Guvernul României

Hotărârea nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 12 iunie 2018.

În vigoare de la 27 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/171 al Comisiei din 4 februarie 2015 privind anumite aspecte din cadrul procedurii de acordare de licențe întreprinderilor feroviare,

în temeiul art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată, și al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura pentru acordarea licenței de transport feroviar, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedura pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată, prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă Procedura pentru acordarea licenței pentru transport urban cu metroul, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. -

Autoritatea responsabilă cu acordarea licențelor prevăzute la art. 1 este Organismul de Licențe Feroviare Român, denumit în continuare OLFR, înființat în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Operatorii economici pot efectua servicii de transport feroviar de mărfuri și/sau de călători sau servicii numai de manevră feroviară pe căile ferate din România, în interes public și/sau în interes propriu, doar dacă dețin în mod cumulativ licență corespunzătoare tipului de serviciu care urmează să fie efectuat și certificat de siguranță emis în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Accesul pe infrastructura feroviară publică în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar este permis operatorilor de transport feroviar numai după obținerea certificatului de siguranță și încheierea unui contract de acces cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare.

(3) Accesul pe infrastructura feroviară publică în vederea efectuării serviciilor numai de manevră feroviară este permis operatorilor economici numai după obținerea certificatului de siguranță și încheierea unui contract de acces cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare.

Art. 4. -

Operatorii economici pot efectua intermedierea activității de transport pe calea ferată numai pe baza licenței de intermediere a activității de transport pe aceasta.

Art. 5. -

Operatorii economici pot efectua servicii de transport urban cu metroul numai dacă dețin cumulativ licență pentru transportul urban cu metroul și autorizație de siguranță de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 6. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) autorizație de siguranță de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători - documentul prin care se atestă că un operator de transport urban cu metroul, deținător al unei licențe, poate să execute în condiții de siguranță și securitate, servicii de transport urban de călători pe liniile de metrou;

b) căile ferate din România - infrastructura feroviară publică și privată deschisă circulației publice, precum și liniile ferate industriale racordate la aceasta, indiferent de forma de proprietate a acestora;

c) certificat de siguranță - documentul prin care se atestă că un operator de transport feroviar sau un operator care efectuează numai manevră feroviară, deținător al unei licențe, poate să execute anumite tipuri de servicii de transport feroviar sau numai manevră feroviară;

d) client - persoana fizică sau juridică care, pentru a beneficia de servicii de transport feroviar de mărfuri trebuie să se adreseze unui operator economic care deține o licență pentru tipul de servicii solicitat sau unui intermediar de transport feroviar;

e) intermediar de transport feroviar - orice entitate publică sau privată care deține o licență în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, care efectuează activități de organizare a operațiunilor de transport pe calea ferată cu preluarea responsabilităților ce revin unui expeditor, astfel definit în Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare, fără a efectua activități de transport feroviar;

f) licență de intermediere a activității de transport pe căile ferate din România - documentul acordat de către OLFR unui operator economic prin care i se recunoaște capacitatea de a efectua activități de organizare a operațiunilor de transport de mărfuri pe calea ferată, cu preluarea responsabilităților ce revin unui expeditor, fără a efectua activități de transport feroviar; prin licența de intermediere a activității de transport pe calea ferată intermediarul de transport feroviar are dreptul de a face legătura între client și unul sau mai mulți operatori de transport feroviar sau între client și alți intermediari de transport feroviar;

g) licență de transport feroviar - documentul emis de o autoritate de acordare a licențelor astfel definit la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european;

h) licență pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară - documentul acordat de OLFR unui operator economic prin care i se recunoaște capacitatea de a efectua numai servicii de manevră feroviară în interes public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România;

i) licență pentru transport urban cu metroul - documentul acordat de către OLFR unui operator economic prin care i se recunoaște capacitatea de a efectua servicii de transport urban cu metroul;

j) operator care efectuează numai manevră feroviară - orice entitate publică sau privată care deține o licență în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, care are înscrisă în obiectul de activitate manevra feroviară;

k) operator de transport feroviar - orice entitate publică sau privată astfel cum a fost definită la art. 3 pct. 18 din Legea nr. 202/2016;

l) operator de transport urban cu metroul - orice entitate publică sau privată care deține o licență în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, a cărei activitate principală este efectuarea de transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Art. 7. -

(1) Prin servicii de transport feroviar pe căile ferate din România se înțeleg activitățile din clasele:

a) transporturi interurbane de călători pe calea ferată, conform CAEN rev. 2 - cod 4910;

b) transporturi de marfă pe calea ferată, conform CAEN rev. 2 - cod 4920.

(2) Prin servicii de manevră feroviară pe căile ferate din România se înțeleg activitățile cuprinse în clasa servicii anexe pentru transporturi terestre, conform CAEN rev. 2 - cod 5221.

(3) În cuprinsul prezentei hotărâri serviciile de transport feroviar, inclusiv serviciile de manevră feroviară pe căile ferate din România se clasifică în următoarele tipuri:

a) tip A - transport feroviar de călători desfășurat în interes public și/sau în interes propriu;

b) tip B - transport feroviar de marfă desfășurat în interes public și/sau în interes propriu;

c) tip C - numai manevră feroviară efectuată în interes public și/sau în interes propriu.

(4) Serviciile de transport feroviar tip B includ și tracțiunea trenurilor de serviciu - trenuri de lucru, de intervenție, de probă, plug de zăpadă și altele asemenea.

(5) Prin activități de organizare a operațiunilor de transport pe căile ferate din România se înțeleg, în principal, următoarele activități incluse în CAEN rev. 2 - cod 5229:

a) expedierea mărfurilor;

b) aranjarea sau organizarea operațiunilor de transport pe calea ferată;

c) organizarea expedierilor de marfă individuale sau în grup, inclusiv ridicarea și livrarea mărfurilor și gruparea expedierilor;

d) procurarea și emiterea documentelor de transport și a documentelor de expediție;

e) manipularea mărfurilor.

(6) Serviciile de transport urban de călători cu metroul fac parte din clasa transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, conform CAEN rev. 2 - cod 4931.

CAPITOLUL III Acordarea și valabilitatea licențelor

Art. 8. -

(1) Licențele sunt valabile cu respectarea cerințelor legale, inclusiv a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Îndeplinirea cerințelor care au stat la baza acordării licenței este reexaminată de către OLFR la intervale de 2 ani și se certifică prin înscrierea pe licență a vizei periodice.

Art. 9. -

OLFR poate acorda o licență temporară, valabilă pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în cazul licențelor prevăzute în anexa nr. 1, respectiv de cel mult 12 luni, în cazul licențelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri.

Art. 10. -

Pe durata de valabilitate a unei licențe, OLFR poate efectua acțiuni de verificare privind modul de îndeplinire și respectare a cerințelor care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenței.

Art. 11. -

Operatorii economici posesori ai unei licențe pot solicita modificarea acesteia, precum și, după caz, extinderea sau restrângerea serviciilor prevăzute în licență, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii

Art. 12. -

(1) Licențele de transport feroviar deținute de operatorii economici care efectuează servicii de transport feroviar de tip A, B sau C, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza prevederilor legale în vigoare, își păstrează valabilitatea până la data expirării vizei periodice sau a valabilității documentelor care au stat la baza acordării licenței.

(2) Pentru continuarea serviciilor de transport feroviar sau a serviciilor numai de manevră feroviară, operatorii economici trebuie să depună la OLFR solicitarea pentru obținerea noilor licențe cu 45 de zile lucrătoare înainte de data expirării vizei periodice sau a valabilității documentelor care au stat la baza acordării licenței.

Art. 13. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

a) serviciile numai de manevră feroviară în interes public și/sau în interes propriu pe liniile ferate industriale proprii sau pe alte linii ferate industriale, cu utilizarea liniilor stației CFR de racord sau a liniei curente CFR, se pot efectua de operatorii care obțin licență pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară și certificate de siguranță, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri;

b) serviciile numai de manevră feroviară în interes public pe liniile ferate industriale proprii și ale altor deținători, chiar dacă nu se utilizează liniile stației CFR de racord sau linia curentă CFR, se pot efectua de operatorii care obțin licență pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară și certificate de siguranță, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri;

c) autorizațiile de exploatare a liniilor ferate industriale prin care se permitea efectuarea de servicii de manevră feroviară pe aceste linii, altele decât cele în interes propriu și pe liniile ferate industriale proprii, eliberate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își păstrează valabilitatea până la data expirării vizei periodice de pe acestea.

(2) Cu 90 de zile lucrătoare înainte de data expirării vizei pe autorizațiile de exploatare prevăzute la alin. (1) lit. c), deținătorii acestora solicită obținerea licenței pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară și a certificatelor de siguranță corespunzătoare, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 14. -

Transporturile pe căile ferate din România de materiale specifice pentru efectuarea lucrărilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a infrastructurii feroviare publice și private - șină de cale ferată, traverse, piatră spartă, material mărunt de cale și altele asemenea - și/sau tracțiunea trenurilor de lucru se pot efectua de către operatorii de transport feroviar care dețin licență de transport feroviar de marfă.

Art. 15. -

(1) Acordarea, suspendarea, încetarea suspendării, retragerea sau modificarea licențelor de transport feroviar pentru servicii de transport feroviar de mărfuri și/sau de călători se notifică de către OLFR Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, în termen de 30 de zile.

(2) OLFR furnizează informațiile necesare, prevăzute în notificarea de la alin. (1), care trebuie să conțină cel puțin date cu privire la denumirea și adresa operatorului de transport feroviar, numărul și data emiterii licenței, serviciile de transport feroviar pentru care a fost acordată licența, perioada de valabilitate, data acordării vizei periodice, data și durata suspendării, data încetării suspendării și, în cazul licențelor retrase, motivarea deciziei.

(3) Toate datele și informațiile privitoare la activitatea solicitanților/deținătorilor de licențe și furnizate de către aceștia în procesul de acordare a licențelor au caracter confidențial.

Art. 16. -

(1) OLFR notifică lunar Ministerului Transporturilor date cu privire la acordarea, suspendarea, încetarea suspendării, retragerea sau modificarea licențelor de transport feroviar, licențelor pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară pe căile ferate din România, licențelor de intermediere a activității de transport pe calea ferată și licențelor pentru transport urban cu metroul.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să conțină date cu privire la denumirea și adresa operatorului, numărul și data emiterii licenței, serviciile pentru care a fost acordată licența, perioada de valabilitate, data acordării vizei periodice, data și durata suspendării, data încetării suspendării și, în cazul licențelor retrase, motivarea deciziei.

Art. 17. -

(1) Lista operatorilor de transport feroviar, operatorilor care efectuează numai manevră feroviară, intermediarilor de transport feroviar și operatorilor de transport urban cu metroul care dețin licență acordată de OLFR se publică pe propria pagină web.

(2) Acordarea, vizarea periodică, modificarea, suspendarea, încetarea suspendării și retragerea licențelor emise de OLFR se publică pe propria pagină web.

Art. 18. -

Acordarea, suspendarea, încetarea suspendării, retragerea sau modificarea licențelor de transport feroviar, a licențelor pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară și a licențelor de transport urban cu metroul se notifică Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR și, după caz, administratorului și gestionarilor infrastructurii feroviare.

Art. 19. -

Contestațiile împotriva deciziilor luate de OLFR cu privire la neacordarea, suspendarea, modificarea sau retragerea licențelor se soluționează potrivit reglementărilor legale în vigoare referitoare la contenciosul administrativ.

Art. 20. -

Activitățile specifice efectuate de OLFR pentru acordarea, modificarea și încetarea suspendării licențelor, pentru reexaminările periodice, pentru verificările efectuate la modificarea documentației, precum și pentru eliberarea de duplicate se efectuează pe bază de tarife aprobate, în condițiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 21. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 23. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se actualizează, în mod corespunzător, Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatelor de siguranță în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. -

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordin al ministrului transporturilor, procedura de acordare a autorizației de siguranță de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Mircea Florin Biban,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Cristian-Gabriel Winzer,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 24 mai 2018.

Nr. 361.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
pentru acordarea licenței de transport feroviar

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport pe calea ferată

ANEXA Nr. 3

PROCEDURĂ
pentru acordarea licenței pentru transport urban cu metroul

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...