Parlamentul României

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, nr. 294/2011

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 decembrie 2011 până la 25 februarie 2013, fiind înlocuit prin Lege 6/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2012.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe, după caz, iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 48.460,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 48.460,9 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 268,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 98 milioane lei, cu un excedent de 170,9 milioane lei. Modificări (2)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-04.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 și 5/03.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2012

Art. 3. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe, după caz, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 2.227,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.227,9 milioane lei. Modificări (2)

(3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 215,2 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 27,1 milioane lei, cu un excedent de 188,1 milioane lei. Modificări (2)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 și 5/04.

(6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.

CAPITOLUL II
Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 4. -

(1) Pentru anul 2012, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă și de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilități care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanțare.

(3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte, în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(4) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum și în bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulților, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității.

(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(6) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetele acestuia cu proiecte noi și să modifice Programul de investiții publice, după caz, în condițiile prevăzute la alin. (4). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 5. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă și de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și prevederilor naționale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

Art. 6. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012.

(3) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în totalul cheltuielilor aprobate prin buget.

(4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 7. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

Art. 8. -

(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.

(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu are în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător să introducă titlul și articolul respectiv, cu condiția existenței fișelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanțare/finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/ facilității, și să modifice Programul de investiții publice, după caz.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(4) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) și (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător și, după caz, a formularelor de fundamentare.

Art. 9. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 10. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 11. -

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 12. -

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale" și al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art. 13. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la aceste bugete, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj, să introducă modificări în fișele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiții, precum și să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, potrivit prevederilor alin. (1) și cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 în programele de investiții publice, anexe la aceste bugete.

(3) Reparațiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, la poziția C "Alte cheltuieli de investiții", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 14. -

Ordonatorul principal de credite are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțate prin prezenta lege și salariul mediu de bază pe funcții, din anul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 15. -

Drepturile de pensii obținute în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, ca urmare a contestării recalculării și revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 16. - Jurisprudență

(1) În anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eșalonat, în tranșe trimestriale egale. Jurisprudență

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul "Cheltuieli de personal" sunt incluse și fondurile aferente plății titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 17. - Reviste (1)

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.

Art. 18. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, astfel:

a) în cazul asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei;

b) în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.059 lei.

Art. 19. -

(1) Cotele de contribuții sociale obligatorii pentru anul 2012 sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. a), d), e) și f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este inclusă și cota de 3,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. -

În anul 2012, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 21. -

Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 21 decembrie 2011.

Nr. 294.

ANEXA Nr. 1/03

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2012
- SINTEZA -

- mii lei -
Capi-
tol
Sub-
capitol
Para-
graf
Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
0001 03 VENITURI - TOTAL 48.729.781
0002 03 I. VENITURI CURENTE 34.883.580
2000 03 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 34.806.137
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 24.534.291
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 24.265.603
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 268.688
01 Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 268.447
02 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 241
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 10.271.846
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 12.409.878
04 Contribuția altor persoane asigurate 468.303
05 Contribuții facultative ale asiguraților 17.912
06 Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea 2
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -2.724.211
09 Contribuții de asigurări sociale de la persoane care realizează venituri de natura profesională cu caracter ocazional 1.240
10 Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natura salariale, plătite de angajatori 98.677
11 Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii 45
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 77.443
3000 03 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 200
3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 100
07 Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 100
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 100
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 100
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 77.243
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 77.243
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihna 77.243
4100 03 IV. SUBVENȚII 13.834.101
4200 03 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 13.834.101
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 13.834.101
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 13.834.101
4503 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 12.100
01 Fondul European de Dezvoltare Regională 12.100
4903 01 Venituri sistem public de pensii 48.460.891
4903 02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 268.890
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 48.558.841
01 CHELTUIELI CURENTE 48.550.887
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.653
01 Cheltuieli salariale în bani 100.147
01 Salarii de bază 95.989
05 Sporuri pentru condiții de muncă 530
06 Alte sporuri 200
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 150
13 Indemnizații de delegare 82
30 Alte drepturi salariale în bani 3.196
02 Cheltuieli salariale în natura 14
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 14
03 Contribuții 27.492
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 20.831
02 Contribuții de asigurări de șomaj 501
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.208
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 150
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 802
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 465.536
01 Bunuri și servicii 31.285
01 Furnituri de birou 3.419
02 Materiale pentru curățenie 73
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 6.124
04 Apa, canal și salubritate 540
05 Carburanți și lubrifianți 586
06 Piese de schimb 236
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5.671
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 150
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 14.477
02 Reparații curente 1.800
03 Hrana 150
01 Hrana pentru oameni 150
04 Medicamente și materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 509
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 409
06 Deplasări, detașări, transferări 730
01 Deplasări interne, detașări, transferări 510
02 Deplasări în străinătate 220
11 Cărți, publicații și materiale documentare 103
12 Consultanța și expertiză 20
13 Pregătire profesională 110
14 Protecția muncii 20
30 Alte cheltuieli 430.309
02 Protocol și reprezentare 22
03 Prime de asigurare non-viață 260
04 Chirii 1.700
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 408.067
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.250
30 TITLUL III DOBÂNZI 30.000
03 Alte dobânzi 30.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 30.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 806
01 Transferuri curente 806
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională 698
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională 108
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100
01 A. Transferuri interne 100
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE 48.232
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 7.626
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 40.606
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 47.878.560
01 Asigurări sociale 47.130.770
02 Ajutoare sociale 747.790
01 Ajutoare sociale în numerar 445.291
02 Ajutoare sociale în natură 302.499
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.954
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.954
01 Active fixe 6.070
01 Construcții 4.270
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 800
30 Alte active fixe 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.884
6800 03 Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 48.558.841
01 CHELTUIELI CURENTE 48.550.887
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.653
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 465.536
30 TITLUL III DOBÂNZI 30.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 806
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 48.232
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 47.878.560
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.954
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.954
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 48.460.891
01 CHELTUIELI CURENTE 48.453.037
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122.547
01 Cheltuieli salariale în bani 96.141
01 Salarii de bază 92.213
05 Sporuri pentru condiții de muncă 500
06 Alte sporuri 200
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 150
13 Indemnizații de delegare 78
30 Alte drepturi salariale în bani 3.000
02 Cheltuieli salariale în natură 14
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 14
03 Contribuții 26.392
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 19.998
02 Contribuții de asigurări de șomaj 481
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.000
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 144
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 769
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 464.078
01 Bunuri și servicii 30.604
01 Furnituri de birou 3.359
02 Materiale pentru curățenie 70
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 6.000
04 Apa, canal și salubritate 528
05 Carburanți și lubrifianți 430
06 Piese de schimb 230
07 Transport 9
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 5.611
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 150
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 14.217
02 Reparații curente 1.800
03 Hrana 150
01 Hrana pentru oameni 150
04 Medicamente și materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 400
06 Deplasări, detasari, transferari 700
01 Deplasări interne, detasari, transferari 500
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 100
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 100
14 Protecția muncii 20
30 Alte cheltuieli 429.584
02 Protocol și reprezentare 20
03 Prime de asigurare non-viață 200
04 Chirii 1.700
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 407.454
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.200
30 TITLUL III DOBÂNZI 30.000
03 Alte dobânzi 30.000
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 30.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 48.232
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 7.626
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 40.606
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 47.788.180
01 Asigurări sociale 47.069.426
02 Ajutoare sociale 718.754
01 Ajutoare sociale în numerar 424.874
02 Ajutoare sociale în natură 293.880
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.854
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.854
01 Active fixe 5.970
01 Construcții 4.270
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 700
30 Alte active fixe 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.884
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 47.069.426
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 293.880
09 Ajutoare pentru urmași 424.874
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 672.711
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 407.465
03 Alte cheltuieli de administrare fond 265.246
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 97.950
01 CHELTUIELI CURENTE 97.850
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.106
01 Cheltuieli salariale în bani 4.006
01 Salarii de bază 3.776
05 Sporuri pentru condiții de muncă 30
13 Indemnizații de delegare 4
30 Alte drepturi salariale în bani 196
03 Contribuții 1.100
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 833
02 Contribuții de asigurări de șomaj 20
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 208
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale 6
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 33
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.458
01 Bunuri și servicii 681
01 Furnituri de birou 60
02 Materiale pentru curățenie 3
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 124
04 Apa, canal și salubritate 12
05 Carburanți și lubrifianți 156
06 Piese de schimb 6
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 60
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 260
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9
30 Alte obiecte de inventar 9
06 Deplasări, detașări, transferări 30
01 Deplasări interne, detașări, transferări 10
02 Deplasări în străinătate 20
11 Cărți, publicații și materiale documentare 3
13 Pregătire profesională 10
30 Alte cheltuieli 725
02 Protocol și reprezentare 2
03 Prime de asigurare non-viață 60
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 613
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 806
01 Transferuri curente 806
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aliate în concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesională 698
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boala profesională 108
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100
01 A. Transferuri interne 100
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 90.380
01 Asigurări sociale 61.344
02 Ajutoare sociale 29.036
01 Ajutoare sociale în numerar 20.417
02 Ajutoare sociale în natură 8.619
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
01 Active fixe 100
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 100
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 61.344
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 27.190
01 Asistență socială în caz de boli 13.488
02 Asistență socială în caz de invaliditate 13.702
07 Asigurări pentru șomaj 102
09 Ajutoare pentru urmași 2.550
15 Prevenirea excluderii sociale 100
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 100
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 6.664
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 613
03 Alte cheltuieli de administrare fond 6.051
9903 EXCEDENT/DEFICIT 170.940
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de munca și boli profesionale 170.940

ANEXA Nr. 2/03/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2012

- mii lei -
Capi-
tol
Sub-
capitol
Para-
graf
Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 44.131.743
01 CHELTUIELI CURENTE 44.123.789
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.653
01 Cheltuieli salariale în bani 100.147
01 Salarii de bază 95.989
05 Sporuri pentru condiții de muncă 530
06 Alte sporuri 200
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 150
13 Indemnizații de delegare 82
30 Alte drepturi salariale în bani 3.196
02 Cheltuieli salariale în natură 14
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 14
03 Contribuții 27.492
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 20.831
02 Contribuții de asigurări de șomaj 501
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.208
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 150
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 802
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 441.870
01 Bunuri și servicii 31.274
01 Furnituri de birou 3.419
02 Materiale pentru curățenie 73
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 6.124
04 Apa, canal și salubritate 540
05 Carburanți și lubrifianți 586
06 Piese de schimb 236
07 Transport 9
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 5.660
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 150
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 14.477
02 Reparații curente 1.800
03 Hrana 150
01 Hrana pentru oameni 150
04 Medicamente și materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 509
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 409
06 Deplasări, detașări, transferări 730
01 Deplasări interne, detașări, transferări 510
02 Deplasări în străinătate 220
11 Cărți, publicații și materiale documentare 103
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 110
14 Protecția muncii 20
30 Alte cheltuieli 406.654
02 Protocol și reprezentare 22
03 Prime de asigurare non-viață 260
04 Chirii 1.700
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 384.412
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10

30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.250

30

TITLUL III DOBÂNZI

30.000

03

Alte dobânzi

30.000

02

Dobânda datorata trezoreriei statului

30.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

806

01

Transferuri curente

806

21

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională

698

44

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională

108

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

100

01

A. Transferuri interne

100

17

Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

100

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

48.232

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

7.626

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

40.606

57

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

43.475.128

01

Asigurări sociale

42.738.948

02

Ajutoare sociale

736.180

01

Ajutoare sociale în numerar

433.781

02

Ajutoare sociale în natură

302.399

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.954

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

7.954

01

Active fixe

6.070

01

Construcții

4.270

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

500

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

800

30

Alte active fixe

500

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

1.884

6800

03

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

44.131.743

01

CHELTUIELI CURENTE

44.123.789

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

127.653

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

441.870

30

TITLUL III DOBÂNZI

30.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

806

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

100

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

48.232

57

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

43.475.128

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.954

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

7.954

6803

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

44.033.793

01

CHELTUIELI CURENTE

44.025.939

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

122.547

01

Cheltuieli salariale în bani

96.141

01

Salarii de bază

92.213

05

Sporuri pentru condiții de muncă

500

06

Alte sporuri

200

12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

150

13

Indemnizații de delegare

78

30

Alte drepturi salariale în bani

3.000

02

Cheltuieli salariale în natură

14

04

Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa

14

03

Contribuții

26.392

01

Contribuții de asigurări sociale de stat

19.998

02

Contribuții de asigurări de șomaj

481

03

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

5.000

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

144

06

Contribuții pentru concedii și indemnizații

769

20

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

440.412

01

Bunuri și servicii

30.593

01

Furnituri de birou

3.359

02

Materiale pentru curățenie

70

03

Încălzit, iluminat și forța motrică

6.000

04

Apa, canal și salubritate

528

05

Carburanți și lubrifianți

430

06

Piese de schimb

230

07

Transport

9

08

Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet

5.600

09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

150

30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

14.217

02

Reparații curente

1.800

03

Hrana

150

01

Hrana pentru oameni

150

04

Medicamente și materiale sanitare

500

01

Medicamente

300

02

Materiale sanitare

200

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500

03

Lenjerie și accesorii de pat

100

30

Alte obiecte de inventar

400

06

Deplasări, detașări, transferări

700

01

Deplasări interne, detașări, transferări

500

02

Deplasări în străinătate

200

11

Cărți, publicații și materiale documentare

100

12

Consultanță și expertiză

20

13

Pregătire profesională

100

14

Proiecția muncii

20

30

Alte cheltuieli

405.929

02

Protocol și reprezentare

20

03

Prime de asigurare non-viață

200

04

Chirii

1.700

06

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

383.799

09

Executarea silită a creanțelor bugetare

10

30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.200

30

TITLUL III DOBÂNZI

30.000

03

Alte dobânzi

30.000

02

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

48.232

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

7.626

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

40.606

57

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

43.384.748

01

Asigurări sociale

42.677.604

02

Ajutoare sociale

707.144

01

Ajutoare sociale în numerar

413.364

02

Ajutoare sociale în natura

293.780

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.854

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

7.854

01

Active fixe

5.970

01

Construcții

4.270

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

500

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

700

30

Alte active fixe

500

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

1.884

03

Pensii și ajutoare pentru bătrânețe

42.677.604

04

Asistența acordată persoanelor în vârstă

293.780

09

Ajutoare pentru urmași

413.364

50

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

649.045

02

Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor

383.799

03

Alte cheltuieli de administrare fond

265.246

6903

ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

97.950

01

CHELTUIELI CURENTE

97.850

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.106

01

Cheltuieli salariale în bani

4.006

01

Salarii de bază

3.776

05

Sporuri pentru condiții de muncă

30

13

Indemnizații de delegare

4

30

Alte drepturi salariale în bani

196

03

Contribuții

1.100

01

Contribuții de asigurări sociale de stat

833

02

Contribuții de asigurări de șomaj

20

03

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

208

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

6

06

Contribuții pentru concedii și indemnizații

33

20

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

1.458

01

Bunuri și servicii

681

01

Furnituri de birou

60

02

Materiale pentru curățenie

3

03

Încălzit, iluminat și forța motrică

124

04

Apa, canal și salubritate

12

05

Carburanți și lubrifianți

156

06

Piese de schimb

6

08

Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet

60

30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

260

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

9

30

Alte obiecte de inventar

9

06

Deplasări, detașări, transferări

30

01

Deplasări interne, detașări, transferări

10

02

Deplasări în străinătate

20

11

Cărți, publicații și materiale documentare

3

13

Pregătire profesională

10

30

Alte cheltuieli

725

02

Protocol și reprezentare

2

03

Prime de asigurare non-viață

60

06

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

613

30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

50

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

806

01

Transferuri curente

806

21

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională

698

44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională 108

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

100

01

A. Transferuri interne

100

17

Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

100

57

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

90.380

01

Asigurări sociale

61.344

02

Ajutoare sociale

29.036

01

Ajutoare sociale în numerar

20.417

02

Ajutoare sociale în natura

8.619

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

100

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

100

01

Active fixe

100

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

100

03

Pensii și ajutoare pentru bătrânețe

61.344

05

Asistență sociala în caz de boli și invalidități

27.190

01

Asistență socială în caz de boli

13.488

02

Asistență socială în caz de invaliditate

13.702

07

Asigurări pentru șomaj

102

09

Ajutoare pentru urmași

2.550

05

Prevenirea excluderii sociale

100

50

Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

100

50

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

6.664

02

Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor

613

03

Alte cheltuieli de administrare fond

6.051

ANEXA Nr. 2/03/02

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2012

- mii lei -
Capi-
tol
Sub-
capitol
Para-
graf
Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 2.470.794
01 CHELTUIELI CURENTE 2.470.794
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.555
30 Alte cheltuieli 11.555
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 11.555
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.459.239
01 Asigurări sociale 2.453.239
02 Ajutoare sociale 6.000
01 Ajutoare sociale în numerar 6.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 2.470.794
01 CHELTUIELI CURENTE 2.470.794
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.555
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.459.239
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.470.794
01 CHELTUIELI CURENTE 2.470.794
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.555
30 Alte cheltuieli 11.555
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 11.555
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.459.239
01 Asigurări sociale 2.453.239
02 Ajutoare sociale 6.000
01 Ajutoare sociale în numerar 6.000
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 2.453.239
09 Ajutoare pentru urmași 6.000
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 11.555
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 11.555

ANEXA Nr. 2/03/03

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2012

- mii lei -
Capi-
tol
Sub-capitol Para-graf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 1.629.020
01 CHELTUIELI CURENTE 1.629.020
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.100
30 Alte cheltuieli 9.100
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 9.100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.619.920
01 Asigurări sociale 1.614.553
02 Ajutoare sociale 5.367
01 Ajutoare sociale în numerar 5.267
02 Ajutoare sociale în natură 100
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.629.020
01 CHELTUIELI CURENTE 1.629.020
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.619.920
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.629.020
01 CHELTUIELI CURENTE 1.629.020
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.100
30 Alte cheltuieli 9.100
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 9.100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.619.920
01 Asigurări sociale 1.614.553
02 Ajutoare sociale 5.367
01 Ajutoare sociale în numerar 5.267
02 Ajutoare sociale în natură 100
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 1.614.553
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 100
09 Ajutoare pentru urmași 5.267
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 9.100
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 9.100

ANEXA Nr. 2/03/04

SERVICIUL ROMAN DE INFORMAȚII

Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2012

- mii lei -
Capi-
tol
Sub-
capitol
Para-
graf
Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicatul Program 2012
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 327.284
01 CHELTUIELI CURENTE 327.284
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.011
01 Bunuri și servicii 11
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 11
30 Alte cheltuieli 3.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 3.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 324.273
01 Asigurări sociale 324.030
02 Ajutoare sociale 243
01 Ajutoare sociale în numerar 243
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 327.284
01 CHELTUIELI CURENTE 327.284
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.011
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 324.273
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 327.284
01 CHELTUIELI CURENTE 327.284
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.011
01 Bunuri și servicii 11
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 11
30 Alte cheltuieli 3.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 3.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 324.273
01 Asigurări sociale 324.030
02 Ajutoare sociale 243
01 Ajutoare sociale în numerar 243
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 324.030
09 Ajutoare pentru urmași 243
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 3.011
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 3.011

ANEXA Nr. 3/03

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program/instrument/facilitate Valoarea
totala
Realizări până în anul 2009 Realizări
2010
Execuție
preliminată
2011
Propuneri
2012
Estimări
2013
Estimări
2014
Estimări
2015
Anii
următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 76.295 0 0 21.883 54.412 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76.295 0 0 15.776 48.232 12.287 0 0 0
68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
1711 Servicii publice electronice destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul accidentelor de muncă și bolilor profesionale
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
68035601
6803560101 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 3.951 0 0 1.581 2.370 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.951 0 0 1.000 1.130 1.821 0 0 0
68035601
6803560102 Finanțarea externa nerambursabilă
I. Credite de angajament 17.548 0 0 7.023 10.525 0 0 0 0
II. Credite bugetare 17.548 0 0 4.440 5.020 8.088 0 0 0
68035601
6803560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 5.160 0 0 2.065 3.095 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.160 0 0 1.306 1.476 2.378 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 49.636 0 0 11.214 38.422 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49.636 0 0 9.030 40.606 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1709 Dezvoltarea competentelor digitale și manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS și caselor teritoriale de pensii
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanțelor activității caselor județene de pensii
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
2022 Simplificarea și automatizarea schimbului de date intre CNPP și alte instituții publice cu care interacționează; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe (DIAFIX)
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
2142 Îmbunătațirea gestiunii documentelor în Casa Naționala de Pensii și Alte drepturi de Asigurări Sociale și instituțiile sale subordonate
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
68035602
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 6.029 0 0 1.363 4.666 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.029 0 0 1.100 4.929 0 0 0 0
68035602
6803560202 Finanțarea externa nerambursabilă
I. Credite de angajament 34.170 0 0 7.722 26.448 0 0 0 0
II. Credite bugetare 34.170 0 0 6.231 27.939 0 0 0 0
68035602
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 9.437 0 0 2.129 7.308 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.437 0 0 1.699 7.738 0 0 0 0

ANEXA Nr. 3/03/01

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor faciltăți și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Valoarea totală Realizări până în anul 2009 Realizări 2010 Execuție preliminată 2011 Propuneri 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Anii următori
Proiectul: 1711 Servicii publice electronice destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul accidentelor de muncă și bolilor profesionale
Fond de finanțare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
6803560101 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 3.951 0 0 1.581 2.370 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.951 0 0 1.000 1.130 1.821 0 0 0
6803560102 Finanțarea externa nerambursabilă
I. Credite de angajament 17.548 0 0 7.023 10.525 0 0 0 0
II. Credite bugetare 17.548 0 0 4.440 5.020 8.088 0 0 0
6803560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 5.160 0 0 2.065 3.095 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.160 0 0 1.306 1.476 2.378 0 0 0

Program/facilitate/instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Valoarea totală Realizări până în anul 2009 Realizări 2010 Execuție preliminată 2011 Propuneri 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Anii următori
Proiectul: 1709 Dezvoltarea competentelor digitale și manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS și caselor teritoriale de pensii
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 169 0 0 69 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 169 0 0 69 100 0 0 0 0
6803560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 956 0 0 386 570 0 0 0 0
II. Credite bugetare 956 0 0 386 570 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 249 0 0 95 154 0 0 0 0
II. Credite bugetare 249 0 0 95 154 0 0 0 0
Proiectul: 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performantelor activității caselor județene de pensii
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 374 0 0 112 262 0 0 0 0
II. Credite bugetare 374 0 0 46 328 0 0 0 0
6803560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 2.122 0 0 638 1.484 0 0 0 0
II Credite bugetare 2.122 0 0 260 1.862 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 524 0 0 158 366 0 0 0 0
II. Credite bugetare 524 0 0 27 497 0 0 0 0
Proiectul: 2022 Simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte instituții publice cu care interacționează; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe (DIAFIX)
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 2.807 0 0 1.182 1.625 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.807 0 0 985 1.822 0 0 0 0
6803560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 15.908 0 0 6.698 9.210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15.908 0 0 5.585 10.323 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4.437 0 0 1.876 2.561 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.437 0 0 1.577 2.860 0 0 0 0
Proiectul: 2142 îmbunătațirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii și Alte drepturi de Asigurări Sociale și instituțiile sale subordonate
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 2.679 0 0 0 2.679 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.679 0 0 0 2.679 0 0 0 0
6803560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 15.184 0 0 0 15.184 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15.184 0 0 0 15.184 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4.227 0 0 0 4.227 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.227 0 0 0 4.227 0 0 0 0

ANEXA Nr. 4/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Numărul maxim de posturi finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anii 2011-2012

Număr de posturi finanțat în anul 2011 Modificarea numărului de posturi în anul 2012 (±) față de anul 2011 Număr de posturi finanțat în anul 2012
0 1 2 3 = 1 + 2
TOTAL 3.729 3.729
din care:
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.606 3.606
6903 ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 123 123

ANEXA Nr. 5/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2010 Cheltuieli
preliminate
2011
Propuneri
2012
Estimări
2013
Estimări
2014
Estimări 2015 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 159.096 123.885 3.466 7.954 8.248 7.400 7.400 743
II 159.096 123.885 2.500 7.954 8.248 7.400 7.400 1.709
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 49.412 14.201 3.466 7.954 8.248 7.400 7.400 743
II 49.412 14.201 2.500 7.954 8.248 7.400 7.400 1.709
50037101 Active fixe I 35.257 9.646 1.600 6.070 6.298 5.450 5.450 743
II 35.257 9.646 1.600 6.070 6.298 5.450 5.450 743
5003710101 Construcții I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
50067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
5006710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
5000 TOTAL GENERAL I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
50037101 Active fixe I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
5003710101 Construcții I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 145.945 123.745 3.366 3.684 5.050 5.050 5.050
II 145.945 123.745 2.400 3.684 5.050 5.050 5.050 966
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 36.261 14.061 3.366 3.684 5.050 5.050 5.050
II 36.261 14.061 2.400 3.684 5.050 5.050 5.050 966
50037101 Active fixe I 22.106 9.506 1.500 1.800 3.100 3.100 3.100
II 22.106 9.506 1.500 1.800 3.100 3.100 3.100
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
50067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
5006710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
II 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
II 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
50037101 Active fixe I 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
II 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
5006 CREDITE EXTERNE I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
50067101 Active fixe I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
5006710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 19.110 6.810 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 19.110 6.810 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
50037101 Active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
5006 CREDITE EXTERNE I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
50067101 Active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
TOTAL CAPITOL 68 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 152.066 117.355 3.366 7.854 8.148 7.300 7.300 743
II 152.066 117.355 2.400 7.854 8.148 7.300 7.300 1.709
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 42.382 7.671 3.366 7.854 8.148 7.300 7.300 743
II 42.382 7.671 2.400 7.854 8.148 7.300 7.300 1.709
68037101 Active fixe I 28.227 3.116 1.500 5.970 6.198 5.350 5.350 743
II 28.227 3.116 1.500 5.970 6.198 5.350 5.350 743
6803710101 Construcții I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
68067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
6806710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ȘI BOLI PROFESIONALE
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și
alte active corporale
I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
68037101 Active fixe I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
6803710101 Construcții I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
C - Alte cheltuieli de investiții
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 138.915 117.215 3.266 3.584 4.950 4.950 4.950
II 138.915 117.215 2.300 3.584 4.950 4.950 4.950 966
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 29.231 7.531 3.266 3.584 4.950 4.950 4.950
II 29.231 7.531 2.300 3.584 4.950 4.950 4.950 966
68037101 Active fixe I 15.076 2.976 1.400 1.700 3.000 3.000 3.000
II 15.076 2.976 1.400 1.700 3.000 3.000 3.000
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
68067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
6806710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ȘI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100

ANEXA Nr. 5/03/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 2

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b. Dotări independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investiții
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
II 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 115.220 105.820 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
II 115.220 105.820 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
II 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
68037101 Active fixe I 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
II 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
6803710103 Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
68067101 Active fixe I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6806710103 Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100

COD OBIECTIV 5

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare l/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 19.110 6.810 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 19.110 6.810 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
68037101 Active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
68067101 Active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585

COD OBIECTIV 761

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
SEDIU CJP GORJ

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector Gorj
1.2 Municipiu/Oraș /Comuna Târgu Jiu
1.3 Amplasament Str. Alexandru loan Cuza nr. 2A
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.O./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/Ol.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP; 80 SALARIAȚI
4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 11408
2. Data prețului (lună/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24
4. Data începerii investiției (luna/an) 06/2009
5. Data programată a terminării și PIF (luna/an) 06/2011
6. Valoarea decontata până la 31 decembrie 2010 (mii lei) 140
7. Valoarea programată în anul 2011 (mii lei) 100
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2011 (mii lei) 11529
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
68037101 Active fixe I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
6803710101 Construcții I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711

COD OBIECTIV 762

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIT EXTINDERE
SEDIU CNPAS

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice :
1.1 Județ / Sector Sector 2
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna București
1.3 Amplasament Str. Latină nr. 8
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie 847/ 11.11.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1382
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 339 26 MP
4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 1382
2. Data prețului (luna/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 12
4. Data începerii investiției (luna/an) 04/2004
5. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2010 (mii lei)
7. Valoarea programată în anul 2011 (mii lei)
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2011 (mii lei) 1382
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.382 639 743
II 1.382 639 743
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.382 639 743
II 1.382 639 743
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.382 639 743
II 1.382 639 743
68037101 Active fixe I 1.382 639 743
II 1.382 639 743
6803710101 Construcții I 1.382 639 743
II 1.382 639 743

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2012
- SINTEZA -

- mii lei -
Capi-
tol
Sub-
capitol
Para-
graf
Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
0001 04 VENITURI - TOTAL 2.443.035
0002 04 I. VENITURI CURENTE 1.327.490
1604 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 33
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare 33
2000 04 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 1.305.000
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 765.455
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori 568.228
01 Contribuții ale angajatorului și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului 568.228
06 Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 197.227
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 539.545
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați 535.387
01 Contribuții individuale 535.050
02 Contribuții datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru șomaj 337
09 Contribuții de asigurări pentru șomaj de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional 83
10 Contribuții de asigurări pentru șomaj ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decit cele de natură salarială, plătite de angajatori 4.075
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 22.457
3000 04 C1.VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 18.500
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 18.500
03 Alte venituri din dobânzi 1.300
04 Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 17.200
3600 04 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 3.957
3604 DIVERSE VENITURI 3.957
12 Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 757
50 Alte venituri 3.200
4000 04 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.000
4004 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 4.000
03 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 4.000
4100 04 IV. SUBVENȚII 974.453
4200 04 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 974.453
4204 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 974.453
25 Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj 974.453
4504 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 137.092
01 Fondul European de Dezvoltare Regională 82
02 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 82
02 Fondul Social European 136.930
01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 136.843
02 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 87
16 Alte facilități și instrumente postaderare 80
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj 2.227.851
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale 215.184
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 2.254.901
01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.495
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75.744
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 67.280
30 TITLUL III DOBÂNZI 20.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.027
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 500.831
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 400
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 131.529
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.419.106
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.906
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.906
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 1.500
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 1.500
6400 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.998.479
01 CHELTUIELI CURENTE 1.988.573
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75.744
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 66.092
30 TITLUL III DOBÂNZI 20.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 500.831
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.805
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.289.473
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.906
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.906
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 27.050
01 CHELTUIELI CURENTE 27.050
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 809
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 663
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 25.578
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale 1.472
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 256
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.216
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 47.838
01 CHELTUIELI CURENTE 44.850
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 410
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.855
40 TITLUL IV SUBVENȚII 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 20.264
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.805
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.988
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.988
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 20.264
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 20.264
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 27.574
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.923.591
01 CHELTUIELI CURENTE 1.916.673
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 74.525
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 54.574
30 TITLUL III DOBÂNZI 20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 480.567
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.287.007
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.918
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.918
07 Asigurări pentru șomaj 1.726.966
15 Prevenirea excluderii sociale 40.608
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 40.608
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 156.017
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 12.464
03 Alte cheltuieli de administrare fond 143.553
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 256.422
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 256.422
01 CHELTUIELI CURENTE 254.922
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.188
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.977
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 400
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 120.724
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 129.633
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 1.500
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 1.500
02 Acțiuni generale de muncă 256.422
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 1.188
05 Stimularea creării de locuri de muncă 132.610
30 Alte acțiuni generale de muncă 122.624
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj 2.227.851
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale 27.050
9904 EXCEDENT/DEFICIT 188.134
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 188.134

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anul 2012

- mii lei -
Capi-
tol
Sub-
capitol
Para-
graf
Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 2.254.901
01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.495
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75.744
01 Cheltuieli salariale în bani 58.980
01 Salarii de bază 56.453
06 Alte sporuri 3
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.700
13 Indemnizații de delegare 218
30 Alte drepturi salariale în bani 606
02 Cheltuieli salariale în natură 100
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 100
03 Contributii 16.664
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 12.239
02 Contribuții de asigurări de șomaj 297
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 3.088
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 116
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 924
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67.280
01 Bunuri și servicii 39.751
01 Furnituri de birou 592
02 Materiale pentru curățenie 100
03 Încălzit, iluminat și forța motrica 4.334
04 Apa, canal și salubritate 477
05 Carburanți și lubrifianti 462
06 Piese de schimb 218
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 2.653
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 27.290
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.625
02 Reparații curente 1.674
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.100
30 Alte obiecte de inventar 1.100
06 Deplasări. detașări. transferari 1.137
01 Deplasări interne, detașări, transferări 862
02 Deplasări în străinătate 275
11 Cărți, publicații și materiale documentare 135
12 Consultanță și expertiză 50
13 Pregătire profesională 180
14 Protecția muncii 61
30 Alte cheltuieli 23.192
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 7.084
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 12.720
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.348
30 TITLUL III DOBÂNZI 20.000
03 Alte dobânzi 20.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 20.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.027
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 50
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 2.977
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
500.831
01 Transferuri curente 500.831
01 Transferuri către instituții publice 20.264
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 399.315
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate 81.011
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 241
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERIJRI 400
01 A. Transferuri interne 200
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 200
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 200
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 131.529
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 102
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 131.327
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabilă postaderare de la Comunitatea Europeană 100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.419.106
01 Asigurări sociale 1.246.399
02 Ajutoare sociale 172.707
01 Ajutoare sociale în numerar 170.241
02 Ajutoare sociale în natură 2.466
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 25.578
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.906
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.906
01 Active fixe 2.714
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.013
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 1.240
30 Alte active fixe 461
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 7.192
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 1.500
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 1.500
04 împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.500
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 27.050
01 CHELTUIELI CURENTE 27.050
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 809
01 Cheltuieli salariale în bani 583
01 Salarii de bază 576
13 Indemnizații de delegare 4
30 Alte drepturi salariale în bani 3
03 Contributii 226
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 150
02 Contribuții dc asigurări de șomaj 4
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 51
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 4
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 17
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 663
01 Bunuri și servicii 367
01 Furnituri de birou 30
02 Materiale pentru curățenie 25
03 încălzit, iluminat și forța motrică 84
04 Apa. canal și salubritate 40
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 138
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 50
30 Alte cheltuieli 296
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 256
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 40
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 25.578
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 25.578
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale 1.472
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 256
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.216
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 47.838
01 CHELTUIELI CURENTE 44.850
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 410
01 Cheltuieli salariale în bani 314
01 Salarii de bază 310
13 Indemnizații de delegare 1
30 Alte drepturi salariale în bani 3
03 Contributii 96
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 67
02 Contribuții de asigurări de șomaj 3
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 17
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 7
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.855
01 Bunuri și servicii 9.597
01 Furnituri de birou 22
02 Materiale pentru curățenie 10
03 încălzit, iluminat și forța motrică 750
04 Apa, canal și salubritate 37
05 Carburanți și lubrifianți 32
06 Piese de schimb 18
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 153
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 7.900
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 675
02 Reparații curente 380
05 Bunuri de natura obiectelor dc inventar 200
30 Alte obiecte de inventar 200
06 Deplasări, detașări, transferări 12
01 Deplasări interne, detașări, transferări 12
11 Cărți, publicații și materiale documentare 15
13 Pregătire profesională 30
14 Protecția muncii 1
30 Alte cheltuieli 620
04 Chirii 500
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 120
40 TITLUL IV SUBVENȚII 50
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 20.264
01 Transferuri curente 20.264
01 Transferuri către instituții publice 20.264
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.805
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 10.805
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.466
02 Ajutoare sociale 2.466
02 Ajutoare sociale în natură 2.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.988
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.988
01 Active fixe 375
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 135
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 240
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.613
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 20.264
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 20.264
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 27.574
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.923.591
01 CHELTUIELI CURENTE 1.916.673
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 74.525
01 Cheltuieli salariale în bani 58.083
01 Salarii de bază 55.567
06 Alte sporuri 3
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.700
13 Indemnizații de delegare 213
30 Alte drepturi salariale în bani 600
02 Cheltuieli salariale în natură 100
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 100
03 Contribuții 16.342
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 12.022
02 Contribuții de asigurări de șomaj 290
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 3.020
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 110
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 900
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54.574
01 Bunuri și servicii 29.787
01 Furnituri de birou 540
02 Materiale pentru curățenie 65
03 încălzit, iluminat și forța motrică 3.500
04 Apa, canal și salubritate 400
05 Carburanți și lubrifianți 430
06 Piese de schimb 200
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 2.500
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 19.252
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 2.900
02 Reparații curente 1.294
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 900
30 Alte obiecte de inventar 900
06 Deplasări. detașări, transferări 1.125
01 Deplasări interne, detașări, transferări 850
02 Deplasări în străinatate 275
11 Cărți, publicații și materiale documentare 120
12 Consultanță și expertiză 50
13 Pregătire profesională 150
14 Protecția muncii 60
30 Alte cheltuieli 21.088
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 6.584
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 12.464
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.000
30 TITLUL III DOBÂNZI 20.000
03 Alte dobânzi 20.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 480.567
01 Transferuri curente 480.567
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 399.315
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate 81.011
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 241
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.287.007
01 Asigurări sociale 1.246.399
02 Ajutoare sociale 40.608
01 Ajutoare sociale în numerar 40.608
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.918
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.918
01 Active fixe 2.339
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 878
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 1.000
30 Alte active fixe 461
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 4.579
07 Asigurări pentru șomaj 1.726.966
15 Prevenirea excluderii sociale 40.608
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 40.608
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 156.017
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 12.464
03 Alte cheltuieli de administrare fond 143.553
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 256.422
01 CHELTUIELI CURENTE 254.922
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.188
30 Alte cheltuieli 1.188
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.188
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.977
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 2.977
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 400
01 A. Transferuri interne 200
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 200
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 200
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 120.724
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 102
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 120.522
24 Cofinanțarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 129.633
02 Ajutoare sociale 129.633
01 Ajutoare sociale în numerar 129.633
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 1.500
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 1.500
04 împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.500
02 Acțiuni generale de muncă 256.422
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 1.188
05 Stimularea creării de locuri de muncă 132.610
30 Alte acțiuni generale de muncă 122.624

ANEXA Nr. 3/04

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program/instrument/facilitate Valoarea totala Realizări până în anul 2009 Realizări 2010 Execuție preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 362.525 11.193 18.817 125.902 136.770 63.453 5.442 948 0
II. Credite bugetare 362.525 11.193 18.817 125.902 136.770 63.453 5.442 948 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 19.531 0 50 3.341 16.046 94 0 0 0
II. Credite bugetare 19.531 0 50 3.341 16.046 94 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1750 Să devenim competitivi pe piața muncii
I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare și formare profesională pentru egalitate în șanse
I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare
I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1755 ICAR - Invatamant continuu aprofundat pentru România
I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1883 Femei competente - femei active pe piața muncii
I. Credite de angajament 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1892 Calificarea conform cerințelor pieței muncii, o șansă reală pentru o viață mai bună
I. Credite de angajament 901 0 0 46 855 0 0 0 0
II. Credite bugetare 901 0 0 46 855 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1908 Programe Active pentru Șomeri - PAS decisiv pentru cariera ta
I. Credite de angajament 675 0 0 145 436 94 0 0 0
II. Credite bugetare 675 0 0 145 436 94 0 0 0
65045602
6504560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 3.396 0 6 772 2.618 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.396 0 6 772 2.618 0 0 0 0
65045602
6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 15.124 0 29 2.248 12.753 94 0 0 0
II. Credite bugetare 15.124 0 29 2.248 12.753 94 0 0 0
65045602
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.011 0 15 321 675 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.011 0 15 321 675 0 0 0 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
2805 Crearea unei piețe a forței de muncă comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate și serviciii de formare
I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0
80045601
8004560101 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 28 0 0 18 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 28 0 0 18 10 0 0 0 0
80045601
8004560102 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 174 0 0 89 85 0 0 0 0
II. Credite bugetare 174 0 0 89 85 0 0 0 0
80045601
8004560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 11 0 0 4 7 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 4 7 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 342.021 11.183 18.517 122.350 120.522 63.259 5.342 848 0
II. Credite bugetare 342.021 11.183 18.517 122.350 120.522 63.259 5.342 848 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1728 SCOR - Șanse pentru comunitatea rurală
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1729 Noi oportunități de ocupare în mediul rural prin TELEWORK
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1731 Cariera e în mâinile tale
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1732 RATIO L3
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor și angajaților
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1734 Ai JOBCLUBUL tău, Ai șansa ta
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creșterea Competențelor în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1737 MedForm
I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1739 CALL CENTER SPO
I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1740 Șanse pentru tineri
I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1741 Căi de formare și ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR
I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1742 O șansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural
I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1743 ASPER - Asistență personalizată
I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1745 Promovează femeia
I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1746 Educația continuă orientată spre performanță, pentru specialiștii în formarea profesională a șomerilor - ECOP
I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură
I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relațiilor cu beneficiarii
I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare și formare profesională pentru egalitate în șanse
I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1756 Șanse egale pentru un viitor comun
I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1757 Funcționarul electronic
I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1758 CALLCEMM Apelați Centrul Electronic de Mediere a Muncii
I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1760 Prelucrarea informatică a subvențiilor angajatorilor
I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1763 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră
I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1764 Calitate, eficiență și transparență în SPO
I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1767 Analiza deficitului de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor
I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service
I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1769 SAPERE - Studii, analize statistice și previziuni asupra pieței muncii pentru a întări capacitatea ANOFM în România
I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1770 Model de cooperare transnațională pentru întoarcerea lucrătorilor români - - MEDIT
I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1771 ASC - Anticiparea schimbărilor pe piața muncii
I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională
I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1773 COMPROF - Creșterea nivelului de competențe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor personalizate
I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.339 2.016 1.568 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.339 2.016 1.568 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1863 Fii informat
I. Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
II. Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1864 SAFE- Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilității la nivel european
I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătățirii Calității Serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar și de Economisire a Resurselor Naturale GREEN
I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1866 Centre P1CAS - Puncte de informare, Consiliere și Asistență Specializată pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat
I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0
II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1867 O șansă tinerilor din mediu rural
I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1868 SUCCES - Sustenabilitate și Utilitate prin Complementaritate și Competitivitate, Eficiență și Sprijin
I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială
I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1870 ACTIV - Abordare integrată a măsurilor de ocupare
I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1871 CLOP- Creșterea economica locală prin reorientare
I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativă viabilă de dezvoltare socio economică în nordul României
I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1873 Alter Nova - Noi alternative pe piața muncii
I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 O 0
II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 O 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1882 INTERNSHIP - Parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenți pentru debutul în carieră - ID 75440
I. Credite de angajament 305 0 92 133 80 0 0 0 0
II. Credite bugetare 305 0 92 133 80 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1883 Femei competente - femei active pe piața muncii
I. Credite de angajament 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1,309 O 5 667 637 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1884 PIFAN - Program integrator al formării adulților necalificați
I. Credite de angajament 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
II. Credite bugetare 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1885 PONE - Program pilot de creștere a gradului de ocupare în Regiunea Nord - Est
I. Credite de angajament 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1886 PAEM - Program de măsuri active pentru ocuparea
I. Credite de angajament 499 0 0 188 311 0 0 0 0
II. Credite bugetare 499 0 0 188 311 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1887 Către un viitor durabil
I. Credite de angajament 706 0 11 341 354 0 0 0 0
II. Credite bugetare 706 0 11 341 354 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare și training
I. Credite de angajament 863 0 49 490 324 0 0 0 0
II. Credite bugetare 863 0 49 490 324 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1889 Comunicare personalizată cu grupurile țintă ale SPO
I. Credite de angajament 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
II. Credite bugetare 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1890 Mobilitate și adaptabilitate pentru persoanele aflate în căutarea
I. Credite de angajament 938 0 0 295 643 0 0 0 0
II. Credite bugetare 938 0 0 295 643 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1891 WORKACCES NORD - EST - Program pilot de creștere a gradului de ocupare în regiunea NORD - EST
I. Credite de angajament 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1892 Calificarea conform cerințelor pieței muncii, o șansă reală pentru o viață mai bună
I. Credite de angajament 41 0 0 13 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 41 0 0 13 28 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesională și Socială
I. Credite de angajament 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
II. Credite bugetare 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competențelor
I. Credite de angajament 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
II. Credite bugetare 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1902 OFFICE - Oferta formativa îmbunătățită pentru centre eficiente
I. Credite de angajament 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
II. Credite bugetare 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1903 Cardul profesional european - soluție europeană în cautarea unui loc de muncă
I. Credite de angajament 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1904 Un viitor mai sigur
I. Credite de angajament 652 0 0 232 420 0 0 0 0
II. Credite bugetare 652 0 0 232 420 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1905 DIGITEGAL - Utilizarea mediului electronic pentru a crește șansele găsirii unui loc de muncă - șanse egale pentru toți șomerii
I. Credite de angajament 301 0 0 271 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 301 0 0 271 30 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1906 CONFORMED - Consiliere, FORmare, MEDiere - servicii integrate
I. Credite de angajament 689 0 0 367 322 0 0 0 0
II. Credite bugetare 689 0 0 367 322 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1907 CAMPION - Centre autonome și moderne de pregătire prin implementarea unei organizații
I. Credite de angajament 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
II. Credite bugetare 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1908 Programe Active pentru Șomeri - PAS decisiv pentru cariera ta
I. Credite de angajament 996 0 0 354 635 7 0 0
II. Credite bugetare 996 0 0 354 635 7 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1909 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața activă în Regiunea Sud - Muntenia
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1910 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața activă în județul Giurgiu
I. Credite de angajament 201 0 0 101 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 201 0 0 101 100 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1911 FORMINTEG - Măsuri active de ocupare în județul Calați
I. Credite de angajament 562 0 0 239 323 0 0 0 0
II. Credite bugetare 562 0 0 239 323 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1922 Turismul: siguranța viitorului tău profesional
I. Credite de angajament 121 0 0 57 64 0 0 0 0
II. Credite bugetare 121 0 0 57 64 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1923 SALAJ WORKACCES - Program pilot de creștere a gradului de ocupare în județul Sălaj
I. Credite de angajament 785 0 0 520 265 0 0 0 0
II. Credite bugetare 785 0 0 520 265 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1924 Privește înainte, tu decizi!
I. Credite de angajament 187 0 0 84 103 0 0 0 0
II. Credite bugetare 187 0 0 84 103 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1925 Facilitatea accesului pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor
I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1926 WORKFLEX Nord-Est - Rețea pilot de formare șomerilor și persoanelor inactive din regiunea nord-este pentru asigurarea mobilității ocupaționale și geografice
I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1942 SPISS - Program pilot de implementare a unor măsuri active de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive cu studii superioare din județul Iași
I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1943 Competitiv Acces - Program pilot de facilitare a accesului șomerilor și persoanelor inactive din județul lași pe piața muncii
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1944 STOP șomajului în rândul tinerilor
I. Credite de angajament 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
II. Credite bugetare 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1945 Rețea multiregională de dezvoltare a antreprenoriatului
I. Credite de angajament 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
II. Credite bugetare 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1946 Informat, instruit, angajat
I. Credite de angajament 11 0 0 7 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 7 4 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1947 Îmbunătațirea capacității de ocupare a șomerilor tineri și a tinerilor de lungă durată din județul Dâmbovița
I. Credite de angajament 251 0 0 88 163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 251 0 0 88 163 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1948 Piața Muncii: oportunități pentru viitor prin șanse egale pentru femei
I. Credite de angajament 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
II. Credite bugetare 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1949 Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulții cu probleme de sănătate mintală
I. Credite de angajament 64 0 0 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 64 0 0 32 32 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2002 O șansă pentru fiecare
I. Credite de angajament 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea forței de muncă
I. Credite de angajament 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
II. Credite bugetare 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2123 Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului
I. Credite de angajament 910 0 0 297 180 378 55 0 0
II. Credite bugetare 910 0 0 297 180 378 55 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2124 Construiește-ți propriul viitor. Program integrat de formare profesională și ocupare în sectorul construcții
I. Credite de angajament 200 0 0 28 78 94 0 0 0
II. Credite bugetare 200 0 0 28 78 94 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2125 Calificarea și integrarea pe piața muncii a șomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare sud-est, sud Muntenia, București-llfov
I. Credite de angajament 565 0 0 37 160 368 0 0 0
II. Credite bugetare 565 0 0 37 160 368 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2126 Șomer ANtreprenorș Se poAte! - SANSA. Servicii publice pentru ocuparea și inovarea forței de muncă, consultanță și sprijin pentru SPO din Regiunile Centru și Vest, în dezvoltarea de servicii noi pentru promovarea antreprenoriatului
I. Credite de angajament 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
II. Credite bugetare 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2127 Măsuri integrate de ocupare în regiunea Sud-Est
I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2128 MOBILitate = Adaptare+Succes - Stimularea mobilității forței de muncă corelată cu dinamica pieței muncii la nivel interregional
I. Credite de angajament 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
II. Credite bugetare 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2129 Fii competent pe piața muncii! - Dezvoltarea competențelor profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața activă în județul Galați
I. Credite de angajament 324 0 0 114 210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 324 0 0 114 210 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2130 Coaching - inovație în antreprenorial
I. Credite de angajament 142 0 0 38 42 62 0 0 0
II. Credite bugetare 142 0 0 38 42 62 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2390 Eficiență și Calitate în Serviciile de Ocupare - ECSPO
I. Credite de angajament 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
II. Credite bugetare 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2391 BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome
I. Credite de angajament 31 0 0 2 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 31 0 0 2 29 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2392 CEDO - SPO - Calitate, eficiență, dinamism, oportunitate în Sistemul Public de Ocupare - POSDRU/111/4.1/S/91811
I. Credite de angajament 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2394 Pro Activ - pe piața muncii
I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2395 Formarea continuă - premiza calității în SPO
I. Credite de angajament 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
II. Credite bugetare 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS
I. Credite de angajament 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analiză și monitorizare a locurilor de muncă verzi în România POSDRU/111/4.1/S/91801
I.. Credite de angajament 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
II. Credite bugetare 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
80045602
8004560201 Finațarea națională
I. Credite de angajament 84.032 2.592 3.270 26.358 32.796 17.261 1.555 200 0
II. Credite bugetare 84.032 2.592 3.270 26.358 32.796 17.261 1.555 200 0
80045602
8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 224.184 8.302 13.432 80.274 76.972 41.435 3.269 500 0
II. Credite bugetare 224.184 8.302 13.432 80.274 76.972 41.435 3.269 500 0
80045602
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 34.709 273 1.768 16 534 10.754 4.714 518 148 0
II. Credite bugetare 34.709 273 1.768 16.534 10.754 4.714 518 148 0
80045616 Alte facilități și instrumente postaderare
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
80045616 Alte facilități și instrumente postaderare
1730 EURES
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
80045616
8004561601 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0

NOTĂ:

Suma totală cuprinde și sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulților.

ANEXĂ Nr. 03/04/21

Ministerul Muncii, Familiei și Proiecției Sociale

Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Valoarea totală Realizări până în anul 2009 Realizări 2010 Execuție preliminată 2011 Propuneri 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Anii următori
Proiectul: 1728 SCOR - Șanse pentru comunitatea rurală
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
8004560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 571 24 28 255 264 0 0 0 0
II. Credite bugetare 571 24 28 255 264 0 0 0 0
8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 5.351 1.112 1.339 1.750 1.150 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.351 1.112 1.339 1.750 1.150 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 747 25 108 350 264 0 0 0 0
II - Credite bugetare 747 25 108 350 264 0 0 0 0
Proiectul: 1729 Noi oportunități de ocupare în mediul rural prin TELEWORK
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCA
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
8004560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 732 35 258 439 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 732 35 258 439 0 0 0 0 0
8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 4.741 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.741 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 536 130 132 274 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 536 130 132 274 0 0 0 0 0
Proiectul: 1731 Cariera e în mâinile tale
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
8004560201 Finanțarea naționala
I. Credite de angajament 54 38 16 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 54 38 16 0 0 0 0 0 0
8004560202 Finanțarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.100 0 798 302 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.100 0 798 302 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 77 0 53 24 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 77 0 53 24 0 0 0 0 0
Proiectul: 1732 RATIO L3
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
8004560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 3.110 0 263 700 1.911 236 0 0 0
II. Credite bugetare 3.110 0 263 700 1.911 236 0 0 0
8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 3.971 0 789 1.350 1.724 108 0 0 0
II. Credite bugetare 3.971 0 789 1.350 1.724 108 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 870 0 120 450 250 50 0 0 0
II. Credite bugetare 870 0 120 450 250 50 0 0 0
Proiectul: 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor și angajaților
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
8004560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 2.397 75 342 1.980 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.397 75 342 1.980 0 0 0 0 0
8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 3.772 226 1.026 2.520 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.772 226 1.026 2.520 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.110 0 260 850 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.110 0 260 850 0 0 0 0 0
Proiectul: 1734 Ai JOBCLUBUL tău, Ai șansa ta
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
8004560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 5 0 2 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5 0 2 3 0 0 0 0 0
8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 23 0 18 5 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23 0 18 5 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4 0 2 2 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 0 2 2 0 0 0 0 0
Proiectul: 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creșterea Competențelor în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament