Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune din 30.11.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2011 până la 14 iunie 2016, fiind abrogat prin Ordin 2140/2016 și înlocuit de Regulament 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1.

Prezentul regulament stabilește condițiile de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune, inspector de probațiune, precum și a funcțiilor vacante de șef al serviciului de probațiune.

Art. 2. -

(1) Poate fi consilier de probațiune persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) Poate fi inspector de probațiune persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 16 din Lege.

(3) Poate fi șef al serviciului de probațiune, denumit în continuare șef serviciu, persoana care îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute la art. 13 și art. 131 alin. (1) din Lege.

CAPITOLUL II Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune, inspector de probațiune și a funcțiilor vacante de șef serviciu

Art. 3. -

(1) Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune, inspector de probațiune, precum și a funcțiilor vacante de șef serviciu, candidații vor prezenta un dosar de înscriere care va conține:

a) copie a actului de identitate;

b) copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licență sau adeverința provizorie care atestă universitatea absolvită, precum și copie legalizată de pe foaia matricolă ori suplimentul la diplomă, după caz, respectiv copie de pe ordinul ministrului justiției din care să rezulte calitatea de consilier de probațiune, gradul profesional, precum și vechimea în probațiune necesare înscrierii la concurs;

d) declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și a celor fiscale sau certificatul de cazier judiciar și cazier fiscal, în original;

e) curriculum vitae în format european;

f) cerere-tip de înscriere la concurs completată. Candidații la posturile vacante de consilier de probațiune vor menționa, după caz, cel mult 3 servicii de probațiune pentru care candidează. Candidații la funcțiile de șef serviciu vor menționa serviciul de probațiune în cadrul căruia este vacantă funcția de șef serviciu pentru care candidează;

g) chitanță de plată a taxei de înscriere la concurs, emisă de casieria tribunalului în raza căruia locuiește, respectiv își desfășoară activitatea candidatul. Modificări (1)

(2) Vor fi luate în considerare diplomele sau adeverințele care atestă studiile absolvite, în unul dintre domeniile prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. f) din Lege, indiferent de formă sau de emitent, cu condiția ca acesta din urmă să fie o unitate de învățământ acreditată sau recunoscută de statul român, în cazul absolvirii studiilor în străinătate.

(3) Până la data numirii pe post, respectiv în funcție, candidații își completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar și fiscal, dacă acestea nu au fost depuse în momentul înscrierii.

(4) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabilește de către ministrul justiției prin ordin, astfel încât să acopere costurile necesare organizării și desfășurării concursului. Referințe (1)

(5) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși în urma verificării dosarelor de înscriere, precum și candidaților retrași anterior afișării rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

(6) Cererea de restituire se depune la tribunalul în raza căruia locuiește, respectiv își desfășoară activitatea candidatul și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Dosarul de înscriere completat în conformitate cu art. 3 alin. (1) se depune în perioada indicată de către organizatori la tribunalul în raza căruia locuiește, respectiv își desfășoară activitatea candidatul sau la Direcția resurse umane din cadrul Ministerului Justiției.

(2) Dosarele candidaților înscriși la concurs sunt transmise de tribunale Direcției resurse umane din cadrul Ministerului Justiției, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune, inspector de probațiune și a funcțiilor vacante de șef serviciu cuprinde următoarele etape:

a) selecția dosarelor;

b) testarea abilităților, atitudinilor și a motivației, prin susținerea unui interviu;

c) testarea cunoștințelor teoretice, prin susținerea unei probe scrise, în cazul candidaților pentru posturile vacante de consilier de probațiune, precum și testarea cunoștințelor în domeniul probațiunii, prin susținerea unei probe scrise, în cazul candidaților pentru posturile vacante de inspector de probațiune;

d) susținerea unui plan strategic de dezvoltare a serviciului, denumit în continuare plan strategic, pentru serviciul în cadrul căruia intenționează să ocupe funcția de conducere, în cazul candidaților pentru funcția de șef serviciu;

e) testarea medicală și psihologică;

f) repartizarea pe posturi a candidaților pentru posturile vacante de consilier de probațiune și pentru funcțiile vacante de șef serviciu.

(2) În cazul susținerii interviului pentru funcția de șef serviciu, candidatul va fi evaluat, pe lângă ariile prevăzute la alin. (1) lit. b), și pe dimensiunea cunoștințe în domeniul probațiunii.

Art. 6. -

(1) Publicitatea concursului se realizează prin publicarea unui anunț de concurs pe site-ul Ministerului Justiției și prin utilizarea altor mijloace de comunicare, după caz.

(2) Anunțul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justiției cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii concursului, cuprinde informații referitoare la: termenul-limită de depunere a dosarului de înscriere, cuantumul taxei de înscriere la concurs, cuantumul taxei de examinare medicală, locul depunerii dosarului, locul desfășurării etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numărul posturilor vacante, cerințele generale ale fiecărui post, regulamentul de concurs, modelul de curriculum vitae, cererea-tip de înscriere, datele de contact de unde se pot obține informații suplimentare referitoare la concurs.

(3) Anunțul de concurs publicat prin intermediul altor mijloace de comunicare în masă va cuprinde data-limită de înscriere la concurs, numărul de posturi, respectiv funcții vacante, etapele de concurs și indicarea sursei de unde se pot obține informații suplimentare în legătură cu concursul.

(4) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probațiune și a funcțiilor vacante de șef serviciu, anunțul de concurs prevăzut la alin. (2) se afișează și la sediul serviciilor de probațiune. În acest caz, șeful serviciului de probațiune va întocmi un proces-verbal, care se transmite Direcției resurse umane din cadrul Ministerului Justiției.

(5) În situația în care se modifică data-limită de înscriere la concurs sau data și locul desfășurării unor etape de concurs, organizatorii vor publica un nou anunț pe site-ul Ministerului Justiției, cu cel puțin 5 zile înainte de data efectivă de desfășurare a etapei.

Art. 7. -

(1) Tematica, bibliografia de concurs, precum și criteriile de interviu se elaborează de către Direcția de probațiune, care le supune spre aprobare ministrului justiției.

(2) Pentru concursul privind ocuparea funcțiilor vacante de șef serviciu, pe lângă mențiunile prevăzute la alin. (1), Direcția de probațiune întocmește instrucțiunile de elaborare a planului strategic și le supune spre aprobare ministrului justiției.

Art. 8. -

(1) Pentru fiecare concurs organizat, în raport cu specificul posturilor scoase la concurs, cu numărul candidaților și cu etapele susținute, ministrul justiției numește, prin ordin:

a) comisia de organizare a concursului;

b) comisia de interviu;

c) comisia de verificare a cunoștințelor;

d) comisia de examinare a planului strategic, în cazul candidaților pentru funcțiile vacante de șef serviciu;

e) comisia de soluționare a contestațiilor;

f) comisia de repartizare pe posturi a candidaților pentru posturile vacante de consilier de probațiune și pentru funcțiile vacante de șef serviciu.

(2) Fiecare comisie are în componența sa un președinte, membri, un secretar, precum și supleanți.

(3) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și f) pot face parte reprezentanți ai Direcției de probațiune, ai altor departamente din cadrul Ministerului Justiției ori din subordinea acestuia sau ai serviciilor de probațiune, după caz.

(4) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) și e) pot face parte reprezentanți ai Direcției de probațiune, ai serviciilor de probațiune, precum și alți colaboratori externi, după caz.

(5) În cazul în care concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune se desfășoară simultan cu cel pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probațiune, se pot stabili comisii comune de concurs.

(6) În funcție de numărul candidaților, comisiile de concurs prevăzute la alin. (1) își pot desfășura activitatea și la nivel regional.

(7) Deciziile comisiilor prevăzute la alin. (1), precum și toate actele care emană de la aceste comisii se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiei.

Art. 9. -

Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:

a) verifică cererile de înscriere și actele depuse la dosarele candidaților, conform art. 3 și 4, și respinge cererile de înscriere ale candidaților, dacă nu sunt însoțite de actele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea postului ori a funcției vacante;

b) asigură afișarea rezultatelor verificării dosarelor candidaților;

c) asigură afișarea rezultatelor etapelor de concurs și a rezultatelor finale ale concursului;

d) asigură transmiterea către Direcția resurse umane din cadrul Ministerului Justiției a rezultatelor concursului;

e) îndeplinește orice sarcini organizatorice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

Art. 10. -

Comisia de interviu are următoarele atribuții principale:

a) stabilește planul interviului și baremul pentru interviu;

b) realizează interviul;

c) notează și stabilește media notelor acordate candidaților de către fiecare membru al comisiei;

d) reanalizează punctajul obținut și stabilește nota finală, dacă există o diferență mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

e) centralizează și comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afișării acestora,

Art. 11. -

Comisia de verificare a cunoștințelor are următoarele atribuții principale:

a) elaborează cel puțin 3 variante de subiecte pentru proba scrisă;

b) stabilește baremul pentru fiecare subiect;

c) corectează lucrările candidaților și stabilește media notelor acordate candidaților de către fiecare membru al comisiei;

d) reanalizează punctajul obținut și stabilește nota finală, dacă există o diferență mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

e) centralizează și comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afișării acestora.

Art. 12. -

Comisia de examinare a planurilor strategice are următoarele atribuții principale:

a) stabilește baremul pentru evaluarea planului strategic;

b) notează planul strategic susținut și stabilește media notelor acordate candidaților de către fiecare membru al comisiei;

c) reanalizează punctajul obținut și stabilește nota finală, dacă există o diferență mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

d) centralizează și comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afișării acestora.

Art. 13. -

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul obținut în urma selecției dosarelor;

b) soluționează contestațiile depuse de către candidați cu privire la rezultatul obținut în urma interviului;

c) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul obținut în urma probei scrise;

d) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul obținut în urma susținerii planului strategic;

e) centralizează și comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele soluționării contestațiilor, în vederea afișării acestora.

Art. 14. -

(1) În cazul în care se constată, în urma soluționării contestațiilor, că există o diferență mai mare de un punct față de rezultatul obținut inițial de către candidat, nota finală va fi stabilită de către o comisie formată din 3 membri, după cum urmează: un membru din comisia de soluționare a contestațiilor, un membru din comisia care a evaluat proba contestată și un alt membru, cu rol de arbitru, desemnat prin tragere la sorți dintre membrii comisiilor ale căror rezultate nu fac obiectul contestației.

(2) Comisia de arbitraj astfel constituită este numită prin ordin al ministrului justiției.

Art. 15. -

Comisia de repartizare pe posturi are ca atribuție principală repartizarea candidaților pe posturile vacante de consilier de probațiune și în funcțiile vacante de șef serviciu scoase la concurs.

Art. 16. -

(1) Nu pot face parte din comisiile prevăzute la art. 8 alin. (1) și la art. 14 acele persoane care sunt soți, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidații înscriși la concurs.

(2) Fiecare membru al comisiilor menționate la alin. (1) semnează o declarație pe propria răspundere în care precizează că:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...