Consultare, transparență și informare | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL XI Consultare, transparență și informare

Art. 133. -

(1) În vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență, ANCOM are obligația de a crea, menține, dezvolta și actualiza permanent o pagină de internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea publicului într-o manieră accesibilă cu privire la:

a) autoritățile publice competente să exercite atribuții în temeiul prezentei ordonanțe de urgență și al legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice;

b) organizarea, funcționarea, obiectivele și atribuțiile ANCOM, precum și atribuțiile fiecărei structuri interne a ANCOM;

c) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficientă cu structurile interne ale ANCOM;

d) legislația națională și internațională aplicabilă în domeniul comunicațiilor electronice;

e) deciziile emise de președintele ANCOM aplicabile în domeniul comunicațiilor electronice;

f) căile legale de atac împotriva deciziilor președintelui ANCOM;

g) documentele a căror publicare este obligatorie în cadrul consultărilor lansate în condițiile art. 135;

h) bugetul de venituri și cheltuieli al ANCOM;

i) procedura de autorizare generală, de acordare a dreptului de utilizare a frecvențelor radio, a resurselor de numerotație și a resurselor tehnice;

j) drepturile și obligațiile furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice, în conformitate cu regimul de autorizare generală;

k) drepturile și obligațiile titularilor de licențe de utilizare a frecvențelor radio și a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație;

l) obligațiile impuse de ANCOM în conformitate cu prevederile cap. VII;

m) orice alte informații utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ANCOM.

(2) ANCOM depune toate diligențele necesare pentru a asigura că informațiile publicate pe pagina de internet proprie sunt disponibile și în cel puțin o limbă de circulație internațională.

Art. 134. -

(1) ANCOM va comunica Comisiei Europene măsurile adoptate în legislația națională în domeniul de reglementare al Directivei-cadru, al Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, cu modificările ulterioare, al Directivei 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, cu modificările ulterioare, și al Directivei 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, cu modificările ulterioare, precum și orice modificări sau completări ale acestor măsuri.

(2) În special, autoritatea de reglementare notifică Comisiei Europene măsurile adoptate în temeiul cap. VII, precum și, în cel mai scurt timp, orice modificare a acestor măsuri.

Art. 135. - Referințe (1)

(1) Cu excepția măsurilor adoptate în temeiul prevederilor art. 97 alin. (6), art. 116 sau 117, ANCOM are obligația de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenționează să adopte măsuri în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență ce sunt de natură să producă un impact semnificativ pe piața relevantă. Modificări (1)

(2) ANCOM are obligația de a publica textul supus consultării pe pagina de internet proprie, precizând totodată și data publicării documentului, data la care expiră termenul de depunere a observațiilor și data estimativă la care intenționează să adopte măsura care face obiectul consultării. Toate persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de poștă electronică pe lista de corespondență special constituită a ANCOM vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului.

(3) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina de internet, ANCOM stabilește un termen de cel puțin 30 de zile pentru depunerea de observații, în scris, de către orice persoană interesată. În situațiile în care măsurile trebuie adoptate în regim de urgență, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, însă nu mai scurt de 10 zile.

(4) Cel mai târziu la data publicării pe pagina de internet a măsurii adoptate, ANCOM are obligația de a publica și un material de sinteză a observațiilor primite, cu respectarea principiului confidențialității, care va preciza și poziția sa față de aceste observații.

Art. 136. -

(1) În cadrul procedurii de consultare prevăzute la art. 135, în special atunci când intenționează să adopte măsuri în temeiul cap. V, ANCOM analizează punctele de vedere transmise de utilizatorii finali, inclusiv de persoanele cu dizabilități, de asociațiile acestora, de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, de producătorii de echipamente și de furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice în legătură cu drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicații electronice destinate publicului.

(2) La adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ANCOM ține cont în mod corespunzător de protejarea intereselor consumatorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

(3) Acolo unde este cazul, părțile interesate pot dezvolta, cu îndrumarea ANCOM, mecanisme de colaborare care pot implica consumatori, asociații ale utilizatorilor și furnizori, în scopul de a îmbunătăți calitatea generală a serviciilor, prin elaborarea de coduri de conduită și standarde de operare, precum și prin monitorizarea aplicării acestora.

(4) ANCOM poate promova, în limitele atribuțiilor prevăzute de lege, cooperarea dintre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului și organismele care asigură protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe în ceea ce privește utilizarea serviciilor de comunicații electronice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Dispoziții generale
Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice
Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Drepturile utilizatorilor finali
Serviciul universal
Promovarea concurenței pe piață
Soluționarea litigiilor
Furnizarea de informații
Tariful de monitorizare
Consultare, transparență și informare
Supraveghere, control și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...