Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 867/2018 de stabilire a regulamentului de procedură al comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor a(le) Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32018R0867

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (1), în special articolul 55 alineatul (5),

(1) Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (JO L 138, 26.5.2016, p. 1).

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2016/796 împuternicește consiliul de administrație al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită în continuare "agenția") să instituie una sau mai multe comisii pentru soluționarea contestațiilor care să fie însărcinate cu procedurile de arbitraj și de contestare menționate la articolele 58 și 61 din regulamentul respectiv.

(2) Întrucât Regulamentul (UE) 2016/796 stabilește doar principii esențiale referitoare la prelucrarea contestațiilor, este necesar să se stabilească regulamentul de procedură al comisiei pentru soluționarea contestațiilor, inclusiv regulile de vot, procedurile de introducere a unei contestații și condițiile de rambursare a cheltuielilor membrilor acestei comisii. La propunerea agenției și în urma consultării consiliului de administrație al agenției, Comisia ar trebui să stabilească regulamentul de procedură al comisiei pentru soluționarea contestațiilor.

(3) Ar trebui instituită, de către consiliul de administrație al agenției, cel puțin o comisie pentru soluționarea contestațiilor ca organism permanent, pentru a asigura consecvența și coerența procesului decizional, pentru a reduce sarcina administrativă și timpul petrecut cu numirea membrilor de fiecare dată când intervine o cerere de soluționare a unei contestații sau de arbitraj și pentru a valorifica cunoștințele de specialitate individuale și colective ale membrilor săi.

(4) Consiliul de administrație al agenției poate institui comisia (comisiile) pentru soluționarea contestațiilor cu trei sau cinci membri și cu numărul respectiv de supleanți, în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/796.

(5) În scopul de a se asigura funcționarea fără probleme și eficientă a comisiei pentru soluționarea contestațiilor, unul dintre membri ar trebui numit președinte al comisiei pentru soluționarea contestațiilor. Este esențial ca președintele să asigure calitatea și consecvența deciziilor comisiei pentru soluționarea contestațiilor.

(6) Comisia pentru soluționarea contestațiilor ar trebui, de asemenea, să fie asistată în exercitarea atribuțiilor sale de un registrator și de un raportor. Numirea, rolurile și sarcinile acestora ar trebui stabilite în mod clar. Ar trebui desemnat un raportor pentru fiecare procedură, iar serviciile registratorului ar trebui să fie partajate de toate comisiile pentru soluționarea contestațiilor.

(7) Ar trebui avută în vedere posibilitatea ca o comisie pentru soluționarea contestațiilor să emită orientări administrative specifice pentru a completa prezentul regulament de procedură cu modalități practice.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/796,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I INSTITUIRE ȘI ORGANIZARE

Articolul 1 Instituirea

(1) Normele stabilite în prezentul regulament referitoare la comisia pentru soluționarea contestațiilor se aplică fiecărei comisii pentru soluționarea contestațiilor instituite prin decizie a consiliului de administrație al agenției. Toate aceste comisii sunt denumite în mod colectiv în continuare "comisia pentru soluționarea contestațiilor".

(2) Pentru a asigura transmiterea constatărilor în termenele prevăzute, precum și calitatea și consecvența jurisprudenței, una dintre comisiile pentru soluționarea contestațiilor instituite în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) 2016/796 este permanentă.

Articolul 2 Membrii

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...