Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați și pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora

Modificări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 și 12 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 7 lit. a)-k), o), r), s), ee) și ff) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 6 alin. (2) lit. j), ale art. 83 și ale art. 84 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 60, art. 61 alin. (3) și (4), art. 611 și 612 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. -

Se aprobă Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. II. - Practică judiciară (1)

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se abrogă.

2. Anexa se modifică după cum urmează:

a) Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, și ale Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura în trafic și la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și ale operatorilor de transport rutier.

(2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., denumiți în continuare inspectori, potrivit competențelor ce le revin în baza reglementărilor în vigoare.

(3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori și/sau de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii - I.M., din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita de competență a acestora.

(4) În cursul exercitării atribuțiilor, inspectorii au dreptul:

a) să efectueze controlul atât în spațiul din vehicul, destinat conducătorului auto, cât și în spațiul din vehicul destinat transportului respectiv;

b) să verifice, să rețină și/sau să copieze orice document ori înregistrare relevantă pentru activitatea de control;

c) să solicite conducătorului auto/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier, după caz, să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locație dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunțite, dacă există indicii privind intervenții neautorizate asupra tahografului sau privind existența unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic;

d) să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spațiile de lucru în care își desfășoară activitatea întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier, unde pot exista informații relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât și în vehiculele deținute de aceasta/acesta.";

b) Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, ale Acordului AETR și ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., denumit în continuare Coordonator național.";

c) La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Constatarea nerespectării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, în trafic se va evidenția și se va consemna de către inspectori într-un formular-tip, denumit «Formular de control în trafic». Modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 1.";

d) La articolul 10, alineatele (7)-(9) vor avea următorul cuprins:

"

(7) Analiza înregistrărilor prelevate de la sediul întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se face la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. de pe raza acestora prin utilizarea echipamentelor specifice aflate în dotare. Modificări (1)

(8) Controlul documentelor și datelor furnizate de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier la cererea inspectorilor din cadrul inspectoratelor teritoriale ale I.S.C.T.R. are același statut cu controlul efectuat la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/ operatorilor de transport rutier. Modificări (1)

(9) Verificările efectuate la sediul întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, și rezultatele acestor verificări se vor evidenția în formularul-tip «Fișa de contravenții», care, după completare, se va comunica întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier. Modelul fișei de contravenții este prezentat în anexa nr. 3.";

e) Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Controalele la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se vor efectua și atunci când cu ocazia controalelor efectuate în trafic s-au constatat încălcări grave ale Regulamentelor (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului.

(2) Inspectorii vor ține seama de toate informațiile furnizate de organismul de legătură desemnat al unui alt stat membru, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului, referitoare la întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier respectiv, în timpul controalelor efectuate.";

f) Anexele nr. 1, 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2, 3 și 4.

Art. III. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 311/2010 privind desemnarea personalului cu atribuții de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în scopul constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și pentru aprobarea procedurii de suspendare a copiei conforme a licenței de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2010.

Art. IV. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

București, 7 decembrie 2011.

Nr. 995.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați
Modificări (3)

ANEXA Nr. 2* (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

___________

* Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 2 la normele metodologice)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.

Inspectoratul Teritorial ............................... Modificări (1)

PROCES-VERBAL
de prelevare a înregistrărilor

Operator de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu
..............................................................................................................................
CUI/Cod fiscal
...............................................................
Adresa/Sediul
..............................................................................................................................
Nr. de vehicule utilizate
...............................................................
Tip/Tipuri de transport
..............................................................................................................................
Nr. de conducători auto angajați
...............................................................
1. Conducători auto/Numere de înmatriculare 2. Perioada prelevată
... de la până la
... de la până la
... de la până la
... de la până la
... de la până la
... de la până la
... de la până la

Mențiuni:

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Primit
Inspectorul/Inspectorii care au efectuat prelevarea,
.......................................
(numele și semnătura)
Predat
Reprezentantul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu,
.......................................
(numele, semnătura și ștampila)
Data:
..................................

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.

Inspectoratul Teritorial ............................... Modificări (1)

FIȘA DE CONTRAVENȚII
prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

Operator de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu
..............................................................................................................................
Data controlului
...............................................................
Adresa/Sediul
..............................................................................................................................
Nr. de vehicule utilizate
...............................................................
Tip/Tipuri de transport
..............................................................................................................................
Nr. de conducători auto angajați
...............................................................
Tipul de încălcare Încadrarea faptei Proces-verbal de constatare a contravenției: seria, numărul, cuantumul amenzii
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
Întocmit
.......................................
Inspector-șef teritorial,
.......................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...