Uniunea Națională a Barourilor din România - UNBR

Statutul profesiei de avocat din 03.12.2011

Modificări (5), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Cărți (1), Reviste (22), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 27 din 27

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de avocat și dobândirea dreptului de înscriere în tabloul unui barou din România se realizează potrivit următoarelor 3 etape, în temeiul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, și în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

A. Etapa de informare

Scrisoarea adresată Uniunii Naționale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R., de către solicitant se transmite secretariatului general al U.N.B.R., care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregătire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie să însoțească cererea, tematica și bibliografia orientativă pentru proba de aptitudini).

B. Etapa de evaluare

1. cerere de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip), în care sunt menționate documentele necesare ce se anexează;

2. două fotografii tip legitimație;

3. curriculum vitae - original, semnat;

4. pașaport - copie xerox (fără legalizare);

5. certificatul (atestatul) organismului profesional ori al autorității publice din statul al cărui cetățean este solicitantul sau, după caz, unde acesta își are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv și cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

6. diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în statul respectiv și cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

7. certificatul de onorabilitate eliberat de autoritățile profesionale competente sau declarație dată în fața unei autorități competente din statul de origine ori de proveniență al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul membru al Uniunii Europene și cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

8. declarația expresă a solicitantului că nu se află în niciunul dintre cazurile de nedemnitate și incompatibilitate prevăzute la art. 14 și 15 din Lege;

9. declarație pe propria răspundere dată la un notariat din România, reprezentând angajamentul de a nu desfășura alte activități în afara celei de avocat, incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România;

10. indicarea perioadei și a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul);

11. precizarea opțiunii solicitantului în legătură cu:

a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 3 ani;

b) susținerea unui examen de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română.

În cazul prevăzut la lit. a), cererea va fi însoțită de acordul scris al unui avocat român cu capacitate profesională deplină sau al unei forme de exercitare a profesiei în grup, care acceptă atribuțiile de îndrumător al stagiului de 3 ani al solicitantului.

Îndrumătorii de stagiu vor fi atestați anual de către barouri, pe baza opțiunii acestora și a activității lor profesionale.

Lista îndrumătorilor de stagiu atestați va fi publicată pe pagina web a U.N.B.R.: www.unbr.ro

Condițiile colaborării dintre solicitant și îndrumător vor face obiectul unui contract între aceștia, care va respecta modelul prevăzut în anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. Actul este necesar a fi prezentat U.N.B.R.

În timpul stagiului de adaptare, îndrumătorul va efectua evaluări preliminare la fiecare 6 luni și o evaluare finală la încheierea acestuia, care condiționează păstrarea de către solicitant a calității de membru al baroului în care s-a înscris ca avocat stagiar. Evaluările preliminare și evaluarea finală vor fi depuse la secretariatul general al U.N.B.R. prin grija solicitantului.

Nedepunerea în termen a evaluărilor preliminare va fi urmată de atenționarea în scris atât a solicitantului, cât și a îndrumătorului de stagiu.

În cazul prevăzut la lit. b), cererea va fi urmată de programarea probei de cunoștințe profesionale, care va avea loc numai după achitarea taxei de examinare, comunicată solicitantului prin grija secretariatului general al U.N.B.R.

Proba de cunoștințe profesionale va consta dintr-o evaluare orală, precum și dintr-o evaluare scrisă sub forma unui test-grilă cu câte 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevăzute în Regulamentul privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română, aprobat de Consiliul U.N.B.R.

Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul deține și prezintă diploma de studii superioare potrivit pct. 6.

Comisia de evaluare va cuprinde avocații desemnați de Comisia permanentă a U.N.B.R. și poate cuprinde și cadre didactice universitare din domeniile prevăzute în Programa de evaluare a cunoștințelor profesionale.

Comisia de evaluare, ținând seama de tematica și de bibliografia orientativă, va elabora subiectele de evaluare orală, din care fiecare solicitant va extrage un singur subiect, și grila de evaluare scrisă.

Subiectele vor fi redactate atât în limba română, cât și în traducere, în limba engleză sau franceză (la alegerea solicitantului).

Taxa de examinare va trebui să acopere cheltuielile de organizare a probei de aptitudini, taxa individuală fiind determinată de numărul solicitanților aferenți unei sesiuni de evaluare organizate în limita termenului stabilit potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 (șapte), cu o apreciere de la 1 (unu) la 10 (zece).

Comisia de evaluare întocmește un proces-verbal care se va atașa, împreună cu testul-grilă și referatul încheiat de comisie în urma examinării orale, documentelor anexate cererii de solicitare a accesului la profesie. În baza acestui document se încheie procedura de examinare a cererii.

C. Etapa înscrierii în tabloul avocaților unui barou

1. cererea de înscriere în tabloul baroului;

2. depunerea jurământului profesional scris, cu textul prevăzut de Lege;

3. atestatul de asigurare profesională, conform Legii (copie, cu legalizarea în original);

4. achitarea taxei de înscriere în tabloul baroului.

ANEXA Nr. XXXII la statut

- model -

CERERE
de acordare a asistenței extrajudiciare

1. Obiectul și natura solicitării:

2. Date despre solicitant:

Numele:

Prenumele:

Data nașterii:

Naționalitatea:

Codul numeric personal:

Adresa și codul poștal:

Domiciliul/Reședința:

Numărul de telefon:

Adresa de e-mail:

După caz, reprezentantul legal:

3. Dovezile prevăzute de lege privind starea materială a solicitantului și a familiei sale:

4. Se anexează declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la faptul că în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, cu specificarea formei, a cauzei, precum și a cuantumului acestui ajutor.

Data: Semnătura

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...