Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

Modificări (10), Puneri în aplicare (6), Referințe (10), Derogări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de Memorandumul cu tema "Asumarea responsabilităților ce decurg din implementarea licitațiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră", aprobat în ședința de Guvern din data de 3 august 2011, prin care Ministerul Finanțelor Publice a fost desemnat instituția din România ce va acționa în calitate de adjudecător pe platforma comună de licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, urmând a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, atât cele aferente anului 2012, cât și cele din perioada care începe cu anul 2013,

având în vedere prevederile art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

ținând cont de faptul că România riscă declanșarea procedurii de preinfringement în cazul în care nu își reglementează toate aspectele legate de participarea la licitațiile pe platforma comună de licitație, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, precum și de faptul că neadoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ și recurgerea la procedura legislativă obișnuită ar determina, ulterior fazei de preinfringement, sesizarea României în fața Curții Europene de Justiție și obligarea la plata unor amenzi și/sau penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform Tratatului de aderare și imposibilitatea României de a participa la procesul de licitație pe platforma comună de la nivelul Uniunii Europene începând cu anul 2012, implicit neîncasarea sumelor obținute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu impact negativ atât asupra bugetului de stat, cât și asupra realizării investițiilor pe proiecte ce vizează domeniul schimbărilor climatice,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Stabilirea cadrului instituțional la nivelul României pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

Art. 1.

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 302/1 din 18 noiembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. Modificări (1)

Autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului sunt: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului și Pădurilor, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Art. 3.

(1) În temeiul art. 22 alin. (1) din Regulament, Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea desemnată în calitate de adjudecător până la înființarea/desemnarea unei autorități naționale în domeniul schimbărilor climatice care să asigure la nivel național implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(2) În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Regulament, Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea competentă pentru semnarea, în numele României, a contractului cu platforma comună de licitație, denumită în continuare platformă comună, desemnată conform art. 26 din Regulament, inclusiv cu orice sistem de compensare și decontare legat de aceasta.

Art. 4.

(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este autoritatea competentă pentru:

a) reglementarea autorizării intermediarilor nonfinanciari, conform art. 18 alin. (2) din Regulament, în vederea asigurării accesului liber al acestora la procesul de licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pe platforma comună;

b) monitorizarea activității intermediarilor nonfinanciari menționați la lit. a).

(2) Desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza reglementărilor elaborate și aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 5.

(1) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice este autoritatea competentă să reprezinte România în cadrul procedurii concurențiale de achiziție publică comună a Comisiei Europene și Statelor membre pentru desemnarea platformei comune și desemnarea autorității de monitorizare a licitațiilor în sensul art. 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene. Modificări (1)

(2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice semnează, în numele României, contractele de achiziție comună pentru platforma comună și pentru autoritatea de monitorizare a licitațiilor. Modificări (1)

Art. 6.

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este autoritatea competentă pentru: Modificări (1)

a) emiterea autorizațiilor prevăzute la art. 18 alin. (3) din Regulament, fără a aduce atingere dispozițiilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; Puneri în aplicare (1)

b) oferirea de asistență autorității de monitorizare a licitațiilor pentru îndeplinirea funcțiilor acesteia, cooperând în mod activ cu aceasta în sfera sa de competență, în cazul în care una din piețele reglementate din România este desemnată platformă comună în baza acordului european de achiziție comună pentru desemnarea platformei comune, conform prevederilor art. 53 alin. (3) și (5) din Regulament;

c) primirea notificărilor de către orice persoană din partea platformei comune privind situațiile de abuz pe piață care au loc pe sau prin sistemele respectivei platforme comune, cu privire la suspiciuni de abuz pe piață, admisă să liciteze sau de către orice persoană în numele căreia acționează persoana admisă să liciteze în cadrul licitațiilor, în cazul în care una din piețele reglementate din România este desemnată platformă comună în baza acordului european de achiziție comună pentru desemnarea platformei comune.

Art. 7.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este autoritatea competentă pentru primirea din partea platformei comune a notificărilor privind spălarea de bani și finanțarea terorismului care au loc pe sau prin sistemele platformei comune, în cazul în care una din piețele reglementate din România este desemnată platformă comună în baza acordului european de achiziție comună pentru desemnarea platformei comune, conform prevederilor art. 55 alin. (2) din Regulament.

CAPITOLUL II Autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație, prin platforma comună, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

Art. 8.

În realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin (1), Ministerul Finanțelor Publice gestionează, prin compartimentul de specialitate, contul distinct deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în care se încasează, în euro, sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Art. 9.

(1) Sumele constituite din încasările obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se repartizează potrivit art. 10 și 11.

(2) Dobânzile încasate la disponibilitățile contului prevăzut la art. 8 se fac venit la bugetul de stat în contul "Alte venituri din dobânzi" și se virează în termen de 5 zile lucrătoare.

(3) Cheltuielile cu comisioanele și spezele bancare aferente gestionării contului se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, cu încadrarea în sumele prevăzute anual cu această destinație. Modificări (1)

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor în contul prevăzut la art. 8, Ministerul Finanțelor Publice dispune efectuarea schimbului valutar și virarea contravalorii în lei în contul de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 10.

(1) Destinația contravalorii în lei a sumelor obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea: Modificări (1)

a) 29% din suma brută se virează de către gestionarul contului la bugetul de stat, într-un cont distinct, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar;

b) 71% din suma brută se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar, conform prevederilor art. 12, ministerelor beneficiare care implementează proiecte în domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, sumele fiind alocate beneficiarilor finali în cadrul unor scheme elaborate cu respectarea legislației specifice ajutorului de stat, în cazul în care măsurile de sprijin cad sub incidența legislației în materie. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 12 se autorizează gestionarul contului să rețină sumele în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală.

(3) Transferul sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) include și cheltuielile deduse de Comisia Europeană din suma brută cu privire la gestionarea sistemului comunitar.

Art. 11.

(1) Contravaloarea în lei a sumelor obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, se repartizează după cum urmează: Modificări (1)

a) 70% din suma brută se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; Modificări (1)

b) 30% din suma brută se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar, Ministerului Mediului și Pădurilor. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Transferul sumelor prevăzute la alin. (1) include și cheltuielile deduse de Comisia Europeană din suma brută cu privire la gestionarea sistemului comunitar.

(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Mediului și Pădurilor utilizează sumele prevăzute la alin. (1) pentru finanțarea de proiecte care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Referințe (1)

Art. 12. Modificări (1), Derogări (6)

Aprobarea sumelor pentru finanțarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) se realizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Mediului și Pădurilor, pe baza proiectelor obiectivelor de investiții înaintate de ministerele beneficiare Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea analizării și selectării. Referințe (1)

Art. 13. Modificări (1)

Monitorizarea proiectelor finanțate din sumele obținute în urma vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se va realiza de către Administrația Fondului pentru Mediu și de către fiecare minister beneficiar, urmând ca aceștia să raporteze Ministerului Mediului și Pădurilor, la solicitarea acestuia, în vederea transmiterii către Comisia Europeană. Modificări (1)

Art. 14. Puneri în aplicare (1)

Modalitatea de încasare, gestionare a conturilor de disponibilități în lei și în valută și de virare a sumelor obținute din scoaterea la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se stabilește prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 15. Modificări (2), Referințe (1)

Guvernul aprobă prin hotărâre, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ministerelor beneficiare care implementează proiecte în domeniile stabilite, înființarea de activități finanțate integral din veniturile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), pe lângă acestea, stabilind domeniul de activitate și sistemul de organizare și funcționare a acestor activități. Modificări (1)

Art. 16.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, art. 123 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

*

Prevederile art. 10 din prezenta ordonanță de urgență transpun parțial dispozițiile art. 10, respectiv alin. (1), (2) și (3), din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L nr. 275 din 25 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Bogdan Olteanu
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

București, 21 decembrie 2011.

Nr. 115.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...