Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 861/2018 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanțele publice (BCE/2018/13)
Număr celex: 32018O0013

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 5.2, precum și articolele 12.1 și 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (1),

(1) JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (2),

(2) JO L 174, 26.6.2013, p. 1.

întrucât:

(1) Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de statistici privind finanțele publice (SFP) complete și fiabile pentru, printre altele, analizele monetare și economice, monitorizarea sustenabilității finanțelor publice și elaborarea previziunilor.

(2) În conformitate cu articolul 8 din Orientarea BCE/2013/23 (3), Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor la Orientarea BCE/2013/23, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent și să nu afecteze sarcina de raportare.

(3) Orientarea BCE/2013/23 din 25 iulie 2013 cu privire la statisticile privind finanțele publice (JO L 2, 7.1.2014, p. 12).

(3) Pentru a obține o mai bună armonizare a surselor de date între statele membre din zona euro și între seturile de date sunt necesare modificări ale cerințelor de raportare stabilite în Orientarea BCE/2013/23. Aceasta va permite o analiză mai detaliată și va facilita compararea statisticilor anuale și trimestriale cu previziunile privind aceleași variabile.

(4) Prin urmare, Orientarea BCE/2013/23 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1 Modificări

Anexele I și II la Orientarea BCE/2013/23 se înlocuiesc cu textul prevăzut în anexa la prezenta orientare.

Articolul 2 Producerea de efecte

(1) Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2) Băncile centrale din Eurosistem asigură respectarea prezentei orientări de la 1 septembrie 2018.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...