Guvernul României

Procedura pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată din 24.05.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 12 iunie 2018.

În vigoare de la 27 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Pentru a efectua activități de organizare a operațiunilor de transport pe calea ferată cu preluarea responsabilităților ce revin unui expeditor, astfel definit în Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare, fără a efectua activități de transport feroviar, operatorii economici din România, cu capital de stat sau privat, trebuie să solicite la OLFR eliberarea unei licențe de intermediere a activității de transport pe calea ferată.

(2) Pentru a obține licență de intermediere a activității de transport feroviar pe calea ferată, operatorul economic trebuie să facă dovada că în actul constitutiv se regăsește activitatea înscrisă în CAEN rev. 2 - cod 5229, respectiv alte activități anexe transportului.

Art. 2. -

Activitatea de intermediere a activității de transport pe calea ferată se poate face, la solicitarea și în interesul unui client, pe bază de relații contractuale stabilite între intermediarul de transport feroviar și client, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. -

Licența de intermediere a activității de transport pe calea ferată, denumită în continuare licență de intermediere, este un document cu regim special, nominal și netransmisibil.

Art. 4. -

Licența de intermediere dă dreptul operatorului economic ca, în calitate de intermediar de transport feroviar, să efectueze următoarele activități:

a) servicii de expediere a mărfurilor;

b) aranjarea sau organizarea operațiunilor de transport pe calea ferată în contul expeditorului sau destinatarului;

c) organizarea expedierilor de marfă individuale sau în grup, inclusiv ridicarea și livrarea mărfurilor și gruparea expedierilor;

d) procurarea și emiterea documentelor de transport și a documentelor de expediție;

e) activități de manipulare a mărfurilor, de exemplu, ambalarea temporară în lăzi pentru unicul scop al protejării mărfurilor în timpul tranzitului, despachetarea din lăzi, extragerea de eșantioane, cântărirea mărfurilor.

Art. 5. -

(1) Licența de intermediere acordată de către OLFR este valabilă pentru operațiunile de intermediere a activității de transport ce se pot desfășura în trafic intern și/sau internațional de mărfuri.

(2) Pe licența de intermediere se specifică punctele de lucru în care se desfășoară activitatea de intermediere, precum și dacă este valabilă pentru intermedierea transporturilor de mărfuri periculoase.

Art. 6. -

OLFR poate acorda o licență temporară de intermediere, valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

CAPITOLUL II Cerințe pentru obținerea licenței de intermediere

Art. 7. -

(1) Licența de intermediere se poate obține de către operatorii economici care dovedesc, înainte de începerea activității, că îndeplinesc cumulativ cerințele referitoare la:

a) bază materială;

b) onorabilitate;

c) competență profesională;

d) capacitate financiară.

(2) Operatorul economic care solicită obținerea unei licențe de intermediere trebuie să furnizeze OLFR informațiile și documentele pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (1).

(3) Intermediarii de transport feroviar trebuie să respecte reglementările naționale specifice în vigoare, acordurile aplicabile transportului feroviar internațional în vigoare, precum și prevederile vamale și fiscale în domeniu.

Art. 8. -

Cerințele privind baza materială se consideră îndeplinite dacă operatorul economic deține, în proprietate sau cu chirie, spații și mijloace tehnice necesare pentru desfășurarea normală a serviciilor de intermediere a activității de transport pe calea ferată.

Art. 9. -

Cerințele privind onorabilitatea se consideră îndeplinite dacă:

a) operatorul economic nu se află în procedură de faliment sau de lichidare;

b) operatorul economic, persoana responsabilă cu administrarea societății și managerul de transport desemnat prin decizie să organizeze și să conducă activitatea de intermediere a activității de transport pe calea ferată nu au suferit o condamnare penală gravă, inclusiv pentru fapte de participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni comise în domeniul comercial, nu au suferit o condamnare pentru infracțiuni grave stabilite în legislația specifică aplicabilă în domeniul transporturilor, nu au fost sancționați pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligațiilor impuse de legislația socială și/sau legislația muncii, inclusiv obligațiile impuse de protecția muncii și de legislația privind asigurările de sănătate, precum și de legislația vamală, nu au înscrise informații în cazierul fiscal;

c) managerul de transport nu se face direct vinovat de retragerea, în ultimii 5 ani, a unei licențe de intermediere deținute de un intermediar de transport feroviar la care a îndeplinit o funcție similară.

Art. 10. -

Cerințele privind competența profesională se consideră îndeplinite dacă operatorul economic:

a) a angajat un manager de transport care este desemnat să conducă activitatea de intermediere a activității de transport pe calea ferată; managerul de transport trebuie să fie angajat al societății cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, să aibă studii superioare sau medii de specialitate și să aibă experiență în domeniul feroviar de cel puțin 2 ani; managerul de transport trebuie să fie atestat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română din punctul de vedere al cunoașterii reglementărilor naționale și internaționale specifice organizării și derulării activităților de transport feroviar;

b) dispune de structuri organizatorice adecvate pentru ținerea sub control a activității desfășurate în baza licenței de intermediere;

c) dispune de proceduri proprii, specifice pentru domeniul de intermediere a activității de transport feroviar;

d) dispune de personal de execuție cu pregătire profesională în domeniul feroviar, ramura mișcare/comercial.

Art. 11. -

Cerințele privind capacitatea financiară se consideră îndeplinite dacă:

a) operatorul economic dispune de capitaluri proprii în valoare de minimum 50.000 euro ori de o garanție bancară eliberată de una sau mai multe bănci sau de un contract de asigurare încheiat, în condițiile legii, cu societățile de asigurare care dețin autorizație de funcționare, pentru aceeași valoare;

b) operatorul economic nu înregistrează arierate substanțiale sau recurente față de bugetul general consolidat al statului.

Art. 12. -

Se consideră că un operator economic are arierate substanțiale sau recurente față de bugetul general consolidat al statului atunci când restanțele la plată, în materie de impozite sau contribuții sociale rezultate din activitatea sa, depășesc valoarea- prag stabilită prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și nu prezintă dovada că s-au luat măsurile necesare pentru stingerea acestor datorii, conform prevederilor legale în domeniu, respectiv obținerea unor înlesniri și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, compensarea cu unele creanțe provenind din restituiri de sume din bugetul de stat, încheierea unui acord între părți, potrivit legii, obținerea unor scutiri la plată, suspendarea executării unui act administrativ fiscal, pe perioada suspendării dispusă de instanțele de judecată în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și altele asemenea.

Art. 13. -

Pentru obținerea licenței de intermediere este necesară depunerea la OLFR a unei cereri însoțite de documente din care să reiasă respectarea cerințelor prevăzute la art. 7 alin. (1).

CAPITOLUL III Acordarea și valabilitatea licenței de intermediere

Art. 14. -

(1) Dosarul care stă la baza deciziei de acordare a licenței de intermediere este constituit din următoarele documente:

a) cerere de obținere a licenței de intermediere - conform modelului-cadru din anexa A la prezenta procedură pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată;

b) certificat de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

c) certificat constatator valabil, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să reiasă că operatorul economic are înscris în obiectul de activitate, conform CAEN rev. 2, codul 5229 - alte activități anexe transporturilor; certificatul trebuie să conțină informații referitoare la datele de identificare ale societății, durata de funcționare declarată, capitalul social, asociați/acționari, administratori/persoane împuternicite, cenzori, auditori, subunități/alte sedii secundare, activități autorizate, insolvență/faliment, precum și actul constitutiv al societății;

d) copie de pe actele din care să reiasă dreptul de deținere a spațiului în care vor fi desfășurate operațiunile de intermediere a activității de transport feroviar, valabil pentru o perioadă de minimum un an de la data solicitării;

e) certificate de cazier judiciar și cazier fiscal pentru operatorul economic, persoana responsabilă cu administrarea societății și pentru managerul de transport care conduce activitatea de intermediere a activității de transport pe calea ferată;

f) declarație, prin reprezentant legal, referitoare la faptul că operatorul economic nu a fost sancționat pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligațiilor impuse de legislația socială și/sau legislația muncii, inclusiv obligațiile impuse de protecția muncii și de legislația privind asigurările de sănătate;

g) decizie de numire a managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a activității de transport pe calea ferată;

h) copie a atestatului managerului de transport privind competența profesională specifică, eliberat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română;

i) declarație pe propria răspundere a managerului de transport că, în ultimii 5 ani, nu se face vinovat de retragerea unei licențe de intermediere deținute de un intermediar de transport la care acesta a îndeplinit funcția de manager de transport;

j) un memoriu tehnic prin care se evidențiază portofoliul de servicii oferite, structura organizatorică a societății, personalul de specialitate implicat în procesul de intermediere a activității de transport pe calea ferată, cu specificarea pentru fiecare salariat a pregătirii profesionale și experienței în domeniul feroviar, lista dotărilor existente necesare desfășurării activității, lista cu procedurile proprii, specifice pentru domeniul de intermediere a activității de transport pe calea ferată;

k) dovada că dispune de consilier de siguranță pentru transport de mărfuri periculoase, dacă este cazul;

l) copie a certificatului de consilier de siguranță la transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul;

m) certificat de atestare fiscală eliberat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală din care să reiasă situația datoriilor operatorului economic față de bugetul general consolidat al statului;

n) situații financiare anuale certificate de un auditor financiar sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare, din care să reiasă că operatorul economic deține capitaluri proprii în valoare de minimum 50.000 euro ori o garanție bancară eliberată de una sau mai multe bănci sau copia contractului de asigurare încheiat, în condițiile legii, cu societățile de asigurare care dețin autorizație de funcționare, pentru aceeași valoare;

o) angajament întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa C la prezenta procedură pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată;

p) dovada plății tarifului pentru verificarea documentelor și acordarea licenței de intermediere.

(2) Lista documentelor pe care operatorul economic este obligat să le depună la dosar alături de cererea de acordare a licenței se publică pe propria pagină web a OLFR.

(3) La cerere, solicitantul poate primi în scris de la OLFR lista documentelor pe care are obligația să le depună pentru a fi evaluate în vederea acordării licenței de intermediere.

(4) OLFR poate solicita orice alt document relevant pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor impuse în vederea acordării unei licențe de intermediere.

(5) Toate documentele aflate în componența dosarului de acordare a licenței de intermediere trebuie să fie prezentate în limba română. În cazul în care unele documente sunt emise într-o limbă străină, acestea trebuie depuse la dosar în copie însoțită de traducerea efectuată de un traducător autorizat.

(6) Toate documentele emise de alte instituții și pe care operatorul economic le depune în copie la dosar trebuie să conțină înscrisul "conform cu originalul".

Art. 15. -

(1) Acordarea licenței de intermediere se face de către OLFR după verificarea documentației și constatarea îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 7 alin. (1), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului cu documentația completă, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de obținere a licenței.

(2) Decizia de acordare a licenței de intermediere este comunicată în scris solicitantului.

(3) Dacă documentația depusă nu este completă, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, OLFR solicită completarea dosarului.

(4) Dacă operatorul economic nu depune documentația completă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de solicitare, OLFR notifică acestuia decizia motivată de neacordare a licenței.

Art. 16. -

(1) Dacă dosarul este complet, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor, OLFR efectuează o vizită de evaluare la sediul solicitantului.

(2) În cazul în care pe parcursul vizitei de evaluare se constată existența unor neconformități, OLFR acordă un termen de 15 zile lucrătoare pentru eliminarea acestora.

(3) În cazul în care solicitantul nu a eliminat neconformitățile sau nu a transmis dovada eliminării acestora în termenul stabilit, OLFR decide să nu acorde licența de intermediere.

(4) După eliminarea neconformităților în termenul stabilit, OLFR eliberează licența de intermediere.

Art. 17. -

(1) Licența este valabilă pentru toate punctele de lucru ale societății în care se desfășoară această activitate.

(2) În situația în care operatorul economic are mai multe puncte de lucru în care urmează să desfășoare intermedierea activității de transport pe calea ferată, fiecare dintre acestea trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

CAPITOLUL IV Modificarea și completarea licenței de intermediere

Art. 18. -

(1) Intermediarul de transport feroviar poate solicita modificarea licenței de intermediere.

(2) Documentația depusă pentru modificarea sau completarea licenței de intermediere trebuie să fie însoțită și de dovada efectuării plății tarifelor aferente.

Art. 19. -

(1) Dacă intermediarul de transport feroviar își modifică situația juridică, OLFR acordă o nouă licență de intermediere, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(2) Acordarea unei noi licențe de intermediere pentru cazul prevăzut la alin. (1) se face după verificarea îndeplinirii cerințelor pentru acordare, pe baza unei solicitări scrise a intermediarului de transport feroviar și depunerii unei documentații privind completarea dosarului de acordare a licenței de intermediere.

Art. 20. -

(1) Dacă intermediarul de transport feroviar își modifică situația juridică prin fuziune sau preluare, anunță OLFR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intervenirii acestei modificări, care decide dacă este oportun ca acesta să solicite o nouă licență de intermediere.

(2) OLFR decide dacă intermediarul de transport feroviar poate să își continue activitatea o perioadă de timp, până la examinarea în vederea acordării vizei periodice, fără a solicita obținerea unei noi licențe de intermediere, chiar dacă și-a modificat situația juridică conform alin. (1). În acest caz decizia trebuie motivată.

CAPITOLUL V Verificarea îndeplinirii cerințelor care au stat la baza acordării licenței de intermediere în vederea acordării vizei periodice

Art. 21. -

(1) Cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de 2 ani de la acordarea licenței sau de la reexaminarea anterioară, intermediarul de transport feroviar are obligația de a solicita în scris la OLFR acordarea vizei periodice.

(2) Pentru reexaminarea îndeplinirii cerințelor care au stat la baza acordării licenței de intermediere, intermediarul de transport feroviar este obligat să transmită la OLFR, odată cu cererea de acordare a vizei periodice, documentele care au suferit modificări sau a căror valabilitate a expirat și documente noi, precum și dovada plății tarifului aferent pentru reexaminarea îndeplinirii cerințelor care au stat la baza acordării licenței de intermediere.

Art. 22. -

(1) După evaluarea documentelor transmise, dacă acestea nu prezintă neconformități și corespund cerințelor impuse, OLFR notifică intermediarului de transport feroviar îndeplinirea cerințelor care au stat la baza acordării licenței de intermediere și înscrie pe licență data acordării vizei.

(2) Dacă se constată existența unor neconformități privind îndeplinirea cerințelor care au stat la baza acordării licenței de intermediere, OLFR notifică în acest sens intermediarul de transport feroviar în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

(3) Dacă intermediarul de transport prezintă dovezile de eliminare a neconformităților în termenul acordat de către OLFR, după verificarea eliminării acestora, în termen de 10 zile lucrătoare, dar fără a depăși data vizei periodice, OLFR îi notifică acestuia îndeplinirea cerințelor și înscrie pe licență data acordării vizei.

(4) Dacă intermediarul de transport nu a transmis dovezile de eliminare a neconformităților în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării, OLFR suspendă licența de intermediere și îi notifică acestuia decizia luată.

(5) Pentru cazul prevăzut la alin. (4), suspendarea licenței de intermediere se face până la data când se prezintă dovada că neconformitățile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data depunerii cererii de reexaminare.

(6) Dacă intermediarul de transport feroviar prezintă dovezile de eliminare a neconformităților care au stat la baza suspendării licenței de intermediere, OLFR dispune încetarea suspendării licenței de intermediere numai după verificarea eliminării acestora.

(7) Dacă intermediarul de transport feroviar nu face dovada eliminării neconformităților care au stat la baza suspendării în termen de 6 luni de la data reexaminării, OLFR retrage licența de intermediere.

(8) Perioada suspendării nu prelungește valabilitatea licenței de intermediere.

CAPITOLUL VI Suspendarea și retragerea licenței de intermediere

Art. 23. -

(1) În cazul în care există informații sau indicii privind nerespectarea cerințelor care au stat la baza eliberării licenței de intermediere, OLFR poate să verifice în orice moment dacă intermediarul de transport feroviar îndeplinește în fapt acele cerințe.

(2) Dacă se constată nerespectarea cerințelor care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenței de intermediere, OLFR dispune măsura suspendării sau retragerii acesteia.

(3) Licența de intermediere poate fi suspendată în cazul în care intermediarul de transport feroviar nu mai îndeplinește cerințele care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenței.

(4) Licența de intermediere poate fi suspendată până la eliminarea neconformităților, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, fără a se depăși data reexaminării pentru acordarea vizei periodice.

(5) În cazul în care intermediarul de transport feroviar face dovada eliminării neconformităților care au condus la suspendarea licenței, precum și dovada plății tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformități, OLFR dispune încetarea suspendării licenței de intermediere.

(6) În cazul în care neconformitățile care au condus la suspendarea licenței de intermediere nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR retrage licența de intermediere.

Art. 24. -

(1) Atunci când se constată faptul că intermediarul de transport feroviar nu mai îndeplinește cerințele în materie de capacitate financiară, OLFR suspendă sau retrage licența și poate acorda, la solicitarea operatorului economic, o licență temporară pentru perioada restructurării financiare a acestuia, numai dacă celelalte cerințe sunt îndeplinite.

(2) În situația în care asupra intermediarului de transport se declanșează o procedură de insolvență, OLFR analizează situația intervenită și suspendă licența de intermediere, cu excepția situației în care operatorul economic prezintă dovezi relevante cu privire la capacitatea de a-și continua activitatea, prin reorganizare, în condițiile legii.

(3) Licența temporară este valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Art. 25. -

(1) Dacă intermediarul de transport feroviar deținător de licență nu și-a început activitatea în termen de 6 luni de la data acordării licenței, pe baza unor motive justificate, poate solicita fixarea unui interval mai mare de 6 luni.

(2) În urma unei analize, OLFR poate aproba stabilirea unui termen mai mare de 6 luni până la începerea activității, fără a depăși termenul de 12 luni de la data acordării licenței.

(3) Dacă intermediarul de transport nu și-a reluat activitatea în termenul prevăzut la alin. (2), licența se retrage.

(4) Dacă intermediarul de transport își întrerupe activitatea pentru 12 luni consecutive, licența de intermediere se retrage.

Art. 26. -

OLFR retrage licența de intermediere și atunci când împotriva unui intermediar de transport feroviar a fost începută o procedură de declarare a falimentului.

Art. 27. -

(1) Decizia motivată de suspendare, retragere a licenței de intermediere sau de acordare a unei licențe temporare se aduce la cunoștința intermediarului de transport feroviar și Ministerului Transporturilor.

(2) După primirea deciziei de suspendare sau retragere, intermediarul de transport feroviar este obligat să depună la OLFR exemplarul original al licenței de intermediere în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Art. 28. -

În cazul retragerii licenței de intermediere, se poate elibera o nouă licență numai în baza unei noi cereri, prin reluarea procedurii de acordare.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 29. -

Modelul-cadru al licenței de intermediere este prevăzut în anexa B la prezenta procedură pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată.

Art. 30. -

(1) Pierderea sau deteriorarea licenței de intermediere se comunică de către intermediarul de transport feroviar la OLFR în termen de 10 zile de la data constatării.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), la solicitarea intermediarului de transport feroviar și după achitarea tarifului aferent, OLFR eliberează un duplicat al licenței de intermediere.

Art. 31. -

Intermediarii de transport feroviar sunt înregistrați de OLFR în Registrul intermediarilor de transport feroviar.

Art. 32. -

Anexele A-C fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA A la Procedura pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată

MODEL-CADRU CERERE
pentru obținerea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată

ANEXA B la Procedura pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată

MODEL-CADRU

ANEXA C la Procedura pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată

MODEL-CADRU
ANGAJAMENT

Persoana juridică . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., reprezentată prin persoana responsabilă cu administrarea societății . . . . . . . . . ., funcția . . . . . . . . . ., se angajează ca pe perioada de valabilitate a licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată:

1. să anunțe OLFR despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată;

2. să comunice OLFR data începerii și, după caz, data întreruperii și a reluării activității de intermediere a transportului pe calea ferată;

3. să respecte prevederile reglementărilor aplicabile transportului feroviar în trafic intern și internațional;

4. să numească în conducerea executivă persoane care îndeplinesc condițiile de onorabilitate stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 361/2018;

5. să permită accesul în unitatea/unitățile proprie/proprii pentru personalul OLFR și să furnizeze, la cerere, datele, informațiile și documentele necesare verificării modului de îndeplinire a cerințelor care au stat la baza eliberării licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată.

Data: Nume și prenume, semnătura, ștampila

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...