Obligațiile cenzorilor | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gestiunea -
ARTICOLUL 18
Obligațiile cenzorilor

(1) Cenzorii au următoarele obligații principale:

a) verifică activitatea companiei și a unităților subordonate;

b) verifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi din punct de vedere al legalității și al concordanței lor cu registrele Imprimeriei Naționale, regularitatea acestora din urmă, precum și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

c) întocmesc și prezintă anual adunării generale a acționarilor un raport amănunțit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. b) și propunerile lor referitoare la bilanțul contabil;

d) inspectează lunar, inopinat, casa și verifică existența titlurilor sau a valorilor, proprietate a Imprimeriei Naționale ori primite în gaj, cauțiune sau depozit;

e) convoacă adunarea generală a acționarilor în cazul în care nu a fost convocată de consiliul de administrație;

f) iau parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, fără drept de vot, putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare, și aduc la cunoștință neregulile din administrație și încălcările prevederilor statutare și legale mai importante, constatate în urma verificărilor;

g) supraveghează aducerea la îndeplinire de către consiliul de administrație sau, după caz, de către lichidatori a dispozițiilor legii și ale prezentului statut;

h) îndeplinesc orice alte obligații prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Cenzorii își vor îndeplini obligațiile împreună ori separat, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Majorarea sau reducerea capitalului social
Adunarea generală a acționarilor
Convocarea adunării generale a acționarilor
Organizarea adunării generale a acționarilor
Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor
Consiliul de administrație
Președintele consiliului de administrație
Atribuțiile consiliului de administrație
Conducerea operativă
Cenzorii
Obligațiile cenzorilor
Exercițiul financiar
Amortizarea mijloacelor fixe
Evidența contabilă
Modificarea formei juridice
Dizolvarea
Falimentul
Soluționarea litigiilor
ARTICOLUL 26 Dispoziții finale
;
se încarcă...