Gestiunea | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Gestiunea

ARTICOLUL 17 Cenzorii

(1) Gestiunea Imprimeriei Naționale este controlată de 3 cenzori și de 3 cenzori supleanți. Adunarea generală a acționarilor poate numi un cenzor extern independent, persoană juridică, în condițiile legii.

(2) Cenzorii și cenzorii supleanți vor fi numiți de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de 2 ani și pot fi realeși.

(4) În exercitarea atribuțiilor lor de control cenzorii au dreptul să li se pună la dispoziție documentele privind situația economico-financiară a Imprimeriei Naționale.

ARTICOLUL 18 Obligațiile cenzorilor

(1) Cenzorii au următoarele obligații principale:

a) verifică activitatea companiei și a unităților subordonate;

b) verifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi din punct de vedere al legalității și al concordanței lor cu registrele Imprimeriei Naționale, regularitatea acestora din urmă, precum și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

c) întocmesc și prezintă anual adunării generale a acționarilor un raport amănunțit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. b) și propunerile lor referitoare la bilanțul contabil;

d) inspectează lunar, inopinat, casa și verifică existența titlurilor sau a valorilor, proprietate a Imprimeriei Naționale ori primite în gaj, cauțiune sau depozit;

e) convoacă adunarea generală a acționarilor în cazul în care nu a fost convocată de consiliul de administrație;

f) iau parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, fără drept de vot, putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare, și aduc la cunoștință neregulile din administrație și încălcările prevederilor statutare și legale mai importante, constatate în urma verificărilor;

g) supraveghează aducerea la îndeplinire de către consiliul de administrație sau, după caz, de către lichidatori a dispozițiilor legii și ale prezentului statut;

h) îndeplinesc orice alte obligații prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Cenzorii își vor îndeplini obligațiile împreună ori separat, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Scopul și obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale
Gestiunea
Activitatea
Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea
Litigii
Dispoziții finale
;
se încarcă...