Consiliul de administrație | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale -
ARTICOLUL 13
Consiliul de administrație

(1) Imprimeria Națională este condusă de consiliul de administrație compus din 5 membri, persoane fizice cu cetățenie română domiciliate în România, dintre care unul este desemnat prin ordin al ministrului finanțelor și îndeplinește funcția de președinte.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii lor pe noi perioade cu aceeași durată.

(3) Consiliul de administrație se întrunește la sediul Imprimeriei Naționale, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.

(4) Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor. În caz de divergență, președintele consiliului de administrație are drept de veto, iar problema aflată în divergență este supusă spre analiză adunării generale a acționarilor.

(6) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de membrii prezenți și de secretar.

(7) Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Sediul social
Durata
Scopul
Obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Majorarea sau reducerea capitalului social
Adunarea generală a acționarilor
Convocarea adunării generale a acționarilor
Organizarea adunării generale a acționarilor
Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor
Consiliul de administrație
Președintele consiliului de administrație
Atribuțiile consiliului de administrație
Conducerea operativă
Cenzorii
Obligațiile cenzorilor
Exercițiul financiar
Amortizarea mijloacelor fixe
Evidența contabilă
Modificarea formei juridice
Dizolvarea
;
se încarcă...