Guvernul României

Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 581 din 20 noiembrie 2000.

În vigoare de la 20 noiembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

(2) În toate actele, anunțurile, publicațiile și documentele emanând de la companie se vor menționa denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2 Forma juridică

(1) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut.

(2) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este societate comercială de interes public național.

(3) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este denumită în continuare Imprimeria Națională.

ARTICOLUL 3 Sediul social

(1) Sediul social al Imprimeriei Naționale este în municipiul București, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

(2) Imprimeria Națională poate înființa prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, în țară și în străinătate, sucursale, reprezentanțe, centre de lucru, agenții, puncte de vânzare și altele asemenea, unități fără personalitate juridică, cu respectarea legislației în vigoare.

ARTICOLUL 4 Durata

Imprimeria Națională se constituie ca persoană juridică cu durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5 Scopul

Imprimeria Națională desfășoară activitate de interes public național în domeniul poligrafic, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea și circulația hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special comune sau specifice pe economie, a tipăriturilor cu caracter special care impun măsuri de protecție împotriva falsificării sau contrafacerii.

ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate

Imprimeria Națională are ca obiect de activitate:

A. Activități principale:

a) producția poligrafică, activitatea editorială, tipărirea publicațiilor periodice și neperiodice, imprimarea de formulare tipizate și/sau cu regim special, documente și tipărituri administrative specifice activității financiar-contabile și de trezorerie, bonuri de tezaur, acțiuni, titluri de stat și de proprietate, obligațiuni necesare pentru finanțarea deficitului bugetar, cecuri bancare, înscrisuri de stat, acte de identitate și imprimate confidențiale, alte hârtii de valoare;

b) producerea, cu titlu de exclusivitate, a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, certificatelor de autorizare a unor activități;

c) gestionarea sistemului unitar de înseriere și numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea activității de producere și distribuție a biletelor de tombolă, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel și a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfășurate în săli de joc, prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate;

d) producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipăriturilor cu caracter special ce impun măsuri de protecție împotriva falsificării sau contrafacerii, elaborate de alte instituții și de organele administrației publice centrale și locale;

e) expertizarea privind autenticitatea hârtiilor de valoare românești și străine, care fac obiectul de activitate al Imprimeriei Naționale;

f) difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al companiei naționale prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenți economici sau prin rețea proprie;

g) efectuarea operațiunilor de transport și a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;

h) efectuarea de experimentări, studii, prognoze și norme în domeniul specific de activitate;

i) organizarea acțiunilor de formare și perfecționare profesională în domeniul specific de activitate;

j) asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării și cooperării tehnice, științifice și tehnologice în sistem de reprezentare și/sau prin asociere cu firme din țară și din străinătate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;

k) realizarea altor produse poligrafice sau activități, conform prevederilor legale.

B. Activități conexe celor prevăzute la lit. A, precum și alte activități:

a) operațiuni de comerț interior și exterior, legate de obiectul de activitate;

b) servicii informatice, activitate de software de bază și aplicativă pentru calculatoare și rețele de calculatoare;

c) realizarea investițiilor pentru dezvoltări, modernizări, automatizări și retehnologizări;

d) realizarea de studii de marketing și sondaje în legătură cu obiectul de activitate;

e) servicii de reclamă și publicitate, organizarea de expoziții, simpozioane și schimburi de experiență;

f) activități financiare, de consultanță, leasing, management și de reprezentare în nume propriu sau în asociere;

g) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuală preluate de la fosta Regie Autonomă "Imprimeria Națională", precum și a celor pentru care dobândește protecție, conform legislației în vigoare;

h) participarea, inclusiv ca membru, la organizațiile europene și internaționale cu caracter profesional, la congresele, conferințele și la întreaga activitate a acestora, precum și colaborarea cu entități juridice similare din străinătate, în problemele specifice activității din domeniul producerii hârtiilor de valoare;

i) orice alte activități și servicii legate direct sau indirect de obiectul de activitate.

CAPITOLUL III Capitalul social și acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social și acțiunile

(1) Capitalul social inițial al Imprimeriei Naționale la data înființării este de 5.617 milioane lei și se constituie pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000, prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Imprimeria Națională", fiind împărțit în 56.170 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 100.000 lei.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii Imprimeriei Naționale. Modificări (2)

(3) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) Ministerul Finanțelor reprezintă statul ca acționar unic al Imprimeriei Naționale și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate. Modificări (2)

(5) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului finanțelor.

ARTICOLUL 8 Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale

ARTICOLUL 9 Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Imprimeriei Naționale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezentații statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3 și sunt numiți prin ordin al ministrului finanțelor.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) analizează, aprobă sau modifică bilanțul contabil după ascultarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor;

b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și le stabilește remunerația;

c) numește cenzorii, le fixează remunerația și numește cenzorii supleanți;

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) aprobă nivelul fondului de rezervă statutar;

f) alte atribuții prevăzute de lege.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea generală ordinară care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale ordinare, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă mutarea sediului social al Imprimeriei Naționale, precum și a unităților fără personalitate juridică din subordinea acesteia;

b) aprobă înființarea, reorganizarea ori desființarea unităților fără personalitate juridică din subordinea Imprimeriei Naționale;

c) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;

d) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia;

e) aprobă participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau de asocieri;

f) aprobă reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;

g) aprobă încheierea de acte juridice prin care Imprimeria Națională dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la lit. a)-f).

(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară prezența a trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(8) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (7), adunarea generală extraordinară care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate.

ARTICOLUL 10 Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată de președintele consiliului de administrație ori de câte ori este cazul, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut.

(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora desfășurării adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discuție, și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Finanțelor cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale a acționarilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor poate lua hotărâri și fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale prezentului statut referitoare la validitatea hotărârilor adoptate.

(5) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor vor putea avea loc la sediul Imprimeriei Naționale sau în orice alt loc menționat în convocare.

ARTICOLUL 11 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. Președintele numește un secretar pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege.

(2) Cu ocazia adunărilor generale ale acționarilor sunt întocmite procese-verbale într-un registru special.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și mandatul, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul-verbal de ședință.

(4) Procesul-verbal va fi semnat de președintele de ședință și de secretarul adunării generale a acționarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia.

ARTICOLUL 12 Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune, în situațiile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului comerțului, în vederea menționării lor în registru.

(2) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publica numai actul adițional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunării generale a acționarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

ARTICOLUL 13 Consiliul de administrație

(1) Imprimeria Națională este condusă de consiliul de administrație compus din 5 membri, persoane fizice cu cetățenie română domiciliate în România, dintre care unul este desemnat prin ordin al ministrului finanțelor și îndeplinește funcția de președinte.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii lor pe noi perioade cu aceeași durată.

(3) Consiliul de administrație se întrunește la sediul Imprimeriei Naționale, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.

(4) Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor. În caz de divergență, președintele consiliului de administrație are drept de veto, iar problema aflată în divergență este supusă spre analiză adunării generale a acționarilor.

(6) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de membrii prezenți și de secretar.

(7) Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

ARTICOLUL 14 Președintele consiliului de administrație

(1) Președintele consiliului de administrație îndeplinește și funcția de director general al Imprimeriei Naționale.

(2) Președintele consiliului de administrație reprezintă Imprimeria Națională în relațiile cu terții și este reprezentantul acesteia în organizațiile europene și internaționale cu profil de activitate similar cu al Imprimeriei Naționale. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixând durata și limitele mandatului acordat.

(3) Președintele consiliului de administrație va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul finanțelor situația economico-financiară a Imprimeriei Naționale, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzori, după caz.

ARTICOLUL 15 Atribuțiile consiliului de administrație

Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

a) aprobă organigrama Imprimeriei Naționale;

b) validează numirea de către președintele său a directorilor executivi ai Imprimeriei Naționale;

c) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;

d) asigură gestiunea și coordonarea activității Imprimeriei Naționale;

e) negociază, împreună cu reprezentanții salariaților, contractul colectiv de muncă;

f) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Imprimeriei Naționale;

g) pregătește documentația necesară pentru desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor;

h) prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a Imprimeriei Naționale, precum și raportul de activitate pe fiecare an;

i) aprobă regulamentul de organizare a Imprimeriei Naționale, a sucursalelor și a celorlalte structuri ale acesteia;

j) supune spre analiză adunării generale a acționarilor bilanțul contabil anual, contul de profit și pierderi și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli necesare în vederea desfășurării activității Imprimeriei Naționale;

k) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Imprimeria Națională, în condițiile legilor în vigoare;

l) aprobă constituirea și folosirea fondurilor de rezervă speciale;

m) își dă acordul pentru vânzarea sau achiziționarea de imobile, în condițiile legii;

n) îndeplinește orice alte atribuții și are competențele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 16 Conducerea operativă

(1) Conducerea operativă a Imprimeriei Naționale este asigurată de directorul general, președinte al consiliului de administrație, împreună cu directorii executivi numiți de acesta și validați de consiliul de administrație.

(2) Directorii executivi sunt salariați ai Imprimeriei Naționale, revocarea acestora constituind cauză de încetare a contractului lor individual de muncă. Directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administrație.

CAPITOLUL V Gestiunea

ARTICOLUL 17 Cenzorii

(1) Gestiunea Imprimeriei Naționale este controlată de 3 cenzori și de 3 cenzori supleanți. Adunarea generală a acționarilor poate numi un cenzor extern independent, persoană juridică, în condițiile legii.

(2) Cenzorii și cenzorii supleanți vor fi numiți de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de 2 ani și pot fi realeși.

(4) În exercitarea atribuțiilor lor de control cenzorii au dreptul să li se pună la dispoziție documentele privind situația economico-financiară a Imprimeriei Naționale.

ARTICOLUL 18 Obligațiile cenzorilor

(1) Cenzorii au următoarele obligații principale:

a) verifică activitatea companiei și a unităților subordonate;

b) verifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi din punct de vedere al legalității și al concordanței lor cu registrele Imprimeriei Naționale, regularitatea acestora din urmă, precum și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

c) întocmesc și prezintă anual adunării generale a acționarilor un raport amănunțit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. b) și propunerile lor referitoare la bilanțul contabil;

d) inspectează lunar, inopinat, casa și verifică existența titlurilor sau a valorilor, proprietate a Imprimeriei Naționale ori primite în gaj, cauțiune sau depozit;

e) convoacă adunarea generală a acționarilor în cazul în care nu a fost convocată de consiliul de administrație;

f) iau parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, fără drept de vot, putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare, și aduc la cunoștință neregulile din administrație și încălcările prevederilor statutare și legale mai importante, constatate în urma verificărilor;

g) supraveghează aducerea la îndeplinire de către consiliul de administrație sau, după caz, de către lichidatori a dispozițiilor legii și ale prezentului statut;

h) îndeplinesc orice alte obligații prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Cenzorii își vor îndeplini obligațiile împreună ori separat, potrivit legii.

CAPITOLUL VI Activitatea

ARTICOLUL 19 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care începe la data constituirii Imprimeriei Naționale.

ARTICOLUL 20 Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Imprimeriei Naționale se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 21 Evidența contabilă

(1) Imprimeria Națională va organiza și va conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor, o copie de pe bilanțul contabil, împreună cu contul de profit și pierderi, raportul consiliului de administrație, raportul cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se vor depune la administrația financiară competentă. După vizarea bilanțului contabil de către administrația financiară documentele menționate mai sus se vor depune la oficiul registrului comerțului și la Ministerul Finanțelor.

CAPITOLUL VII Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea

ARTICOLUL 22 Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Imprimeriei Naționale se poate face numai prin lege.

ARTICOLUL 23 Dizolvarea

Imprimeria Națională va fi dizolvată în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;

b) deschiderea procedurii falimentului;

c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;

d) alte situații prevăzute de lege.

ARTICOLUL 24 Falimentul

(1) În caz de dizolvare a Imprimeriei Naționale, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea administrativă sau falimentul.

(2) Falimentul Imprimeriei Naționale și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL VIII Litigii

ARTICOLUL 25 Soluționarea litigiilor

(1) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din România.

(2) Litigiile de orice fel apărute între Imprimeria Națională și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Părțile pot alege și calea arbitrală.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

ARTICOLUL 26

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile activităților desfășurate de Imprimeria Națională.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...