Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice

SECȚIUNEA 1 Administrarea și gestionarea resurselor limitate

Art. 14. -

(1) ANCOM administrează la nivel național resursele limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, precum frecvențele radio, resursele de numerotație și alte resurse tehnice asociate.

(2) ANCOM gestionează la nivel național resursele de numerotație și alte resurse tehnice asociate.

(3) Resursele de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație și frecvențele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului.

(4) Administrarea și gestionarea resurselor limitate se realizează pe baza principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității.

Art. 15. -

Semnele susceptibile de reprezentare grafică ce redau resurse de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație și resurse tehnice asociate nu pot face obiectul protecției dreptului de proprietate industrială pentru serviciile de comunicații electronice destinate publicului.

SECȚIUNEA a 2-a
Frecvențele radio

Art. 16. -

(1) Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu prevederile TNABF, cu reglementările în vigoare din domeniul comunicațiilor electronice, cu acordurile internaționale la care România este parte, inclusiv cu reglementările adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor ori de către Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.

(2) TNABF se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANCOM, în urma avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau a celor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental.

(3) ANCOM asigură, în condițiile legii, administrarea și coordonarea la nivel național a gestionării spectrului de frecvențe radio în conformitate cu TNABF și cu acordurile internaționale la care România este parte, inclusiv cu reglementările adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și de către Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.

Art. 17. -

(1) Autoritățile competente să gestioneze frecvențele radio sunt:

a) ANCOM, pentru frecvențele radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală și, în condițiile art. 19, pentru frecvențele radio din benzile atribuite pentru utilizare în partaj guvernamental/neguvernamental;

b) instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru frecvențele radio din benzile atribuite pentru utilizare guvernamentală; în cazul spectrului radio utilizat în scopul apărării, gestionat exclusiv sau în partaj de către Ministerul Apărării Naționale, în cadrul TNABF, se utilizează termenul guvernamental "armată".

(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația să asigure schimbul reciproc de informații referitoare la asignările de frecvențe efectuate în cazul benzilor de frecvențe radio cu utilizare partajată neguvernamentală/guvernamentală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. Acestea colaborează în vederea identificării și localizării emisiilor neautorizate și a interferențelor prejudiciabile, în scopul asigurării protecției radioelectrice a tuturor stațiilor de radiocomunicații autorizate ce utilizează frecvențe radio în condițiile legii.

(3) În scopul utilizării eficiente a benzilor de frecvențe desemnate conform TNABF pentru utilizare guvernamentală sau în partaj guvernamental/neguvernamental și al asigurării compatibilității electromagnetice a echipamentelor radioelectrice proprii, instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională pot elabora ordine și instrucțiuni interne.

Art. 18. -

(1) Instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională au dreptul să utilizeze benzile de frecvențe desemnate conform TNABF, pentru utilizare guvernamentală sau în partaj guvernamental/neguvernamental, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege.

(2) Instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională au dreptul să utilizeze pentru perioade limitate de timp benzile de frecvențe radio, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor speciale prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României.

(3) Utilizarea frecvențelor radio în condițiile alin. (1) și (2) se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obținerea unei licențe, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) respectarea cerințelor tehnice și operaționale necesare pentru evitarea interferențelor prejudiciabile și pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice;

b) respectarea obligațiilor care decurg din acordurile internaționale la care România este parte, inclusiv a reglementărilor adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor sau de către Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.

Art. 19. -

Activitatea ANCOM privind administrarea și coordonarea gestionării spectrului de frecvențe radio este asistată, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental, de Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicații, înființată prin hotărâre a Guvernului, prin care se stabilesc structura, atribuțiile și modul de funcționare ale acesteia.

Art. 20. -

(1) Spectrul de frecvențe radio poate fi utilizat prin intermediul oricărei tehnologii disponibile pentru fiecare tip de aplicație stabilită prin TNABF și în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația Uniunii Europene.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ANCOM poate stabili, temeinic motivat, restricții proporționale și nediscriminatorii privind utilizarea anumitor tehnologii în anumite benzi de frecvențe radio, în special atunci când acest lucru este necesar pentru:

a) evitarea interferențelor prejudiciabile;

b) limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice;

c) asigurarea calității tehnice a serviciului;

d) asigurarea maximizării utilizării în partaj a frecvențelor radio;

e) garantarea utilizării eficiente a spectrului;

f) asigurarea îndeplinirii unui obiectiv de interes general.

(3) Spectrul de frecvențe radio poate fi utilizat pentru furnizarea oricărui serviciu de comunicații electronice, stabilit prin TNABF și în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația Uniunii Europene.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), ANCOM poate stabili în benzi de frecvențe radio determinate, temeinic motivat, restricții proporționale și nediscriminatorii privind furnizarea anumitor servicii de comunicații electronice, inclusiv în vederea respectării cerințelor prevăzute de Regulamentul Radio al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

(5) În scopul garantării îndeplinirii obiectivului de interes general, măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (4) se motivează, acestea putând privi, fără a se limita la acestea:

a) siguranța vieții;

b) promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale;

c) evitarea utilizării ineficiente a frecvențelor radio; sau

d) promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media, de exemplu prin furnizarea serviciilor de programe de televiziune sau radiodifuziune.

(6) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la alin. (1) și (3), ANCOM analizează periodic restricțiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (2) sau (4), după caz, și publică rezultatele acestei analize.

(7) Autoritatea de reglementare poate adopta măsurile prevăzute la alin. (2) și (4) în urma parcurgerii procedurii de consultare prevăzute la art. 135.

Art. 21. -

(1) ANCOM poate interzice, la cererea motivată a instituțiilor competente din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, pe o perioadă limitată, utilizarea parțială sau totală a unei anumite benzi de frecvențe ori a unei anumite frecvențe în cazul în care siguranța națională, ordinea publică sau apărarea națională impune această măsură, precum și în cazul respectării unor angajamente asumate prin acorduri internaționale.

(2) Procedura privind interzicerea utilizării parțiale sau totale a unei benzi de frecvențe ori a unei anumite frecvențe se elaborează de către ANCOM, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații, și se aprobă prin decizie a președintelui ANCOM.

(3) Instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională pot impune furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, în cazuri extraordinare și pentru o perioadă limitată, modificarea unor parametri tehnici ai emisiei radio, pentru îndeplinirea unor atribuții speciale prevăzute de Legea nr. 51/1991.

(4) Situațiile prevăzute la alin. (3) sunt comunicate de îndată ANCOM, în condițiile Legii nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. -

(1) Introducerea pe piață și punerea în funcțiune pe teritoriul României a echipamentelor definite în cadrul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora și în cadrul Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE, sunt permise în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Autoritatea de reglementare stabilește reglementările tehnice pentru interfețele radio ce definesc cerințele pe care echipamentele prevăzute la alin. (1) trebuie să le respecte pentru a putea fi utilizate.

Art. 23. -

(1) Frecvențele radio pot fi utilizate numai după obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio acordate în condiții care să asigure exploatarea eficientă a resursei limitate, evitarea apariției interferențelor prejudiciabile asupra rețelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul radio în condițiile legii, asigurarea calității tehnice a serviciului furnizat ori îndeplinirea altor obiective de interes general.

(2) Autoritatea de reglementare acordă spre utilizare, în mod individual, prin alocare sau asignare, frecvențe radio din benzile prevăzute în TNABF, în conformitate cu procedura stabilită prin decizie a președintelui ANCOM, și ține permanent evidența utilizării acestora.

(3) ANCOM poate stabili, prin decizie a președintelui, anumite categorii de frecvențe a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum și atunci când riscul producerii interferențelor prejudiciabile este redus, impunând totodată și condițiile armonizate de utilizare a acestora.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), în cazul anumitor benzi de frecvențe radio destinate furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice, autoritatea de reglementare poate stabili ca utilizarea să fie supusă regimului de autorizare generală în ceea ce privește accesul și condițiile de utilizare.

Art. 24. -

(1) Licența de utilizare a frecvențelor radio este actul administrativ prin care ANCOM acordă unui furnizor autorizat în condițiile cap. II dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvențe radio în scopul furnizării de rețele sau de servicii de comunicații electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici și pentru o perioadă limitată.

(2) Licența de utilizare a frecvențelor radio stabilește condițiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiții trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de rețea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporționale și transparente. Ele pot viza:

a) desemnarea tipului de rețea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecvențelor, inclusiv, dacă este cazul, utilizarea exclusivă a unei frecvențe pentru transmiterea unui anumit serviciu media audiovizual, în condițiile legislației din domeniul audiovizualului;

b) utilizarea efectivă, rațională și eficientă a frecvențelor, inclusiv, dacă este cazul, cerințe de calitate a serviciului furnizat și de acoperire a teritoriului;

c) termene pentru utilizarea efectivă a frecvențelor;

d) cerințe tehnice și operaționale necesare pentru evitarea interferențelor prejudiciabile și pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerințe sunt diferite față de cele incluse în autorizația generală;

e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării TNABF; termenul de valabilitate a licenței este adecvat pentru serviciul de comunicații electronice în cauză, având în vedere obiectivul urmărit, și ține cont de o perioadă adecvată necesară pentru amortizarea investiției;

f) posibilitatea și condițiile cedării dreptului de utilizare;

g) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 30;

h) orice obligații asumate de furnizorul în cauză în cursul unei proceduri de selecție competitivă sau comparativă;

i) obligații care decurg din acorduri internaționale privind utilizarea frecvențelor;

j) obligații ce decurg din utilizarea cu caracter experimental sau ocazional a frecvențelor radio.

(3) Licența de utilizare a frecvențelor radio poate fi modificată la inițiativa ANCOM, potrivit competențelor ce îi revin în conformitate cu legislația în vigoare, în cazurile impuse de:

a) respectarea condițiilor privind utilizarea efectivă, rațională și eficientă a frecvențelor radio;

b) evitarea interferențelor prejudiciabile;

c) implementarea obiectivelor de armonizare la nivel european și cooperare internațională privind utilizarea frecvențelor radio;

d) respectarea acordurilor internaționale la care România este parte referitoare la utilizarea frecvențelor radio;

e) rezolvarea situațiilor de disponibilitate limitată a frecvențelor radio, în anumite arii geografice și în condiții tehnice specificate, în benzile de frecvențe radio desemnate pentru tipul de aplicație destinat furnizării rețelei care face obiectul licenței;

f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicațiilor electronice și de gestionare a spectrului de frecvențe radio;

g) modificarea TNABF.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), ANCOM îl informează pe titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio cu privire la modificările ce trebuie operate și îi acordă un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.

Art. 25. -

(1) Numărul de licențe de utilizare a frecvențelor radio ce urmează să fie acordate într-o bandă de frecvențe radio poate fi limitat atunci când este necesară asigurarea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio sau evitarea apariției interferențelor prejudiciabile.

(2) Limitarea numărului de licențe de utilizare a frecvențelor radio se poate realiza numai cu respectarea următoarelor condiții:

a) luarea în considerare de către ANCOM a necesității ca măsura să aducă utilizatorilor un maximum de beneficii și să faciliteze dezvoltarea concurenței;

b) acordarea de către ANCOM tuturor părților interesate, inclusiv utilizatorilor și consumatorilor, a posibilității de a-și exprima opiniile referitoare la această măsură;

c) publicarea oricărei decizii care limitează numărul de licențe, împreună cu motivarea acestei măsuri.

(3) Pentru a aprecia dacă limitarea numărului de licențe mai este justificată, ANCOM analizează decizia, adoptată în conformitate cu prevederile alin. (1), atunci când consideră necesar ori în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane direct afectate de măsura de limitare.

(4) În cazul în care ANCOM consideră că noi drepturi de utilizare a frecvențelor radio întrunesc condițiile necesare în vederea acordării, autoritatea de reglementare are obligația să aducă la cunoștința publicului acest lucru și să lanseze invitația de depunere a cererilor.

Art. 26. - Puneri în aplicare (1)

(1) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio se realizează prin intermediul unei proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, în termen de cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoțite de toate documentele necesare în acest sens, cu excepția licențelor acordate în condițiile alin. (2) și (5).

(2) În cazul licențelor de utilizare a frecvențelor radio care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25, ANCOM acordă dreptul de utilizare prin selecție competitivă sau comparativă, pe baza unei proceduri obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, care să nu aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, în cel mult 8 luni de la primirea unei cereri în acest sens. Procedura de selecție competitivă sau comparativă poate fi folosită ca modalitate de acordare a dreptului de utilizare și în alte cazuri stabilite de ANCOM.

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi modificate de ANCOM dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internațional referitor la utilizarea spectrului de frecvențe radio sau a pozițiilor orbitale la care România este parte.

(4) ANCOM poate decide, în cadrul unei proceduri de acordare a licenței de utilizare a frecvențelor radio, cu respectarea principiilor prevăzute la alin. (2), din considerente ce țin de promovarea concurenței în domeniul comunicațiilor electronice, cu consultarea prealabilă a Consiliului Concurenței, excluderea anumitor persoane de la procedura de selecție. Autoritatea de reglementare justifică măsura și ia decizia numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135. Modificări (1)

(5) În situații temeinic justificate, prin excepție de la prevederile alin. (2), frecvențele radio pot fi acordate prin încredințare directă, cu avizul conform al Consiliului Național al Audiovizualului, radiodifuzorilor ce furnizează programele publice de radiodifuziune și televiziune și numai în situația în care măsura este necesară pentru atingerea unor obiective de interes general. Acordarea frecvențelor radio în condițiile prezentului alineat trebuie să fie justificată în mod obiectiv, să fie transparentă și proporțională. Referințe (1)

(6) Autoritatea de reglementare are dreptul, înainte de data- limită de depunere a ofertelor, de a anula o procedură de selecție demarată. Decizia de a anula procedura de selecție trebuie obiectiv justificată ori să reprezinte consecința unor condiții ce nu au putut fi cunoscute la inițierea procedurii de selecție. ANCOM comunică, în termen de cel mult 30 de zile, motivele anulării procedurii de selecție și înapoiază, la cerere, costurile de achiziție a documentației elaborate pentru procedura de selecție.

Art. 27. -

(1) Dreptul de utilizare a frecvențelor radio poate fi retras, total sau parțial, în următoarele situații:

a) drepturile conferite prin licență nu sunt exercitate, în scopul pentru care acestea au fost acordate, în termenul stabilit conform art. 24 alin. (2) lit. c);

b) măsura este necesară în vederea implementării obiectivelor de armonizare la nivel european și cooperare internațională privind utilizarea frecvențelor radio;

c) măsura este necesară în vederea respectării acordurilor internaționale la care România este parte referitoare la utilizarea frecvențelor radio;

d) măsura este necesară în vederea implementării strategiei de dezvoltare a comunicațiilor electronice și a politicii de gestionare a spectrului de frecvențe radio;

e) în cazul în care exercitarea dreptului de utilizare este întreruptă, din motive imputabile titularului, pentru mai mult de 6 luni și are ca efect direct limitarea posibilității ANCOM de a acorda alte drepturi de utilizare în anumite condiții;

f) pentru evitarea tezaurizării spectrului radio manifestată prin neutilizarea resursei limitate la nivelul alocării din licențe, atunci când măsura este necesară pentru asigurarea unei concurențe efective pe piață sau pentru eliminarea unor bariere la intrarea pe piață, care au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței.

(2) Dreptul de utilizare a frecvențelor radio în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) -d) poate fi retras doar în urma parcurgerii procedurii de consultare prevăzute la art. 135.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior dispunerii măsurii retragerii dreptului de utilizare, ANCOM poate permite cesionarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio, într-un termen determinat, în condiții care să asigure protejarea concurenței.

(4) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), ANCOM poate dispune retragerea dreptului de utilizare doar după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.

Art. 28. - Derogări (2)

(1) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență, al cărei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM. Modificări (3)

(2) Selecția competitivă reprezintă procedura de acordare a licenței de utilizare a frecvențelor radio prin care dreptul de utilizare a frecvențelor radio este acordat câștigătorului unei licitații, ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licență, având ca punct de pornire valoarea minimală stabilită conform alin. (1), asigurându-se totodată și îndeplinirea unor criterii de precalificare de natură tehnică, administrativă ori financiară, după caz. Reviste (1)

(3) Selecția comparativă reprezintă procedura de acordare a licenței de utilizare a frecvențelor radio prin care dreptul de utilizare a frecvențelor radio este acordat primului clasat, în urma evaluării ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite de natură tehnică, administrativă ori financiară, după caz.

(4) Reglementarea detaliată a modului de desfășurare a procedurilor de selecție competitivă sau comparativă se adoptă prin decizie a președintelui ANCOM.

Art. 29. - Derogări (1)

(1) Costurile ocazionate de schimbarea destinației sau reorganizarea utilizării unor benzi de frecvențe radio determinate de acordarea unor licențe de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție vor fi suportate din cuantumul taxei de licență menționate la art. 28 alin. (1), precum și din alte surse de finanțare ce pot fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Modul de compensare a costurilor prevăzute la alin. (1) va fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM.

(3) Procedurile și metodologiile de determinare și evaluare a costurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM.

Art. 30. - Puneri în aplicare (1)

(1) Titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio datorează anual către ANCOM un tarif de utilizare a spectrului. Individualizarea cuantumului tarifului de utilizare a spectrului se realizează în baza alocărilor sau asignărilor de frecvențe radio efectuate prin intermediul ori în baza licenței de utilizare a frecvențelor radio.

(2) Tariful de utilizare a spectrului prevăzut la alin. (1), stabilit prin decizie a președintelui ANCOM, trebuie să asigure utilizarea optimă a frecvențelor radio și să fie obiectiv justificat, transparent, nediscriminatoriu și proporțional cu scopul pentru care este destinat.

Art. 31. -

(1) Dreptul de utilizare a frecvențelor radio conferit în urma unor proceduri de selecție comparativă sau competitivă se acordă pentru o perioadă de cel mult 10 ani.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în vederea respectării principiilor stabilite la art. 24 alin. (2) lit. e), dreptul de utilizare a frecvențelor radio poate fi acordat pentru o perioadă de până la 15 ani.

(3) Termenul de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate în baza unor acte normative speciale poate fi reînnoit de către ANCOM pentru perioade cel mult egale cu cea inițială, dacă această măsură nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței. Modificări (1)

(4) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio, autoritatea de reglementare poate revizui condițiile ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a licenței.

(5) În situația prevăzută la alin. (4), ANCOM informează titularul licenței cu privire la modificările ce trebuie operate și îi acordă acestuia un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.

(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență, al cărei cuantum se stabilește, în mod individual, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM. Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

(7) Licențele aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu sunt supuse revizuirii prevăzute la alin. (4), dar pot fi reînnoite în condițiile alin. (3) - (6).

Art. 32. -

(1) Utilizarea frecvențelor radio în serviciul de amator se realizează fără obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio.

(2) În cadrul serviciului de amator pot opera numai persoane autorizate, denumite radioamatori, în benzi de frecvențe radio atribuite prin TNABF acestui serviciu de radiocomunicații, pentru activități fără caracter comercial și în scop personal, pentru instruire individuală, studii tehnice și intercomunicare.

(3) ANCOM asigură certificarea și autorizarea radioamatorilor, precum și modul de utilizare a frecvențelor radio de către aceștia în termenii și condițiile stabilite prin decizie a președintelui ANCOM. Puneri în aplicare (1)

Art. 33. -

(1) Operarea stațiilor de radiocomunicații în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit și serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară se poate realiza numai de către persoane care dețin nivelul de cunoștințe necesar operării respectivelor stații.

(2) Operarea stațiilor de radiocomunicații în serviciul mobil terestru, cu excepția operării stațiilor de radiocomunicații din componența rețelelor publice mobile, se poate realiza numai de către persoane care dețin nivelul de cunoștințe necesar operării respectivelor stații.

(3) ANCOM asigură certificarea personalului prevăzut la alin. (1) și (2) în termenii și condițiile stabilite prin decizie a președintelui ANCOM. Puneri în aplicare (1)

Art. 34. - Puneri în aplicare (1)

În cazul frecvențelor radio necesare pentru nevoile proprii de comunicații ale ambasadelor și misiunilor diplomatice ale altor state aflate pe teritoriul României, procedura de obținere a dreptului de utilizare și condițiile asociate acestui drept se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM, cu avizul Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea procedurilor armonizate la nivel european și a acordurilor internaționale la care România este parte.

Art. 35. -

(1) Titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea unei rețele publice de comunicații electronice poate cesiona dreptul de utilizare conferit prin licență unei alte persoane autorizate în condițiile art. 6.

(2) Licența de utilizare a frecvențelor radio se poate cesiona în integralitatea sa, numai cu acordul prealabil al ANCOM, cu asumarea tuturor obligațiilor decurgând din aceasta, precum și cu respectarea condițiilor prevăzute în licență cu privire la cedarea acesteia. Orice acord având ca obiect cesionarea licenței, încheiat fără obținerea acordului prealabil, este nul de drept.

(3) ANCOM poate stabili benzi de frecvențe radio pentru care dreptul de utilizare poate fi cesionat și parțial.

(4) ANCOM poate solicita cesionarului, anterior cesionării dreptului, îndeplinirea anumitor condiții care să conducă la respectarea obiectivelor avute în vedere la acordarea inițială a dreptului.

(5) Cesionarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio în condițiile prevăzute la alin. (2) - (4) nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței și, în cazurile în care utilizarea frecvențelor este armonizată la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinației de folosință a frecvențelor care fac obiectul licenței într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.

(6) Cesionarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio se aduce la cunoștința publicului de către ANCOM.

Art. 36. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

ANCOM stabilește procedura administrativă de acordare, modificare, încetare, prelungire și cesionare a dreptului de utilizare a frecvențelor radio, precum și drepturile și obligațiile corespunzătoare cu privire la utilizarea frecvențelor radio.

SECȚIUNEA a 3-a
Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate

Art. 37. -

(1) ANCOM adoptă Planul național de numerotație.

(2) Planul național de numerotație stabilește regulile de administrare și gestionare la nivel național a resurselor de numerotație utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte.

(3) Planul național de numerotație poate fi modificat pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate din acordurile internaționale la care România este parte, pentru a asigura disponibilitatea suficientă a resurselor de numerotație ori pentru adaptarea la evoluția serviciilor.

(4) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații destinate publicului au obligația să implementeze, pe propria cheltuială, modificările aduse Planului național de numerotație.

(5) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (1) și (3) se realizează cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.

(6) Planul național de numerotație și orice modificări aduse acestuia se publică, cu excepția aspectelor care pot afecta securitatea națională, în condițiile legii.

Art. 38. -

(1) ANCOM asigură punerea la dispoziție de resurse de numerotație adecvate pentru toate categoriile de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

(2) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotație se acordă furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului care îndeplinesc condițiile stabilite de ANCOM.

(3) ANCOM poate stabili anumite categorii de resurse de numerotație pentru care dreptul de utilizare se acordă și furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice.

(4) Numărul unic pentru apeluri de urgență 112 este alocat administratorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

(5) Prin reglementări secundare pot fi stabilite numere în vederea asigurării altor servicii necesare pentru satisfacerea interesului public care pot fi alocate unor autorități publice.

Art. 39. -

(1) Administrarea și gestionarea resurselor de numerotație trebuie să respecte principiul egalității de tratament acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, după caz.

(2) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului cărora li s-a acordat dreptul de utilizare pentru anumite numere sau blocuri de numere sunt obligați să aplice principiul nediscriminării și transparenței față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice în privința secvențelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.

Art. 40. - Referințe (1)

(1) Utilizarea resurselor de numerotație este permisă numai după obținerea unei licențe acordate, conform legii, în condiții care să asigure exploatarea lor eficientă.

(2) ANCOM stabilește procedura administrativă de acordare, modificare, prelungire, încetare și cesionare a dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, precum și drepturile și obligațiile corespunzătoare cu privire la utilizarea resurselor de numerotație.

(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a respecta Planul național de numerotație, precum și condițiile de utilizare a resurselor de numerotație.

Art. 41. -

(1) Licența de utilizare a resurselor de numerotație este actul administrativ prin care ANCOM acordă unui furnizor dreptul de a utiliza anumite numere din Planul național de numerotație în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice, pentru o perioadă limitată.

(2) Licența de utilizare a resurselor de numerotație stabilește condițiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiții trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu serviciul în cauză, nediscriminatorii, proporționale și transparente.

(3) Condițiile de utilizare a resurselor de numerotație pot viza:

a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotație, inclusiv orice cerințe legate de furnizarea acelui serviciu, precum principiile tarifare sau tarifele maxime care pot fi aplicate pentru apelurile către anumite numere sau blocuri de numere, în scopul de a asigura protejarea intereselor utilizatorilor finali;

b) utilizarea efectivă, rațională și eficientă a resurselor de numerotație;

c) cerințe privind portabilitatea numerelor;

d) obligații referitoare la serviciile privind registrele abonaților și la serviciile de informații privind abonații;

e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Planului național de numerotație;

f) cesionarea sau transferul resurselor de numerotație;

g) tariful de utilizare a resurselor de numerotație, stabilit în conformitate cu prevederile art. 43;

h) orice obligații asumate de furnizorul în cauză în cursul unei proceduri de selecție competitivă sau comparativă;

i) obligații care decurg din acorduri internaționale la care România este parte privind utilizarea resurselor de numerotație.

(4) Modificarea condițiilor de utilizare a resurselor de numerotație se realizează în cazuri justificate și cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.

Art. 42. -

(1) Acordarea licențelor de utilizare a resurselor de numerotație se face prin intermediul unei proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, în cel mult 3 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoțită de toate documentele necesare în acest sens, în cazul resurselor de numerotație a căror destinație a fost stabilită prin Planul național de numerotație, cu excepția acelor licențe care se acordă printr-o procedură de selecție competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămâni.

(2) ANCOM poate decide motivat ca alocarea anumitor resurse de numerotație să se realizeze în urma unor proceduri alternative, cu respectarea termenelor și principiilor prevăzute la alin. (1).

(3) ANCOM acordă licențe de utilizare a resurselor de numerotație ori de câte ori primește o cerere justificată în acest sens, luând în considerare natura serviciului în cauză, necesitatea obținerii resurselor de numerotație respective, respectarea condițiilor de utilizare a resurselor de numerotație și asigurarea unei utilizări eficiente a acestora, precum și necesitatea de a satisface solicitările de resurse de numerotație pe termen lung.

(4) După consultarea părților interesate, în condițiile legii, ANCOM poate decide acordarea anumitor categorii de numere, a căror valoare economică este deosebită, prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă.

Art. 43. -

(1) ANCOM poate impune titularilor de licențe de utilizare a resurselor de numerotație plata unui tarif de utilizare a acestor resurse.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure utilizarea optimă a resurselor de numerotație, să fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii și proporționale cu scopul pentru care sunt destinate.

Art. 44. -

(1) Resursele de numerotație prevăzute în licență pot fi cesionate, total sau parțial, unui terț, numai cu acordul prealabil al ANCOM și numai cu asumarea tuturor obligațiilor ce decurg din dreptul de utilizare a resurselor de numerotație, precum și cu respectarea condițiilor prevăzute în licență cu privire la cesionarea acestora.

(2) Orice acord având ca obiect cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație încheiat fără respectarea prevederilor alin. (1) este nul de drept.

(3) Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței.

(4) Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație se aduce la cunoștința publicului de către ANCOM.

Art. 45. -

(1) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau operării rețelelor publice de comunicații electronice se acordă numai de către ANCOM.

(2) Autoritatea de reglementare stabilește procedura de acordare, modificare, încetare și cesionare a dreptului de utilizare a codurilor de identificare, semnalizare și rutare, fără a se limita doar la acestea, precum și drepturile și obligațiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse tehnice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Dispoziții generale
Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice
Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Drepturile utilizatorilor finali
Serviciul universal
Promovarea concurenței pe piață
Soluționarea litigiilor
Furnizarea de informații
Tariful de monitorizare
Consultare, transparență și informare
Supraveghere, control și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Tranziția la televiziunea digitală terestră: Cum se acordă licențele și care sunt costurile?
;
se încarcă...