Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale, din 21.05.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018.

În vigoare de la 11 iunie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Cadrul metodologic general

Standardul ocupațional (SO) este documentul care precizează competențele și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților specifice unei ocupații.

Standardul ocupațional reprezintă descrierea activităților profesionale desfășurate și reflectă abilitatea, autonomia și responsabilitatea de a îndeplini cu succes sarcinile cerute în cadrul unei ocupații, precum și aplicarea cunoștințelor, abilităților și înțelegerii în cadrul ocupației.

SO este un instrument național de referință care cuprinde și elemente referitoare la activitățile și condițiile de învățare stabilite într-un program de educație și formare profesională, pe baza căruia o persoană dobândește cunoștințele și deprinderile necesare pentru a îndeplini cu succes sarcinile unei ocupații cerute de piața muncii.

Așadar, prin SO se stabilește legătura dintre cerințele pieței muncii, exprimate prin deprinderile și competențele necesare practicării unei ocupații, și elementele definitorii ale ocupației și formării profesionale, exprimate prin cunoștințe, nivel de calificare, nivel educațional, plan și programă de educație și formare profesională (teoretică și practică), condiții de acces etc., în condiții de asigurare a calității sistemului.

În vederea elaborării unui SO trebuie să se țină cont de principalele sarcini și responsabilități specifice unei ocupații, așa cum sunt menționate în Standardul internațional al clasificării ocupațiilor (ISCO, www.ilo.org), în Clasificarea ocupațiilor din România - COR, precum și în Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO, www.escoportal.eu).

SO se întocmesc pentru ocupații prevăzute în Clasificarea ocupațiilor din România, de specialiști cu experiență practică în domeniul ocupațional al standardului sau coordonatori direcți ai acestora, împreună cu specialiștii în formare și educație, în asigurarea calității, angajatori, manageri etc.

2. Scopul și domeniul de aplicare a prezentei metodologii

Scopul prezentei metodologii este de a prezenta procesul de elaborare, verificare, avizare, validare și aprobare a unui SO.

Prevederile acestei metodologii vor fi respectate și aplicate de către toți actorii implicați în procesul de elaborare, verificare profesională, avizare, verificare și validare sectorială și aprobare a unui SO.

3. Structura standardului ocupațional

Standardul ocupațional cuprinde:

- secțiunea A - Cerințele pieței muncii

- secțiunea B - Cerințe pentru educație și formare profesională

Aceste secțiuni, prin completarea conformă, reglementează cerințele și condițiile de exercitare a unei ocupații și profilul persoanei care poate exercita respectiva profesie, din punctul de vedere al sarcinilor specifice și al competențelor ce trebuie dobândite.

Astfel, în prima secțiune sunt prezentate informații de ordin tehnic referitoare la:

- denumirea ocupației (în limba română și în limba engleză);

- apartenența ocupației la Clasificarea ocupațiilor din România (inclusiv legătura cu alte ocupații în funcție de nivelul de calificare) și codul de identificare al acesteia;

- nivelul de calificare conform prevederilor Cadrului național al calificărilor, respectiv ale Cadrului european al calificărilor;

- activități specifice ocupației;

- competențele și deprinderile necesare desfășurării activităților specifice ocupației (inclusiv competențele prevăzute în ESCO, dacă este cazul);

- profil ocupațional/cerințe privind educația și formarea profesională și condiții de exercitare.

Toate aceste date sprijină elaborarea următoarei secțiuni, care vizează stabilirea contextului privind educația și formarea profesională.

În cadrul secțiunii B este detaliat procesul de învățare: ce învață? (prin identificarea modulelor și a conținuturilor tematice), cum învață? (prin formele de organizare), cu ce învață? (prin mijloace de formare/resurse de învățare), ce a învățat? (criterii de evaluare), în cât timp învață (prin stabilirea duratei de pregătire teoretică și practică).

În cadrul acestei secțiuni sunt stabilite, de asemenea, condițiile privind accesul la instruire și necesarul de resurse pentru derularea în condiții optime a unui program de formare (profilul resursei umane implicate în procesul de instruire, resursa de timp, resursele materiale etc.).

De asemenea, se vor regăsi informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, avizare, validare și aprobare a SO care permit identificarea actorilor implicați în procesul de elaborare.

Pentru garanția calității procesului de elaborare a standardelor ocupaționale, semnatarii vor face dovada de pregătire și experiență profesională recentă în domeniu, astfel:

- inițiatorul - entitate juridică va depune un CV instituțional și în fotocopie documente justificative (act constitutiv, act de reglementare privind organizarea și funcționarea, după caz) care să ateste apartenența la domeniul de activitate căruia îi aparține ocupația;

- inițiatorul - persoană fizică va depune în fotocopie documente justificative (CV în format Europass, adeverințe, recomandări, contracte etc.) care să ateste pregătirea/calificarea în domeniul de activitate căruia îi aparține ocupația și experiența profesională recentă (implicarea/angajarea în activități profesionale specifice domeniului în speță, pe o perioadă de minimum 2 ani anterior datei la care a fost inițiat procesul de elaborare a SO);

- verificatorul profesional (își asumă corectitudinea proiectului de SO și implicit a listei de sarcini și responsabilități și a listei de competențe și deprinderi specifice) - persoană fizică va transmite în fotocopie documente justificative (CV în format Europass, adeverințe, recomandări, contracte etc.) care să ateste pregătirea/calificarea în domeniul de activitate căruia îi aparține ocupația și experiența profesională recentă (implicarea/angajarea în activități profesionale specifice domeniului în speță pe o perioadă de minimum 3 ani anterior datei la care a efectuat verificarea profesională a documentației aferente SO);

- avizatorul - asociație profesională/instituție de reglementare/instituție de profil - entitate juridică va atașa avizului emis, în fotocopie, documente justificative (act constitutiv, act de reglementare privind organizarea și funcționarea, după caz) care să ateste apartenența la domeniul de activitate în cadrul căruia este încadrată ocupația;

- comitetul sectorial - va prezenta, în original, rapoartele de verificare și validare sectoriale, împreună cu fotocopii ale documentelor justificative ale verificatorilor sectoriali (CV în format Europass, adeverințe, recomandări, contracte etc.) care să ateste pregătirea/calificarea în domeniul de activitate căruia îi aparține ocupația și experiența profesională recentă (implicarea/angajarea în activități profesionale specifice domeniului în speță pe o perioadă de minimum 3 ani anterior datei la care a efectuat verificarea sectorială a proiectului de SO).

Toate proiectele SO transmise Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) în vederea verificării metodologice vor fi validate de comitetele sectoriale, înființate conform reglementărilor în vigoare.

În cazul în care nu există comitet sectorial înființat la nivelul sectorului de activitate căruia îi aparține ocupația pentru care este elaborat SO, verificarea și validarea sectorială vor fi asumate de către Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România (în baza protocolului de colaborare încheiat cu ANC) împreună cu un comitet sectorial, înființat în conformitate cu reglementările în vigoare, care poate implica verificatori sectoriali cu pregătirea și experiența profesională precizate anterior.

4. Elaborarea, verificarea profesională, avizarea, verificarea și validarea sectorială și aprobarea unui standard ocupațional

4.1. Etapele elaborării SO

4.1.1. Identificarea activităților specifice unei ocupații, sarcinile și responsabilitățile postului, în conformitate cu cerințele pieței muncii; acestea vor face obiectul listei sarcinilor și a responsabilităților care va fi atașată documentației aferente SO.

Se vor lua în considerare și normele și standardele europene/internaționale din domeniul vizat.

Activitățile specifice ocupației cuprinse în secțiunea A pct. 3 subpct. 3.1, precum și lista sarcinilor și responsabilităților se verifică profesional de un specialist desemnat de către o asociație profesională, companie de profil etc., care trebuie să facă dovada pregătirii și experienței profesionale în domeniul de activitate din care face parte ocupația pentru care este elaborat SO, conform precizărilor de la capitolul anterior.

4.1.2. Identificarea competențelor și a deprinderilor comune și altor ocupații. Se stabilesc pe baza activităților specifice identificate de către specialiști.

Lista se completează și cu alte competențe profesionale, considerate de specialiștii inițiatori necesare pentru practicarea cu succes a ocupației vizate.

Trebuie avut în vedere faptul că denumirile competențelor vor fi înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor, prin urmare, exprimarea lor trebuie să fie concisă, clară și relevantă.

Competențele și deprinderile, astfel stabilite (lista competențelor și deprinderilor specifice), în acord cu cerințele pieței muncii, sunt verificate profesional de specialistul verificator. În cadrul SO, la secțiunea A pct. 3 subpct. 3.2 se vor scrie competențele în forma lor finală.

4.1.3. Se continuă cu completarea următoarelor capitole din standard, în conformitate cu cerințele fiecărei secțiuni în parte.

4.1.4. Documentația completă este înaintată de către inițiator unei asociații profesionale/instituții de reglementare/instituții de profil în vederea analizării, avizării și asumării coerenței și corectitudinii datelor prezentate.

4.1.5. Ulterior obținerii acestui aviz, întreaga documentație va fi înaintată de către inițiator Autorității Naționale pentru Calificări, în vederea verificării metodologice, care o va transmite împreună cu fișa de observații (dacă este cazul) comitetului sectorial de profil, responsabil de verificarea și validarea sectorială a SO.

În cazul în care comitetul sectorial propune modificări sau completări la nivelul standardului (cu respectarea reglementărilor în vigoare și a cerințelor pieței muncii), se va relua procesul de elaborare, necesitând implicarea verificatorului profesional și a avizatorului în revizuirea documentației.

Pentru asigurarea coerenței între educație și formare profesională și exercitarea profesiei, în procesul de verificare/validare sectorială, comitetele sectoriale vor verifica corelarea conținutului SO cu cerințele/condițiile impuse prin procedura de introducere a ocupației în COR:

- atribuții și responsabilități;

- cerințe pentru exercitarea ocupației;

- cerințe referitoare la formarea profesională;

- nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupației;

- tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupației;

- specializarea obținută prin actul de calificare, conform legislației în vigoare;

- dinamica meseriei pe piața muncii; meserii înrudite din COR.

Conform documentelor internaționale, între codul COR aferent unei ocupații și nivelul de calificare (conform CNC/CEC) specific acesteia există o strânsă corespondență, de care semnatarii unui SO trebuie să țină cont și să o respecte.

Comitetul sectorial are obligația de a transmite către ANC documentația completă aferentă proiectului de SO, în termen de 10 zile lucrătoare de la data validării, în vederea analizării, avizării și aprobării.

4.1.6. Standardul validat de un comitet sectorial este supus verificării și aprobării de către ANC, iar în baza deciziei de aprobare, emisă de președintele instituției, este publicat pe site-ul ANC.

Proiectele de SO care nu respectă prevederile prezentei metodologii în ceea ce privește procesul de elaborare nu vor fi analizate în vederea aprobării.

Toate observațiile și propunerile de modificare/completare vor face obiectul unei adrese de observații transmise de către ANC inițiatorului, cu informarea celorlalți semnatari.

4.2. Completarea SO

SECȚIUNEA A - CERINȚELE PIEȚEI MUNCII

1. Denumirea ocupației și codul COR

Pentru completarea conformă se verifică:

- denumirea ocupației și codul de identificare al acesteia;

- grupa de bază din COR în care este prevăzută ocupația;

- sarcinile specifice grupei de bază (COR, ISCO 08).

2. Denumirea tradusă a ocupației

Se completează cu denumirea ocupației în limba engleză.

3. Activități și competențe

3.1. Se completează cu activitățile specifice fiecărei ocupații, identificate de către specialiști, inclusiv prin consultarea prevederilor analizei ocupaționale/documentației întocmite la introducerea ocupației în COR.

3.2. Se trec toate competențele stabilite, identificate conform etapelor descrise anterior.

Standardele ocupaționale descriu competențele pe baza activităților specifice identificate printr-o analiză ocupațională.

În cazul în care nu sunt disponibile informații referitoare la atribuțiile, sarcinile, activitățile specifice ocupației se va realiza o analiză ocupațională în cadrul căreia se identifică și se stabilesc activitățile specifice acesteia, în conformitate cu cerințele actuale ale pieței muncii.

Un set de activități cu caracteristici comune, care conduc la un rezultat concret (produs/serviciu), reprezintă o activitate importantă ce definește o competență.

Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina și utiliza adecvat cunoștințe, abilități și alte achiziții constând în valori și atitudini, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare, precum și pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiții de eficacitate și eficiență.

Pentru completarea conformă se verifică:

- conformitatea activităților specifice ocupației;

- definirea competențelor pe baza activităților specifice ocupației pentru care se elaborează SO;

- existența unor competențe comune cu cele ale ocupației/ocupațiilor identificate în cadrul pct. 5;

- corespondența/corelarea competențelor cu lista de sarcini și responsabilități avizată de verificatorul profesional: activități specifice, atribuții și responsabilități, cerințele pentru exercitarea ocupației, cerințele referitoare la formarea profesională, nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupației, tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupației, conform legislației în vigoare, dinamica meseriei pe piața muncii, meserii înrudite din COR.

4. Niveluri de calificare

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor (CNC)

Nivelul de calificare se stabilește, în conformitate cu descriptorii de nivel descriși în Cadrul național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru completarea conformă se verifică:

- dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;

- corespondența calificării/ocupației cu o calificare din Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (identificare nivel de calificare, anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare);

- prevederile Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obținute prin sistemul național de învățământ și formarea profesională a adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor.

4.2. Nivelul de referință conform Cadrului european al calificărilor (EQF)

Relaționarea nivelurilor de calificare descrise în CNC cu nivelurile de calificare descrise în EQF este realizată în raport de unu la unu.

Pentru completarea conformă se verifică:

- dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.

4.3. Nivelul educațional corespondent, conform ISCED - 2011 (cod program educațional)

Se stabilește în conformitate cu nivelurile de educație cuprinse în Clasificarea internațională standard a educației - ISCED - 2011.

Pentru completarea conformă se verifică:

- prevederile ISCED 2011 - descriere nivel de educație.

5. Acces la altă/alte ocupație/ocupații cuprinsă/cuprinse în COR

Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază de experiență/recunoaștere de competențe

Vor fi identificate și precizate ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, în cazul în care este necesară parcurgerea unui program de formare teoretică și practică sau experiență dovedită de lucru (acestea pot conduce la evaluarea competențelor dobândite pe cale nonformală și informală).

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența ocupației/ocupațiilor în COR (denumire și cod COR corecte);

- grupa de bază a ocupației/ocupațiilor identificate, comună cu cea a ocupației pentru care se elaborează SO;

- existența SO pentru ocupația/ocupațiile identificată/identificate (nivel de calificare, competențe comune cu cele prevăzute în SO);

- corespondența ocupației/ocupațiilor identificate cu o calificare din Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (identificare nivel de calificare, anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare);

- existența ocupației/ocupațiilor și competențelor aferente în ESCO (pentru identificarea competențelor comune cu cele specifice ocupației pentru care se elaborează SO).

6. Informații suplimentare (dacă este cazul)

Sunt prezentate, dacă este cazul, informații referitoare la descrierea ocupației/profilul ocupațional etc.).

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența unor reglementări specifice privind cerințele de formare/condițiile de exercitare a ocupației pentru care se elaborează SO (dacă este cazul).

SECȚIUNEA B - CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

1. Informații despre programul de educație și formare profesională

1.1. Cerințe specifice de acces la program

1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program

Se listează competențele și deprinderile minime necesare participării la programul de formare - condițiile de acces (dacă este cazul).

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența unor reglementări specifice privind cerințele de formare/condițiile de exercitare a ocupației (vezi prevederile documentației elaborate la momentul introducerii ocupației în COR și prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;

- identificarea necesității realizării unei testări inițiale de către furnizorul de formare profesională pentru verificarea deținerii anumitor competențe și deprinderi necesare accesului la programul de instruire (dacă este cazul).

1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii

Se bifează corespunzător nivelului minim de studii necesare admiterii la programul de formare.

Pentru completarea conformă se verifică:

- dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.

1.1.3. Alte studii necesare

Se precizează, dacă este cazul, alte programe de educație și formare profesională (de exemplu, program de calificare necesar accesului la un program de formare profesională).

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența unor reglementări specifice privind cerințele de formare/condițiile de exercitare a ocupației (dacă este cazul).

1.1.4. Cerințe speciale

Se precizează, dacă este cazul, cerințe legislative impuse la pregătirea și practicarea ocupației (de exemplu, cerințe legate de starea de sănătate, lucru la înălțime etc.).

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența unor reglementări specifice privind cerințele de formare/condițiile de exercitare a ocupației pentru care se elaborează SO (dacă este cazul).

2. Descrierea programului de educație și formare profesională

2.1. Durata totală

Se precizează numărul total de ore ale programului de educație și formare profesională, din care numărul de ore pentru pregătirea teoretică și numărul de ore pentru pregătirea practică.

Durata minimă a programului de formare se stabilește în funcție de tipul programului, nivelul de calificare, în condițiile legii, astfel:

Nivel de calificare Număr total de ore Numărul de ore de pregătire teoretică Numărul de ore de pregătire practică
1 180 60 90-1201
2 360 120 240
3 720 240 480
4 1.080 360 720
5 1.440 480 960

1 Valabil la momentul reglementării nivelului 1 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor.

Pentru completarea conformă se verifică:

- dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obținute prin sistemul național de învățământ și formarea profesională a adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor.

2.2. Planul de pregătire

Se verifică corespondența dintre competențele stabilite în cadrul secțiunii A pct. 3.2 și cele prevăzute în cadrul planului de pregătire și relevanța modulelor pentru dobândirea acestor competențe.

2.3. Programa de pregătire teoretică și practică

Se verifică completarea conformă a Programei de pregătire teoretică și practică, precum și relațiile logice dintre informațiile subsumate fiecărui modul.

2.4. Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice

Pentru completarea conformă se verifică:

- corespondența cu competențele specifice identificate (instruirea este livrată/susținută cu mijloace/echipamente/programe soft specifice ocupației).

2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru formatori și instructori/preparatori formare

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența cerințelor privind certificarea de formator/instructor/preparator formare în acord cu reglementările în vigoare;

- existența cerințelor privind stabilirea unui nivel minim de experiență în domeniu;

- existența cerințelor altor certificări (dacă este cazul).

2.6. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru evaluatorii de competențe profesionale

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența cerințelor privind certificarea de evaluator în acord cu reglementările în vigoare;

- existența cerințelor privind stabilirea unui nivel minim de experiență în domeniu;

- existența cerințelor altor certificări (dacă este cazul).

3. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a SO

Se completează conform cerințelor menționate în standard.

3.1. Realizare

Inițiatorii/Autorii SO trebuie să facă dovada pregătirii profesionale și a experienței recente în domeniu prin transmiterea documentelor doveditoare (curriculum vitae, copii ale actelor de studii/copii ale actelor care atestă experiența profesională în domeniu etc.).

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența documentelor care atestă pregătirea/ experiența în domeniu a inițiatorului.

3.2. Verificare profesională

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența listei sarcinilor și a responsabilităților și a listei competențelor și deprinderilor specifice, asumate prin semnătură de verificatorul profesional;

- existența documentelor care atestă pregătirea și experiența în domeniu a verificatorului profesional (CV, recomandări, documentele aferente CV-ului care justifică activitatea).

3.3. Avizarea SO de către o asociație profesională/instituție de reglementare/instituție de profil

Pentru completarea conformă se verifică:

- existența avizului atașat documentației;

- existența protocoalelor încheiate de ANC cu instituțiile de reglementare conform cărora acestea au dreptul exclusiv să avizeze standardele pentru ocupațiile din domeniul specific de activitate pentru ocupații reglementate;

- existența documentelor justificative (act constitutiv, act de reglementare privind organizarea și funcționarea, după caz) care să ateste apartenența la domeniul de activitate în cadrul căruia este încadrată ocupația.

3.4. Validarea documentației. Validarea SO de către comitetul sectorial (CS) de profil

Ulterior verificării sectoriale, realizate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, la nivelul comitetului sectorial de profil se întrunește comisia de validare, care, în baza raportului de validare metodologică transmis de ANC și a rapoartelor de verificare sectorială, elaborează raportul de validare sectorială, asumat prin semnătură de președintele CS.

Întreaga documentație aferentă SO validat, respectiv rapoartele rezultate în urma verificărilor profesionale, avizele instituțiilor de reglementare/profil/asociațiilor profesionale (după caz), raportul de validare sectorială, listele de sarcini și competențe, documentele doveditoare ale pregătirii și experienței specialiștilor implicați în procesul de elaborare a SO, va fi înaintată către Autoritatea Națională pentru Calificări, în vederea analizării și aprobării.

3.5. Aprobare. Instrucțiuni privind gestionarea și publicarea SO

Standardele ocupaționale, înaintate Autorității Naționale pentru Calificări, sunt analizate și verificate în cadrul compartimentului de specialitate (la nivelul căruia sunt întocmite fișele sintetice de analiză) și, dacă sunt respectate prevederile prezentei metodologii, sunt ulterior transmise spre aprobare, prin dispoziția președintelui ANC.

Standardele ocupaționale astfel aprobate vor fi completate cu numărul și data deciziei de aprobare și înregistrate în Registrul standardelor, gestionat la nivelul compartimentului de specialitate și publicate pe site-ul oficial al ANC.

La momentul intrării în vigoare a prezentei metodologii, toate standardele aprobate conform acesteia vor primi o pagină de gardă, în care vor fi precizate: numărul de înregistrare din Registrul standarde (care va fi acordat la data emiterii deciziei de aprobare), denumirea SO, codul COR, denumirea inițiatorului/inițiatorilor, denumirea verificatorului profesional, denumirea avizatorului, denumirea comitetului sectorial care și-a asumat validarea sectorială.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...