Uniunea Națională a Barourilor din România - UNBR

Statutul profesiei de avocat din 03.12.2011

Modificări (5), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Cărți (1), Reviste (22), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 17 din 27

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 317. -

(1) Pregătirea continuă realizată de către avocați va fi evaluată în mod regulat.

(2) Controlul respectării obligațiilor de pregătire continuă (inclusiv consecințele nerespectării acestor obligații) se va reflecta într-un sistem declarativ realizat de către avocați, apt a fi verificat. Controlul pregătirii profesionale continue este de competența baroului și se va realiza în cadrul normativ corespunzător exercitării profesiei la nivel național, conform hotărârilor adoptate de Congresul avocaților și de Consiliul U.N.B.R.

(3) Pe baza hotărârilor Congresului avocaților, Consiliul U.N.B.R. va elabora un program anual privitor la evaluarea și controlul pregătirii profesionale continue a avocaților, care va ține cont de conlucrarea dintre barouri pentru realizarea pregătirii profesionale continue în mod coerent și unitar la nivel național. Organele profesiei de avocat vor certifica periodic pregătirea profesională continuă a fiecărui avocat.

CAPITOLUL VI Asigurările sociale

Art. 318. - Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Avocații înscriși în barouri, care figurează în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, avocații pensionari și urmașii acestora cu drepturi proprii la pensie și ajutoare sociale fac parte de drept din sistemul propriu de asigurări sociale al avocaților și sunt membri de drept ai C.A.A.

(2) Avocații înscriși în barou care nu figurează în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestațiile de asigurări sociale corespunzător perioadei în care și-au exercitat profesia, în condițiile prevăzute de legea și statutul C.A.A. Reviste (1)

(3) Perioada în care un avocat a fost suspendat din profesie, în vederea exercitării unei funcții de demnitate publică sau a unei funcții asimilate cu funcția de demnitate publică, este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură, în condițiile achitării cotelor de contribuție la C.A.A. Indemnizația de demnitar și celelalte drepturi bănești încasate, cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfășurată în perioada mandatului de demnitar, se consideră venituri din profesie și se iau în calcul atât la stabilirea cotelor de contribuție, cât și la stabilirea pensiei de către C.A.A. Reviste (1)

Art. 319. -

(1) C.A.A. este organizată și funcționează în cadrul U.N.B.R. C.A.A. este instituție autonomă de interes public, are personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu.

(2) C.A.A. va înființa filiale organizate pe lângă barouri, cu avizul Consiliului U.N.B.R.

(3) Filialele C.A.A., constituite în condițiile prevăzute de Lege, au personalitate juridică de interes public, buget și patrimoniu propriu.

Art. 320. -

C.A.A. stabilește și acordă membrilor săi, în condițiile legii sale de organizare și ale statutului C.A.A., pensii și ajutoare sociale.

Art. 321. -

(1) Fondurile C.A.A. se constituie în condițiile statutului acesteia.

(2) Pensiile și ajutoarele sociale vor avea ca bază de calcul exclusiv stagiile de cotizare și cuantumul contribuțiilor achitate de avocatul asigurat, fiind interzisă aplicarea altor criterii de calcul.

Art. 322. -

(1) Plata contribuției lunare pentru constituirea fondurilor C.A.A. se va efectua prin transfer în contul bancar al filialei în care avocatul este înscris sau la casieria acesteia până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

(2) În cazul achitării contribuției prin ordin de plată, plata se consideră făcută la data debitării contului bancar al plătitorului. În cazul în care data de 25 a lunii este o zi nelucrătoare, plata contribuției se socotește făcută în termen dacă este făcută în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.

(3) Depășirea cu cel mult 5 zile a termenului de plată prevăzut la alineatul precedent atrage obligația de plată a majorărilor de întârziere în favoarea C.A.A. La achitarea contribuției avocatul este obligat să ateste, în scris și sub semnătură, veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectuează plata și pentru care plătește cota de contribuție în condițiile prevăzute de statutul C.A.A. Statutul C.A.A. va prevedea forma și modalitatea în care se face și se înregistrează declarația. Jurisprudență (1)

(4) Avocatul care plătește cota maximă de contribuție nu are obligația de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.

Art. 323. -

(1) Neplata contribuțiilor lunare în cuantumul și la termenele stabilite atrage aplicarea măsurii prevăzute la art. 28 lit. c) din Lege.

(2) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor și va sesiza baroul în cazurile în care întârzierea plății este mai mare de 3 luni. La sesizare se va atașa dovada notificării.

(3) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevăzute la alin. (2) nu este necesară dacă avocatul nu a dat declarația privind veniturile realizate pe o perioadă mai mare de 6 luni și nici nu a plătit cotele de contribuție la C.A.A.

(4) Încălcarea repetată a obligațiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) din Lege constituie abatere disciplinară gravă.

Art. 324. -

(1) La cererea filialei, avocatul este obligat să informeze în scris cu privire la îndeplinirea obligației de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurărilor sociale privind avocații, să indice criteriile în raport cu care a achitat contribuția și să prezinte dovezile de plată a acesteia, în cazurile în care din evidențele filialei nu rezultă datele prevăzute în prezentul articol.

(2) Consiliul de administrație al C.A.A. este obligat să sesizeze în scris consiliul baroului în situația în care, în mod nejustificat, avocatul refuză să se prezinte la controlul efectuat de C.A.A. la filiala C.A.A. din care face parte ori dacă acesta refuză să prezinte actele și informațiile necesare realizării controlului. În acest caz, consiliul baroului va sesiza comisia de disciplină a baroului cu privire la abaterea disciplinară, pentru a se lua măsurile prevăzute de Lege și de prezentul statut.

Art. 325. -

(1) Consiliul de administrație al C.A.A. și consiliile barourilor vor coordona activitatea filialelor în vederea aplicării unitare a Legii.

(2) Între filială, C.A.A. și barouri se stabilește prin statutul C.A.A. modul de comunicare a informațiilor și de coordonare a activității filialelor.

(3) Adunarea generală a filialei se întrunește anual, la aceeași dată cu adunarea generală ordinară a baroului sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Proiectul de buget al filialei va fi adoptat de adunarea generală după obținerea avizului consiliului baroului și va fi comunicat C.A.A. spre aprobare.

(5) Hotărârile consiliului de administrație al filialei se comunică C.A.A. și consiliului baroului.

(6) Consiliul baroului poate convoca în ședință comună consiliul de administrație al filialei.

Art. 326. -

(1) Consiliul de administrație al filialei va face propuneri Consiliului de administrație al C.A.A. pentru aprobarea statului de funcții, după obținerea avizului consiliului baroului.

(2) După obținerea avizului baroului și cu aprobarea Consiliului de administrație al C.A.A., poate fi angajat un director executiv al filialei.

(3) Consiliul de administrație al filialei îndeplinește atribuțiile stabilite prin Lege, statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale C.A.A. și pune în aplicare hotărârile Consiliului de administrație al C.A.A., Congresului avocaților, Consiliului U.N.B.R. și ale consiliului baroului.

(4) În caz de abatere gravă și evidentă ori de nereguli financiare, Consiliul de administrație al C.A.A., din oficiu sau la cererea consiliului baroului, poate suspenda consiliul de administrație al filialei. În acest caz, Consiliul de administrație al C.A.A. va numi o conducere interimară cu avizul consultativ al consiliului baroului, până la organizarea unor noi alegeri, respectiv până la data primei adunări generale ordinare sau extraordinare a filialei.

Art. 327. -

(1) Consiliul U.N.B.R. va coordona activitatea Consiliului de administrație al C.A.A., în vederea aplicării Legii și a statutului C.A.A.

(2) Pentru cheltuielile cu caracter de investiții din disponibilitățile bănești ale fondului centralizat al sistemului C.A.A. sau ale filialelor, se va întocmi programul anual de investiții, care va fi aprobat de Consiliul U.N.B.R. în ultima ședință a fiecărui an pentru anul următor. La întocmirea programului anual de investiții înscris în bugetul anului următor, Consiliul de administrație al C.A.A. va avea în vedere evoluțiile preliminate ale bugetului sistemului C.A.A., centralizate la nivelul primelor 3 trimestre ale anului în curs.

(3) În intervalul dintre congresele avocaților, în caz de abatere gravă și evidentă ori de nereguli financiare, Consiliul U.N.B.R., din oficiu sau la cererea unei treimi dintre membrii Consiliului U.N.B.R., va putea suspenda Consiliul de administrație al C.A.A. În acest caz, Consiliul U.N.B.R. va numi o conducere interimară, până la proximul congres.

Art. 328. -

(1) Toate hotărârile și deciziile Consiliului de administrație al C.A.A. intră în vigoare și vor fi puse în aplicare în 3 zile de la comunicarea acestora făcută către membrii C.A.A., inclusiv prin internet.

(2) În mod corespunzător, dispozițiile alin. (1) se aplică cu privire la hotărârile și deciziile consiliilor de administrație ale filialelor.

CAPITOLUL VII Exercitarea în România a profesiei de către avocații care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 329. - Referințe în cărți (1)

Dispozițiile art. 96-111 din Lege se aplică întotdeauna avându-se în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a Dobândirea calității de membru al unui barou din România de către persoane fizice străine care au calitatea de avocat

Art. 330. -

(1) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al unui barou din România și pot exercita, în consecință, profesia de avocat în România, dacă în statul în care își au domiciliul dețin titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autoritățile publice care le autorizează, precum și în condițiile stabilite în acordul încheiat cu Uniunea Europeană, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

(2) Pentru avocații din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existența unor convenții bilaterale.

(3) Documentația de evaluare pentru dobândirea calității de membru al unui barou din România va conține:

a) cererea de evaluare;

b) curriculum vitae și copie a pașaportului;

c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizată și traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui;

d) diplomă universitară;

e) certificat de onorabilitate;

f) declarația de compatibilitate;

g) solicitarea de stagiu de adaptare de 3 ani sau de susținere a unui examen de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română.

(4) Etapele necesare dobândirii calității de membru al unui barou din România și documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa nr. XXXI. Reviste (1)

(5) Convențiile bilaterale încheiate de U.N.B.R. cu organismele similare din statele din care provin petenții, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, vor conține în principal elemente din metodologia prezentată în anexa nr. XXXI, precum și condiții privind soluționarea unor litigii în legătură cu activitatea avocaților. Reviste (1)

(6) Dispozițiile prezentului capitol sunt aplicabile și avocaților care și-au obținut calificarea profesională în Confederația Elvețiană, care își exercită profesia pe teritoriul României, în oricare din modalitățile prevăzute la art. 96 alin. (1) din Lege.

SECȚIUNEA a 3-a Înscrierea grupărilor străine care exercită profesia de avocat în tablourile avocaților barourilor din România

Art. 331. -

(1) Grupările străine care nu au sediul profesional în România pot deschide sedii profesionale secundare în România și se pot înscrie în tablourile avocaților barourilor din România, pentru ca membrii acestora să exercite în numele grupării profesia de avocat în România, dacă în statul în care își au sediul profesional desfășoară această activitate și au statutul de societate civilă profesională, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autoritățile publice care le autorizează, în condițiile stabilite în acordul încheiat cu Uniunea Europeană, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004.

(2) Pentru societățile civile profesionale de avocați din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existența unor convenții bilaterale.

(3) Documentația de evaluare pentru înscrierea în tablourile avocaților barourilor din România va conține:

a) cererea de evaluare, semnată de reprezentantul legal al grupării;

b) copia pașaportului reprezentantului legal al grupării (în cazul în care acesta nu s-a înscris anterior în nume propriu într-un barou din România);

c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competentă, în copie legalizată, și traducerea autorizată a acestuia, valabil pentru 3 luni de la eliberarea sa;

d) actul constitutiv sau statutul grupării.

(4) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune avizului conform al Comisiei permanente a U.N.B.R., care va hotărî cu privire la înscrierea societății în tabloul avocaților baroului.

SECȚIUNEA a 4-a Exercitarea în România a profesiei de avocat de către avocații care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European

Art. 332. -

Avocații înscriși într-un barou din România în condițiile prevăzute în prezentul capitol dobândesc de la data înscrierii în barou toate drepturile și obligațiile prevăzute de Lege și de prezentul statut.

CAPITOLUL VIII Activități economice și contabilitate

Art. 333. -

(1) Barourile și U.N.B.R. organizează contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, în vigoare.

(2) Barourile pot înființa, prin decizie, un departament economic și financiar, condus de un director economic.

(3) Calitatea de director economic deținută în cadrul unui barou sau al U.N.B.R. este incompatibilă cu o funcție asemănătoare deținută în sistemul C.A.A., dacă prin decizia prevăzută la alin. (2) nu se prevede altfel.

(4) Activitatea de contabilitate a barourilor și a U.N.B.R. poate fi externalizată, în condițiile legii.

Art. 334. -

Evidența contabilă a barourilor și a U.N.B.R. poate fi ținută și în format electronic, printr-un program soft compatibil cu cel folosit de sistemul C.A.A.

Art. 335. -

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 50 alin. (4) și ale art. 60 alin. (3) din Lege, fiecare barou și U.N.B.R. își constituie și poate folosi patrimoniul propriu, reflectând în contabilitate următoarele venituri:

a) venituri din activitățile fără scop lucrativ:

- venituri din contribuțiile bănești și taxele achitate de avocați pentru formarea bugetului baroului și a bugetului U.N.B.R. ori pentru constituirea fondurilor cu destinație specială, hotărâte de organele profesiei, în condițiile legii (fonduri pentru formarea profesională inițială, fonduri pentru formarea profesionala continuă, fonduri pentru ajutorarea avocaților tineri etc.);

- venituri din taxele de înregistrare sau de modificare a actelor privind formele de exercitare a profesiei;

- venituri din donații și sume sau bunuri primite prin sponsorizare;

- venituri din dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop lucrativ;

- resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri;

- venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit Legii și prezentului statut;

- venituri rezultate din cedarea folosinței activelor corporale aflate în proprietatea barourilor sau a U.N.B.R., altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...