Supraveghere, control și sancțiuni | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL XII Supraveghere, control și sancțiuni

Art. 137. -

(1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice și ale actelor normative sau individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență ori ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice, precum și al respectării obligațiilor furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice care decurg din regulamentele Uniunii Europene, acolo unde se stabilește competența de monitorizare sau de verificare a respectării acestor obligații de către autoritatea națională de reglementare, revine ANCOM, care acționează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop, denumit în continuare personal de control. Modificări (1)

(2) Personalul de control, precum și atribuțiile acestuia se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM.

Art. 138. -

(1) Personalul de control poate să efectueze acțiuni de control, inclusiv inopinate, în cadrul cărora poate să solicite, menționând temeiul legal și scopul solicitării, orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile și comerciale ori alte acte sau documente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) În cadrul acțiunilor de control, personalul de control poate să solicite și să primească, la fața locului sau la termenul solicitat, orice informații necesare pentru efectuarea controlului și poate stabili termene până la care aceste informații să îi fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută la art. 151 alin. (1) lit. c), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Rezultatul acțiunilor de control va fi consemnat într-o notă de control, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 144.

Art. 139. -

(1) În cazul în care constată contravenția prevăzută la art. 142 pct. 10, personalul de control poate dispune încetarea imediată a încălcării și poate lua orice măsuri pe care le apreciază necesare pentru a asigura respectarea dispozițiilor legale. Măsurile vor fi adecvate și proporționale cu încălcarea săvârșită și vor prevedea un termen în care contravenientul trebuie să se conformeze acestora.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.

Art. 140. -

În vederea constatării contravențiilor prevăzute la art. 142 pct. 1, 7, 10, 11 și 14, dacă persoana în cauză refuză să se supună controlului prevăzut la art. 137 și 138, personalul de control are acces, în condițiile legii, la rețelele de comunicații electronice, respectiv la echipamentele și elementele rețelei de comunicații electronice.

Art. 141. -

(1) În cazul descoperirii nerespectării de către un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice a unei obligații prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sau în legislația specială din domeniul comunicațiilor electronice, în actele normative ori individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice ori a unei obligații care decurge din regulamentele Uniunii Europene, atunci când competența de monitorizare și verificare a acestei obligații aparține autorității naționale de reglementare, înainte de aplicarea sancțiunii, ANCOM va transmite furnizorului în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunoștință încălcarea constatată și sancțiunea aplicabilă, acordându-i un termen în vederea formulării unui punct de vedere.

(2) Procedura notificării prevăzută la alin. (1) nu se aplică:

a) în cazul nerespectării deciziilor președintelui ANCOM emise în temeiul art. 116 sau 117;

b) în cazul nerespectării obligației de a transmite în mod corect și complet informațiile solicitate de ANCOM în temeiul art. 120 alin. (2) lit. a) ori informațiile stabilite prin actele normative sau individuale emise de ANCOM;

c) în cazul nerespectării măsurilor dispuse de ANCOM în conformitate cu art. 73 alin. (3) și (4); Modificări (1)

d) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 142 pct. 1, 7, 9, 10, 11, 16 și 41;

e) în cazul nerespectării obligațiilor de transparență impuse de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 106;

f) în cazul nerespectării obligației de a se supune controlului prevăzut la art. 137 și 138.

Art. 142. - Reviste (1)

Următoarele fapte constituie contravenții:

1. furnizarea rețelelor sau a serviciilor de comunicații electronice de către o persoană care nu este autorizată în condițiile art. 6 pentru acel tip de activitate ori pe perioada în care dreptul de furnizare a rețelelor sau a serviciilor de comunicații electronice a fost suspendat ori retras;

2. nerespectarea condițiilor prevăzute în autorizația generală, în condițiile art. 8;

3. încălcarea obligației de negociere prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b);

4. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (3) și (4);

5. încălcarea obligației de nedivulgare prevăzute la art. 12 alin. (5);

6. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (7);

7. utilizarea frecvențelor radio fără obținerea licenței de utilizare în conformitate cu prevederile art. 23;

8. nerespectarea condițiilor și obligațiilor prevăzute în licențele de utilizare a frecvențelor radio acordate în condițiile cap. III;

9. nerespectarea condițiilor impuse de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3);

10. producerea de către orice persoană și în orice mod a unei interferențe prejudiciabile;

11. utilizarea resurselor de numerotație fără obținerea licenței de utilizare în conformitate cu prevederile cap. III;

12. nerespectarea condițiilor și obligațiilor privind utilizarea resurselor de numerotație sau a resurselor tehnice stabilite sau impuse de ANCOM;

13. nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (4);

14. utilizarea resurselor tehnice fără obținerea dreptului de utilizare, potrivit art. 45 alin. (1);

15. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 46 alin. (1) și (3);

16. încălcarea obligației de notificare prevăzute la art. 47 alin. (1);

17. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 50 alin. (1) - (3);

18. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) - (5) și (7) - (9);

19. neincluderea în contracte a informațiilor furnizate de ANCOM potrivit prevederilor art. 51 alin. (6);

20. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (1); Modificări (1)

21. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 54; Modificări (1)

22. nerespectarea prevederilor art. 55; Modificări (1)

23. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 57; Modificări (1)

24. nerespectarea prevederilor art. 58; Modificări (1)

25. încălcarea obligației de a pune la dispoziția publicului informațiile prevăzute la art. 60 alin. (1)-(3); Modificări (1)

26. nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (4);

27. nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (7);

28. încălcarea obligației prevăzute la art. 60 alin. (10);

29. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și (2);

30. nerespectarea prevederilor art. 66;

31. nerespectarea prevederilor art. 67;

32. nerespectarea prevederilor art. 68;

33. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (1);

34. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (2);

35. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (3);

36. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (5);

37. nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1), (4) - (6) și (9);

38. nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (3) și (4);

39. încălcarea obligației prevăzute la art. 73 alin. (1);

40. încălcarea obligației prevăzute la art. 75 alin. (1), (6) și (8);

41. încălcarea obligației prevăzute la art. 78 alin. (1);

42. nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (4);

43. nerespectarea prevederilor art. 80 alin. (3) și (4);

44. nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (4);

45. nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (5);

46. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 84 alin. (1), (3), (5) și (10);

47. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 85 alin. (1) și (3);

48. nerespectarea prevederilor art. 101;

49. încălcarea obligației prevăzute la art. 102; Modificări (1)

50. încălcarea obligației prevăzute la art. 103; Modificări (1)

51. nerespectarea prevederilor art. 112 alin. (1) - (3);

52. nerespectarea măsurilor și obligațiilor impuse în temeiul prevederilor art. 48, art. 49 alin. (2), art. 60 alin. (5) și (8), art. 61 alin. (1)-(4), art. 62 alin. (3), art. 63, 64, art. 70 alin. (2), (7), (8) și (10), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) și (4), art. 75 alin. (3) și (7), art. 79 alin. (1) și (3), art. 80 alin. (1) și (2), art. 81 alin. (1) și (2), art. 82 alin. (1) și (3), art. 83 alin. (2)-(4) și (6), art. 84 alin. (4), (6)-(8), (11) și (12) și art. 85 alin. (2) și (4)-(7); Modificări (1)

53. nerespectarea măsurilor și obligațiilor impuse în temeiul prevederilor art. 69 alin. (4), art. 75 alin. (4), art. 78 alin. (2), art. 100, art. 104 alin. (1) și (2), art. 107, art. 108 alin. (1) și (2), art. 109 alin. (1) - (3) și (5), art. 110 alin. (1), (3) și (4), art. 111 alin. (1) și (2), art. 112 alin. (4) - (6), art. 113 alin. (1) - (3), art. 114; Jurisprudență

54. nedepunerea situațiilor sau declarațiilor financiare anuale în conformitate cu art. 130;

55. nerespectarea obligațiilor care decurg din regulamentele Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor electronice și echipamentelor terminale, în cazurile în care competența de monitorizare și verificare a respectării acestor obligații aparține autorității naționale de reglementare.

Art. 143. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 142 se sancționează astfel: Jurisprudență

a) cu amendă de la 5.000 lei la 60.000 lei, iar, în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 100.000 lei;

b) prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cu o cifră de afaceri de peste 3.000.000 lei, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar, în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri. Modificări (1)

(2) În vederea individualizării sancțiunii, ANCOM va lua în considerare gradul de pericol social concret al faptei, perioada de timp în care obligația legală a fost încălcată, precum și, dacă este cazul, consecințele încălcării asupra concurenței.

(3) Cifra de afaceri este cea prevăzută în ultima situație financiară anuală raportată de operatorul economic.

(4) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cifrei de afaceri prevăzute la alin. (1) lit. b) îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate de respectivii operatori economici.

(5) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 142 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Art. 144. - Reviste (1)

(1) Contravențiile prevăzute la art. 142 pct. 1, 2, 4, 5, 7-33, 35-40, 42-50 și 52 se constată de către personalul de control din cadrul ANCOM prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.

(2) Sancțiunea pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică, prin rezoluție scrisă, de către președintele ANCOM.

Art. 145. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 142 pct. 3, 6, 34, 41, 51 și 53-55 și aplicarea sancțiunii corespunzătoare se fac prin decizie emisă de către președintele ANCOM.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare a contravenientului, data săvârșirii faptei, descrierea faptei contravenționale și a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea sancțiunii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabilește și se sancționează contravenția, sancțiunea principală și eventualele sancțiuni complementare aplicate, termenul și modalitatea de plată a amenzii, termenul de exercitare a căii de atac și instanța de judecată competentă.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii potrivit alin. (1) se prescrie în termen de un an de la data săvârșirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor constând în săvârșirea, în baza aceleiași rezoluții, la intervale diferite de timp, a mai multor acțiuni sau inacțiuni, care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași contravenții, prescripția începe să curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârșit, dacă acest moment intervine anterior constatării.

(4) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică contravenientului și poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din acest act normativ. Jurisprudență

(5) Odată cu decizia prevăzută la alin. (1), contravenientului i se comunică și înștiințarea de plată, care conține mențiunea privind obligativitatea achitării amenzii în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

(6) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Acțiunea în contencios administrativ în condițiile alin. (4) suspendă executarea numai în ceea ce privește achitarea amenzii, până la pronunțarea de către instanța de judecată a unei hotărâri definitive și irevocabile.

(7) Sumele provenite din amenzile aplicate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol se fac venit integral la bugetul de stat. Executarea se realizează în conformitate cu dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor fiscale. În vederea punerii în executare a sancțiunii, ANCOM comunică din oficiu organelor de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală decizia prevăzută la alin. (1), după expirarea termenului prevăzut în înștiințarea de plată sau după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat acțiunea în contencios administrativ.

Art. 146. -

ANCOM poate dispune aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute la art. 143 alin. (1) chiar dacă încălcarea constatată a fost remediată, cu respectarea termenului acordat furnizorului în conformitate cu art. 141 alin. (1).

Art. 147. -

În cazul unor încălcări grave sau repetate ale obligațiilor prevăzute la art. 141 alin. (1), ANCOM poate suspenda ori retrage furnizorului în cauză:

a) dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice în condițiile regimului de autorizare generală;

b) dreptul de utilizare a resurselor de numerotație, resurselor tehnice sau frecvențelor radio.

Art. 148. -

(1) Dacă, în termen de 45 de zile de la data scadenței, furnizorul nu achită tariful de monitorizare, tariful de utilizare a spectrului ori tariful de utilizare a resurselor de numerotație, ANCOM îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza rețele ori servicii de comunicații electronice pe baza regimului de autorizare generală sau licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice ori a resurselor de numerotație.

(2) În cazul în care furnizorul nu transmite documentele prevăzute la art. 130 alin. (1) până la data de 10 septembrie a anului pentru care se datorează tariful de monitorizare, ANCOM îi poate suspenda sau retrage dreptul de a furniza rețele ori servicii de comunicații electronice pe baza regimului de autorizare generală.

Art. 149. -

(1) În cazul constatării unei contravenții în conformitate cu art. 144 sau art. 145, ANCOM poate dispune:

a) încetarea încălcării fie imediat, fie într-un termen rezonabil, precum și orice măsuri necesare pentru a asigura încetarea încălcării și remedierea situației produse. Măsurile vor fi adecvate și proporționale cu încălcarea săvârșită și vor prevedea un termen în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora;

b) suspendarea sau amânarea furnizării unui serviciu sau unui pachet de servicii, dacă furnizarea ar aduce prejudicii semnificative concurenței, până la încetarea încălcării obligațiilor de acces sau interconectare impuse în conformitate cu prevederile cap. VII.

(2) În cazul în care nerespectarea de către furnizori a obligațiilor prevăzute la art. 141 alin. (1) poate crea probleme grave de natură economică sau operațională altor furnizori de rețele ori de servicii de comunicații electronice sau utilizatorilor, ANCOM poate lua măsuri urgente cu caracter provizoriu pentru remedierea situației.

(3) În cazul în care nerespectarea de către furnizori a obligațiilor prevăzute la art. 141 alin. (1) prezintă un pericol grav și iminent la adresa apărării naționale, ordinii publice, securității naționale sau sănătății publice, ANCOM va înștiința și, dacă este necesar, va coopera cu organele judiciare, precum și cu instituțiile competente din domeniul apărării și securității naționale, ordinii publice sau sănătății publice, în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale. ANCOM poate lua măsuri urgente, proporționale și cu caracter provizoriu pentru remedierea situației, cu consultarea sau la solicitarea motivată a acestor instituții, după caz.

(4) Atunci când apreciază că este necesar, ANCOM poate menține măsurile dispuse conform alin. (2) și (3) pentru o perioadă de cel mult 90 de zile. În cazul în care punerea în executare a acestora necesită o durată mai mare de timp, ANCOM poate dispune prelungirea aplicabilității pentru o perioadă suplimentară de cel mult 90 de zile. Furnizorului în cauză i se va acorda posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune soluții pentru remedierea definitivă a situației create.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (2) și (3) se dispun prin decizie a președintelui ANCOM.

Art. 150. -

Odată cu aplicarea amenzilor prevăzute la art. 143 alin. (1), se dispune confiscarea bunurilor destinate, rezultate sau folosite la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 142. Bunurile confiscate vor fi valorificate în condițiile legii.

Art. 151. -

(1) ANCOM poate aplica amenzi administrative în cuantum de până la 30.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată și data de la care acestea se calculează, pentru a determina:

a) furnizarea în mod corect și complet a informațiilor solicitate de ANCOM în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice, precum și a informațiilor stabilite prin actele normative ori individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice;

b) informarea publicului în condițiile art. 47 alin. (2), supunerea la auditul de securitate prevăzut la art. 49 alin. (1) lit. b) sau transmiterea rezultatelor auditului prevăzut la art. 49 alin. (1) lit. b);

c) supunerea la controlul prevăzut la art. 137 și 138;

d) respectarea obligației de transparență prevăzute la art. 106;

e) conformarea la măsurile dispuse în conformitate cu art. 73 alin. (3) și (4), art. 116, 117 și 149. Modificări (1)

(2) Decizia președintelui ANCOM prin care se aplică sancțiunile prevăzute la alin. (1) constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziția ANCOM și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 152. -

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare, ANCOM va fi sprijinită operativ, acolo unde este cazul, de autoritățile administrației publice locale, de organele de poliție ori de alte autorități publice, în vederea identificării și localizării persoanelor fizice sau juridice care săvârșesc fapte de natură contravențională.

Art. 153. - Modificări (1)

Orice decizie a ANCOM prin care se vatămă drepturile unei persoane fizice sau juridice, recunoscute de prezenta ordonanță de urgență, sau refuzul nejustificat al ANCOM de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de prezenta ordonanță de urgență pot fi atacate în contencios administrativ la instanța competentă.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice
Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Drepturile utilizatorilor finali
Serviciul universal
Promovarea concurenței pe piață
Soluționarea litigiilor
Furnizarea de informații
Tariful de monitorizare
Consultare, transparență și informare
Supraveghere, control și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Achitarea contravențiilor: plata a numai jumătate din amendă în cel mult 15 zile
;
se încarcă...