Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale

ARTICOLUL 9 Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Imprimeriei Naționale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezentații statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3 și sunt numiți prin ordin al ministrului finanțelor.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) analizează, aprobă sau modifică bilanțul contabil după ascultarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor;

b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și le stabilește remunerația;

c) numește cenzorii, le fixează remunerația și numește cenzorii supleanți;

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) aprobă nivelul fondului de rezervă statutar;

f) alte atribuții prevăzute de lege.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea generală ordinară care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale ordinare, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă mutarea sediului social al Imprimeriei Naționale, precum și a unităților fără personalitate juridică din subordinea acesteia;

b) aprobă înființarea, reorganizarea ori desființarea unităților fără personalitate juridică din subordinea Imprimeriei Naționale;

c) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;

d) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia;

e) aprobă participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau de asocieri;

f) aprobă reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;

g) aprobă încheierea de acte juridice prin care Imprimeria Națională dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la lit. a)-f).

(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară prezența a trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(8) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (7), adunarea generală extraordinară care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate.

ARTICOLUL 10 Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată de președintele consiliului de administrație ori de câte ori este cazul, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut.

(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora desfășurării adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discuție, și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Finanțelor cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale a acționarilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor poate lua hotărâri și fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale prezentului statut referitoare la validitatea hotărârilor adoptate.

(5) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor vor putea avea loc la sediul Imprimeriei Naționale sau în orice alt loc menționat în convocare.

ARTICOLUL 11 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. Președintele numește un secretar pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege.

(2) Cu ocazia adunărilor generale ale acționarilor sunt întocmite procese-verbale într-un registru special.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și mandatul, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul-verbal de ședință.

(4) Procesul-verbal va fi semnat de președintele de ședință și de secretarul adunării generale a acționarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia.

ARTICOLUL 12 Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune, în situațiile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului comerțului, în vederea menționării lor în registru.

(2) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publica numai actul adițional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunării generale a acționarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

ARTICOLUL 13 Consiliul de administrație

(1) Imprimeria Națională este condusă de consiliul de administrație compus din 5 membri, persoane fizice cu cetățenie română domiciliate în România, dintre care unul este desemnat prin ordin al ministrului finanțelor și îndeplinește funcția de președinte.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii lor pe noi perioade cu aceeași durată.

(3) Consiliul de administrație se întrunește la sediul Imprimeriei Naționale, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.

(4) Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor. În caz de divergență, președintele consiliului de administrație are drept de veto, iar problema aflată în divergență este supusă spre analiză adunării generale a acționarilor.

(6) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de membrii prezenți și de secretar.

(7) Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

ARTICOLUL 14 Președintele consiliului de administrație

(1) Președintele consiliului de administrație îndeplinește și funcția de director general al Imprimeriei Naționale.

(2) Președintele consiliului de administrație reprezintă Imprimeria Națională în relațiile cu terții și este reprezentantul acesteia în organizațiile europene și internaționale cu profil de activitate similar cu al Imprimeriei Naționale. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixând durata și limitele mandatului acordat.

(3) Președintele consiliului de administrație va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul finanțelor situația economico-financiară a Imprimeriei Naționale, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzori, după caz.

ARTICOLUL 15 Atribuțiile consiliului de administrație

Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

a) aprobă organigrama Imprimeriei Naționale;

b) validează numirea de către președintele său a directorilor executivi ai Imprimeriei Naționale;

c) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;

d) asigură gestiunea și coordonarea activității Imprimeriei Naționale;

e) negociază, împreună cu reprezentanții salariaților, contractul colectiv de muncă;

f) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Imprimeriei Naționale;

g) pregătește documentația necesară pentru desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor;

h) prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a Imprimeriei Naționale, precum și raportul de activitate pe fiecare an;

i) aprobă regulamentul de organizare a Imprimeriei Naționale, a sucursalelor și a celorlalte structuri ale acesteia;

j) supune spre analiză adunării generale a acționarilor bilanțul contabil anual, contul de profit și pierderi și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli necesare în vederea desfășurării activității Imprimeriei Naționale;

k) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Imprimeria Națională, în condițiile legilor în vigoare;

l) aprobă constituirea și folosirea fondurilor de rezervă speciale;

m) își dă acordul pentru vânzarea sau achiziționarea de imobile, în condițiile legii;

n) îndeplinește orice alte atribuții și are competențele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 16 Conducerea operativă

(1) Conducerea operativă a Imprimeriei Naționale este asigurată de directorul general, președinte al consiliului de administrație, împreună cu directorii executivi numiți de acesta și validați de consiliul de administrație.

(2) Directorii executivi sunt salariați ai Imprimeriei Naționale, revocarea acestora constituind cauză de încetare a contractului lor individual de muncă. Directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administrație.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Scopul și obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale
Gestiunea
Activitatea
Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea
Litigii
Dispoziții finale
;
se încarcă...