
01 CHELTUIELI CURENTE 1.748.686
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.230
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 16.609
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 29.140
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.459.817
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99.306
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.584
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.442
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.442
01 Cercetare fundamentală (de bază) 161.710
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.596.418
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.351.747
01 CHELTUIELI CURENTE 2.329.675
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 246.470
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 32.697
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.167.066
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 651.533
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.072
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 22
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 17.100
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 219.909
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
04 Fondul Național de Preaderare 981.139
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare 64.655
12 Fondul Național de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casa 62.650
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 57.649
50 Alte servicii publice generale 953.795
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 12.689.554
01 CHELTUIELI CURENTE 9.469.636
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 41.639
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.217.162
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 210.835
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.219.918
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.219.918
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 15.218.553
01 CHELTUIELI CURENTE 15.218.553
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.218.553
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.834.101
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 974.453
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 409.999
6000 01 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 15.327.511
01 CHELTUIELI CURENTE 14.299.021
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.707.492
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.299.838
30 TITLUL III DOBÂNZI 1.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 940.015
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 157.628
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124.651
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 160
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 17.843
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 50.194
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.028.490
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.028.490
6001 APĂRARE 4.172.389
01 CHELTUIELI CURENTE 3.625.296
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.918.985
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 508.036
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 66.012
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131.903
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 110
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 547.093
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 547.093
01 Administrație centrală 244.678
02 Apărare națională 3.523.254
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului roman 370.995
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 27.414
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 6.048
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 11.155.122
01 CHELTUIELI CURENTE 10.673.725
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.788.507
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 791.802
30 TITLUL III DOBÂNZI 1.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 874.003
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 25.725
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124.651
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 50
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 17.593
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 50.194
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 481.397
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 481.397
01 Administrația centrală 1.344.568
03 Ordine publică 3.996.629
01 Poliție 2.412.763
02 Jandarmerie 872.484
03 Pază și supravegherea frontierei 711.382
04 Siguranță națională 1.576.195
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 986.328
06 Autorități judecătorești 1.793.945
07 Penitenciare 763.103
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranța națională 700
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 693.654
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 26.699.242
01 CHELTUIELI CURENTE 26.221.624
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 894.389
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.443.243
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 6.998.566
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 50.292
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 758.297
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.387.497
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 921.049
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 768.291
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.198
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 477.198
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 420
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 420
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.167.386
01 CHELTUIELI CURENTE 3.970.996
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 479.261
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 176.779
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.936.833
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.911
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 355.259
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 305.820
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 423.133
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 290.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 196.390
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 196.390
01 Administrație centrală 240.977
02 Servicii publice descentralizate 590.867
03 Învățământ preșcolar și primar 2.807
01 Învățământ preșcolar 2.807
04 Învățământ secundar 312.434
01 Învățământ secundar inferior 138.412
02 Învățământ secundar superior 150.962
03 Învățământ profesional 23.060
05 Învățământ postliceal 58.247
06 Învățământ superior 2.141.088
01 Învățământ universitar 2.097.785
02 Învățământ postuniversitar 43.303
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 46.500
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 46.500
11 Servicii auxiliare pentru educație 322.629
04 Cămine și cantine pentru studenți 129.522
30 Alte servicii auxiliare 193.107
25 Cercetare și dezvoltare pentru învățământ 10
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 451.827
6601 SĂNĂTATE 2.383.114
01 CHELTUIELI CURENTE 2.154.454
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 197.120
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 738.299
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.018.809
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18.207
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 179.019
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 228.660
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 228.660
01 Administrația centrală 15.269
02 Servicii publice descentralizate 173.424
04 Servicii medicale în ambulator 6.438
05 Asistență medicală în centre medicale multifuncționale 6.438
06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 51.015
01 Spitale generale 51.015
08 Servicii de sănătate publică 46.533
09 Hematologie și securitate transfuzională 70.000
10 Cercetare aplicativa și dezvoltare experimentală în sănătate 5.101
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 2.015.334
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 2.015.334
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 1.797.222
01 CHELTUIELI CURENTE 1.773.702
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37.143
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 315.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 698.465
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 38.117
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 466.655
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 207.272
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.520
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 23.520
01 Administrație centrală 18.000
02 Servicii publice descentralizate 10.600
03 Servicii culturale 376.459
01 Biblioteci publice naționale 9.000
03 Muzee 107.459
04 Instituții publice de spectacole și concerte 195.300
11 Edituri 1.843
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 55.000
14 Centre culturale 7.000
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 857
05 Servicii recreative și sportive 316.925
01 Sport 311.925
02 Tineret 5.000
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 1.075.238
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 18.351.520
01 CHELTUIELI CURENTE 18.322.472
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180.865
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 213.115
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.344.459
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.264
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 373.831
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.081.677
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 31.261
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 92.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.628
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.628
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 420
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 420
01 Administrație centrală 411.091
02 Servicii publice descentralizate 211.121
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 8.806.348
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 2.046.601
02 Asistență socială în caz de invaliditate 2.046.601
06 Asistență socială pentru familie și copii 5.255.958
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 23.733
09 Ajutoare pentru urmași 998
15 Prevenirea excluderii sociale 1.247.205
01 Ajutor social 1.194.106
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 2.639
04 Servicii sociale 244
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 50.216
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 2.632
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 345.833
7000 01 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 3.922.803
01 CHELTUIELI CURENTE 3.516.955
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115.650
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 48.944
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.170
40 TITLUL IV SUBVENȚII 12.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.031.270
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 299.195
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.399.965
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.872
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 596.839
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 402.848
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 402.848
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.000
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.000
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 2.342.096
01 CHELTUIELI CURENTE 2.005.548
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.700
40 TITLUL IV SUBVENȚII 12.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 783.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 216.350
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 389.609
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 596.839
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 336.548
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 336.548
03 Locuințe 672.700
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 672.700
05 Alimentare cu apa și amenajări hidrotehnice 1.023.572
02 Amenajări hidrotehnice 1.023.572
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 645.824
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 1.580.707
01 CHELTUIELI CURENTE 1.511.407
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115.650
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 41.244
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.170
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 248.270
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 82.845
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.010.356
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.872
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 66.300
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 66.300
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.000
01 Administrație centrala 47.395
03 Reducerea și controlul poluării 1.473.707
04 Proiecția biosferei și a mediului natural 7.100
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului 7.005
50 Alte servicii în domeniul proiecției mediului 45.500
8000 01 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 23.771.826
01 CHELTUIELI CURENTE 22.510.936
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 350.530
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 414.346
30 TITLUL III DOBÂNZI 116.379
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.979.538
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.674.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.084.377
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.590.329
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 82.495
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.218.642
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 377.425
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 366.142
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 11.283
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 883.465
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 443.465
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 2.621.273
01 CHELTUIELI CURENTE 2.374.767
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.831
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 50.952
40 TITLUL IV SUBVENȚII 226.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 178.218
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 891.679
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 920.265
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 97.922
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 246.506
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 246.506
01 Acțiuni generale economice și comerciale 2.621.273
01 Administrație centrală 206.002
03 Meteorologie 44.110
05 Sistemul național antigrindină 4.000
06 Prevenire și combatere inundații și ghețuri 7.605
07 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 226.900
10 Programe de dezvoltare regională și socială 1.021.527
11 Rezerve de stat și de mobilizare 251.153
12 Ajutoare de stat 854.791
30 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 5.185
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 193.283
01 CHELTUIELI CURENTE 182.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 182.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.283
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 11.283
02 Cărbune și alți combustibili minerali solizi 182.000
50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia 11.283
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 216.341
01 CHELTUIELI CURENTE 173.154
30 TITLUL III DOBÂNZI 7.014
40 TITLUL IV SUBVENȚII 164.860
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.280
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 43.187
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 43.187
01 Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali 14.000
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 202.341
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 5.817.700
01 CHELTUIELI CURENTE 5.283.130
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 312.237
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 164.222
30 TITLUL III DOBÂNZI 600
40 TITLUL IV SUBVENȚII 1.807.863
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 864.268
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 107.514
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.878.331
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 62.300
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 85.795
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.750
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 91.750
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 442.820
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.820
01 Administrație centrală 100.617
02 Servicii publice descentralizate 708.221
03 Agricultură 2.371.930
02 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului 248.430
03 Protecția plantelor și carantina fitosanitară 11.000
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 1.837.000
05 Reproducția și selecția animalelor 25.500
30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 250.000
04 Sivilcultura 156.752
50 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 2.480.180
8401 TRANSPORTURI 14.198.951
01 CHELTUIELI CURENTE 13.795.446
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.947
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.177
30 TITLUL III DOBÂNZI 108.765
40 TITLUL IV SUBVENȚII 1.597.915
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.444.473
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.952.304
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.627.796
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 18.695
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.014.374
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.047
7! TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.047
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 397.458
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 397.458
01 Administrație centrală 297.042
03 Transport rutier 7.426.827
01 Drumuri și poduri 7.426.827
04 Transport feroviar 5.368.405
01 Transport pe cale ferată 4.253.475
02 Transport cu metroul 1.114.930
05 Transport pe apa 880.449
06 Transport aerian 206.690
02 Aviația civilă 205.020
03 Zboruri speciale 1.670
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 19.538
8501 COMUNICAȚII 262.402
01 CHELTUIELI CURENTE 240.563
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.515
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 167.995
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52.674
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.500
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 9.679
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.839
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 21.839
01 Comunicații 262.402
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC 167.741
01 CHELTUIELI CURENTE 167.741
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 37.341
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 130.400
02 Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 37.341
03 Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și energiei 79.400
04 Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare și construcțiilor 51.000
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 294.135
01 CHELTUIELI CURENTE 294.135
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 22.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 150.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 111.263
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.872
01 Fondul Roman de Dezvoltare Socială 294.135
9901 DEFICIT -17.163.286
Referințe (35)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

TOTAL

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole,
alineate dupa caz pe anul 2012

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 130.163.405
01 CHELTUIELI CURENTE 122.103.093
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.319.043
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.683.639
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.348.485
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.051.538
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 28.626.823
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.521.552
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.521.865
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.400.581
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.765.858
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 3.636.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.890.948
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.857.615
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 28.383
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.169.364
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 440.420
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.728.944
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 112.920.380
01 CHELTUIELI CURENTE 106.134.344
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.384.018
01 Cheltuieli salariale în bani 10.155.505
01 Salarii de bază 8.324.461
03 Indemnizație de conducere 27.138
05 Sporuri pentru condiții de muncă 616.563
06 Alte sporuri 271.602
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 879
11 Fond aferent plății cu ora 22.262
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 7.309
13 Indemnizații de delegare 339.505
14 Indemnizații de detașare 4.186
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 7.026
16 Alocații pentru locuințe 22.549
30 Alte drepturi salariale în bani 512.025
02 Cheltuieli salariale în natură 2.234.948
02 Norme de hrana 1.609.882
03 Uniforme și echipament obligatoriu 408.693
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 1.509
05 Transportul la și de la locul de muncă 23.741
30 Alte drepturi salariale în natură 191.123
03 Contribuții 3.160.444
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 2.516.322
02 Contribuții de asigurări de șomaj 38.534
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 531.266
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 9.577
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 5.186
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 59.559
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.178.731
01 Bunuri și servicii 1.911.880
01 Furnituri de birou 46.226
02 Materiale pentru curățenie 9.125
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 437.691
04 Apa, canal și salubritate 62.125
05 Carburanți și lubrifianți 207.429
06 Piese de schimb 42.196
07 Transport 15.590
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 202.161
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 620.596
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 268.741
02 Reparații curente 66.872
03 Hrană 96.851
01 Hrană pentru oameni 92.995
02 Hrană pentru animale 3.856
04 Medicamente și materiale sanitare 79.467
01 Medicamente 74.516
02 Materiale sanitare 1.231
03 Reactivi 3.372
04 Dezinfectanți 348
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 78.649
01 Uniforme și echipament 35.420
03 Lenjerie și accesorii de pat 1.702
30 Alte obiecte de inventar 41.527
06 Deplasări, detașări, transferări 151.570
01 Deplasări interne, detașări, transferări 83.715
02 Deplasări în străinătate 67.855
09 Materiale de laborator 1.161
10 Cercetare-dezvoltare 5.613
II Cărți, publicații și materiale documentare 14.205
12 Consultanță și expertiză 17.405
13 Pregătire profesională 13.396
14 Protecția muncii 6.645
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armata 4.134
16 Studii și cercetări 101
18 Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 14.536
21 Meteorologie 43.200
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 6.800
23 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 840
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 43.649
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 5.180
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 26.551
03 Stabilirea riscului de țară 3.000
04 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 8.918
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 30.213
28 Ajutor public judiciar 27.120
30 Alte cheltuieli 840.709
01 Reclamă și publicitate 962
02 Protocol și reprezentare 29.054
03 Prime de asigurare non-viață 26.892
04 Chirii 187.402
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 145.911
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 1.448
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 9.825
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 438.715
31 Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale 404.496
32 Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate de unitățile sanitare din rețeaua administrației publice locale 13.128
33 Finanțarea asistenței medicale desfășurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ 126.919
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.343.911
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 5.659.300
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 5.659.300
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 2.612.536
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 2.486.987
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 125.549
03 Alte dobânzi 1.200
05 Dobânzi la operațiunile de leasing 1.200
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007 1.070.875
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.991.588
01 Subvenții pe produse 12.000
02 Subvenții pe activități 8.000
03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 860
04 Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de călători 1.190.000
05 Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 349.000
06 Acțiuni de ecologizare 5.815
13 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 226.900
14 Susținerea infrastructurii de transport 50.915
15 Sprijinirea producătorilor agricoli 1.802.048
16 Programe de conservare sau de închidere a minelor 332.000
18 Protecție socială în sectorul minier 2.000
30 Alte subvenții 12.050
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 226.909
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 219.909
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27.137.023
01 Transferuri curente 25.484.572
01 Transferuri către instituții publice 2.988.292
02 Finanțarea de bază a învățământului superior 1.618.735
03 Acțiuni de sănătate 582.293
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.003.660
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.834.101
08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 974.453
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.525
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 721.953
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 10.000
25 Programe pentru sănătate 78.007
26 Transferuri privind contribuția de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 89.175
28 Întreținerea infrastructurii rutiere 397.414
30 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru pensionari 920.000
31 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 26.255
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 70.000
36 Sprijin financiar la constituirea familiei 20
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 198.850
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 17.756
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți 10
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 26.073
48 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 27.000
52 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare 60
53 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 3.000
54 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanțării unor programe de interes național 45.940
55 Întreținere infrastructurii feroviare publice 850.000
02 Transferuri de capital 1.652.451
03 Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 450.000
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 87.000
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 11.000
06 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 43.846
08 Aparatura medicală și echipamente de comunicații în urgență 8.335
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 5.000
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 210.835
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale 500
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 55.085
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 168.000
14 Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor 248.270
20 Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor 150.000
21 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism 150.000
22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgența în sănătate 5.000
23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 5.500
24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 1.000
30 Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu 5.000
31 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național 18.080
32 transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale. 30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.062.978
01 A. Transferuri interne 6.891.545
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 9.140
03 Programe cu finanțare rambursabilă 90.667
05 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 10.765
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri 4.000
07 Programe comunitare 58
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 51.823
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 2.293.574
13 Programe de dezvoltare 362.963
14 Fond Național de Preaderare 981.139
18 Alte transferuri curente interne 52.013
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente 5.050
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 866.740
29 Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice 78.958
41 Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere 21
46 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 854.791
47 Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă 62.650
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 1.035.509
49 Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul economic 68.850
50 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 57.649
53 Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina 5.185
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 378.288
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 312.258
03 Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate 11.428
04 Alte transferuri curente în străinătate 402
05 Contribuția României la Fondul European pentru dezvoltare 54.200
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.748.645
01 Contribuții din taxe vamale 494.904
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.094
04 Contribuții din resursa TVA 635.888
05 Contribuții pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii 275.118
06 Contribuții din resursa VBN 4.275.275
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 26.138
10 Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de Jos și Suediei 37.228
04 Alte plăți către UE 44.500
02 Contribuția României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel 44.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.078.502
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.235.089
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.003.684
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 4.031.071
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 1.708.120
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 71.364
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 62.554
07 Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) 895
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPl) 735
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 765
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 1.092
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe 1.016
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 24.338
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 1.000
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 23.161
16 Alte facilități și instrumente postaderare 64.432
17 Mecanismul financiar SEE 21.769
18 Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă 52
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 73.824
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 432.131
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 869.627
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 1.112.427
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 88.581
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 237.296
25 Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 13.479
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.387.657
01 Asigurări sociale 7.792.948
02 Ajutoare sociale 6.594.709
01 Ajutoare sociale în numerar 6.203.758
02 Ajutoare sociale în natură 389.096
03 Tichete de creșă 1.855
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.706.227
01 Burse 421.122
03 Finanțarea partidelor politice 6.619
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 79.200
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 3.800
07 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 10.040
08 Programe pentru tineret 6.180
11 Asociații și fundații 35.705
12 Susținerea cultelor 10.055
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 11.000
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 246.680
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 2.000
16 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 2.700
17 Despăgubiri civile 683.159
19 Indemnizația de merit 30.029
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 74.855
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 2.746
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistentei Sighet 1.287
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara 749
26 Sume acordate membrilor academiilor 6.654
27 Renta viagera agricolă 57.000
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 1.045
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 557
33 Sume destinate menținerii navigabilității aeronavelor pentru zboruri speciale 3.358
34 Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară 9.687
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 3.636.800
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 3.636.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.679.233
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.645.900
01 Active Fixe 2.153.028
01 Construcții 984.095
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 419.832
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 123.083
30 Alte active fixe 626.018
02 Stocuri 244.974
01 Rezerve de stat și de mobilizare 244.974
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 125.252
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 28.383
01 Active financiare 28.383
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 28.383
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.106.803
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 440.420
02 Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 420
30 Alte împrumuturi 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.666.383
01 Rambursări de credite externe 1.435.508
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 446.465
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 989.043
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 2.230.875
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 11.181.016
01 CHELTUIELI CURENTE 10.819.258
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.940.257
01 Cheltuieli salariale în bani 2.299.692
01 Salarii de baza 2.114.904
05 Sporuri pentru condiții de muncă 34.109
06 Alte sporuri 21.199
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 530
11 Fond aferent plății cu ora 400
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 5.714
13 Indemnizații de delegare 68.690
14 Indemnizații de detașare 1.590
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 682
16 Alocații pentru locuințe 2.028
30 Alte drepturi salariale în bani 49.846
02 Cheltuieli salariale în natură 35.606
02 Norme de hrana 34.319
03 Uniforme și echipament obligatoriu 13
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 1.104
05 Transportul la și de la locul de muncă 6
30 Alte drepturi salariale în natură 164
03 Contribuții 604.959
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 450.857
02 Contribuții de asigurări de șomaj 11.228
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 114.900
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 3.480
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 5
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 24.489
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 881.415
01 Bunuri și servicii 565.920
01 Furnituri de birou 22.709
02 Materiale pentru curățenie 2.552
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 91.574
04 Apa, canal și salubritate 11.880
05 Carburanți și lubrifianți 24.783
06 Piese de schimb 9.173
07 Transport 1.401
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 103.152
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter functional 139.197
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 159.499
02 Reparații curente 22.351
03 Hrană 206
02 Hrană pentru animale 206
04 Medicamente și materiale sanitare 783
01 Medicamente 731
02 Materiale sanitare 2
03 Reactivi 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.393
01 Uniforme și echipament 1.078
03 Lenjerie și accesorii de pat 65
30 Alte obiecte de inventar 4.250
06 Deplasări, detașări, transferări 84.346
01 Deplasări interne, detașări, transferări 48.049
02 Deplasări în străinătate 36.297
09 Materiale de laborator 89
10 Cercetare-dezvoltare 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 3.621
12 Consultanță și expertiză 792
13 Pregătire profesională 4.173
14 Protecția muncii 2.207
16 Studii și cercetări 35
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 752
30 Alte cheltuieli 190.737
01 Reclamă și publicitate 271
02 Protocol și reprezentare 18.633
03 Prime de asigurare non-viață 5.044
04 Chirii 102.530
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 974
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 310
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 62.475
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 29.344
01 Transferuri curente 29.344
01 Transferuri către instituții publice 29.334
03 Acțiuni de sănătate 10
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.844.603
01 A. Transferuri interne 16.090
07 Programe comunitare 58
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 6.032
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 8.400
18 Alte transferuri curente interne 1.600
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 79.868
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 79.466
04 Alte transferuri curente în străinătate 402
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.748.645
01 Contribuții din taxe vamale 494.904
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.094
04 Contribuții din resursa TVA 635.888
05 Contribuții pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii 275.118
06 Contribuții din resursa VBN 4.275.275
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 26.138
10 Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de Jos și Suediei 37.228
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.105.954
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 49.182
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 342.732
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) 218
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 10.338
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 801
16 Alte facilități și instrumente postaderare 7.673
17 Mecanismul financiar SEE 3.326
18 Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă 52
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 72.297
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 73.938
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 20.200
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 281.102
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 4.500
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 237.296
25 Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 2.299
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.851
01 Burse 300
11 Asociații și fundații 489
17 Despăgubiri civile 13.305
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 200
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 557
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.834
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 2.834
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 361.758
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 361.758
01 Active fixe 353.339
01 Construcții 117.048
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 62.205
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 72.160
30 Alte active fixe 101.926
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 8.419
01 Autorități executive și legislative 5.195.075
01 Administrația prezidențială 24.316
02 Autorități legislative 281.862
03 Autorități executive 4.543.852
04 Alte organe ale autorităților publice 345.045
03 Contribuția la bugetul UE 5.748.645
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 237.296
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 1.758.128
01 CHELTUIELI CURENTE 1.748.686
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.230
01 Cheltuieli salariale în bani 100.933
01 Salarii de bază 96.702
05 Sporuri pentru condiții de muncă 1.718
06 Alte sporuri 1.245
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7
11 Fonti aferent plății cu ora 194
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 288
13 Indemnizații de delegare 90
16 Alocații pentru locuințe 12
30 Alte drepturi salariale în bani 677
02 Cheltuieli salariale în natură 55
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 55
03 Contribuții 28.242
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 21.044
02 Contribuții de asigurări de șomaj 522
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.336
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 537
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 803
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 16.609
01 Bunuri și servicii 10.461
01 Furnituri de birou 93
02 Materiale pentru curățenie 46
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 4.900
04 Apa, canal și salubritate 300
05 Carburanți și lubrifianți 195
06 Piese de schimb 50
07 Transport 127
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 760
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 650
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.340
02 Reparații curente 446
03 Hrană 3
02 Hrană pentru animale 3
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 174
30 Alte obiecte de inventar 174
06 Deplasări, detașări, transferări 711
01 Deplasări interne, detașări, transferari 420
02 Deplasări în străinătate 291
11 Cărți, publicații și materiale documentare 101
12 Consultanță și expertiză 63
13 Pregătire profesională 95
14 Protecția muncii 42
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 3
30 Alte cheltuieli 4.510
02 Protocol și reprezentare 494
04 Chirii 27
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului institutiei publice 9
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.980
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 29.140
01 Transferuri curente 29.140
01 Transferuri către instituții publice 29.140
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.459.817
01 A. Transferuri interne 1.396.172
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 41.710
13 Programe de dezvoltare 342.963
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 1.011.499
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 63.645
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 63.645
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99.306
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 39.826
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 48.708
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 72
16 Alte facilități și instrumente postaderare 28
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 1.527
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 9.145
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.584
01 Burse 1.889
11 Asociații și fundații 130
19 Indemnizația de merit 5.745
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 166
26 Sume acordate membrilor academiilor 6.654
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.442
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.442
01 Active fixe 6.842
01 Construcții 6.130
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 90
30 Alte active fixe 122
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.600
01 Cercetare fundamentală (de bază) 161.710
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.596.418
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.351.747
01 CHELTUIELI CURENTE 2.329.675
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 246.470
01 Cheltuieli salariale în bani 193.782
30 Alte drepturi salariale în bani 193.782
03 Contribuții 52.688
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 41.356
02 Contribuții de asigurări de șomaj 994
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.338
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 32.697
01 Bunuri și servicii 13
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 10
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3
12 Consultanță și expertiză 163
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 22.384
30 Alte cheltuieli 10.137
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 9.337
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 800
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 226.909
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 219.909
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5.000
02 Transferuri de capital 5.000
30 Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.167.066
01 A. Transferuri interne 1.101.438
14 Fond Național de Preaderare 981.139
47 Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă 62.650
50 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 57.649
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 65.628
03 Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate 11.428
05 Contribuția României la Fondul European pentru dezvoltare 54.200
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 651.533
03 Finanțarea partidelor politice 6.619
17 Despăgubiri civile 644.914
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.072
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANdARE 22
01 Active fixe 22
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 12
30 Alte active fixe 10
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 17.100
01 Active financiare 17.100
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 17.100
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
02 Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului 219.909
03 Fond de interventie la dispoziția Guvernului 7.000
04 Fondul Național de Preaderare 981.139
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare 64.655
12 Fondul Național de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă 62.650
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 57.649
50 Alte servicii publice generale 953.795
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 12.689.554
01 CHELTUIELI CURENTE 9.469.636
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.639
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 41.639
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 3.971
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 25.750
03 Stabilirea riscului de țară 3.000
04 Comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 8.918
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.217.162
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 5.659.300
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 5.659.300
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 2.486.987
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 2.486.987
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007 1.070.875
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 210,835
02 Transferuri de capital 210.835
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 210.835
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.219.918
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.219.918
01 Rambursări de credite externe 989.043
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 989.043
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 2.230.875
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 15.218.553
01 CHELTUIELI CURENTE 15.218.553
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.218.553
01 Transferuri curente 15.218.553
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.834.101
08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 974.453
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 409.999
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.834.101
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 974.453
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 409.999
6001 APĂRARE 4.172.389
01 CHELTUIELI CURENTE 3.625.296
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.918.985
01 Cheltuieli salariale în bani 1.691.547
01 Salarii de bază 1.214.546
05 Sporuri pentru condiții de muncă 157.645
06 Alte sporuri 1.083
11 Fond aferent plății cu ora 5
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 4
13 Indemnizații de delegare 248.121
14 Indemnizații de detașare 1.496
30 Alte drepturi salariale în bani 68.647
02 Cheltuieli salariale în natură 754.962
02 Norme de hrana 540.458
03 Uniforme și echipament obligatoriu 56.327
05 Transportul la și de la locul de muncă 16.726
30 Alte drepturi salariale în natura 141.451
03 Contribuții 472.476
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 385.151
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.175
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 76.428
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați 4.353
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 5.369
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 508.036
01 Bunuri și servicii 380.222
01 Furnituri de birou 3.058
02 Materiale pentru curățenie 1.527
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 157.814
04 Apa, canal și salubritate 24.482
05 Carburanți și lubrifianti 102.935
06 Piese de schimb 13.655
07 Transport 6.335
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 22.328
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 45.440
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 2.648
02 Reparații curente 7.469
03 Hrană 41.398
01 Hrană pentru oameni 39.810
02 Hrană pentru animale 1.588
04 Medicamente și materiale sanitare 4.720
01 Medicamente 4.305
02 Materiale sanitare 265
04 Dezinfectanți 150
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 24.767
01 Uniforme și echipament 21.107
03 Lenjerie și accesorii de pat 700
30 Alte obiecte de inventar 2.960
06 Deplasări, detașări, transferări 14.188
01 Deplasări interne, detașări, transferări 6.876
02 Deplasări în străinătate 7.312
09 Materiale de laborator 15
10 Cercetare-dezvoltare 2.820
11 Cărți, publicații și materiale documentare 571
12 Consultanță și expertiză 50
13 Pregătire profesională 481
14 Protecția muncii 1.091
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 1.251
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 35
30 Alte cheltuieli 28.958
02 Protocol și reprezentare 1.117
03 Prime de asigurare non-viață 3.921
04 Chirii 1.896
09 Executarea silita a creanțelor bugetare 33
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 21.991
5! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 66.012
01 Transferuri curente 66.012
03 Acțiuni de sănătate 66.012
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131.903
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 131.903
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 131.903
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 110
02 Ajutoare sociale 110
02 Ajutoare sociale în natură 110
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250
11 Asociații și fundații 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 547.093
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 547.093
01 Active fixe 497.999
01 Construcții 41.627
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 49.672
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 1.001
30 Alte active fixe 405.699
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 49.094
0! Administrație centrală 244,678
02 Apărare națională 3.523.254
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului român 370.995
25 Cercetare și dezvoltare pentru aparare 27.414
50 Alte cheltuieli în domeniul apararii 6.048
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 11.155.122
0! CHELTUIELI CURENTE 10.673.725
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.788.507
01 Cheltuieli salariale în bani 4.847.269
01 Salarii de bază 3.964.525
03 Indemnizație de conducere 26.680
05 Sporuri pentru condiții de muncă 390.175
06 Alte sporuri 239.986
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
11 Fond aferent plății cu ora 1.010
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 72
13 Indemnizații de delegare 19.111
14 Indemnizații de detașare 949
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 6.290
16 Alocații pentru locuințe 20.251
30 Alte drepturi salariale în bani 178.170
02 Cheltuieli salariale în natură 1.406.419
02 Norme de hrană 1.006.542
03 Uniforme și echipament obligatoriu 346.798
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 123
05 Transportul la și de la locul de muncă 6.715
30 Alte drepturi salariale în natură 46.241
03 Contribuții 1.713.462
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 1.400.682
02 Contribuții de asigurări de șomaj 19.539
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 269.571
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2.937
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 827
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 19.906
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 791.802
01 Bunuri și servicii 353.689
01 Furnituri de birou 7.485
02 Materiale pentru curățenie 1.579
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 112.169
04 Apa, canal și salubritate 14.562
05 Carburanți și lubrifianti 59.979
06 Piese de schimb 15.955
07 Transport 7.285
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 43.322
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 68.809
30 Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare 22.544
02 Reparații curente 22.913
03 Hrană 11.271
01 Hrană pentru oameni 9.226
02 Hrană pentru animale 2.045
04 Medicamente și materiale sanitare 2.083
01 Medicamente 1.823
02 Materiale sanitare 115
03 Reactivi 101
04 Dezinfectanți 44
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 11.312
01 Uniforme și echipament 5.357
03 Lenjerie și accesorii de pat 223
30 Alte obiecte de inventar 5.732
06 Deplasări, detașări, transferări 29.009
01 Deplasări interne, detașări, transferări 14.446
02 Deplasări în străinătate 14.563
09 Materiale de laborator 372
10 Cercetare-dezvoItare 282
11 Cărți, publicații și materiale documentare 1.367
12 Consultanță și expertiză 13.566
13 Pregătire profesională 1.290
14 Protecția muncii 1.203
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 2.763
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 1.764
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 963
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 801
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5.312
28 Ajutor public judiciar 27.120
30 Alte cheltuieli 129.945
01 Reclamă și publicitate 382
02 Protocol și reprezentare 1.586
03 Prime de asigurare non-viață 14.364
04 Chirii 59.126
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 335
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 54.152
30 TITLUL III DOBÂNZI 1.200
03 Alte dobânzi 1.200
05 Dobânzi la operațiunile de leasing 1.200
5! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 874.003
01 Transferuri curente 843.503
01 Transferuri către instituții publice 774.281
03 Acțiuni de sănătate 67.637
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.525
52 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare 60
02 Transferuri de capital 30.500
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgentă 6.500
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 24.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 25.725
01 A. Transferuri interne 20.825
03 Programe cu finanțare rambursabilă 5.169
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 8.007
18 Alte transferuri curente interne 7.628
41 Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere 21
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 4.900
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 4.900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124.651
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR) 30.831
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 53.883
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 765
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 1.092
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe 1.016
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 14.000
13 Programe fînanțate în cadrul facilității Schengen 1.000
15 Alte programe comunitare fînanțate în perioada 2007-2013 5.503
16 Alte facilități și instrumente postaderare 4.518
17 Mecanismul financiar SEE 966
25 Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 11.077
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 50
02 Ajutoare sociale 50
01 Ajutoare sociale în numerar 40
02 Ajutoare sociale în natură 10
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 17.593
11 Asociații și fundații 4.000
17 Despăgubiri civile 13.593
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 50.194
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila 50.194
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 481.397
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 481.397
01 Active fixe 329.986
01 Constructii 133.562
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 158.997
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 8.596
30 Alte active fixe 28.831
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 34.781
01 Administrația centrală 1.344.568
03 Ordine publică 3.996.629
0! Poliție 2.412.763
02 Jandarmerie 872.484
03 Paza și supravegherea frontierei 711.382
04 Siguranța națională 1.576.195
05 Proiecție civilă și protectia contra incendiilor 986.328
06 Autoritati judecătorești 1.793.945
07 Penitenciare 763.103
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranța națională 700
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 693.654
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.167.386
01 CHELTUIELI CURENTE 3.970.996
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 479.261
01 Cheltuieli salariale în bani 336.209
01 Salarii de bază 284.952
03 Indemnizație de conducere 458
05 Sporuri pentru condiții de muncă 9.135
06 Alte sporuri 4.844
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 32
11 Fond aferent plății cu ora 20.653
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 209
13 Indemnizații de delegare 899
14 Indemnizații de detașare 118
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 54
16 Alocații pentru locuințe 258
30 Alte drepturi salariale în bani 14.597
02 Cheltuieli salariale în natură 36.496
02 Norme de hrană 27.318
03 Uniforme și echipament obligatoriu 5.524
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 128
05 Transportul la și de la locul de muncă 287
30 Alte drepturi salariale în natură 3.239
03 Contribuții 94.792
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 73.672
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.306
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 17.141
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 338
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.334
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176.779
01 Bunuri și servicii 69.111
01 Furnituri de birou 3.853
02 Materiale pentru curățenie 1.792
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 32.322
04 Apa, canal și salubritate 6.498
05 Carburanți și lubrifianti 1.987
06 Piese de schimb 1.101
07 Transport 255
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5.334
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 6.368
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 9.601
02 Reparații curente 5.310
03 Hrană 38.703
01 Hrană pentru oameni 38.698
02 Hrană pentru animale 5
04 Medicamente și materiale sanitare 734
01 Medicamente 496
02 Materiale sanitare 127
03 Reactivi 1
04 Dezinfectanți 110
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 32.280
01 Uniforme și echipament 7.519
03 Lenjerie și aceesorii de pat 643
30 Alte obiecte de inventar 24.118
06 Deplasări, detașări, transferări 6.052
01 Deplasări interne, detașări, transferări 4.967
02 Deplasări în străinatate 1.085
09 Materiale de laborator 32
10 Cercetare-dezvoltare 161
11 Cărți, publicații și materiale documentare 6.471
12 Consultanță și expertiză 571
13 Pregătire profesională 3.914
14 Protecția muncii 251
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 120
16 Studii și cercetări 10
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 45
30 Alte cheltuieli 10.383
01 Reclama și publicitate 102
02 Protocol și reprezentare 260
03 Prime de asigurare non-viată 594
04 Chirii 1.769
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 28
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 7.630
5! TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.936.833
01 Transferuri curente 1.936.833
01 Transferuri către institutii publice 318.008
02 Finanțarea de bază a învățământului superior 1.618.735
03 Acțiuni de sănătate 90
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.911
01 A. Transferuri interne 3.469
03 Programe cu finanțare rambursabilă 2.259
18 Alte transferuri curente interne 1.210
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 442
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 442
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 355.259
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 22.432
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 332.576
16 Alte facilități și instrumente postaderare 251
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 305.820
02 Ajutoare sociale 305.820
01 Ajutoare sociale în numerar 15.000
02 Ajutoare sociale în natură 289.170
03 Tichete de creșă 1.650
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 423.133
01 Burse 413.283
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 2.000
17 Despăgubiri civile 250
19 Indemnizația de merit 6.720
22 Acțiuni cu caracter stiințific și social cultural 880
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 290.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 290.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 196.390
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 196.390
01 Active fixe 195.797
01 Construcții 156.094
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 22.653
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 5.030
30 Alte active fixe 12.020
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 28
01 Administrație centrală 240.977
02 Servicii publice descentralizate 590.867
03 Învățământ preșcolar și primar 2.807
01 Învățământ preșcolar 2.807
04 Învățământ secundar 312.434
01 Învățământ secundar inferior 138.412
02 Învățământ secundar superior 150.962
03 Învățământ profesional 23.060
05 Învățământ postliceal 58.247
06 Învățământ superior 2.141.088
01 Învățământ universitar 2.097.785
02 Învățământ postuniversitar 43.303
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 46.500
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 46.500
11 Servicii auxiliare pentru educație 322.629
04 Cămine și cantine pentru studenti 129.522
30 Alte servicii auxiliare 193.107
25 Cercetare și dezvoltare pentru învățământ 10
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 451.827
6601 SĂNĂTATE 2.383.114
01 CHELTUIELI CURENTE 2.154.454
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 197.120
01 Cheltuieli salariale în bani 150.018
01 Salarii de bază 139.077
05 Sporuri pentru condiții de muncă 6.678
06 Alte sporuri 1.173
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 210
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 352
13 Indemnizații de delegare 652
14 Indemnizații de detașare 12
30 Alte drepturi salariale în bani 1.864
02 Cheltuieli salariale în natură 1.174
02 Norme de hrană 1.117
03 Uniforme și echipament obligatoriu 31
30 Alte drepturi salariale în natură 26
03 Contribuții 45.928
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 33.493
02 Contribuții de asigurări de șomaj 916
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 8.980
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 466
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.073
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 738.299
01 Bunuri și servicii 43.359
01 Furnituri de birou 1.652
02 Materiale pentru curățenie 527
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 9.818
04 Apa, canal și salubritate 1.272
05 Carburanți și lubrifianți 2.092
06 Piese de schimb 336
07 Transport 7
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 3.488
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.400
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 18.767
02 Reparații curente 1.106
03 Hrană 5.129
01 Hrană pentru oameni 5.120
02 Hrană pentru animale 9
04 Medicamente și materiale sanitare 70.877
01 Medicamente 67.073
02 Materiale sanitare 647
03 Reactivi 3.135
04 Dezinfectanți 22
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 607
01 Uniforme și echipament 2
03 Lenjerie și accesorii de pat 2
30 Alte obiecte de inventar 603
06 Deplasări, detașări, transferări 2.174
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.548
02 Deplasări în străinătate 626
09 Materiale de laborator 590
11 Cărți, publicații și materiale documentare 172
12 Consultanță și expertiză 170
13 Pregătire profesională 816
14 Protecția muncii 217
16 Studii și cercetări 1
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 10
30 Alte cheltuieli 68.528
02 Protocol și reprezentare 5
03 Prime de asigurare non-viață 9
04 Chirii 303
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 40
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 68.171
31 Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unitatilor sanitare din rețeaua administrației publice locale 404.496
32 Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate de unitatile sanitare din rețeaua administrației publice locale 13.128
33 Finanțarea asistentei medicale desfasurate în cabinetele medicale din unitatile de invatamant 126.919
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.018.809
01 Transferuri curente 973.889
01 Transferuri către instituții publice 91.555
03 Acțiuni de sănătate 448.544
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 311.954
25 Programe pentru sănătate 78.007
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 17.756
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 26.073
02 Transferuri de capital 44.920
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgentă 1.835
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale 500
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 31.085
22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 5.000
23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 5.500
24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 3.000
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18.207
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 4.243
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 13.447
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) 517
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 179.019
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 179.019
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 228.660
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 228.660
01 Active fixe 221.909
01 Construcții 121.420
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 99.435
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 204
30 Alte active fixe 850
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.300
01 Administrația centrală 15.269
02 Servicii publice descentralizate 173.424
04 Servicii medicale în ambulator 6.438
05 Asistență medicală în centre medicale multifuncționale 6.438
06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 51.015
01 Spitale generale 51.015
08 Servicii de sănătate publică 46.533
09 Hematologie și securitate transfuzională 70.000
10 Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate 5.101
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 2.015.334
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 2.015.334
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 1.797.222
01 CHELTUIELI CURENTE 1.773.702
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37.143
01 Cheltuieli salariale în bani 29.702
01 Salarii de bază 27.506
05 Sporuri pentru condiții de muncă 20
06 Alte sporuri 114
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 187
13 Indemnizații de delegare 229
14 Indemnizații de detașare 5
30 Alte drepturi salariale în bani 1.641
03 Contribuții 7.441
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 5.512
02 Contribuții de asigurări de șomaj 148
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 1.536
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 43
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 202
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 315.050
01 Bunuri și servicii 281.271
01 Furnituri de birou 885
02 Materiale pentru curățenie 205
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 2.854
04 Apă, canal și salubritate 445
05 Carburanți și lubrifianți 623
06 Piese de schimb 207
07 Transport 13
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 1.512
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 270.900
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.627
02 Reparații curente 2.268
04 Medicamente și materiale sanitare 1
02 Materiale sanitare 1
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.144
30 Alte obiecte de inventar 1.144
06 Deplasări, detașări, transferări 2.035
01 Deplasări interne, detașări, transferări 581
02 Deplasări în străinătate 1.454
09 Materiale de laborator 1
11 Cărți, publicații și materiale documentare 541
12 Consultanță și expertiză 142
13 Pregătire profesională 305
14 Protecția muncii 34
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 526
30 Alte cheltuieli 26.782
02 Protocol și reprezentare 719
03 Prime de asigurare non-viață 406
04 Chirii 7.494
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 18.163
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 698.465
01 Transferuri curente 698.465
01 Transferuri către instituții publice 695.465
53 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 3.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 38.117
01 A. Transferuri interne 35.715
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 9.140
18 Alte transferuri curente interne 26.575
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 2.402
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 2.402
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.556
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 1.000
17 Mecanismul financiar SEE 7.444
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 466.655
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 79.200
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 3.800
07 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 10.040
08 Programe pentru tineret 6.180
12 Susținerea cultelor 10.055
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 11.000
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 246.680
16 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 2.700
19 Indemnizația de merit 17.564
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 74.855
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 1.500
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet 1.287
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara 749
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 1.045
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 207.272
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 207.272
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.520
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 23.520
01 Active fixe 17.644
01 Construcții 9
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 13.009
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 4.031
30 Alte active fixe 595
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 5.876
01 Administrație centrală 18.000
02 Servicii publice descentralizate 10.600
03 Servicii culturale 376.459
01 Biblioteci publice naționale 9.000
03 Muzee 107.459
04 Instituții publice de spectacole și concerte 195.300
11 Edituri 1.843
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 55.000
14 Centre culturale 7.000
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 857
05 Servicii recreative și sportive 316.925
01 Sport 311.925
02 Tineret 5.000
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 1.075.238
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 18.351.520
01 CHELTUIELI CURENTE 18.322.472
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180.865
01 Cheltuieli salariale în bani 141.798
01 Salarii de bază 138.570
05 Sporuri pentru condiții de muncă 487
06 Alte sporuri 200
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 50
13 Indemnizații de delegare 403
14 Indemnizații de detașare 10
30 Alte drepturi salariale în bani 2.028
02 Cheltuieli salariale în natură 236
02 Norme de hrană 128
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 99
05 Transportul la și de la locul de muncă 7
30 Alte drepturi salariale în natură 2
03 Contribuții 38.831
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 29.357
02 Contribuții de asigurări de șomaj 709
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 7.350
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 212
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.203
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 213.115
01 Bunuri și servicii 42.012
01 Furnituri de birou 2.805
02 Materiale pentru curățenie 347
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 9.714
04 Apă, canal și salubritate 990
05 Carburanți și lubrifianți 3.970
06 Piese de schimb 513
07 Transport 90
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6.117
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 89
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 17.377
02 Reparații curente 1.531
03 Hrană 28
01 Hrană pentru oameni 28
04 Medicamente și materiale sanitare 111
01 Medicamente 72
02 Materiale sanitare 27
03 Reactivi 5
04 Dezinfectanți 7
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 722
01 Uniforme și echipament 5
03 Lenjerie și accesorii de pal 59
30 Alte obiecte de inventar 658
06 Deplasări. detașări, transferări 3.546
01 Deplasări interne, detașări, transferări 2.246
02 Deplasări în străinătate 1.300
10 Cercetare-dezvoltare 2.340
11 Cărți, publicații și materiale documentare 502
12 Consultanță și expertiză 19
13 Pregătire profesională 520
14 Protecția muncii 1.010
16 Studii și cercetări 10
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 1.000
30 Alte cheltuieli 159.764
01 Reclamă și publicitate 25
02 Protocol și reprezentare 91
03 Prime de asigurare non-viață 1.500
04 Chirii 9.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 145.901
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 12
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 100
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.135
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.344.459
01 Transferuri curente 3.296.379
01 Transferuri către instituții publice 12.469
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.003.660
26 Transferuri privind contribuția de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 89.175
30 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru pensionari 920.000
31 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 26.255
36 Sprijin financiar la constituirea familiei 20
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 198.850
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți 10
54 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes național 45.940
02 Transferuri de capital 48.080
31 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național 18.080
32 transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale. 30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.264
01 A. Transferuri interne 2.632
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 2.632
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 2.632
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 2.632
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 373.831
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR) 217
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 136.389
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 87.066
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 5.500
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice fînanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 144.059
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 600
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.081.677
01 Asigurări sociale 7.792.948
02 Ajutoare sociale 6.288.729
01 Ajutoare sociale în numerar 6.188.718
02 Ajutoare sociale în natură 99.806
03 Tichete de creșă 205
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 31.261
11 Asociații și fundații 30.836
17 Despăgubiri civile 425
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 92.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 92.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.628
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.628
01 Active fixe 22.936
01 Constructii 14.408
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 4.008
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 2.500
30 Alte active fixe 2.020
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 5.692
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 420
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 420
02 Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 420
01 Administrație centrală 411.091
02 Servicii publice descentralizate 211.121
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 8.806.348
05 Asistență socială în caz de boli și invaliditati 2.046.601
02 Asistență socială în caz de invaliditate 2.046.601
06 Asistență socială pentru familie și copii 5.255.958
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 23.733
09 Ajutoare pentru urmași 998
15 Prevenirea excluderii sociale 1.247.205
01 Ajutor social 1.194.106
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 2.639
04 Servicii sociale 244
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 50.216
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 2.632
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 345.833
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 2.342.096
01 CHELTUIELI CURENTE 2.005.548
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.700
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 6.800
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 100
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 100
30 Alte cheltuieli 800
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 800
40 TITLUL IV SUBVENȚII 12.050
30 Alte subvenții 12.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 783.000