Banca Națională a României - BNR

Ordinul nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 6/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 22 și 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 40 din Legea nr. 127/2011,

Banca Națională a României emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

_____________

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 bis.

Art. 2.

Prevederile prezentului ordin se aplică:

a) instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

b) instituțiilor de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) instituțiilor emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică;

d) sucursalelor din România ale instituțiilor străine menționate la lit. a)-c);

e) sucursalelor din străinătate ale instituțiilor menționate la lit. a)-c), persoane juridice române;

f) Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, înființat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3.

Situațiile financiare anuale trebuie însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii instituției pentru întocmirea acestora în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Art. 4.

(1) Situațiile financiare anuale întocmite de instituțiile prevăzute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, și situațiile financiare anuale consolidate întocmite de instituțiile prevăzute la art. 2, în calitate de societăți-mamă.

Art. 5.

Banca Națională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. 7.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 și 879 bis din 24 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 8.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Florin Georgescu

București, 27 decembrie 2011.

Nr. 27.

;
se încarcă...