Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Modificări (5), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2012 până la 31 martie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3769/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 53 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile de bunuri și servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Art. 2.

În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 1, se aprobă modelul și conținutul formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3.

Formularul prevăzut la art. 2 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar condițiile ce trebuie respectate de către fișierul XML pentru depunerea electronică a declarațiilor sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4.

Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 5.

Art. 6.

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7.

Perioada de raportare pentru formularul menționat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8.

Declarația menționată la art. 2 se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

Art. 9.

Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operațiunile efectuate pe teritoriul național în luna ianuarie 2012.

Art. 11.

Pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv rămân aplicabile prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.

Art. 12.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie 2012.

Art. 13.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 19 decembrie 2011.

Nr. 3.596.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (1), Reviste (1)

____________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL
Nr.
crt.
Denumire/Nume și prenume beneficiar Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului Baza impozabilă totală (lei) Taxa pe valoarea adăugată totală (lei)

Cod MFP 14.13.01.02/f

LISTA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL
Nr.
crt.
Denumire/Nume și prenume furnizor/prestator Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului Baza impozabilă totală (lei) Taxa pe valoarea adăugată totală (lei)

Cod MFP 14.13.01.02/f

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

INSTRUCȚIUNI
de depunere și completare a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", cod MFP 14.13.01.02/f

1. Declarația se completează și se depune de către: Modificări (2), Referințe (1)

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, și care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) și alin. (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1), și taxabile cu cota prevăzută de lege. Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, și pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Declarația trebuie să conțină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea "taxare inversă" și pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Declarația nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare; Modificări (1)

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declarația trebuie să conțină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea "taxare inversă" și pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Declarația nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare. Modificări (1)

2. Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) și numai dacă în această perioadă au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul obligației de declarare.

3. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una ori mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacției după data depunerii declarației, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declarație corect completată, care înlocuiește declarația informativă depusă inițial. Modificări (1)

4. Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care are atașat fișierul XML descris în anexa nr. 3.

a) Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România. Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

b) Declarația se poate depune și în format electronic, pe suport electronic, însoțit de anexa nr. 1, în format hârtie (doar prima pagină), semnat și ștampilat, conform legii. Declarația în format electronic, însoțită de formularul listat, semnat și ștampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire.

5. Declarația se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență.

Programele de asistență sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Completarea declarației

SECȚIUNEA 1

Cartușul referitor la tipul plătitorului și perioada de raportare se completează cu:

a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual;

b) anul la care se referă declarația; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012);

c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

1. Denumire/nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului

1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

2. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumat declarație

Acest cartuș conține:

1. Numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;

2. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate și valoarea totală a TVA aferentă acestora;

3. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii efectuate și valoarea totală a TVA aferentă acestora;

4. Valoarea totală a bazei impozabile/Valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

4.1 Separat se va completa într-un cartuș valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de cereale și plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 4).

5. Valoarea totală a bazei impozabile/Valoarea TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

5.1 Separat se va completa într-un cartuș valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferentă achizițiilor de cereale și plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 5).

SECȚIUNEA a 2-a

Se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzacții.

Excepție fac valorile totale înscrise în facturile aferente tranzacțiilor pentru care se aplică taxarea inversă, care se completează pe același formular, separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare partener.

A. Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul național

1. Coloana "Denumire/Nume și prenume beneficiar" - se înscriu denumirea/numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA către care a(u) fost emisă(e) factura/facturile sau denumirea/numele și prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în România și și-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

2. Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în România și și-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

3. Coloana "Baza impozabilă totală" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

4. Coloana "Taxa pe valoarea adăugată totală" - se înscrie suma totală a taxei colectate, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

B. Lista achizițiilor de bunuri și servicii efectuate pe teritoriul național

1. Coloana "Denumire/Nume și prenume furnizor/prestator" - se înscriu denumirea/numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis factura/facturile sau denumirea/numele și prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România și și-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

2. Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România și și-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

3. Coloana "Baza impozabilă totală" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achizițiilor de bunuri și servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

4. Coloana "Taxa pe valoarea adăugată totală" - se înscrie suma totală a taxei, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

C. Lista operațiunilor efectuate pe teritoriul național (detaliere la operațiuni cu taxare inversă pentru cereale și plante tehnice)

1. Coloana "Nr. curent" - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar care a efectuat operațiuni cu cereale și plante tehnice.

2. Coloana "Tip V/C" se înscrie tipul operațiuni efectuate și anume:

- V - pentru livrările de cereale și plante tehnice;

- C - pentru achizițiile de cereale și plante tehnice.

3. Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România și și-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

4. Coloana "Denumire/Nume și prenume furnizor/beneficiar" - se înscriu denumirea/numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele și prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România și și-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

5. Coloana "Cod și denumire NC produs" - se înscriu livrările/achizițiile de cereale și plante tehnice, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, potrivit art. 160, alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

6. Coloana "Baza impozabilă" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achizițiilor pentru care se aplica taxarea inversă, din care se detaliază baza de impozitare pentru cereale și plante tehnice, pentru fiecare cod și denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

7. Coloana "Taxa pe valoarea adăugată" - se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achizițiilor pentru care se aplica taxarea inversă, din care se detaliază baza de impozitare pentru cereale și plante tehnice, pentru fiecare cod și denumire NC produs, inclusiv TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

ANEXA Nr. 3 Modificări (1), Reviste (1)

CONDIȚIILE
ce trebuie respectate de către fișierul XML pentru depunerea electronică a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, cod MFP 14.13.01.02/f

Nr. crt. Elemente/Atribute Denumirea câmpului Tipul și lungimea câmpului
mai micdeclaratie394>
1 luna Perioada de raportare - Luna N(2)
2 an Perioada de raportare - An N(4)
3 tip_D394 Tip D394 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) C(1)
4 nume_declar Nume declarant C(75)
5 prenume_declar Prenume declarant C(75)
6 functie_declar Functie declarant C(50)
mai micidentificare> 1 aparitie
7 cui Cod de înregistrare în scopuri de tva N(10)
8 den Denumire sau Nume și Prenume C(200)
9 adresa Adresă domiciliu fiscal C(1000)
10 telefon Telefon domiciliu fiscal C(15)
11 fax Fax domiciliu fiscal C(15)
12 mail E-mail domiciliu fiscal C(200)
13 totalPlata_A Suma de control N(15)
mai mic/identificare>
mai micidReprezentant> 0-1 aparitii
14 cifR Cod de identificare fiscală reprezentant N(13)
15 denR Denumire sau Nume și Prenume reprezentant C(200)
16 adresaR Adresă reprezentant C(1000)
17 telefonR Telefon reprezentant C(15)
18 faxR Fax reprezentant C(15)
19 mailR E-mail reprezentant C(200)
mai mic/idReprezentant>
mai micrezumat> 1 aparitie
20 nrCui NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE N(10)
21 bazaL VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE N(15)
22 tvaL VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE N(15)
23 bazaA VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE N(15)
24 tvaA VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE N(15)
25 bazaV VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
26 tvaV VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
27 bazaVc VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (V) pentru cereale și plante tehnice N(15)
28 tvaVc VALOARE TOTALĂ A TVA (V) pentru cereale și plante tehnice N (15)
29 bazaC VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
30 tvaC VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
31 bazaCc VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (C) pentru cereale și plante tehnice N(15)
32 tvaCc VALOARE TOTALĂ A TVA (C) pentru cereale și plante tehnice N(15)
mai mic/rezumat>
mai micop1> 1-n apariții
33 tip Tip operațiune C(1)
34 cuiP Cod de înregistrare în scopuri de TVA beneficiar/furnizor/prestator N(10)
35 denP Denumire beneficiar/furnizor/prestator C (200)
36 baza Bază impozabilă N(15)
37 tva TVA N(15)
mai micop11> 0-n aparitii
38 codPR Cod produs C(8)
39 bazaPR Bază impozabilă N (15)
40 tvaPR TVA N (15)
mai mic/op11>
mai mic/op1>
mai mic/declaratie394>

OBSERVAȚII

Se va pune gratuit la dispoziția contribuabililor schema XSD a fișierului XML.

Nomenclatura combinată pentru cereale și plante tehnice

Nr. crt. Cod NC Denumirea
1 10011000 Grâu dur
2 10019010 Alac (Triticum spelta), destinat însămânțării
3 10019091 Grâu comun destinat însămânțării
4 10019099 Alt alac (Triticum spelta) și grâu comun, nedestinate însămânțării
5 10020000 Secară
6 100300 Orz
7 1005 Porumb
8 120100 Boabe de soia, chiar sfărâmate
9 1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate
10 120600 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
11 121291 Sfeclă de zahăr

ANEXA Nr. 4

PROCEDURA
de gestiune a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", cod MFP 14.13.01.02/f

1. Declarația se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

2. Prelucrarea declarației informative

2.1. Prelucrarea declarațiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declarației.

2.2. După prelucrare, declarația informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

2.3. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacției după data depunerii declarației, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declarație, corect completată, care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

2.4. Declarația prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.

3. Verificarea declarației informative

3.1. După primirea declarației, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligației de depunere a declarației, prin corelarea informațiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA și au declarat în decontul de TVA numai operațiuni efectuate pe teritoriul național, cu informațiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declarații informative.

3.2. Pentru persoanele impozabile care nu au depus declarațiile informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări.

3.3. Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.

3.4. Verificarea faptului că este o declarație corectă reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfășoară pe serverele centrale. După depunerea prin internet sau la ghișeu a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", cod MEF 14.13.01.02/f, denumită în continuare declarația (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

3.5. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declarației se afișează un mesaj cu erorile pe care le conține documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate erorile comunicate și să reia procesul de depunere a declarației (394).

4. Gestionarea declarației informative

4.1. Informațiile din declarațiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum și cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o bază de date.

4.2. Direcția generală de tehnologia informației va încrucișa informațiile declarate în "Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul național" cu cele declarate în "Lista achizițiilor de bunuri și servicii efectuate pe teritoriul național" de către toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în vederea corelării informațiilor declarate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale furnizorului (emitent al facturii) și beneficiarului (cel către care a fost emisă factura). Această corelare a informațiilor se va efectua:

- inițial, la primirea informațiilor din declarațiile informative depuse la termenele legale de depunere;

- lunar, în vederea includerii informațiilor din declarațiile depuse conform pct. 2.3.

4.3. În cazul identificării de neconcordanțe, acestea pot fi de 3 tipuri:

- baza impozabilă și TVA aferentă, declarate de un contribuabil în lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate, diferă de baza impozabilă și TVA aferentă, declarate de contribuabilul beneficiar al livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii și invers;

- un contribuabil declarat în una dintre cele două liste ca fiind furnizor/beneficiar al livrării de bunuri/prestării de servicii nu declară nicio livrare/prestare/achiziție de bunuri/servicii de la un alt contribuabil;

- un cod de înregistrare în scopuri de TVA înscris în una dintre cele două liste ca aparținând furnizorului/beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii este invalid sau nealocat.

4.4. Neconcordanțele identificate vor fi evidențiate într-un raport care va cuprinde:

- codurile de înregistrare în scopuri de TVA și datele de identificare ale persoanelor impozabile în cazul cărora s-au constatat neconcordanțe;

- neconcordanțele identificate, pe fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA separat sau pe grupuri de coduri de înregistrare în scopuri de TVA (furnizor/prestator-beneficiar).

4.5. Informațiile din baza de date vor fi puse la dispoziția Direcției generale coordonare inspecție fiscală, respectiv direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcției generale de informații fiscale, precum și la dispoziția Comisariatului General al Gărzii Financiare, respectiv structurilor sale teritoriale.

4.6. Informațiile din declarațiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali din anul depunerii declarației. După trecerea perioadei de 5 ani, informațiile vor fi arhivate și, la cerere, vor fi puse la dispoziția structurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală menționate la pct. 4.5.

ANEXA Nr. 5

CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare ale formularului

Denumirea formularului: "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național"

Cod: 14.13.01.02/f

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului de asistență asigurat, gratuit, de către unitățile fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii și a achizițiilor de bunuri și servicii pentru care este obligatorie emiterea unei facturi, efectuate pe teritoriul național de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Se întocmește de: persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal în două exemplare.

Circulă:

- în format electronic la organul fiscal competent;

- formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate și ștampilate conform legii: un exemplar la contribuabil și un exemplar la organul fiscal competent.

Se arhivează:

- la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național" însoțitor, listat, semnat și ștampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ordinul ANAF nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național
;
se încarcă...