Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice Puneri în aplicare (1)

Art. 5. - Jurisprudență

Furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice este liberă și se realizează în condițiile regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

Art. 6. -

(1) În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenționează să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice are obligația să transmită ANCOM o notificare, în forma prevăzută la alin. (3), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 7.

(2) Persoanele străine care furnizează servicii de comunicații electronice transfrontaliere destinate publicului către utilizatorii finali aflați pe teritoriul național au obligația să transmită ANCOM notificarea prevăzută la alin. (1).

(3) ANCOM stabilește și actualizează formularul-tip al notificării, cuprinzând informațiile pe care orice persoană care intenționează să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice are obligația să le comunice pentru a beneficia de autorizația generală. Aceste informații sunt grupate în următoarele categorii:

a) date necesare identificării furnizorului și comunicării eficiente cu acesta;

b) descrierea tipurilor de rețele sau de servicii pe care persoana în cauză intenționează să le furnizeze;

c) data estimativă a începerii activității.

(4) Persoana care a realizat notificarea în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3) este autorizată să furnizeze tipurile de rețele și de servicii pe care le-a indicat în notificare, având drepturile și obligațiile corespunzătoare prevăzute în autorizația generală.

(5) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie notificată ANCOM în termen de 10 zile.

(6) Persoanelor cărora li s-a retras dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice li se revocă dreptul de a utiliza frecvențe radio, resurse de numerotație sau alte categorii de resurse tehnice, acolo unde este cazul, și nu mai pot beneficia de autorizația generală pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.

Art. 7. -

(1) Persoanele care intenționează să furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii rețele sau servicii de comunicații electronice nu au obligația transmiterii notificării prevăzute la art. 6.

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aplică drepturile și obligațiile prevăzute în autorizația generală, precum și prevederile referitoare la retragerea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice ori a dreptului de a utiliza frecvențe radio.

(3) Persoanele care solicită acces sau interconectare furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice din România nu trebuie să se supună procedurii de autorizare generală prevăzute la art. 6 dacă nu furnizează servicii sau nu operează rețele pe teritoriul național.

(4) ANCOM poate stabili alte tipuri de rețele sau servicii de comunicații electronice pentru a căror furnizare nu este necesară transmiterea notificării prevăzute la art. 6.

Art. 8. -

(1) ANCOM elaborează și actualizează autorizația generală pentru tipurile de rețele și de servicii, prin care stabilește condițiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile și obligațiile care revin furnizorilor fiecărui tip de rețea sau de serviciu.

(2) Condițiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de rețea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporționale și transparente. Acestea pot viza:

a) contribuții financiare pentru susținerea serviciului universal;

b) plata tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu dispozițiile cap. X;

c) interoperabilitatea serviciilor și interconectarea rețelelor;

d) accesibilitatea pentru utilizatorii finali a resurselor de numerotație din Planul național de numerotație, din Spațiul european de numerotație telefonică, a numerelor internaționale universale gratuite și, acolo unde este fezabil din punct de vedere economic și tehnic, a resurselor de numerotație din planurile naționale de numerotație ale altor state membre ale Uniunii Europene, precum și alte condiții impuse în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

e) cerințe privind protecția mediului, planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și cerințe și condiții legate de acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată, colocare și utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv, dacă este cazul, garanțiile de ordin financiar ori tehnic necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a lucrărilor de infrastructură;

f) obligații privind transmisia serviciilor de programe prin rețele de comunicații electronice, în conformitate cu prevederile legislației din domeniul audiovizualului;

g) prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în domeniul comunicațiilor electronice, conform legislației naționale în domeniu;

h) protecția utilizatorilor finali în domeniul comunicațiilor electronice și condiții privind asigurarea accesibilității serviciilor de comunicații electronice pentru utilizatorii finali cu dizabilități;

i) restricții privind transmiterea conținutului ilegal și vătămător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comerțului electronic și al audiovizualului;

j) informații care trebuie furnizate în temeiul art. 6 alin. (3) și al art. 120;

k) interceptarea legală a comunicațiilor de către autoritățile și instituțiile abilitate în acest sens, inclusiv suportarea de către furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice a costurilor aferente, și asigurarea confidențialității prin sisteme proprii, acreditate în condițiile actelor normative în vigoare;

l) furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pe durata situațiilor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav, în vederea asigurării comunicațiilor dintre agențiile specializate de intervenție și celelalte autorități publice implicate în gestionarea situației create, inclusiv condițiile de utilizare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pentru comunicarea de către autoritățile publice a avertizărilor care privesc amenințări iminente și pentru limitarea consecințelor catastrofelor majore;

m) măsuri privind limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, în condițiile legii;

n) obligații privind acordarea accesului, altele decât cele prevăzute la art. 100-105;

o) menținerea integrității rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv prin condiții care să împiedice producerea interferențelor prejudiciabile între rețele sau servicii de comunicații electronice;

p) asigurarea securității rețelelor publice de comunicații electronice împotriva accesului neautorizat;

q) condiții de utilizare a frecvențelor radio care sunt supuse doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3);

r) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificațiilor tehnice, potrivit art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare;

s) obligații de transparență impuse furnizorilor de servicii de comunicații electronice privind asigurarea conectivității între utilizatorii finali, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare, inclusiv orice condiții care limitează accesul sau utilizarea anumitor servicii sau aplicații, în cazurile în care astfel de condiții sunt permise de cadrul legal, și, acolo unde este justificat și proporțional, privind asigurarea accesului autorității de reglementare la informațiile necesare pentru verificarea respectării acestor obligații.

Art. 9. -

(1) ANCOM modifică autorizația generală, cu respectarea principiilor obiectivității și proporționalității, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135 și numai în următoarele situații:

a) această decizie este necesară pentru respectarea obligațiilor care decurg dintr-un acord internațional la care România este parte;

b) circumstanțele în care autorizația generală a fost emisă s-au modificat.

(2) ANCOM revocă autorizația generală, cu respectarea principiilor obiectivității și proporționalității, numai în următoarele situații:

a) această decizie este necesară pentru respectarea obligațiilor care decurg dintr-un acord internațional la care România este parte;

b) în vederea protejării interesului public, atunci când circumstanțele în care autorizația generală a fost emisă s-au modificat.

(3) Revocarea autorizației generale în cazurile stabilite la alin. (2) se realizează numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Persoanele autorizate în condițiile art. 6 să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți, în condițiile prevăzute în legislația în vigoare.

(2) Persoanele autorizate în condițiile art. 6 să furnizeze rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului beneficiază și de următoarele drepturi:

a) dreptul de a negocia și de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alți furnizori autorizați de rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile art. 11 și 12;

b) dreptul de a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(3) La cerere sau din oficiu, ANCOM eliberează în cel mult 7 zile un certificat-tip prin care se atestă că persoana respectivă a trimis o notificare în condițiile art. 6 și în care se prezintă condițiile în care această persoană beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți și de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.

Art. 11. - Jurisprudență

Încheierea acordurilor de acces și interconectare se realizează, în condițiile legii, potrivit principiilor libertății contractuale și negocierii cu bună-credință a condițiilor tehnice și comerciale ale acestora, cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

(1) Pentru a se asigura furnizarea și interoperabilitatea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, orice operator al unei rețele publice de comunicații electronice are: Jurisprudență

a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei rețele publice de comunicații electronice, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații electronice interconectate cu rețeaua oricăruia dintre cei 2 operatori;

b) obligația, la cererea unui terț autorizat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații electronice interconectate cu rețeaua oricăreia dintre părți. Jurisprudență

(2) Operatorii vor oferi acces și interconectare în conformitate cu obligațiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispozițiilor art. 100 sau 105. Jurisprudență

(3) Rețelele publice de comunicații electronice instalate în vederea furnizării de servicii de televiziune digitală trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.

(4) Operatorii care recepționează și retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligația de a păstra formatul respectiv.

(5) Informațiile obținute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidențialitatea informațiilor transmise sau stocate va fi respectată în toate cazurile. Aceste informații nu pot fi divulgate către niciun terț, în special către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai furnizorului care oferă acces ori interconectare, care ar obține astfel un avantaj de ordin competitiv, cu excepția informațiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispozițiilor cap. IX.

Art. 13. -

(1) Este interzisă acordarea unor drepturi speciale sau exclusive cu privire la instalarea ori furnizarea de rețele de comunicații electronice sau pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv cu privire la utilizarea unor frecvențe radio, cu excepția aplicării dispozițiilor art. 26 alin. (5).

(2) În cazul proiectelor de instalare de rețele publice de comunicații electronice realizate cu participarea sau sprijinul autorităților administrației publice centrale sau locale ori finanțate, total sau parțial, din fonduri publice, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care împiedică, restrâng ori distorsionează concurența în sectorul comunicațiilor electronice sau pot avea un astfel de efect, furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice beneficiază de acces deschis la aceste rețele pentru o perioadă de cel puțin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporționalității și obiectivității. Modificări (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică în cazul proiectelor de instalare de rețele de comunicații electronice realizate de către instituțiile sau autoritățile publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, potrivit competențelor legale acordate în acest scop.

(4) Condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, precum și accesul la rețelele de comunicații electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM. Modificări (1)

(5) ANCOM supraveghează respectarea condițiilor tehnice și economice stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4).

(6) Actul administrativ prin care s-a dispus implementarea unor proiecte de instalare de rețele de comunicații electronice, în condițiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin. (4), poate fi atacat de orice persoană interesată la instanța de contencios administrativ competentă. Modificări (1)

(7) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru prestarea serviciilor în alte sectoare ale economiei, în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, au următoarele obligații:

a) să țină contabilitatea în mod distinct pentru activitățile asociate cu furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice, în același mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activități ar fi desfășurate de entități distincte, astfel încât să fie identificate cu baza de calcul și metodologiile de atribuire aplicate toate elementele care contribuie la formarea costurilor și a veniturilor legate de activitățile asociate cu furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice, inclusiv o prezentare detaliată a activelor imobilizate și a cheltuielilor structurale;

b) să realizeze o separare structurală pentru activitățile asociate cu furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice.

(8) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplică furnizorilor ale căror venituri anuale, rezultate din activitățile legate de furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice în România și/sau în alte state membre ale Uniunii Europene, sunt mai mici decât echivalentul în lei a 50 milioane de euro, pe baza cursului de schimb valutar mediu al perioadei în care au fost realizate veniturile comunicat de Banca Națională a României.

(9) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care nu sunt supuși cerințelor dreptului societăților comerciale și care nu îndeplinesc criteriile aplicabile întreprinderilor mici și mijlocii stabilite prin regulile contabile armonizate cu cerințele legislației Uniunii Europene, au obligația să își elaboreze situațiile financiare, să le supună spre aprobare unui auditor financiar independent, în condițiile legii, și să le publice. Această cerință se aplică și situațiilor financiare separate realizate în condițiile alin. (7) lit. a).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Dispoziții generale
Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice
Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Drepturile utilizatorilor finali
Serviciul universal
Promovarea concurenței pe piață
Soluționarea litigiilor
Furnizarea de informații
Tariful de monitorizare
Consultare, transparență și informare
Supraveghere, control și sancțiuni
;
se încarcă...