Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile utilizatorilor finali -
SECȚIUNEA a 3-a

Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor

Art. 62. -

(1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice fixe și mobile au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maximă a acestor servicii, în caz de perturbare gravă a funcționării rețelei sau în caz de forță majoră.

(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuării de apeluri de urgență.

(3) ANCOM poate să impună furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului măsurile minime pe care aceștia trebuie să le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a obligațiilor care le revin în temeiul alin. (1) și (2).

Art. 63. - Referințe (1)

(1) ANCOM ia măsuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul și posibilitatea utilizatorilor finali cu dizabilități de a beneficia de servicii de comunicații electronice destinate publicului adaptate nevoilor lor și în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali.

(2) ANCOM poate lua măsuri specifice pentru a se asigura că utilizatorii finali cu dizabilități beneficiază de posibilitatea alegerii furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și a serviciilor oferite de aceștia, în condiții echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.

(3) În scopul de a stabili și de a implementa măsuri specifice pentru utilizatorii finali cu dizabilități, ANCOM poate adopta măsuri pentru a încuraja punerea la dispoziția acestora a unor echipamente terminale care oferă servicii și funcții adaptate nevoilor acestora.

Art. 64. -

În scopul promovării liberei circulații a informațiilor, pluralismului media și diversității culturale, ANCOM poate adopta măsuri pentru a încuraja:

a) furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă destinate publicului prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă, indiferent de modul de transmisie, să utilizeze interfețe deschise de programare a aplicației;

b) furnizorii de echipamente de televiziune digitală avansată instalate în vederea recepționării serviciilor de televiziune digitală interactivă prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă să asigure conformitatea cu o interfață deschisă de programare a aplicației, cu respectarea cerințelor minimale prevăzute în specificațiile sau standardele tehnice relevante.

Art. 65. -

Fără a aduce atingere măsurilor ce pot fi dispuse de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (2) lit. c), proprietarii interfețelor de programare a aplicației cooperează cu furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă, punând la dispoziția acestora, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii și în schimbul unei remunerații corespunzătoare, informațiile necesare pentru a permite acestora să ofere toate serviciile care se bazează pe interfețele de programare a aplicațiilor într-o formă complet funcțională.

Art. 66. -

Toate echipamentele destinate consumatorilor care permit recepționarea semnalelor de televiziune digitală convenționale vândute, închiriate sau puse la dispoziție în oricare alt mod, capabile să decodeze semnalele digitale de televiziune, trebuie să posede următoarele capabilități:

a) să permită decodarea acestor semnale conform algoritmului comun european de codare, administrat de o organizație europeană de standardizare recunoscută;

b) să reproducă semnalele care au fost transmise în clar, cu condiția ca, în cazul în care un astfel de echipament este închiriat, locatarul să respecte contractul de locațiune încheiat.

Art. 67. -

Orice receptor de televiziune analogic cu un ecran cu afișaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 42 cm, introdus pe piață în vederea vânzării sau închirierii, trebuie să fie dotat cu cel puțin un conector exterior de interfață, standardizat de o organizație europeană de standardizare recunoscută, care să permită conectarea simplă a echipamentelor periferice, în special a decodoarelor suplimentare și a receptoarelor digitale.

Art. 68. -

(1) Orice receptor de televiziune digital cu un ecran cu afișaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 30 cm, introdus pe piață în vederea vânzării sau închirierii, trebuie să fie dotat cu cel puțin un conector exterior de interfață, care să permită conectarea simplă a echipamentelor periferice și să fie capabil să transfere toate elementele unui semnal digital de televiziune, inclusiv informațiile privind serviciile interactive și de acces restricționat.

(2) Conectorul exterior de interfață prevăzut la alin. (1) trebuie să fie standardizat de o organizație europeană de standardizare recunoscută sau conform unui standard adoptat de o asemenea organizație ori conform unei specificații acceptate de întregul sector industrial în cauză.

Art. 69. -

(1) Toți abonații la serviciile de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi incluși în baze de date în vederea furnizării serviciilor de informații privind abonații sau a registrelor abonaților prevăzute la art. 80 și de a le fi puse informațiile proprii la dispoziția furnizorilor de servicii de informații privind abonații sau de registre ale abonaților, în conformitate cu dispozițiile alin. (2).

(2) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului care atribuie numere de telefon abonaților au obligația de a pune la dispoziție furnizorilor de servicii de informații privind abonații sau de registre ale abonaților, la cererea rezonabilă a acestora, toate informațiile relevante, într-o formă convenită cu solicitantul, în condiții echitabile, obiective, orientate către costuri și nediscriminatorii. Jurisprudență

(3) Toți utilizatorii finali care beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului au dreptul de acces la serviciile de informații privind abonații.

(4) ANCOM poate impune în sarcina furnizorilor care controlează accesul la utilizatorii finali, cu respectarea principiilor obiectivității, echitabilității, nediscriminării și transparenței, obligații și condiții cu privire la disponibilitatea accesului la serviciile de informații privind abonații, în conformitate cu dispozițiile art. 100.

(5) Utilizatorii finali au dreptul de a accesa, în mod direct, vocal sau prin intermediul mesajelor scurte scrise, serviciile de informații privind abonații furnizate în alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile stabilite la art. 73.

(6) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și protecției vieții private.

Art. 70. -

(1) Toți utilizatorii finali ai serviciilor prevăzute la alin. (2), inclusiv utilizatorii de posturi telefonice publice cu plată, au dreptul de a iniția, în mod gratuit și fără a folosi niciun mijloc de plată, apeluri către numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

(2) ANCOM ia măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului care asigură servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul național de numerotație oferă acces utilizatorilor finali la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

(3) Apelurile către numărul unic pentru apeluri de urgență 112 trebuie să fie tratate și să primească un răspuns adecvat, conform cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

(4) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a asigura rutarea apelurilor către numărul unic pentru apeluri de urgență 112, conform cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, indiferent dacă aceste apeluri sunt inițiate în rețeaua proprie sau în alte rețele publice de comunicații electronice. Rutarea apelurilor către numărul unic pentru apeluri de urgență 112 va fi asigurată cu prioritate și la un grad de serviciu acceptat conform prevederilor art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008.

(5) Apelurile de urgență inițiate de la echipamentele terminale ale utilizatorilor aflați într-o zonă din afara ariei de acoperire a propriei rețele vor fi preluate de către furnizorii de servicii de comunicații electronice la puncte mobile destinate publicului care asigură furnizarea serviciului în acea zonă, cu condiția ca echipamentul terminal să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu rețeaua din zona respectivă.

(6) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a lua măsuri astfel încât utilizatorii finali cu dizabilități să beneficieze de acces la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali.

(7) ANCOM poate stabili măsurile pe care furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului trebuie să le ia în vederea asigurării respectării prevederilor alin. (6).

(8) ANCOM ia măsuri în vederea facilitării accesului utilizatorilor finali cu dizabilități din străinătate la serviciile de urgență atunci când aceștia călătoresc în România, având în vedere îndeosebi standardele sau specificațiile relevante prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare.

(9) Furnizorii prevăzuți la alin. (2) au obligația de a pune la dispoziția administratorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, în mod gratuit, informații de localizare a apelantului la momentul inițierii apelului către numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

(10) ANCOM stabilește condițiile de furnizare a informațiilor de localizare a apelantului potrivit alin. (9), astfel încât să se asigure acuratețea și fiabilitatea acestora.

(11) ANCOM ia măsurile necesare pentru a asigura informarea corespunzătoare a publicului cu privire la existența și utilizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112, inclusiv prin inițiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc între statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 71. -

(1) Prefixul internațional este "00".

(2) Apelurile între puncte geografice apropiate, aflate de o parte și de alta a frontierei de stat a României, pot fi efectuate pe baza unor acorduri speciale.

(3) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a informa în mod prompt și complet utilizatorii finali din locațiile respective despre existența și conținutul acordurilor menționate la alin. (2).

(4) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului care permit efectuarea de apeluri internaționale au obligația de a transmite la destinație toate apelurile efectuate către și dinspre Spațiul european de numerotație telefonică, la tarife cu amănuntul similare cu cele aplicate pentru apelurile către și dinspre alte state membre ale Uniunii Europene.

Art. 72. -

(1) Numerele naționale scurte de forma 116(xyz) sunt rezervate pentru furnizarea serviciilor armonizate cu caracter social la nivel european.

(2) ANCOM ia măsurile necesare pentru a asigura alocarea și utilizarea tuturor numerelor naționale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social, în special pentru a asigura utilizarea și accesibilitatea numărului 116000, ca linie telefonică de urgență pentru copii dispăruți.

(3) ANCOM adoptă măsuri specifice pentru a se asigura că utilizatorii finali cu dizabilități beneficiază în cea mai mare măsură de accesul la serviciile armonizate cu caracter social.

(4) Măsurile luate potrivit alin. (3), în special pentru facilitarea accesului utilizatorilor finali cu dizabilități la numerele prevăzute la alin. (1) atunci când călătoresc în alte state membre ale Uniunii Europene, se vor baza pe respectarea standardelor sau a specificațiilor relevante prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare.

(5) ANCOM ia măsurile necesare pentru a asigura informarea corespunzătoare a publicului cu privire la existența și utilizarea numerelor naționale scurte de forma 116(xyz), inclusiv prin inițiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc între statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 73. -

(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a oferi abonaților posibilitatea de a limita, din motive comerciale, accesul apelanților din anumite arii geografice situate în afara teritoriului României la numerele care le-au fost asignate.

(2) În măsura în care este tehnic și economic fezabil, cu excepția situației prevăzute la alin. (1), ANCOM poate lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii finali:

a) pot accesa și utiliza servicii furnizate prin intermediul numerelor nongeografice în cadrul Uniunii Europene; și

b) pot accesa toate numerele utilizate în Uniunea Europeană, indiferent de tehnologia și echipamentele utilizate de operator, inclusiv numerele din planurile naționale de numerotație ale altor state membre ale Uniunii Europene, numerele din Spațiul european de numerotație telefonică și numerele universale internaționale gratuite.

(3) Din proprie inițiativă sau, după caz, la cererea autorităților competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului să blocheze, de la caz la caz, accesul la anumite resurse de numerotație sau la anumite servicii, în caz de fraudă sau abuz.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANCOM poate solicita furnizorilor să rețină veniturile relevante aferente interconectării sau altor servicii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Administrarea și gestionarea resurselor limitate
Frecvențele radio
Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Contractele
Transparența
Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Asigurarea unor facilități suplimentare
Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Analizele de piață
Promovarea concurenței pe piețele de gros
Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
;
se încarcă...