Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 decembrie 2011 până la 25 februarie 2013, fiind înlocuit prin Lege 5/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2012

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 95.757,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112.920,3 milioane lei, cu un deficit de 17.163,2 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

___________

*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 3. -

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

SECȚIUNEA a 2-a
Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2012

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.369,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.021,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;

b) 8.976,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;

c) 368,3 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică ale acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 1.754, 0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ- teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

e) 250, 0 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;

c) finanțării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;

d) finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat;

e) finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

f) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

g) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

h) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

i) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Jurisprudență (2)

(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) În situațiile în care produsele lactate și de panificație, mierea de albine, precum și fructele se contractează și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, în funcție de numărul beneficiarilor și valoarea produselor distribuite.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:

a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011;

c) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

f) finanțării cheltuielilor creșelor;

g) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, implementării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat se repartizează pe sectoare și municipiul București, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, cu excepția celor prevăzute la alin. (5), se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(7) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

(8) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) și la alin. (4) lit. b) se efectuează în anul 2012 în mod eșalonat, în tranșe trimestriale egale. Jurisprudență (1)

(9) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 6. -

(1) În anul 2012, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanța cu prioritate acele lucrări de investiții/activități noi sau în continuare, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Se interzice finanțarea lucrărilor de investiții noi dacă nu sunt asigurate surse de finanțare a lucrărilor de investiții/activități în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuție/termenele de punere în funcțiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice finanțarea obiectivelor de investiții noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiții/proiecte în derulare al căror termen de punere în funcțiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finanțare este depășit, până la finalizarea acestora. Excepție fac lucrările de investiții colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial și funcțional de o anumită investiție directă, necesare punerii în funcționare și exploatării investiției directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Art. 7. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

SECȚIUNEA a 3-a
Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012

Art. 8. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 410, 0 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

(3) Sumele încasate din contribuția trimestrială, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu completările ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și se reflectă trimestrial prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli a bugetului Fondului. Modificări (1)

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (3) în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea echilibrului bugetar.

(5) Pentru anul 2012, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează: Jurisprudență (1)

a) 5, 2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) 10, 7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligația plății contribuției direct sau cu plata din alte surse.

Art. 9. -

Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 10. -

(1) Prevederile art. 43 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse și fondurile aferente plății titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

SECȚIUNEA a 4-a
Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012

Art. 11. -

(1) Pentru anul 2012, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă și de Pescuit, altor programe/instrumente/facilități postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanțare.

(3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea management/gestiune a programului/instrumentului/facilității.

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat;

c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi și să modifice Programul de investiții publice, după caz, respectând condițiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

(8) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

(9) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităților sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", precum și "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN".

Art. 12. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 11 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă și de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 11 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

(4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 11 alin. (1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație pentru care acestea au fost inițial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 13. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

SECȚIUNEA a 5-a
Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2012

Art. 14. -

(1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

Art. 15. -

Fac excepție de la prevederile art. 14 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

Art. 16. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...