Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale și a modelului de standard ocupațional

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018.

În vigoare de la 11 iunie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 3.712/1.721/2018

Ministerul Educației Naționale

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Având în vedere prevederile:

- art. 71 alin. (1) și (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 411 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, cu modificările ulterioare;

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare;

- art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și ministrul muncii și justiției sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă modelul de standard ocupațional, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupațional pentru educație și formare profesională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 18 martie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Standardele ocupaționale pentru educație și formare profesională, aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupațional pentru educație și formare profesională, cu modificările ulterioare, se pot utiliza, pentru respectivele ocupații, pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților, până la revizuirea acestora.

Art. 5. -

Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii și Justiției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale

ANEXA Nr. 2

MODEL DE STANDARD OCUPAȚIONAL

SECȚIUNEA A CERINȚELE PIEȚEI MUNCII

1. Denumirea ocupației și codul COR

2. Denumirea tradusă a ocupației (En):

3. Activități și competențe

3.1. Activități specifice ocupației

3.2. Competențe

4. Niveluri de calificare:

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor (CNC) □

4.2. Nivelul de referință conform Cadrului european al calificărilor (EQF) □

4.3. Nivelul educațional corespondent, conform ISCED - 2011 (cod program educațional) □

5. Acces la altă/alte ocupație/ocupații cuprinsă/cuprinse în COR

Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază de experiență/recunoaștere de competențe

6. Informații suplimentare

SECȚIUNEA B
CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

1. Informații despre programul de educație și formare profesională

1.1. Cerințe specifice de acces la program

1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program

1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii

Niveluri de studii:

• Învățământ primar □
• Învățământ gimnazial □
• Învățământ general obligatoriu □
• Învățământ profesional prin școli profesionale □
• Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat □
• Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat □
• Învățământ postliceal □
• Învățământ superior cu diplomă de licență □
• Învățământ superior cu diplomă de master □

1.1.3. Alte studii necesare

1.1.4. Cerințe speciale

2. Descrierea programului de educație și formare profesională

2.1. Durata totală, nr. ore [__________] din care:

- [__________] teorie

- [__________] practică

2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional)

2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard ocupațional)

2.4. Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice

2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru formatori și instructori/preparatori formare

2.6. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru evaluatorii de competențe profesionale

3. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a standardului ocupațional

3.1. Realizare:

Inițiator/Autori

Instituția/Instituțiile/Persoane interesate . . . . . . . . . .

Data elaborării . . . . . . . . . .

3.2. Verificare profesională:

Specialist/Instituția de profil . . . . . . . . . .

Data verificării . . . . . . . . . .

3.3. Avizare:

Asociație profesională/Instituție de reglementare/Instituție de profil . . . . . . . . . .

Data avizării . . . . . . . . . .

3.4. Validare documentație:

Comitet sectorial/semnatari . . . . . . . . . .

Data validării . . . . . . . . . .

3.5. Aprobare:

Autoritatea Națională pentru Calificări, conform Deciziei nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1 la standardul ocupațional

PLAN DE PREGĂTIRE

Nr. crt. Competența dobândită Modul Număr de ore de teorie Număr de ore de practică
1
2
. . . .
. . .n
Total ore
Total general

ANEXA Nr. 2 la standardul ocupațional

PROGRAMA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ

Nr. crt. Modul Disciplină Conținut tematic Metode/ Forme de desfășurare Mijloace de instruire, materiale de învățare Criterii de evaluare Nr. ore
Teorie Practică
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1. 1.1. Teorie
Practică
Teorie
Practică
1.2. Teorie
Practică
Teorie
Practică
2 2. 2.1. Teorie
Practică
Teorie
Practică
Teorie
Practică
. . . . . . Teorie
Practică
Teorie
Practică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...