Adunarea generală a acționarilor | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale -
ARTICOLUL 9
Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Imprimeriei Naționale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezentații statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3 și sunt numiți prin ordin al ministrului finanțelor.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) analizează, aprobă sau modifică bilanțul contabil după ascultarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor;

b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și le stabilește remunerația;

c) numește cenzorii, le fixează remunerația și numește cenzorii supleanți;

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) aprobă nivelul fondului de rezervă statutar;

f) alte atribuții prevăzute de lege.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea generală ordinară care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale ordinare, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă mutarea sediului social al Imprimeriei Naționale, precum și a unităților fără personalitate juridică din subordinea acesteia;

b) aprobă înființarea, reorganizarea ori desființarea unităților fără personalitate juridică din subordinea Imprimeriei Naționale;

c) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;

d) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia;

e) aprobă participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau de asocieri;

f) aprobă reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;

g) aprobă încheierea de acte juridice prin care Imprimeria Națională dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la lit. a)-f).

(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară prezența a trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(8) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (7), adunarea generală extraordinară care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Denumirea
Forma juridică
Sediul social
Durata
Scopul
Obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Majorarea sau reducerea capitalului social
Adunarea generală a acționarilor
Convocarea adunării generale a acționarilor
Organizarea adunării generale a acționarilor
Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor
Consiliul de administrație
Președintele consiliului de administrație
Atribuțiile consiliului de administrație
Conducerea operativă
Cenzorii
Obligațiile cenzorilor
Exercițiul financiar
;
se încarcă...