PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Promovarea concurenței pe piață - Promovarea concurenței pe piețele de gros -
PARAGRAFUL 3
Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Referințe (2)

Art. 105. -

(1) Dacă, în urma unei analize de piață realizate în conformitate cu prevederile secțiunii 1 a prezentului capitol, un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o piață relevantă de gros din sectorul comunicațiilor electronice, autoritatea de reglementare impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la art. 106-110.

(2) În măsura în care legea nu dispune altfel și fără a se aduce atingere prevederilor art. 13, art. 24 alin. (2) lit. h), art. 71, 73, 75, 100 și 101-104, cadrului legal privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, dispozițiilor relevante ale Legii nr. 506/2004, cu completările ulterioare, sau obligațiilor rezultate din acordurile internaționale la care România este parte, autoritatea de reglementare nu poate impune obligațiile prevăzute la art. 106-110 operatorilor care nu au fost desemnați ca având putere semnificativă pe piață potrivit alin. (1).

(3) În cazuri excepționale, dacă autoritatea de reglementare intenționează să impună în sarcina unui operator desemnat ca având putere semnificativă pe piață potrivit alin. (1) alte obligații în legătură cu accesul și interconectarea decât cele prevăzute la art. 106-110, aceasta transmite Comisiei Europene o solicitare în acest sens. Decizia Comisiei Europene de autorizare sau de respingere a măsurii propuse se publică pe pagina de internet a ANCOM.

(4) Obligațiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) trebuie să se bazeze pe natura problemei identificate, să fie proporționale și justificate, având în vedere obiectivele autorității de reglementare prevăzute la art. 4-61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare, iar impunerea acestora trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și 135.

(5) Atunci când este necesară impunerea unor obligații pentru respectarea unor acorduri internaționale, măsurile prin care se impun, se modifică sau se retrag astfel de obligații în legătură cu accesul sau interconectarea se notifică Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 97.

Art. 106. - Jurisprudență

(1) ANCOM poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligații de transparență în legătură cu interconectarea rețelelor publice de comunicații electronice ori cu accesul la aceste rețele sau la facilitățile asociate. Aceste obligații pot viza aducerea la cunoștința publicului a anumitor informații, precum specificații tehnice, caracteristici ale rețelei, informații contabile și tarife practicate, modalități și condiții de furnizare și utilizare a serviciilor, inclusiv orice condiții care limitează accesul sau utilizarea serviciilor și aplicațiilor, cu respectarea cadrului legal în vigoare.

(2) În cazul în care unui operator i-au fost impuse obligații de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligația de a publica o ofertă de referință care trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura că solicitanții nu trebuie să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

(3) Oferta de referință va cuprinde o descriere suficient de detaliată a serviciilor oferite, potrivit necesităților pieței, precum și condițiile tehnice și comerciale, inclusiv de preț, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste servicii.

(4) Autoritatea de reglementare poate impune modificări ale ofertei de referință, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a obligațiilor impuse în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informații trebuie aduse la cunoștința publicului, nivelul de detaliu cerut și modalitatea de publicare.

(6) În cazul în care unui operator i s-au impus obligații, potrivit art. 109, în legătură cu furnizarea accesului la elemente de infrastructură, autoritatea de reglementare impune acestuia obligația de a publica o ofertă de referință, care va conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 107. - Jurisprudență

Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligații de nediscriminare în legătură cu interconectarea rețelelor ori cu accesul la aceste rețele sau la facilitățile asociate, prin care să se asigure, în special, că operatorii:

a) aplică condiții echivalente în circumstanțe echivalente altor persoane care furnizează servicii echivalente;

b) pun la dispoziția terților servicii și informații în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare ori partenerilor lor.

Art. 108. - Referințe (1)

(1) ANCOM poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligații privind evidența contabilă separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, pentru anumite activități care au legătură cu interconectarea rețelelor ori cu accesul la aceste rețele sau la facilitățile asociate.

(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, să impună unui operator integrat pe verticală să urmărească distinct în evidența corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros și tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligației de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 107 sau pentru a împiedica subvenționarea încrucișată. Autoritatea de reglementare poate stabili formatul și metodologia contabilă ce trebuie utilizate în vederea respectării acestei obligații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligațiilor de transparență și de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate să impună operatorilor obligația de a furniza, la cerere, înregistrări contabile, inclusiv date provenind de la terți privitoare la venituri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) În scopul promovării unei piețe deschise și concurențiale, autoritatea de reglementare poate publica informațiile contabile obținute, în condițiile legii.

Art. 109. - Jurisprudență

(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligația de a permite accesul și utilizarea unor elemente specifice ale rețelei ori unor facilități asociate, în special în cazul în care se consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei piețe concurențiale la nivel cu amănuntul sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali. Jurisprudență

(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) pot viza, printre altele:

a) acordarea către un terț a dreptului de acces la elemente specifice ale rețelei sau la facilități asociate, inclusiv a accesului la elementele de rețea care nu sunt active și a accesului necondiționat la bucla locală, în vederea asigurării, printre altele, a furnizării serviciilor de selectare sau preselectare a transportatorului, precum și a revânzării serviciului de acces la rețea;

b) negocierea, cu bună-credință, cu orice terț care solicită accesul;

c) neretragerea dreptului de acces deja acordat;

d) furnizarea anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea revânzării de către terți;

e) acordarea accesului liber la interfețele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esențiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de rețele virtuale;

f) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a facilităților asociate;

g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilității serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de rețele inteligente sau a serviciului de roaming în rețelele mobile;

h) acordarea accesului la sistemele de asistență operațională sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurențe loiale în furnizarea serviciilor;

i) interconectarea rețelelor sau a elementelor rețelelor;

j) acordarea accesului la serviciile asociate, precum serviciile de localizare, identificare și prezență.

(3) ANCOM poate atașa obligațiilor prevăzute la alin. (1) condiții referitoare la echitatea, rezonabilitatea și celeritatea îndeplinirii acestora. Jurisprudență

(4) La impunerea obligațiilor prevăzute la alin. (1), autoritatea de reglementare ia în considerare, în special:

a) viabilitatea tehnică și economică a utilizării sau instalării unor facilități alternative, în condițiile gradului de dezvoltare a pieței, pe baza naturii și tipului interconectării sau accesului în cauză, inclusiv viabilitatea asigurării altor forme de acces în amonte, cum ar fi accesul la canalizație;

b) fezabilitatea furnizării accesului solicitat, în funcție de capacitatea disponibilă;

c) investiția inițială realizată de proprietarul infrastructurii, având în vedere atât investițiile publice realizate, cât și riscurile implicate în angajarea unei asemenea investiții;

d) necesitatea promovării concurenței pe termen lung, îndeosebi a concurenței eficiente din punct de vedere economic, bazate pe infrastructuri;

e) existența anumitor drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul;

f) furnizarea de servicii paneuropene.

(5) Atunci când impune obligațiile prevăzute de prezentul articol, ANCOM poate stabili și condițiile tehnice sau operaționale pe care furnizorul sau beneficiarii accesului trebuie să le îndeplinească în vederea asigurării unor condiții normale de exploatare a rețelei. Obligațiile referitoare la respectarea anumitor standarde tehnice sau specificații vor fi stabilite cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 110. - Jurisprudență

(1) Dacă o analiză de piață realizată în condițiile legii indică absența concurenței efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să mențină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau că diferența dintre tarifele pentru serviciile cu amănuntul și tarifele de gros percepute furnizorilor care oferă servicii cu amănuntul similare este de așa natură încât produce efecte anticoncurențiale, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 105, să impună obligații referitoare la recuperarea costurilor și controlul tarifelor, inclusiv obligații de fundamentare a tarifelor în funcție de costuri și obligații privind implementarea unor sisteme de contabilitate a costurilor, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. În vederea încurajării investițiilor, îndeosebi a celor în rețelele de generație viitoare, autoritatea de reglementare ia în considerare investiția eficientă făcută de operatorul în cauză și va permite existența unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ținând seama de riscurile specifice asociate unui proiect nou de investiții în rețea.

(2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare, impuse/impusă în condițiile alin. (1), trebuie să promoveze eficiența economică și concurența și să maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop, autoritatea de reglementare poate să ia în considerare tarifele practicate pe piețele concurențiale comparabile.

(3) În cazul în care un operator are obligația să își fundamenteze tarifele în funcție de costuri, proba faptului că tarifele respective sunt determinate în funcție de costuri, inclusiv o rată rezonabilă de recuperare a investiției, se află în sarcina operatorului în cauză. În vederea calculării costului furnizării eficiente a serviciilor, autoritatea de reglementare poate utiliza sisteme de contabilitate a costurilor, altele decât cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator să furnizeze toate informațiile care au stat la baza determinării unor tarife și poate impune, dacă este cazul, ajustări ale acestora.

(4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementării unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicându-se cel puțin principalele categorii în care sunt grupate costurile și regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligațiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 111. -

(1) În cazuri excepționale, atunci când autoritatea de reglementare consideră că obligațiile impuse în temeiul art. 106-110 nu sunt suficiente pentru a asigura concurența efectivă și că există în continuare probleme concurențiale importante și persistente în ceea ce privește furnizarea la nivelul piețelor de gros a anumitor servicii de acces, aceasta poate impune operatorilor integrați pe verticală, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3), obligația de a transfera activitățile aferente furnizării la nivelul piețelor de gros a unor servicii de acces relevante unei entități economice care funcționează independent.

(2) Entitatea economică prevăzută la alin. (1) va avea obligația de a furniza servicii de acces tuturor solicitanților, inclusiv altor entități din cadrul societății-mamă, utilizând aceleași sisteme și procese și respectând aceleași durate, termene și condiții, inclusiv referitoare la tarife și la nivelul serviciilor furnizate.

(3) Atunci când autoritatea de reglementare intenționează să impună obligația de separare funcțională, aceasta transmite Comisiei Europene o propunere care cuprinde:

a) dovezi care să susțină concluziile autorității de reglementare, astfel cum acestea sunt prevăzute la alin. (1);

b) o evaluare motivată care să arate că, pentru o perioadă rezonabilă, nu există sau există premise reduse pentru concurența bazată pe infrastructuri, efectivă și sustenabilă;

c) o analiză a impactului preconizat asupra autorității de reglementare, asupra operatorului, în special asupra forței de muncă a operatorului căruia i se impune această obligație, asupra pieței de comunicații electronice în general și asupra stimulentelor pentru investiții pe această piață, în special în ceea ce privește necesitatea asigurării coeziunii sociale și teritoriale, precum și a impactului asupra altor părți interesate, în special impactul preconizat asupra concurenței și orice efecte potențiale asupra consumatorilor;

d) o analiză care justifică de ce impunerea acestei obligații ar reprezenta modalitatea cea mai eficientă de a pune în aplicare obligațiile impuse pentru a remedia problemele concurențiale identificate.

(4) Proiectul unei măsuri care vizează impunerea obligației de separare funcțională cuprinde următoarele elemente:

a) natura și gradul exact de separare, menționând în special statutul juridic al entității economice separate;

b) identificarea activelor entității economice separate și a serviciilor care urmează să fie furnizate de aceasta;

c) clauze privind conducerea entității care să asigure independența personalului acesteia, precum și structura corespunzătoare a sistemului de stimulente și de remunerare;

d) reguli care să asigure respectarea obligațiilor impuse;

e) reguli care să asigure transparența procedurilor operaționale, în special față de celelalte părți interesate;

f) procedura de monitorizare a îndeplinirii obligațiilor, inclusiv prin publicarea unui raport anual.

(5) Pe baza deciziei Comisiei Europene de autorizare a măsurilor propuse, potrivit art. 105 alin. (3), ANCOM realizează o analiză coordonată a diferitelor piețe asociate rețelei de acces, în conformitate cu prevederile secțiunii 1 a prezentului capitol. Pe baza acestei analize, autoritatea de reglementare impune, menține, modifică sau retrage obligațiile specifice, cu respectarea prevederilor art. 97, 98 și 135.

(6) Operatorului căruia i s-a impus obligația de separare funcțională i se pot impune oricare dintre obligațiile prevăzute la art. 106-110 pe piețele relevante pe care a fost desemnat ca având putere semnificativă sau oricare alte obligații autorizate de Comisia Europeană, potrivit art. 105 alin. (3).

Art. 112. -

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor care le incumbă în ceea ce privește operațiunile de concentrare economică, operatorii integrați pe verticală care, în conformitate cu dispozițiile secțiunii 1 a prezentului capitol, au fost desemnați ca având putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante din sectorul comunicațiilor electronice și care intenționează să transfere o parte substanțială ori totalitatea activelor aferente rețelei de acces unei persoane juridice distincte, controlată, direct sau indirect, de un proprietar diferit, sau să înființeze o entitate economică separată prin intermediul căreia să asigure altor furnizori care activează la nivelul pieței cu amănuntul, inclusiv propriei sale activități cu amănuntul, servicii de acces echivalente au obligația de a informa autoritatea de reglementare, în avans și într-un termen rezonabil, cu privire la această intenție, pentru a permite autorității de reglementare să evalueze, conform alin. (4), efectele măsurilor planificate.

(2) Orice modificare a intențiilor comunicate conform prevederilor alin. (1), precum și rezultatul final al măsurilor planificate vor fi transmise în cel mai scurt timp autorității de reglementare.

(3) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația de a transmite autorității de reglementare toate informațiile necesare pentru evaluarea impactului măsurilor planificate.

(4) În cel mult 12 luni de la data primirii informării prevăzute la alin. (1) sau a modificărilor comunicate potrivit alin. (2), autoritatea de reglementare evaluează efectul măsurilor planificate asupra obligațiilor specifice impuse în conformitate cu prevederile prezentului capitol. În acest scop, autoritatea de reglementare realizează o analiză coordonată a diferitelor piețe asociate rețelei de acces, putând impune, menține, modifica sau retrage una ori mai multe dintre obligațiile prevăzute de prezentul capitol, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și 135.

(5) În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare, ANCOM poate solicita modificarea măsurilor planificate.

(6) Persoanei juridice sau entității economice rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute la alin. (1), indiferent de statutul juridic al acesteia, i se pot impune oricare dintre obligațiile prevăzute la art. 106-110 pe piețele relevante pe care a fost desemnată ca având putere semnificativă sau oricare alte obligații autorizate de Comisia Europeană, potrivit art. 105 alin. (3).

(7) Măsurile adoptate de ANCOM conform dispozițiilor prezentului articol vor avea în vedere, acolo unde este cazul, obligațiile impuse de către Consiliului Concurenței în cadrul procedurii de autorizare a concentrărilor economice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
PARAGRAFUL 1 Cadrul general
PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
PARAGRAFUL 1 Asigurarea accesului și interconectării
PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
;
se încarcă...