Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare din 14.12.2011

Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2011 până la 29 iulie 2014, fiind abrogat prin Hotărâre 615/2014 și înlocuit de Regulament 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, denumită în continuare Agenția, este instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul.

Art. 2. -

Sediul Agenției este în municipiul București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4.

Art. 3. -

Agenția aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare stabilite de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestionează eficient resursele proprii și pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora, asigură integritatea și funcționarea durabilă a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa în vederea adaptării agriculturii la schimbările climatice și contractează cu terți furnizori achiziția de bunuri și servicii, cu respectarea legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii.

Art. 4. -

(1) Agenția desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.

(2) Lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare ce se administrează de Agenție este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 5. -

Agenția îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011.

Art. 6. -

Activitățile și volumul de lucrări care se realizează de către Agenție se stabilesc prin planurile anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare, aprobate de către conducerea Agenției.

Art. 7. -

Valoarea bunurilor ce aparțin domeniului public și domeniului privat al statului administrate de Agenție, potrivit art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011, stabilită pe baza balanței de verificare încheiate la data de 31 octombrie 2011, este de 7.276.276.636,04 lei, din care valoarea patrimoniului constituit din bunuri ce aparțin domeniului public al statului este de 7.007.353.097,03 lei, iar valoarea celor care aparțin domeniului privat al statului este de 268.923.539,01 lei.

Art. 8. -

Agenția are în structura sa o unitate centrală și 41 de filiale județene, fără personalitate juridică, având denumirea și sediul prevăzute în anexa nr. 2. Filialele pot avea în alcătuire unități de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătățiri funciare.

Art. 9. -

Structura organizatorică, statele de funcții, sarcinile și atribuțiile compartimentelor funcționale ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției.

Art. 10. -

(1) La nivel teritorial Agenția își desfășoară activitatea prin filialele sale, care sunt subunități cu gestiune economico-financiară, care țin evidența contabilă la nivel de balanță de verificare.

(2) La nivel de amenajare de îmbunătățiri funciare sau de grup de amenajări de îmbunătățiri funciare, Agenția își poate desfășura activitatea prin unitățile de administrare.

Art. 11. -

Unitatea centrală are următoarele atribuții:

a) corelează activitățile și programele sale privind sectorul îmbunătățirilor funciare cu planurile, politicile, programele și activitățile altor sectoare;

b) aprobă sau transmite spre avizare și/sau aprobare ministerului, după caz, documentațiile tehnico-economice de execuție de noi amenajări de îmbunătățiri funciare și de reabilitare și modernizare a amenajărilor existente, potrivit legislației privind finanțele publice;

c) elaborează și propune spre aprobare ministerului norme și regulamente privind exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor de îmbunătățiri funciare, precum și cu privire la diminuarea sau creșterea, după caz, a suprafețelor deservite de sistemele și amenajările de irigații sau desecare și drenaj și de combatere a eroziunii solului;

d) asigură, prin experți și specialiști atestați potrivit legii, evaluarea stării de siguranță în exploatare și controlul respectării standardelor de siguranță a amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

e) elaborează norme și standarde tehnice privind prevenirea și reducerea poluării și utilizarea rațională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare, pe care le transmite spre aprobare ministerului;

f) aprobă referatele tehnice și protocolul de predare-preluare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare către organizațiile și federațiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;

g) organizează și asigură funcționarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele ecologice și economice ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare ca parte componentă a sistemului național de monitorizare integrată de fond și de impact, pentru toți factorii de mediu;

h) organizează, execută și actualizează sistemul informațional de evidență la nivel național a amenajărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul agricol;

i) propune ministerului programe privind reabilitarea și modernizarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente și execuția de noi amenajări;

j) aplică prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), d) și e) și alin. (3)-(6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

k) predă în proprietate sau în folosință, cu titlu gratuit, organizațiilor de îmbunătățiri funciare și federațiilor organizațiilor de îmbunătățiri funciare legal constituite infrastructura de îmbunătățiri funciare, în condițiile legii;

l) predă în gestiunea filialelor județene infrastructura de îmbunătățiri funciare, în vederea exploatării, întreținerii și reparării;

m) coordonează, monitorizează și controlează activitatea filialelor județene;

n) propune ministerului în vederea inițierii proiecte de acte normative în domeniul lucrărilor de îmbunătățiri funciare;

o) elaborează norme metodologice privind modul de calcul și de plată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de îmbunătățiri funciare și le prezintă spre aprobare ministerului;

p) întocmește și transmite ministerului documentațiile necesare pentru retragerea recunoașterii de utilitate publică și pentru scoaterea din funcțiune a amenajărilor de îmbunătățiri funciare în conformitate cu prevederile legale;

q) avizează tarifele de prestații în domeniul îmbunătățirilor funciare;

r) asigură instruirea personalului propriu și al filialelor județene, pe baza programelor aprobate de minister;

s) organizează și participă la activități de cooperare tehnico-economică internațională în domeniul îmbunătățirilor funciare, al gospodăririi apelor și protecției mediului, în baza și în limitele mandatului acordat de minister;

ș) face propuneri ministerului cu privire la bugetul propriu și planul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

t) asigură participarea în grupul de suport tehnic, pe lângă comitetul național pentru situații de urgență pentru prevenirea unor fenomene meteo periculoase și apărarea împotriva inundațiilor;

ț) asigură organizarea și ținerea contabilității separat pentru veniturile proprii, pentru subvențiile de la bugetul de stat, precum și pentru veniturile obținute din alte activități și întocmește balanța de verificare lunară;

u) organizează și aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv și evidența angajamentelor conform legii, efectuează analize economice și tehnice asupra organizării și desfășurării activităților;

v) desfășoară alte activități, potrivit legii.

Art. 12. -

Filialele județene ale Agenției au următoarele atribuții:

a) întocmesc și transmit unității centrale pentru aprobare planurile anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, pe care le pun în aplicare;

b) elaborează propuneri pentru proiectul de buget de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru exercițiul financiar următor, pe care le transmit unității centrale;

c) întocmesc anual inventarul amenajărilor de irigații, cu evidențierea distinctă a celor funcționale, pe care îl comunică unității centrale;

d) urmăresc impactul activităților de îmbunătățiri funciare asupra mediului și propun unității centrale măsuri de diminuare sau corective, în conformitate cu legislația privind protecția mediului;

e) asigură paza și protecția infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le gestionează, exploatează, întrețin și repară;

f) urmăresc permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le gestionează;

g) desfășoară acțiuni de prevenire și protecție a amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le gestionează față de acțiunea factorilor de risc și a calamităților naturale, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

h) pregătesc, propun spre aprobare unității centrale și pun în aplicare planurile de acțiune în cazuri de urgență;

i) emit avize tehnice pentru instalațiile care se amplasează și construcțiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le gestionează, pe baza unei metodologii aprobate prin decizie a directorului general;

j) asigură exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de îmbunătățiri funciare de utilitate publică care nu au fost predate, în condițiile legii, la organizațiile și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare;

k) întocmesc referatele tehnice și proiectul de protocol de predare-preluare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare către organizațiile și federațiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;

l) elaborează propuneri de tarife pentru prestarea serviciilor de îmbunătățiri funciare, pe care le supun aprobării unității centrale;

m) încheie, în numele Agenției, contracte de prestări de servicii pentru livrarea apei pentru irigații, în condițiile prevăzute de lege;

n) țin contabilitatea separat pentru veniturile proprii, pentru subvențiile de la bugetul de stat acordate în completarea acestora pentru activitățile de îmbunătățiri funciare, precum și pentru veniturile obținute din alte activități și întocmesc balanța de verificare lunară;

o) analizează anual îndeplinirea criteriilor potrivit cărora o amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare a fost declarată de utilitate publică;

p) în urma analizei prevăzute la lit. n), înaintează unității centrale documentațiile privind propunerea de retragere a statutului de utilitate publică și scoaterea din funcțiune a amenajărilor de îmbunătățiri funciare, precum și documentațiile privind trecerea în conservare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare care nu mai îndeplinesc statutul de utilitate publică;

q) înaintează unității centrale lista amenajărilor sau a lucrărilor de îmbunătățiri funciare degradate ori care au fost scoase din funcțiune sau și-au pierdut rolul pentru care au fost executate, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții, în vederea casării lor și a scoaterii din evidența amenajărilor de îmbunătățiri funciare și a valorificării acestora;

r) execută lucrări de conservare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părții de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică;

s) redau în circuitul agricol terenurile rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, potrivit prevederilor art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ș) asigură alimentarea cu apă a unor localități, amenajări piscicole, incinte agricole și industriale prin amenajările de îmbunătățiri funciare aflate în gestiunea lor în condițiile legii;

t) asigură funcționarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele economice și ecologice ale activităților de îmbunătățiri funciare;

ț) participă în grupul de suport tehnic al comitetului județean pentru situații de urgență la gestionarea situațiilor de urgență, generate de inundații;

u) prestează contra cost servicii de îmbunătățiri funciare către organizații, federații și alte persoane fizice și juridice, în condițiile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

v) îndrumă, coordonează, controlează și verifică activitatea unităților de administrare din alcătuirea lor;

w) îndrumă, după caz, unitățile de administrare din subordine în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii, urmăririi impactului activităților de îmbunătățiri funciare asupra mediului, precum și pentru desfășurarea oricăror altor activități tehnice;

x) elaborează propuneri de plan de investiții cu consultarea consiliului de filială și le transmite unității centrale pentru avizare și transmitere la minister spre aprobare;

y) întocmesc propuneri de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, inclusiv infrastructura din amenajările de îmbunătățiri funciare, cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică;

z) întocmesc și transmit lunar unității centrale rapoarte privind activitatea proprie și a unităților de administrare din alcătuirea lor;

aa) desfășoară alte activități date în sarcina lor, potrivit legii, regulamentelor proprii și delegărilor de competență aprobate de directorul general;

bb) desfășoară alte activități, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 13. -

(1) Activitatea curentă a Agenției este condusă de directorul general, care este ajutat de un director general adjunct.

(2) În situația în care directorul general nu își poate îndeplini temporar atribuțiile, acestea vor fi preluate de către directorul general adjunct.

Art. 14. -

Directorul general al Agenției este ordonator terțiar de credite și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 13 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011.

Art. 15. -

(1) Directorul general și directorul general adjunct sunt numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ca urmare a concursului organizat în condițiile legii.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii. Jurisprudență (1)

Art. 16. -

Drepturile salariale ale directorului general și ale directorului general adjunct se stabilesc în ordinul de numire în funcție, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Art. 17. -

Activitatea fiecărei filiale județene este condusă de un director numit prin decizie a directorului general, ca urmare a promovării concursului organizat potrivit prevederilor legale.

Art. 18. -

Directorii asigură conducerea activității curente a filialei. Atribuțiile directorului se stabilesc prin fișa postului, care se aprobă de directorul general și se constituie ca anexă la contractul individual de muncă.

Art. 19. -

(1) La nivelul filialei se constituie un consiliu de filială, care urmărește realizarea indicatorilor de performanță și a standardelor de calitate a serviciilor prestate și propune directorului măsuri de îmbunătățire a activității filialei.

(2) În funcție de complexitatea activităților și mărimea suprafețelor amenajărilor de îmbunătățiri funciare din aria de competență a filialei, consiliul de filială este compus dintr-un număr de minimum 3 membri. Numărul membrilor din consiliul de filială se stabilește prin decizie de către oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare.

(3) Desemnarea reprezentanților în consiliile de filială se face proporțional cu ponderea fiecărei activități de îmbunătățiri funciare în cadrul ansamblului activităților filialei, după cum urmează:

a) unul sau mai mulți reprezentanți ai organizațiilor care au preluat în proprietate sau în folosință infrastructura de îmbunătățiri funciare situată în cadrul ariei de competență teritorială a filialei;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...